31 Ocak 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28190

YNETMELK

Bozok niversitesinden:

BOZOK NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Bozok niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim, retim ve snavlarla ilgili esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; Bozok niversitesine bal enstitlerde yrtlen yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarndan oluan lisansst eitim, retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

c) Bilimsel hazrlk: Lisansst programlara kabul edilen rencilerin eksikliklerini gidermek iin uygulanan tamamlama eitimini,

) Enstit: Bozok niversitesine bal enstitleri,

d) Enstit kurulu: Bozok niversitesine bal enstitlerin kurullarn,

e) Enstit ynetim kurulu: Bozok niversitesine bal enstitlerin ynetim kurullarn,

f) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

g) Lisansst eitim: Tezli yksek lisans, tezsiz yksek lisans, doktora ve sanat dallarnda yaplan sanatta yeterlik eitimini,

) Rektr: Bozok niversitesi Rektrn,

h) Senato: Bozok niversitesi Senatosunu,

) TUS: Tpta Uzmanlk Eitimi Giri Snavn,

i) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

j) niversite: Bozok niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Programlara Bavuru, renci Kabul ve Kaytlara likin Esaslar

Yksek lisans programlarna renci kabul ve bavuru esaslar

MADDE 4 (1) Yksek lisans programlarna bavuru koullarn salayan adaylar arasndan gz ve bahar yaryllar banda renci alnabilir.

(2) Yksek lisans programna bavurabilmek iin adaylarn, bir lisans diplomasna ve ALESten bavurduu programn puan trnde 55 standart puandan az olmamak kouluyla Senato tarafndan belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir.

(3) Yksek lisans programlarna kabulde, ALES puanna ek olarak deerlendirmeye katlacak kriterler, bavuru iin adaylarn salamas gereken dier belgeler, hangi dzeyde yabanc dil bilgisi gerektii ve ALES puannn %50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca Senato tarafndan belirlenir.

(4) Gzel sanatlar faklteleri ile konservatuarlarn yksek lisans programlarna renci kabulnde ALES koulu aranmaz.

Doktora programlarna renci kabul ve bavuru esaslar

MADDE 5 (1) Doktora programlarna bavuru koullarn salayan adaylar arasndan gz ve bahar yaryllar banda renci alnabilir.

(2) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn; bir lisans veya yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli tp, di hekimlii, veteriner ve eczaclk faklteleri diplomasna veya Salk Bakanlnca belirlenen esaslara gre bir laboratuar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar ve ALESten bavurduu programn puan trnde 55, lisans diplomasyla bavuranlardan 70 standart puandan az olmamak kouluyla Senato tarafndan belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir.

(3) Doktora programlarna renci kabulnde, ALES puanna ek olarak deerlendirmeye katlacak kriterler ile bavuru iin adaylarn salamas gereken dier belgeler ve ALES puannn % 50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca Senato tarafndan belirlenir.

(4) Doktora programlarna renci kabulnde, DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana edeer bir puan, yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana edeer bir puan alnmas zorunludur. Bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre ykseltilmesine Senato tarafndan karar verilebilir.

(5) Gzel sanatlar faklteleri ile konservatuarlarn doktora programlarna renci kabulnde ALES koulu aranmaz.

Temel tp bilimlerinde doktora programlarna renci kabul ve bavuru esaslar

MADDE 6 (1) Temel tp bilimlerinde doktora programlarna bavuru koullarn salayan adaylar arasndan gz ve bahar yaryllar banda renci alnabilir.

(2) Temel tp bilimlerinde doktora programlarna bavuracak tp fakltesi mezunlarnn, lisans diplomasna ve 50 puandan az olmamak kouluyla Senato tarafndan belirlenecek temel tp puanna veya ALESin saysal ksmndan 55 standart puandan az olmamak kouluyla Senato tarafndan belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir.

(3) Temel tp bilimlerinde doktora programlarna bavuracak tp fakltesi mezunu olmayan adaylarn ise; yksek lisans diplomasna, di hekimlii ve veteriner faklteleri mezunlarnn lisans derecesine sahip olmalar, ALESin saysal ksmndan 55 standart puandan az olmamak kouluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir.

