31 Ocak 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28190

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

SU HAYVANLARININ SALIK KOULLARI LE HASTALIKLARINA KARI

KORUNMA VE MCADELE YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac;

a) Yetitiricilii yaplan su hayvan ile bunlardan elde edilen rnlerin ithalat ve transit geiinde, pazara sunumunda uygulanacak hayvan sal artlarn,

b) Yetitiricilii yaplan su hayvan hastalklar iin minimum nleyici tedbirler konusunda, yetkili otoritenin, su rnleri retimi yapan iletmecilerin ve bu endstrideki taraflarn farkndalnn ve hazrlnn artrlmasn,

c) Baz su hayvan hastalklarnn ortaya ktndan phe duyulmas veya bu hastalklarn ortaya kmas durumunda alnacak minimum kontrol nlemlerini,

dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, yetitiricilii yaplan su hayvanlar, yetitiricilik iletmeleri ve su rnleri ileme tesisleri ile bunlarn faaliyetlerinin kayt altna alnmasn, su hayvanlarnn hastalklarnn kontrol iin alnacak nlemler, su hayvanlarnn ve rnlerinin piyasaya arz edilmesinde uygulanacak salk koullar ile su hayvanlarnn ithalat koullarna ait esaslar kapsar.

(2) Bu Ynetmelik,

a) Ticari olmayan akvaryumlarda yetitirilen ss su hayvanlarn, dorudan gda zincirine dhil edilmek zere toplanan veya yakalanan yabani su hayvanlarn ve balk yemi, balk ya ve benzer rnlerin retimi amacyla yakalanan su hayvanlarn,

b) Ss su hayvanlarnn, evcil hayvan maazalar, bahe havuzlar, ticari akvaryumlar veya toptanclarda, lkenin doal sularyla dorudan temas olmakszn veya doal sulara hastalk bulamas riskini kabul edilebilir bir dzeye indiren bir atk artma sistemine sahip iletmelerde tutulduu durumlar,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik,

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununa dayanlarak,

b) 24/10/2006 tarihli ve 2006/88/ EC sayl Su Hayvanlar ve rnlerine likin Hayvan Sal Gereklilikleri ve Su Hayvanlarnda Belirli Hastalklarn nlenmesi ve Kontrolne Dair Avrupa Birlii Konsey Direktifine,

c) Su Hayvanlarnn Karantinaya Alnmasna likin Gerekliliklere Dair 12/12/2008 tarihli ve 2008/946/EC sayl Komisyon Kararna paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Acil eylem plan: 58 inci maddede belirtilen, su hayvanlar hastalklar ile ilgili olarak acil durumlarda devreye sokulacak ve ihtiya duyulmas halinde gncellenecek plan,

b) Artan lm oran: Hkm sren koullarda belirli bir iftlik veya yumuaka yetitirme alan iin yetkili otorite ve iletme sahibi arasnda ibirlii salanarak kararlatrlan kayda deer lde normal saylan dzeyin zerinde seyreden aklanamam lmleri,

c) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

) Blge: Kaynandan azna kadar btn bir su tutma alann veya bu su tutma alannda, kaynakta veya kaynaklardan su hayvanlarnn yukarya doru gn engelleyen doal veya yapay bir bariyere kadar uzanan bir blmn veya su tutma alanlar arasnda azlar yoluyla oluan epidemiyolojik balantdan dolay, azlarda dhil olmak zere birden fazla su tutma alann,

d) Blm: Belirli bir hastalk asndan belirli bir salk statsne sahip bir su hayvan poplasyonunu iinde barndran ortak bir biyogvenlik sistemi bnyesindeki bir veya birden ok iftlii,

e) Corafi bilgi sistemi (GIS): Uzaktan alglama ile fiziksel balant kurmadan yeryznn ve yer kaynaklarnn incelenmesinde kaydetme ve inceleme tekniini,

f) iftlik: nsan tketimi amacyla hasat edilmi veya yakalanm yabani su hayvanlarnn kesimden nce beslenmeksizin bekletildii yerler hari olmak zere, su hayvanlarnn piyasaya srlmek zere yetitirildii bir su rnleri yetitiricilik iletmesine ait her trl mtemilat, kapal alan veya tesisi,

g) Dinlendirme: Hastalk ynetimi balamnda, bir iftlikten belirli bir hastala duyarl olan veya hastalk etkenini bulatrabilecei bilinen yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn ve mmkn olduu durumlarda, tayc suyun boaltlmas ilemini,

