31 Ocak 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28190

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2012/1)

Bavuru

MADDE 1 (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan 99/13482 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelik (Ynetmelik) hkmleri erevesinde, yerli reticiler Granita Granit Sanayi ve Paz. A.. ile Silkar Madencilik Sanayi ve Ticaret A.. firmalar tarafndan yaplan bavuruda; Hindistan meneli granitin Trkiyeye dampingli fiyatlarla ihra edildii ve bu durumun yerli retim dalnda zarara neden olduu iddiasyla anlan lke meneli sz konusu madde ithalatna kar nlem alnmas talep edilmektedir.

Bavuru konusu madde

MADDE 2 (1) Bavuru konusu eya, normal olarak 6802.23 ve 6802.93 gmrk tarife pozisyonlar (GTP) altnda beyan edilen granittir.

(2) Granit, en sert doal talardan birisi olup, su, gne, donma gibi pek ok tabiat olayna kar dayankll ve estetik bir yapya sahip olmas nedeniyle, gnmzde yap sektrnde d cephe kaplamada, zemin kaplamada ve mutfak ve banyo tezghlar gibi eitli alanlarda kullanlmaktadr.

(3) Granitin bu dayankl yaps nedeniyle, dzgn ekilde kesilmesi ve parlatlmas da dier talara nazaran daha zor ve zahmetli bir ilem gerektirmektedir. Genellikle 2-3 cm kalnlnda kesilen plakalar, kullanlaca zamana kadar plaka olarak saklanmakta ve ihtiyaca gre de ebatlanmaktadr.

(4) Bahse konu gmrk tarife istatistik pozisyonlar, yalnzca bilgi amal verilmi olup, balayc mahiyette deildir.

Bavurunun temsil nitelii

MADDE 3 (1) Bavuru aamasnda sunulan delillerden, ikyeti firmalarn Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde yerli retim daln temsil niteliini haiz olduu anlalmtr.

Damping iddias

MADDE 4 (1) ikyete konu lkenin i piyasa satlarna ilikin veri temin edilemediinden oluturulmu normal deer hesaplamasna gidilmi ve yerli retim dalnn retim maliyetlerine makul bir kr oran eklenerek normal deer oluturulmu ve fabrika k aamasnda olduu kabul edilmitir.

(2) ikyet konusu lkeden Trkiyeye gerekletirilen satlarn ihra fiyatnn belirlenmesinde, yerli retim dal tarafndan temin edilen Hindistan meneli ikyet konusu rn iin on adet ihra faturasndaki birim fiyatlarn arlkl ortalamas esas alnmtr. Sz konusu fiyatlarn fabrika k aamasnda olduu kabul edilmitir.

(3) Normal deer ile Trkiyeye ihra fiyatnn mmkn olduu lde ayn ticari aamada (fabrika k aamas) karlatrlmas yoluyla, granit iin hesaplanan damping marjnn, ikayete konu lke iin nemli oranlarda olduu grlmtr.

Zarar ve nedensellik iddias

MADDE 5 (1) Hindistan meneli ikyet konusu rnn ithalatnn hem mutlak olarak hem de tm lkelerden yaplan ithalat ierisindeki paynn 2008-2011 (Ocak-Haziran) dneminde nemli lde art gsterdii tespit edilmitir.

(2) lgili sektrde tketimin artmasna karn dampingli ithalatn artmas nedeniyle byyen pazarda yerli retim dalnn pazar paynn azald ve ikyete konu lkenin pazar paynn artt belirlenmitir.

(3) Yerli retim dalnn retim, sat, krllk ve stok miktar gibi ekonomik gstergelerinde 2008-2011 (Ocak-Haziran) dneminde ciddi olumsuzluklar yaand belirlenmitir.

(4) Ayn dnemde, ikyete konu lkeden granit ithalatnda gerekleen ortalama birim fiyatlarn yerli retim dalnn i piyasa sat fiyatlarn nemli lde krd ve 2011 ylnn ilk yarsnda basklad belirlenmitir.

(5) Bavuru aamasnda sunulan deliller ve ithalata ilikin resm istatistikler esas alnarak yaplan tespitler nda, dampingli olduu iddia edilen ithalatn yerli retim dalnn ekonomik gstergelerinde olumsuzlua yol at deerlendirilmitir.

Karar ve ilemler

MADDE 6 (1) Yaplan inceleme sonucunda; bavurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri ierdii anlaldndan, thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunca, Hindistan meneli sz konusu madde iin, Ynetmeliin 20 nci maddesi erevesinde bir damping soruturmas almasna karar verilmitir.

(2) Soruturma, Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlecektir.

Soru formlar ve bilgilerin toplanmas

MADDE 7 (1) Soruturma iin gerekli bilgilerin temini amacyla, sz konusu maddenin yerli reticilerine, bilinen ithalatlarna ve soruturma kapsamna giren bilinen yabanc retici/ihracatlarna soruturmann alna ilikin bildirim gnderilecektir. Bildirimi alamayan taraflarn soru formunu Ekonomi Bakanlna ait Ticaret Politikas Savunma Aralar internet sayfasndaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili blmden indirmeleri mmkn bulunmaktadr.

(2) Ayrca, ilgili lkedeki retici ve ihracatlarn bilgilendirilmesini kolaylatrmak ve hzlandrmak amacyla, Hindistann Ankaradaki resm temsilciliine bildirim yaplacaktr.

Sreler

MADDE 8 (1) Soru formunu cevaplandrma sresi, soruturma almasna dair bildirimin gnderildii tarihten itibaren posta sresi dhil 37 gndr. 7 nci maddede belirtilen, bildirimin gnderilmedii ilgili taraflar ise, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren ileyecek 37 gnlk sre ile baldrlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruturmayla ilgili olduu dnlen dier bilgi, belge ve grlerin, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren en ge 37 gn iinde Genel Mdrle yazl olarak ulatrlmas gerekmektedir.

(3) Soruturmann sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 7 nci madde kapsamna girmeyen dier ilgili taraflarn da (rn girdi olarak kullanan iletmeler, bunlarn meslek kurulular, tketici dernekleri, retim dalndaki ii veya iveren sendikalar gibi) grlerini bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 37 gn iinde yazl olarak Genel Mdrle bildirmeleri gerekmektedir.

birliine gelinmemesi

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 26 nc maddesinde belirtildii zere, taraflardan birinin belirtilen sreler iinde gerekli bilgiyi salayamamas veya yanl bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruturmay engellediinin anlalmas halinde, soruturmaya ilikin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere gre alnacaktr.

Geici nlem alnmas, vergilerin geriye dnk uygulanmas

MADDE 10 (1) Kararn ilgili maddeleri uyarnca, soruturma sresince geici nlem uygulanmas kararlatrlabilir ve kesin nlem geriye dnk olarak uygulanabilir.

(2) nlemlerin uygulanmasnda balam ilem kavram ve istisnas bulunmamaktadr.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 (1) Soruturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile grlerin aada belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanl

thalat Genel Mdrl

Damping ve Sbvansiyon Aratrma Dairesi

nn Bulvar No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 10/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms220@ekonomi.gov.tr

Soruturmann balang tarihi

MADDE 12 (1) Soruturma, bu Tebliin yaym tarihinde balam kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.