(4) Temel tp puan, TUSun temel tp bilimleri testi birinci blmnden elde edilen standart puann 0.7, klinik tp bilimleri testinden elde edilen standart puann 0.3 ile arplarak toplanmas ile elde edilir.

(5) Temel tp bilimlerinde doktora programlarna renci kabulnde, temel tp puan veya ALES puanna ek olarak lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ve mlakat sonucu da deerlendirmeye katlabilir. Bu deerlendirmeye ilikin esaslar ile bavuru iin adaylarn salamas gereken dier belgeler ve temel tp puannn veya ALES puannn %50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca Senato tarafndan belirlenir.

(6) lgili enstitye, yalnz temel tp puan veya ALES puan ile de renci kabul edilebilir. Temel tp bilimlerinde doktora programna renci kabulnde; DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana edeer bir puan, yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana edeer bir puan alnmas zorunlu olup, bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre ykseltilmesi Senato tarafndan belirlenir.

Sanatta yeterlik programlarna renci kabul ve bavuru esaslar

MADDE 7 (1) Sanatta yeterlik programlarna bavuru koullarn salayan adaylar arasndan gz ve bahar yaryllar banda renci alnabilir.

(2) Sanatta yeterlik almasna bavurabilmek iin adaylarn; bir lisans veya yksek lisans diplomasna ve gzel sanatlar faklteleri ile konservatuarlar haricinde ALESin szel ksmndan 55, lisans diplomasyla bavuranlardan 70 standart puandan az olmamak kouluyla Senato tarafndan belirlenecek ALES standart puanna sahip olmalar gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programlarna kabulde, ALES puanna ek olarak deerlendirmeye katlacak kriterler ile bavuru iin adaylarn salamas gereken dier belgeler ve ALES puannn %50'den az olmamak kouluyla ne kadar arlkla deerlendirmeye alnaca Senato tarafndan belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programlarna renci kabulnde; DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana edeer bir puan, yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana edeer bir puan alnmas zorunludur. Bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre ykseltilmesine Senato tarafndan karar verilebilir.

(5) Sanatta yeterlik programlarna yalnz ALES puan ile de renci kabul edilebilir. Gzel sanatlar faklteleri ile konservatuarlara renci kabulnde ALES koulu aranmaz.

Lisansst programlarnn ilan ve bavuru ilemleri

MADDE 8 (1) Enstitlerdeki programlara renci alnp alnmayacana, alnacaksa kontenjan tespitine ilgili enstit anabilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi de dikkate alnarak enstit ynetim kurulunca karar verilir. Bu karar Rektrn onay ile kesinleir.

(2) Enstitnn renci kabul edecei yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarnn adlar, bu programa kabul edilecek renci saylar, bavuru iin gerekli belgeler, bavuru ve snav tarihleri ve enstitlerce belirlenecek dier koullar Rektrlk tarafndan ilan edilir. Kayt iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(3) Lisansst programlara aday bavurular ilgili enstit anabilim/ana sanat dal bakanlna yaplr. Adaylar, bavuru iin gerekli belgeleri belirlenen sre iinde eksiksiz olarak vermek zorundadr.

(4) Yabanc uyruklu adaylarla yurtdnda ikamet eden Trk vatandalarnn lisansst programlara kabulne ilikin usul ve esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Bilimsel hazrlk programna renci kabulne ilikin esaslar

MADDE 9 (1) Yksek lisans ve doktora programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla bilimsel hazrlk program uygulanabilir:

a) Lisans derecesini bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda alm olan adaylar,

b) Lisans derecesini bavurduklar yksekretim kurumu dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan yksek lisans program adaylar,

c) Lisans veya yksek lisans derecelerini bavurduklar yksekretim kurumu dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan doktora adaylar,

) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar doktora programndan farkl alanda alm olan adaylar.

(2) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine gemez. Ancak, bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk derslerine ek olarak ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu onay ile lisansst programa ynelik dersler alabilir. Bilimsel hazrlk programnda, lisans programlarndan da ders aldrlabilir.

(3) Bilimsel hazrlk programna kabul edilen yksek lisans rencisinin bavurmu olduu programa balayabilmesi iin bilimsel hazrlk program derslerinin tmn en az DD notu ile program en az 2.00 genel not ortalamasyla tamamlamas; bilimsel hazrlk programna kabul edilen doktora veya sanatta yeterlik rencisinin bavurmu olduu programa balayabilmesi iin bilimsel hazrlk program derslerinin tmn en az CC notu ile ve program en az 2.50 genel not ortalamasyla tamamlamas gerekir.