) Duyarl tr: Doal vakalar veya doal yollar taklit eden deneysel enfeksiyon yoluyla bir hastalk etkeninin tespit edildii tr,

h) Enfeksiyon: Bir konaknn iinde veya zerinde oalan ya da baka ekilde gelien veya latent bir hastalk etkeninin bulunmasn,

) Enfekte blge veya blm: Enfeksiyonun gerekletii bilinen blge veya blm,

i) Epidemiyolojik birim: Belirli bir yerleimde, hayvanlarn ayn su ortamn paylamalarndan veya bir hayvan grubundaki bir hastalk etkeninin dier hayvanlara kolayca yaylmasn mmkn klan ynetim uygulamalarndan dolay, bir hastalk etkenine maruz kalma asndan yaklak olarak ayn riski tayan su hayvanlar grubunu,

j) Gzc su hayvanlar: Karantina srasnda yardmc bir tan arac olarak kullanlacak yetitiricilii yaplan su hayvanlarn,

k) Hastalk: Su hayvanlarnda bir ya da daha fazla etiyolojik etken ile oluan klinik veya klinik olmayan enfeksiyonu,

l) Hastalktan ari blge veya blm: 60 ve 61 inci maddelere gre hastalktan ari olarak ilan edilen blge veya blmleri,

m) leri ileme: Atk ya da yan rn oluturan ve hastalklar yayma riski dourabilen kanatma, temizleme, i organlarn karma, ba kesme, dilimleme ve filetolama gibi anatomik btnl etkileyen her trl tedbir ve teknik kullanlarak, su hayvanlarnn insan tketiminden nce ilenmesini,

n) zinli ileme tesisi: 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hayvansal Gdalar in zel Hijyen Kurallar Ynetmeliine uygun olarak gda retimi amacyla su hayvanlarnn ilenmesi iin onay alan ve bu Ynetmelie uygun olarak izin verilen her trl gda iletmesini,

o) zinli ileme tesisi sahibi: Kontrolleri altndaki izinli ileme tesisi ierisinde bu Ynetmeliin gerekliliklerinin yerine getirilmesini salamaktan sorumlu gerek veya tzel kiiyi,

) Karantina: Atk sularn uygun ekilde artlmas dhil olmak zere, bir su hayvanlar grubunun belirli bir sre boyunca gzetim altnda tutulmak ve uygun olduu durumlarda, test ve tedaviden geirilmek zere dier su hayvanlaryla dorudan ya da dolayl olarak temasta bulunmakszn izolasyonda tutulmasn,

p) Karantina birimi: Bir karantina tesisinin yalnzca ayn partiye ait ve ayn salk statsne sahip olan yetitiricilii yaplan su hayvanlarn ve uygun olduu hallerde, gzc su hayvanlarn ieren iletimsel ve fiziksel adan mstakil bir birimini,

r) Karantina tesisi: Yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn karantinada tutulduu; bir ya da daha fazla karantina biriminden oluan ve yetkili otorite tarafndan bir karantina tesisi olarak yetkilendirilen ve kayt altna alnan tesisi,

s) Konak: Hastalktan etkilenen hedef tr,

) Liste 1 hastalklar: Ek-2de yer alan Liste 1de belirtilen su hayvanlar hastalklarn,

t) Liste 2 hastalklar: Ek-2de yer alan Liste 2de belirtilen su hayvanlar hastalklarn,

u) Muhafaza alan: Enfekte bir iftlik veya yumuaka yetitirme alannn etrafnda bulunan, hastaln yaylmasn nlemek zere hastalk kontrol tedbirlerinin uyguland alan,

