3 Şubat 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28193

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİNİN İŞLEYİŞİNE DAİR

ANLAŞMA İLE 22 EKİM 2009 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HOCA AHMET

YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİNİN

İŞLEYİŞİNE DAİR ANLAŞMAYA DEĞİŞİKLİKLER GETİRİLMESİ

HAKKINDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6272                                                                                                 Kabul Tarihi: 25/1/2012

MADDE 1 – (1) 22 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin İşleyişine Dair Anlaşma” ile 23 Aralık 2010 tarihinde İstanbul’da imzalanan “22 Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin İşleyişine Dair Anlaşma’ya Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/2/2012