(4) Bilimsel hazrlk programnda geirilecek sre en ok bir takvim yldr. Bu sre iinde bilimsel hazrlk programn tamamlayamayan renciler, sorumlu olduklar derslerden baarl olana kadar derslere kayt yaptrrlar, ancak verilen ek sreler lisansst programn azami sresine saylr.

(5) Bilimsel hazrlk programnda derslerini baaryla tamamlayan renciler takip eden yarylda lisansst renimlerine balarlar.

zel renci kabul

MADDE 10 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, ilgili enstit anabilim/ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit mdrnn onay ile bir dnemde en fazla iki lisansst derse zel renci olarak kabul edilebilir. zel renciler alacaklar dersleri lisansst rencilerin kaytl olduklar derslerden seebilirler. zel renci statsnde ders alanlar rencilik haklarndan yararlanamaz.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 11 (1) Yatay gei kontenjanlar ile kabul esaslar, ilgili enstit ynetim kurulu karar ile belirlenerek her yaryl ilan edilir.

(2) niversitedeki veya dier bir yksekretim kurumundaki bir lisansst programda en az bir yaryl tamamlam baarl renci, sresi iinde istenen belgelerle bavurmak ve ilgili programn bavuru artlarn salamak kouluyla, enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla, niversitede yrtlen lisansst programlara yatay gei yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, rencinin kabul edildii programdaki ders ykmllklerinin hangilerinden muaf tutulaca ayrca belirtilir. rencinin geldii niversitedeki yaryl sresinin Bozok niversitesindekinden farkl olmas durumunda, bu renciler iin kredi edeerlii enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

(3) Yksek lisans rencilerinin doktora programna yatay gei yoluyla kabul edilmeleri iin ikinci yaryl sonunda bavurmalar ve her program iin enstit anabilim dalnca belirlenmi stn baar koullarn salam olmalar gerekir. rencinin enstit anabilim dal kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile programa intibak yaplr. Yatay gei iin aranan koullar unlardr:

a) Doktora programna bavuru iin gerekli olan dil koulunu salam olmak,

b) rencinin, ikinci yaryl sonu itibaryla en az 6 ders ve 18 kredilik ders ykmlln tamamlamas ve yksek lisans genel not ortalamasnn en az 3.50 olmas,

c) rencinin lisans eitimi genel not ortalamasnn en az 3.00 olmas,

) rencinin yksek lisans ortalamasnn en az 3.80 olduu durumda lisans genel not ortalamasnn en az 2.70 olmas.

(4) Doktora programna lisans derecesi ile kabul edilmi ve en az yedi dersini baar ile tamamlam bir renci yksek lisans programna, enstit anabilim dal kurulu nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla geebilir. Yatay geii uygun grlen rencinin enstit anabilim dal kurulunun nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile programa intibak yaplr.

(5) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda gei yaplamaz.

NC BLM

Dersler, Snavlar ve Notlara likin Esaslar

Devam zorunluluu

MADDE 12 (1) renciler derslere, uygulamalara ve snavlara katlmak zorundadr. rencilerin devam durumlar ilgili retim eleman tarafndan izlenir.

Derslerin kredi deerleri

MADDE 13 (1) Bir lisansst dersin yaryl kredi deeri, bir yaryl devam eden bir dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama veya laboratuar saatinin yarsnn toplamdr. Lisansst derslerin kredi deerleri Senato tarafndan belirlenir.

Ders snavlar ve deerlendirme

MADDE 14 (1) renciler ara snav ve/veya yaryl ii almalarna ek olarak yaryl sonu snavna ve/veya yaryl sonu proje almas deerlendirmesine alnr. Yaryl sonu snavlar, niversite tarafndan belirlenen ve duyurulan yer ve zamanda yaplr. renciye verilecek yaryl sonu ders notu; ara snavlar, yaryl sonu snav ve/veya yaryl sonu proje almas deerlendirmesi ile dnem ii almalar ve derse devam gz nnde tutularak retim eleman tarafndan takdir olunur. Enstit anabilim dal bakanl tarafndan kabul edilen ve geerli grlen bir nedenle ara snavlara giremeyen renciye mazeret snav hakk verilir.