) OIE: Dnya Hayvan Sal rgtn,

v) Ortak biyogvenlik sistemi: Su hayvan sal gzetimi iin, hastalk nleme ve hastalk kontrol asndan ayn tedbirlerin uyguland sistemi,

y) Piyasaya arz: Yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn sata sunulmas, nakliyesi dhil olmak zere cretsiz veya cret karl satn ve her trl hareketini,

z) Resmi kontrol: 5996 sayl Kanun ile bu Ynetmelik ve yetkili otorite tarafndan verilen talimatlar erevesinde bu Ynetmeliin hkmlerinin uygun olarak gerekletirilip gerekletirilmediinin denetimini,

aa) Resmi gzetim: Bir iftlik veya blge zerinde salk kontrollerini yrtmek amacyla yetkili otorite tarafndan yaplan izleme almalarn,

bb) Resmi veteriner hekim: Bakanlk adna grev yapan Bakanlk veteriner hekimini,

cc) Su rnleri yetitiricilik iletmesi: Su hayvanlarnn yetitirilmesi, saklanmas veya bytlmesiyle balantl herhangi bir faaliyette bulunan kar amac gden ya da gtmeyen kamusal veya zel her trl tesisi,

) Su hayvan: enesizler (Agnatha) st snfna, kkrdakllar (Chondrichthyes) ve kemikliler (Osteichthyes) snflarna ait balklar, yumuakalar (Mollusca) soyuna ait yumuakalar ve kabuklular (Crustace) alt soyuna ait kabuklular,

dd) Su rnleri yetitiricilik iletmesi sahibi: kontrol altndaki su hayvan retim tesisinde bu Ynetmeliin gerekliliklerine uygunluu salamaktan sorumlu olan gerek veya tzel kiiyi,

ee) Sportif balklk tesisi: Elence ve dinlence amal balklk iin, yetitiricilii yaplan su hayvanlar ile balklandrma yaplarak poplasyonun devam ettirildii gl veya akarsularda bulunan tesisleri,

ff) Ss amal su hayvan: Yalnzca ss amacyla tutulan, yetitirilen veya piyasaya arz edilen bir su hayvann,

gg) Ulusal referans laboratuvar: Su hayvanlar hastalklar ile ilgili olarak fonksiyon ve grevleri 65 inci maddede aklanan ve Bakanlka yetkilendirilen laboratuvar,

) retim alan: Yumuaka yataklarn ieren her trl tatl su, deniz, nehir az, karasal veya gl alann ya da yumuaka kltrasyonu iin kullanlan yumuakalarn alnd sahay,

hh) Vektr: Bir hastala duyarl olmayan ancak bir konakdan dierine patojenleri tayarak enfeksiyonu yayabilen tr,

) Yabani su hayvan: Kltr hayvan olmayan su hayvanlarn,

ii) Yatrma alan: Snrlar amandralar veya dier sabit aralarla aka iaretlenmi olan ve yalnzca canl yumuakalarn doal olarak arndrlmas iin kullanlan her trl tatl su, deniz, nehir az veya gl,

jj) Yeni grlen hastalk: Su hayvanlarnda veya su hayvan rnlerinde ticaret gibi yollarla, poplasyonlar iinde ve arasnda yaylma potansiyeline sahip olan ve sebebi hlihazrda belirlenmi veya belirlenmemi olabilen, yeni tespit edilmi, Ek-2de duyarl tr olarak henz listelenmemi yeni bir konak trnde tespit edilen listelenmi ciddi bir hastal,

kk) Yetitirme: Yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn bir iftlikte veya bir yumuaka yetitirme alannda yetitirilmesini,

ll) Yetitiricilii yaplan su hayvan: Bir iftlie veya yumuaka yetitirme alanna alnmas amalanan yabani su hayvanlar dhil olmak zere bir iftlikte veya yumuaka yetitirme alannda yetitirilen, yumurta ve sperma/gametler dhil herhangi bir yaam evresindeki su hayvann,

mm) Yetkili otorite: Bakanlk Tekilatnda grev yapan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu veya bu Ynetmelik erevesinde fiziksel kontrolleri ve idari ileri yerine getirmekle ykml olan yetkiliyi veya bu yetkilerin devredildii otoriteyi,

nn) Yumuaka yetitirme alan: Btn su rnleri yetitiricilik iletmelerinin ortak bir biyogvenlik sistemi altnda faaliyet gsterdii bir retim alann veya yatrma alann,

ifade eder.