(2) rencilere, aldklar her ders, tez, sergi, proje ve benzeri almalar iin, aadaki harf notlarndan biri retim eleman tarafndan yaryl sonu ders notu olarak verilir:

a)

Puan Katsay Baar Notu

90- 100 4.00 AA

85- 89 3.50 BA

80- 84 3.00 BB

75- 79 2.50 CB

70- 74 2.00 CC

65- 69 1.50 DC

60- 64 1.00 DD

50- 59 0.50 FD

00- 49 0.00 FF

b) Seminer, tez almas, uzmanlk alan dersleri ve dier kredisiz olarak alnan derslerde baarl olan rencilere BL (baarl), baarsz olan rencilere de BS (baarsz) notu verilir. Derse devam artn yerine getirmedii iin baarsz olan rencilere DZ (devamszlktan baarsz) notu verilir. Tezi hakknda tez jrisi tarafndan dzeltme karar verilen rencinin tez almasna, tez danman tarafndan EK (eksik) notu verilir. Baka yksek retim kurumlarndan yatay gei yolu ile gelen rencilere nceden baarl olduklar ve denklii ilgili ynetim kurulunca tannan dersler iin ST (muaf) notu verilir. lgili birimlerce uygulanan muafiyet snav sonucunda muaf tutulan rencilere ET (snavl muaf) notu verilir.

Not ortalamalar

MADDE 15 (1) rencilerin baar durumu, her yaryl sonunda genel not ortalamalar hesaplanarak belirlenir. Bir rencinin bir dersten ald toplam kredi, o dersin kredi deeri ile ald yaryl sonundaki baar notu katsays arplarak elde edilir. Herhangi bir yaryln not ortalamasn bulmak iin, o yarylda rencinin btn derslerden ald toplam kredi tutar, alnan derslerin kredi deeri toplamna blnr. Elde edilen ortalama, virglden sonra iki hane olarak gsterilir. Genel not ortalamas, rencinin lisansst programa kabul ediliinden itibaren enstit anabilim/ana sanat dal bakanlnca belirlenen en az ders ykn tamamlamak amacyla alm olduu derslerin tm dikkate alnarak hesaplanr. Genel not ortalamasna, tekrar edilen derslerden alnan en son not katlr. Btn notlar rencinin not izelgesine geilir.

Snav sonularnn ilan ve itiraz

MADDE 16 (1) Snav notlar snavn yapld tarihten itibaren en ge on gn iinde enstitye teslim edilir ve enstitde ilan edilir. renci snav sonularnn ilnndan itibaren bir hafta iinde enstit mdrlne yazl ekilde bavurarak snav sonucuna itiraz edebilir. Bu itiraz, snav kdnn fotokopisi ile birlikte yeniden deerlendirme yaplmak zere ilgili anabilim dal bakanl araclyla ders sorumlusuna iletilir. Deerlendirmede hata grlrse, gerekeli olarak not dzeltmesi yaplarak enstit mdrlne bildirilir. tiraz sonucu, enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir. tirazn tetkik ve deerlendirilmesi, itirazn yapld tarihten itibaren en ge onbe gn iinde sonulandrlr.

(2) Ders sorumlular snav sonularyla birlikte snav evrakn da enstitye teslim eder. Snav notuna etkili olan almalarn ve tutanaklarn birer sureti de bu sre iinde enstitye teslim edilir. Snav evrak en az yl saklanr.

Ders saydrma

MADDE 17 (1) rencilerin zel rencilik, yatay gei, daha nceki lisansst programndan ders saydrma ve buna bal olarak sre eksiltme koullar enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenir. Diploma alnarak tamamlanm bir programn dersleri bir baka programa saylmaz.

Baar notu, genel not ortalamas ve ders tekrar

MADDE 18 (1) Bir dersten baarl saylabilmek iin; o dersten yaryl notu olarak yksek lisans rencisinin en az (CC), doktora rencisinin ise (CB) notu alm olmas gerekir. renciler, baarsz olduklar dersleri tekrarlamak veya yerine enstit anabilim/ana sanat dal bakanlnca edeer kabul edilen dersleri almak zorundadr.