KNC BLM

Su rnleri Yetitiricilik letmesi ve leme Tesisleri

Su rnleri yetitiricilik iletmesi ve ileme tesislerine izin verilmesi

MADDE 5 (1) Her su rnleri yetitiricilik iletmesine yetkili otorite tarafndan 6 nc maddeye uygun olarak izin verilir. Bir yumuaka yetitirme alanlarnda, uygun olduu durumlarda verilecek izin, yumuakalara ynelik birden ok su rnleri retim firmasn da kapsayabilir. Ancak, bir yumuaka yetitirme alannn ierisinde bulunan datm ve artma merkezleri ya da benzeri iletmelere, bireysel olarak izin verilir.

(2) Yetkili otorite 45 inci madde erevesinde hastalk kontrol amacyla yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn kesimini gerekletiren her ileme tesisine yine 6 nc maddesine uygun ekilde izin verir.

(3) Yetkili otorite su rnleri yetitiricilii yapan her iletmeye ve izinli her ileme tesisine zel bir kayt numaras verir.

(4) Birinci fkrada belirtilen izne istisna olarak yetkili otorite, yalnzca aada belirtilen iletmeler iin kayt art arar.

a) Su hayvanlarnn piyasaya arz edilme amac olmakszn tutulduu, su rn yetitiricilik iletmeleri haricindeki tesisler,

b) Sportif balklk tesisleri,

c) Hayvansal Gdalar in zel Hijyen Kurallar Ynetmeliinin 2 nci maddesinin nc fkrasna gre yalnzca insan tketimine ynelik olarak yetitiricilii yaplan su hayvanlarn piyasaya arz eden su rnleri yetitiricilik iletmeleri.

zin koullar

MADDE 6 (1) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fkralarnda belirtilen izin, su rnleri yetitiricilii yapan iletme sahibi veya izinli ileme tesisi sahibinin aadaki artlar yerine getirmesi kouluyla, yetkili otorite tarafndan verilir.

a) letme ve tesis sahibinin 10, 11 ve 12 nci maddelerdeki ilgili hkmleri yerine getirmesi,

b) letme ve tesis sahibinin yetkili otoriteye birinci fkrann (a) bendinde belirtilen hkmlerin karlandn gstermesini salayacak bir sistem oluturmas,

c) Yetkili otoritenin gzetiminde kalmas.

(2) Yaplacak faaliyet iftliklere, yumuaka yetitirme alanlarna veya iftliin ya da yumuaka yetitirme alannn yaknlarnda bulunan yabani su hayvanlar stoklarna hastalk bulamas asndan kabul edilemez bir risk douracaksa, izin verilmez. Ancak, izin bavurusunun reddine ynelik bir karar vermeden nce, faaliyetin alternatif bir sahaya tanmas olasl dhil olmak zere risk azaltma tedbirleri gz nnde bulundurulur.

(3) Su rnleri yetitiricilik iletmesi veya izinli ileme tesisi sahibi izin koullarnn yerine getirip getirmediinin deerlendirmesine imkn verecek, asgari olarak 7 nci maddede yer alan bilgileri kapsayacak ekilde btn gerekli bilgileri yetkili otoriteye sunmakla ykmldr.

zinli su rnleri yetitiricilik iletmeleri ile ileme tesislerinin resmi kaydnda tutulmas gereken bilgiler

MADDE 7 (1) Her bir su rnleri yetitiricilik iletmesi iin, aadaki asgari bilgiler 8 inci maddede dzenlendii ekliyle kayt altna alnr.