(2) Derslerini tamamlam olan yksek lisans rencisinin genel not ortalamas 2.00 doktora rencisinin genel not ortalamas ise 2.50 olmas gerekir. Bu Ynetmelikte belirtilen azami sreler sonunda derslerini baaryla tamamlayamayan renciye Senatoca belirlenen esaslar uygulanr.

(3) renciler, genel not ortalamalarn ykseltmek amacyla baarl olduklar dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere enstit anabilim/ana sanat dal bakanlnca edeer kabul edilen dersleri alabilir. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak yaryl banda enstit anabilim/ana sanat dal bakanl tarafndan renci leri Dairesi Bakanlna bilgi verilmesi gerekir.

DRDNC BLM

Lisansst Programlar, Tez ve Sanatta Yeterlik almas

ve Diplomalara likin Esaslar

Yksek lisans programlar

MADDE 19 (1) Yksek lisans program, tezli ve tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Bu programlarn hangi enstit anabilim dallarnda ve nasl yrtlecei Senato tarafndan belirlenir.

(2) kinci lisansst retim programlarnda sadece tezsiz yksek lisans eitimi yrtlebilir. Bu programlarda tezli yksek lisans eitimi yaplmaz.

Tezli yksek lisans program

MADDE 20 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgiye erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr.

Tezli yksek lisans ders yk

MADDE 21 (1) Tezli yksek lisans program; toplam 24 krediden az olmamak kouluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez almasndan oluur. Seminer dersi ve tez almas kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

(2) Tezli yksek lisans programndaki renciler, tez konusu ve tez nerisinin veya tez projesinin, enstit ynetim kurulu tarafndan kabuln izleyen dnem bandan itibaren danman tarafndan yrtlmek zere alan uzmanlk alan dersine ve tez almas dersine kayt yaptrmak zorundadr. Uzmanlk alan dersi kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Uzmanlk alan dersine ilikin esaslar enstit kurulunca kararlatrlr ve enstit ynetim kurulu tarafndan uygulanr.

(3) Uzmanlk alan dersi ve tez almas dersi tez danmanlarnn izinli ve grevli olduklar gnler dndaki zamanlarda da devam etmek zere danmanlk grevinin sonuna kadar devam eder.

(4) rencinin alaca derslerin belirlenmesi ve kayt ilemleri tez danman tarafndan, tez danman atanncaya kadar ise ilgili enstit anabilim dal bakanl tarafndan yrtlr.

(5) renci, yksek lisans programnda lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak, lisans derslerinden en ok iki tanesi yksek lisans ders ykne saylabilir.

(6) renciler, danman ve anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit mdrlnn onay ile ayn enstitnn farkl anabilim dallarndan ders alabilir.

(7) renciler, danman ve anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile dier enstitlerden veya dier yksekretim kurumlarndaki lisansst programlardan da ders alabilirler.

(8) Ancak, bu maddenin altnc ve yedinci fkralarna gre alnabilecek derslerin toplam 9 krediyi aamaz.

(9) Enstit anabilim dal bakanl tarafndan belirlenen en az ders ykn tamamlayan rencinin alaca fazla dersler genel not ortalamasna katlmaz, ancak not izelgesinde belirtilir.

Tezli yksek lisans sresi

MADDE 22 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi drt yaryldr. Bu Ynetmelikte belirtilen tm ykmllklerini yerine getiren renciler program daha ksa srede tamamlayabilir.

(2) Tezli yksek lisans programn drt yarylda tamamlayamayan renciye ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile iki yaryl ek sre verilir. Bu sre sonunda bu Ynetmelik hkmlerine gre program tamamlayamayan rencinin intibak Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yeniden yaplr.

(3) Tez almasndan st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz olan renciye Senatoca belirlenen esaslar uygulanr.

Tez danman atanmas

MADDE 23 (1) rencinin tez danman; birinci yaryl sonuna kadar, retim yeleri ve nitelikleri Senato tarafndan belirlenen doktoral retim grevlileri arasndan olmak zere, anabilim dal kurulunun gr alnarak anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Tez almasnn, niteliinden dolay birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanabilir. Gerekli hallerde rencinin veya danmann istei, anabilim dal bakanlnn gerekeli yazl nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile danman deiiklii yaplabilir.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 24 (1) Yksek lisans tez almasn tamamlayan renci; tezini, ilgili enstitnn tez yazm klavuzuna uygun biimde, izlemekte olduu programn retim dilinde yazmak ve jri nnde savunmak zorundadr.

(2) Danmannca tezi kabul edilen renci, tez snavna girmek iin enstit anabilim dal bakanlna bavurur. Enstit anabilim dal bakanl, tez jrisi nerisiyle birlikte tezin ciltlenmemi bir kopyasn ilgili enstitye iletir.

(3) Yksek lisans tez jrisi, ilgili enstit ana bilim dal bakannn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla atanr. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri niversite iindeki baka bir ana bilim dalndan veya niversite dndan olmak zere veya be kiiden oluur. kinci tez danman jri yesi olamaz.

(4) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru ve cevap blmnden oluur ve dinleyicilere aktr.

(5) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen rencinin intibak Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yeniden yaplr.

Tezli yksek lisans diplomas

MADDE 25 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, yksek lisans tezinin ciltlenmi en az kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur. Lisans diplomasn ald dalda yksek lisans programn tamamlayan rencinin diplomasna varsa meslek unvan da yazlr.

Tezsiz yksek lisans program

MADDE 26 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir.

Tezsiz yksek lisans ders yk

MADDE 27 (1) Tezsiz yksek lisans program, toplam 30 krediden az olmamak kouluyla en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluur. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr.

(2) rencinin alaca derslerin belirlenmesi ve kayt ve danmanlk ilemleri, danman atanncaya kadar ilgili enstit ana bilim dal bakanl tarafndan yrtlr.

(3) Tezsiz yksek lisans programnda renci, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en ok tanesi ders ykne saylabilir.

(4) renciler, danman ve anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit mdrlnn onay ile ayn enstitnn farkl anabilim dallarndan ders alabilir.

(5) renciler, danman ve anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile dier enstitlerden veya dier yksekretim kurumlarndaki lisansst programlardan da ders alabilirler.

(6) Ancak, bu maddenin drdnc ve beinci fkralarna gre alnabilecek derslerin toplam 9 krediyi aamaz.

Tezsiz yksek lisans sresi

MADDE 28 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi en fazla alt yaryldr. Bu sre sonunda bu Ynetmelik hkmleriyle belirlenen program tamamlayamayan rencinin intibak senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde yeniden yaplr.

Danman atanmas

MADDE 29 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, enstit anabilim dal bakanl her renci iin ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesi veya doktoral retim grevlisini en ge birinci yaryl sonuna kadar belirler.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 30 (1) Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur. Lisans diplomasn ald dalda yksek lisans programn tamamlayan rencinin diplomasna, varsa meslek unvan da yazlr.

Doktora program

MADDE 31 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr.

(2) Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yntem gelitirme, bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Lisansst ikinci retim programlarnda doktora eitimi yaplmaz.

(4) Doktora programlar yurtii ve yurtd btnlemi doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn uygulama usul ve esaslar, niversitenin teklifi, retim yesi ve Aratrc Yetitirme Kurulunun gr zerine Yksekretim Kurulunca belirlenir.

Doktora ders yk

MADDE 32 (1) Doktora program; yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam 24 krediden az olmamak kouluyla en az sekiz adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de en az 48 kredilik onalt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(2) Doktora rencileri lisans dersleri alabilirler, ancak lisans dersleri ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(3) rencinin alaca derslerin belirlenmesi ve kayt ilemleri tez danman, tez danman atanncaya kadar ise ilgili enstit anabilim dal bakanl tarafndan yrtlr.

(4) renciler, danman ve anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit mdrlnn onay ile ayn enstitnn farkl anabilim dallarndan ders alabilir.

(5) renciler, danman ve anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile dier enstitlerden veya dier yksekretim kurumlarndaki lisansst programlardan da ders alabilirler.

(6) Ancak, bu maddenin drdnc ve beinci fkralarna gre alnabilecek derslerin toplam 9 krediyi aamaz.

(7) Enstit anabilim dal bakanl tarafndan belirlenen en az ders ykn tamamlayan rencinin alaca fazla dersler genel not ortalamasna katlmaz, ancak not izelgesinde belirtilir.

Doktora sresi

MADDE 33 (1) Doktora programn tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin sekiz yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin on yaryldr. Daha ksa srede tamamlayabilecek renciyle ilgili dzenlemeler, Senato tarafndan belirlenir.