a) Su rnleri yetitiricilik iletmesinin ad ve adresleri ile telefon, faks, e-posta ieren irtibat bilgileri,

b) Verilen kayt numaras ve belirli izin tarihleri, tanmlama kodlar veya numaralar, belirlenmi retim koullar veya izin ile ilgili dier hususlar ieren ayrntl bilgileri,

c) iftliin, btn iftlik alanlarnn koordinatlarn ieren uygun bir sistem kullanlarak tespit edilen ve mmknse, GIS (Corafi Bilgi Sistemi) koordinatlar ile belirlenen corafi konumu,

) Amac, yetitirme sisteminin tipi veya karatabanl tesisler, deniz kafesleri, kara havuzlar gibi tesisler ve dzenlemeye tabi olduu yerlerde, azami retim hacmi,

d) su havuzlarndaki iftlikler, datm merkezleri ve artm merkezleri, su kaynaklar ve tahliyelerine ilikin bilgiler,

e) iftliin hastalktan ar olup olmad, hastalktan ar bir blge veya blmde bulunuyorsa, iftlikte byle bir salk statsne ulamak zere bir programn uygulanp uygulanmad veya iftliin Ek-2de belirtilen bir hastalkla enfekte olduunun bildirilmesi ve benzeri salk statsne ilikin gncel bilgiler,

f) Birden ok trn bulunduu iftlikler veya ss bal iftlikleri iin, asgari olarak trlerden herhangi birinin Ek-2de listelenen hastalklara duyarl veya bu hastalklarn bilinen vektrleri olup olmad bilgisi.

(2) Bir yumuaka yetitirme alanna, 5 inci maddenin birinci fkrasna gre izin verildii durumlarda, yumuaka yetitirme alan ierisinde faaliyet gsteren btn su rnleri yetitiricilik iletmeleri iin, birinci fkrann (a) bendinde belirtilen bilgiler kaydedilir. Birinci fkrann (b) ve (e) bentlerinde belirtilen veriler, yumuaka yetitirme alan dzeyinde kayt altna alnr.

(3) Her izinli ileme tesisi iin, aadaki asgari bilgiler 8 inci maddede dzenlendii ekliyle kayt altna alnr.

a) zinli ileme tesisinin ad ve adresleri ile telefon, faks, e-posta ieren irtibat bilgileri,

b) Kayt numaras ve izin tarihleri, tanmlama kodlar veya numaralar, belirlenmi retim koullar veya yetki/yetkilerle ilgili dier hususlar ieren ayrntl bilgileri,

c) leme tesisinin koordinatlarn ieren uygun bir sistem kullanlarak tespit edilen ve mmknse, GIS (Corafi Bilgi Sistemi) koordinatlar ile belirlenen corafi konumu,

) zinli ileme tesisinin atk su artma sistemlerine ilikin ayrntlar,

d) zinli ileme tesisinde ileme tabi tutulan su hayvan trleri.

(4) Bir iftlikte yetitirilen su hayvanlarnn trleri de kayt altna alnr.

Kayt

MADDE 8 (1) Yetkili otorite tarafndan, su rnleri yetitiricilik iletmeleri ve izinli ileme tesisleri iin, asgari olarak 7 nci maddede yer alan bilgileri kapsayacak ekilde bir kayt oluturulur ve bu kayt gncel tutularak kamunun eriimine alr.

Resmi kontroller

MADDE 9 (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Ynetmeliin 5 inci maddesinin ikinci fkrasna gre su rnleri yetitiricilik iletmeleri ve izinli ileme tesislerinde yetkili otorite tarafndan resmi kontroller gerekletirilir.

(2) Birinci fkrada dzenlenen resmi kontroller, her bir su rnleri yetitiricilik iletmesi iin asgari olarak dzenli kontrolleri, ziyaretleri, incelemeleri ve uygun olduu durumlarda, rnekleme almalarn ierir. Bu srete su hayvan ve rnleri retim iletmesinin ve izinli ileme tesisinin hastalklara yakalanma ve hastalk bulatrma asndan dourduu risk gz nnde bulundurularak planlama yaplr. Su rnleri yetitiricilik iletmeleri ile izinli ileme tesislerinin bulunduu blge veya blmn salk durumuna bal olmak zere, resmi kontroller Ek-1in (B) blmnde belirtilen hkmlere gre yaplr.

Kayt ykmllkleri ve izlenebilirlik

MADDE 10 (1) Su rnleri yetitiricilik iletmeleri, aada belirtilen unsurlarn kaydn tutmakla ykmldr.

a) Yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn ve rnlerinin iftlik veya yumuaka yetitirme alanndaki dhili veya harici btn hareketlerini,

b) retim tipiyle balantl her epidemiyolojik birimdeki lm oranlarn,

c) 12 nci maddeye gre hazrlanan risk tabanl hayvan sal gzetim programnn sonularn.

(2) zinli ileme tesisleri, yetitiricilii yaplan su hayvanlar ve rnlerinin bu tesislerde harici ve dhili btn hareketlerini kayt altna almakla ykmldr.

(3) Yetitiricilii yaplan su hayvanlar nakliyat srasnda, nakliyeciler aada belirtilen unsurlarn kaydn tutmakla ykmldr.

a) Nakliyat tipi ve nakliye edilen trler iin uygun olduu ekilde, nakliyat srasnda ortaya kan lm oranlarn,

b) Nakliye aracnn ziyaret ettii iftlikler, yumuaka yetitirme alanlar ve ileme tesislerini,

c) Nakliyat srasnda ortaya kan her trl su alverii, zellikle yeni su kaynaklar ve su alma yerini.

(4) zlenebilirlie ilikin zel hkmlere istisna olarak, su rnleri yetitiricilik iletmesi sahipleri birinci fkrann (a) bendi erevesinde kaydedilen btn hayvan hareketlerini, mene ve var yerlerinin izlenmesini salayacak ekilde kayt altna almakla ykmldr. Bu hareketler ulusal bir kayt sistemine kaydedilir ve bu bilgiler bilgisayar ortamnda tutulur.

yi hijyen uygulamalar

MADDE 11 (1) Su rnleri yetitiricilik iletmeleri ile izinli ileme tesisleri, hastalklarn ortaya kmasn ve yaylmasn nlemek iin yaplan faaliyetle balantl olarak iyi hijyen uygulamalar kullanmakla ykmldr.

Hayvan sal gzetim program

MADDE 12 (1) Yetkili otorite btn iftlik ve yumuaka yetitirme alanlarnda retim trne uygun olarak bir risk tabanl hayvan sal gzetim program uygular.

(2) Birinci fkrada belirtilen risk tabanl hayvan sal gzetim program aada belirtilen kriterleri tespit etmeyi amalar:

a) retim trne uygun olarak btn iftlik ve yumuaka yetitirme alanlarnda, lm orannda grlen artlar,

b) Ek-2de listelenen hastalklara duyarl trlerin tutulduu iftlik ve yumuaka yetitirme alanlarnda bu hastalklara ilikin durumu.

(3) Bu hayvan sal gzetim programlarnn uygulanmas Ek-1in (B) blmnde belirtilen hkmlere gre yaplr.

NC BLM

Yetitiricilii Yaplan Su Hayvanlarnn ve rnlerinin Piyasaya Arz

Edilmesine likin Hayvan Sal Koullar

Hastalklarn listelenmesi

MADDE 13 (1) Liste 1 hastalklar bu fkrann (a) bendinde belirtilen kriteri tayan hastalklar ile (b) veya (c) fkrasnda belirtilen kriterleri tayan hastalklardr.

a) Hastaln lkenin su hayvanlarnda yerleik olmamas ve eldeki bilgiler dhilinde, ilgili patojenin lke sularnda bulunmamas,

b) Hastaln, lkeye girmesi halinde, retim kayplar veya su hayvanlarnn ve rnlerinin ticaretinde potansiyelin kstlanmas yoluyla, lkenin su hayvanlarnda kayda deer ekonomik etkiler yaratacak olmas,

c) Hastaln, lkeye girmesi halinde, lke hukuku veya uluslararas hkmlerle korunmaya deer grlen bir varlk olan yabani su hayvan poplasyonuna ynelik zararl evresel etkiler yaratabilecek olmas.