(2) Doktora program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldr. Bu sre sonunda derslerini baaryla tamamlayamayan renciye Senatoca belirlenen esaslar uygulanr.

(3) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn sekiz yaryl sonunda, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci on yaryl sonunda tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin en fazla drt yaryl ek sre verilebilir. Bu sre sonunda bu Ynetmelik hkmlerine gre program tamamlayamayan rencilerin intibak Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yeniden yaplr.

(4) Tez almasndan st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz not alan renciye Senatoca belirlenen esaslar uygulanr.

Tez danman atanmas

MADDE 34 (1) Doktora programndaki renciye tez danman, birinci yaryl sonuna kadar, retim yeleri arasndan anabilim dal kurulunun gr alnarak anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr.

(2) Doktora tezinin niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanabilir. kinci tez danmannn doktora derecesine sahip olmas gerekir. Tez danman ve ikinci tez danman atama ve deitirme koullar enstit kurulu tarafndan belirlenir.

(3) Doktora programndaki renciler, tez konusu ve tez nerisinin veya tez projesinin, enstit ynetim kurulu tarafndan kabuln izleyen dnem bandan itibaren danman tarafndan yrtlmek zere alan uzmanlk alan dersine ve tez almas dersine kayt yaptrmak zorundadr. Uzmanlk alan dersi kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Uzmanlk alan dersine ilikin ilkeler enstit kurulunca kararlatrlr ve enstit ynetim kurulu tarafndan uygulanr.

Doktora yeterlik snav

MADDE 35 (1) Yeterlik snavnn amac, rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinliine bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr.

(2) Doktora programna; yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge beinci yaryln, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr. Belirtilen srelerde yeterlik snavna girmeyen renciye Senatoca belirlenen esaslar uygulanr.

(3) Yeterlik snavlar enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenecek aylarda olmak zere ylda iki kez yaplr.

(4) Yeterlik snavlar, enstit anabilim dal bakanl tarafndan nerilen ve enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan ve yl sre ile grev yapan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla biri rencinin tez danman olmak zere veya be kiiden oluan snav jrileri kurar. Jri yelerinin doktora derecesine sahip olmas gerekir.

(5) Doktora yeterlik snav, rencinin izledii programn retim dilinde yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Doktora yeterlik komitesi, rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik snavn, yksek lisans derecesi ile kabul edilen renci en ge yedinci yaryln, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci en ge dokuzuncu yaryln sonuna kadar baaramayan rencinin intibak senato tarafndan belirlenen esaslara gre yeniden yaplr.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 36 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile bir ay iinde bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili enstit anabilim dal iinden ve dndan birer ye yer alr. kinci tez danmannn olmas durumunda ikinci tez danman dilerse komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 37 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az onbe gn nce komite yelerine datr.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddedileceine salt ounlukla karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca tez nerisini izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci ay iinde, danman ve tez konusunu deitiren bir renci ise alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr. Tez nerisi bu savunmada da reddedilen renciye Senatoca belirlenen esaslar uygulanr.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 38 (1) Doktora tez almasn tamamlayan bir renci, elde ettii sonular ilgili enstitnn tez yazm kurallarna uygun biimde ve izledii programn retim dilinde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Danmannca tezi kabul edilen renci, tez snavna girmek iin enstit anabilim dal bakanlna bavurur. Enstit anabilim dal bakanl, tez jrisi nerisiyle birlikte tezin ciltlenmemi bir kopyasn ilgili enstitye iletir.

(3) Doktora tez jrisi, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere bei asil, birisi baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere ikisi yedek, toplam yedi kiiden oluur. Jri yelerinin doktora derecesine sahip olmas gerekir.

(4) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru ve cevap blmnden oluur ve dinleyicilere aktr.

(5) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tez almasndan st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz not alan renciye Senatoca belirlenen esaslar uygulanr. Tezi reddedilen rencinin intibak Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde yeniden yaplr.

Doktora diplomas

MADDE 39 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla doktora tezinin ciltlenmi en az kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan doktora rencisine doktora diplomas verilir.

(2) Doktora diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

Sanatta yeterlik almas

MADDE 40 (1) Sanatta yeterlik almas; zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve yaratcl amalayan bir yksekretim programdr. Yksekretim Kurulunca belirlenen dallarda sanatta yeterlik program alabilir.