(2) Liste 2 hastalklar bu fkrann (a), (b), (c), () ve (d) bentlerinde belirtilen kriterleri tayan ya da (e) ve (f) fkralarnda belirtilen kriterleri tayan hastalklardr.

a) lkedeki blgelerin belirli hastalktan ari olmas,

b) Hastaln, kat kontrol tedbirleri ve ticaret kstlamalar olmakszn iftlik ya da yumuaka yetitirme alan dzeyinde kontrol edilmesinin ve durdurulmasnn g olmas,

c) Deneyimler nda, hastalktan ar blge veya blmlerin oluturulup korunabilecei ve bu korumann maliyet etkin olduu hallerde, hastaln lke dzeyinde kontrol altna alnabilmesi,

) Su hayvanlarnn piyasaya arz edilmesi srasnda, hastaln daha nce hastala yakalanmam bir alanda ortaya kma riskinin bulunmas,

d) Enfekte su hayvanlar iin gvenilir ve basit testlerin eriilebilir olmas gerekir,

e) Hastaln, hastalktan ari olan bir blge veya blme girmesi halinde, hastalk ve kontrolyle balantl yllk maliyetlerin, blgedeki duyarl su hayvan trnn retim deerinin %5ini amas ve retim kayplar veya su hayvanlar ve rnlerinin uluslararas ticaretindeki olanaklarn kstlanmas yoluyla, lkenin su hayvanlarnda kayda deer ekonomik etkiler yaratacak olmas,

f) Hastaln, hastalktan ari bir blge veya blme girmesi halinde, ortaya kt yerde lke hukuku veya uluslararas hkmlerle korunmaya deer grlen yabani su hayvan poplasyonuna ynelik zararl evresel etkiler yarattnn belirlenmi olmas.

Yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn piyasaya arz edilmesine ilikin genel koullar

MADDE 14 (1) Yetkili otorite, su hayvanlar ve rnlerinin piyasaya srlmesinde, var ya da gei yerlerinde Ek-2de listelenen hastalklara ilikin salk durumlarnn tehlikeye dmemesini salar.

(2) Ek-2de listelenmemi hastalklar iin yetitiricilii yaplan su hayvanlar yetkili otoritenin sk gzetimi altnda sadece bilimsel amalarla piyasaya arz edilir. Yetkili otorite, bu piyasaya arz srasnda, var yerinde ya da gei yerlerinde bulunan su hayvanlarnn Ek2de listelenen hastalklara ilikin salk durumlarn tehlikeye drmemesi gerekir.

Nakliyata ilikin hastalk nleme gereklilikleri

MADDE 15 (1) Yetkili otorite aadaki hususlarn yerine getirilmesini salar:

a) Nakliye edilen hayvanlarn salk durumunun deimemesini salamak ve hastalklarn yaylmas riskini azaltmak zere, yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn nakliyat srasnda gerekli hastalk nleme tedbirlerinin uygulanmas,

b) Yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn, salk durumlarnn deimesini ve var yerinin ve uygun olduu durumlarda, gei yerlerinde salk durumunun tehlikeye dmesini engelleyecek koullar altnda nakil edilmesi.

(2) Nakliyat sresince her trl su deiimleri, nakledilen yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn, su deiim yerindeki ve var yerindeki su hayvanlarnn salk durumunu tehlikeye drmeyecek yerlerde ve koullarda gerekletirilir.

(3) Bu madde hkmleri Ek2de listelenmemi hastalklar ve bu hastalklara duyarl trler iin de geerlidir.