Sanatta yeterlik ders yk

MADDE 41 (1) Sanatta yeterlik program; toplam 24 krediden az olmamak kouluyla en az sekiz adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi almalardan oluur.

(2) renciler, danman ve ana sanat dal bakanlnn teklifi ve enstit mdrlnn onay ile ayn enstitnn farkl anabilim dallarndan ders alabilir.

(3) renciler, danman ve ana sanat dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile dier enstitlerden veya dier yksekretim kurumlarndaki lisansst programlardan da ders alabilirler.

(4) Ancak, bu maddenin ikinci ve nc fkralarna gre alnabilecek derslerin toplam 9 krediyi aamaz.

(5) Sanatta yeterlik rencileri lisans dersleri alabilirler, ancak lisans dersleri ders ykne ve sanatta yeterlik kredisine saylmaz.

(6) rencinin alaca derslerin belirlenmesi ve kayt ilemleri tez danman, tez danman atanncaya kadar ise ilgili enstit ana sanat dal bakanl tarafndan yrtlr.

(7) Enstit ana sanat dal bakanl tarafndan belirlenen en az ders ykn tamamlayan rencinin alaca fazla dersler genel not ortalamasna katlmaz, ancak not izelgesinde belirtilir.

Sanatta yeterlik sresi

MADDE 42 (1) Sanatta yeterlik programn tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin sekiz yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin on yaryldr.

(2) Daha ksa srede mezun olabilecek bir renci ile ilgili esaslar, Senato tarafndan belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin drt yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin alt yaryldr. Bu sre sonunda derslerini baaryla tamamlayamayan renciye Senatoca belirlenen esaslar uygulanr.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarn baar ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje almasn birinci fkrada belirtildii ekilde sekiz yaryl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin on yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin snava giremeyen bir renciye, ilgili enstit ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini, sergi veya proje almasn jri nnde savunmas iin en fazla drt yaryl ek sre verilebilir. Bu sre sonunda bu Ynetmelik hkmlerine gre program tamamlayamayan rencilerin intibak Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yeniden yaplr.

(5) Tez almasndan st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz not alan renciye Senatoca belirlenen esaslar uygulanr.

Danman atanmas

MADDE 43 (1) Sanatta yeterlik programndaki her renci iin, ders ve uygulama seimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil, gsteri veya benzeri almalarn yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesi veya retim grevlisi en ge nc yaryl bana kadar ilgili enstit ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile atanr. Sanatta yeterlik tezinin veya sergi, proje, resital, konser, temsil, gibi almalarn niteliinin birden fazla danman gerektirdii durumlarda ikinci danman atanabilir. Sanatta yeterlik almas danmanlar, doktoral veya sanatta yeterlik almas yapm retim yeleri veya nitelikleri Senatoca belirlenen retim grevlileri arasndan seilir. Danman ve ikinci danman atama ve deitirme koullar enstit kurulu tarafndan belirlenir.

Sanatta yeterlik almasnn sonulandrlmas

MADDE 44 (1) Sanatta yeterlik tez almasn tamamlayan bir renci, elde ettii sonular ilgili enstitnn tez yazm kurallarna uygun biimde ve izledii programn retim dilinde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Jrisi, ilgili enstit ana sanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere bei asil, birisi baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere ikisi yedek, toplam yedi kiiden oluur. Jri yelerinin doktora derecesine sahip olmas gerekir.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi snava alr. Snav, sanatta yeterlik almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru ve cevap blmnden oluur.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, enstit ana sanat dal bakanlnca snav izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik almas hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini veya sergisini veya projesini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen rencinin intibak Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yeniden yaplr.

Sanatta yeterlik diplomas

MADDE 45 (1) Sanatta yeterlik almasnda baarl olan renciye, dier koullar da salamak kaydyla sanat dalnn zelliine gre alan belirleyen bir diploma verilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tebligat

MADDE 46 (1) rencilere yaplacak her trl tebligat enstitde ilan edilir.

Disiplin ileri

MADDE 47 (1) rencilerin disiplin i ve ilemleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 48 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Yksekretim Kurulu ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 49 (1) 26/2/2007 tarihli ve 26446 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bozok niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 50 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 51 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bozok niversitesi Rektr yrtr.