Hayvan salnn sertifikalanmas

MADDE 16 (1) Yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn piyasaya arz edilme ileminin, hayvanlarn, 60 nc madde erevesinde hastalktan ar olduu ilan edilen bir blge veya blme alnmas srasnda hayvan salnn sertifikalanmas gerekir. Yetitirme ve stok destekleme veya insan tketiminden nce ileri ileme amacyla piyasaya arz edilen su hayvanlarnn da, 54 nc maddenin birinci ve ikinci fkralarna gre bir gzetim ya da eradikasyon programna tabi olmas gerekir.

(2) Ancak, balk iin, hayvanlarn datmdan nce kesilmesi ve i organlarndan temizlenmesi, yumuakalar ve kabuklular iin, hayvanlarn ilenmemi veya ilenmi rn olarak datlmas amacyla piyasaya arz edilen yetitiricilii yaplan su hayvanlar iin hayvan salnn sertifikalanmas gerekmez.

(3) Hayvanlarn 7 ve 8 inci blmlerde belirtilen hastalk kontrol tedbirlerine tabi olan bir alandan darya kmasnn gerektii durumlarda, su hayvanlarnn piyasaya arz edilmesi ilemi, hayvan salk sertifikasyonunu gerektirir.

(4) Bu madde hkmleri Ek-2de listelenmemi hastalklar ve bu hastalklara duyarl trler iin de geerlidir.

Su hayvanlarnn yetitirme ve stok destei amacyla piyasaya arz edilmesine ilikin genel gereklilikler

MADDE 17 (1) Yetitirme amacyla piyasaya arz edilen yetitiricilii yaplan su hayvanlarnda aada belirtilen kriterler gz nnde bulundurulur:

a) Hayvanlarn klinik adan salkl olmas,

b) Hayvanlarn lm orannda sebebi belirlenmemi bir artn grld bir iftlikten veya byle bir yumuaka yetitirme alanndan gelmi olmamas.

(2) Ek-2de listelenmemi hastalklar ve bu hastalklara duyarl trler lm oranlarnda sebebi belirlenememi artlarn grld bir iftlik veya yumuaka yetitirme alanndan gelmi ise lm orannda art gzlenen epidemiyolojik birimden bamsz bir blmnden gelen hayvanlar yaplacak bir risk analizinin ardndan piyasaya arz edilir.

(3) 6 nc blmnde belirtilen hastalk kontrol tedbirleri erevesinde itlaf veya kesimi istenen yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn, yetitirme ve stok destei amalaryla piyasaya arz edilir.

(4) Yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn stok destei amacyla doaya veya sportif balklk iletmelerine braklabilmesi iin, aadaki koullar salanr:

a) Hayvanlarn birinci fkradaki gerekliliklere uygun olmas,

b) Hayvanlarn, Ek1de yer alan A blmnde belirtildii zere, en azndan braklacaklar sularn salk durumuna denk bir salk durumuna sahip bir iftlikten veya yumuaka yetitirme alanndan gelmi olmas gerekir. Ancak, yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn, 60 nc maddeye uygun olarak hastalktan ar olduu bildirilmi bir blgeden veya blmden gelmesine izin verilir.

Belirli bir hastala duyarl trlere ait yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn hastalktan ar blgelere alnmas

MADDE 18 (1) Bir hastala duyarl olan yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn, 60 nc maddeye gre hastalktan ar olduu bildirilmi bir blgeye veya blme yetitirme ya da stok destei amalaryla kabul edilebilmesi iin, yine bu hastalktan arlik statsne sahip baka bir blge veya blmden gelmesi gerekir.

(2) Belirli hastala yaamn belirli evrelerinde duyarl olan trlerin bu hastal baka hayvanlara bulatrmad bilimsel olarak kantlanabildii durumlarda, bu yaam evreleri iin birinci fkra hkmleri uygulanmaz. Bu durumda Bakanlk bu trleri ve yaam evrelerini ieren bir liste oluturacak ve bilimsel ve teknolojik gelimeleri hesaba katarak gerek duyduunda listeyi gncelleyecektir.

Vektr trlere ait canl su hayvanlarnn hastalktan ar blgelere alnmas

MADDE 19 (1) Ek-2de belirtilen trler haricindeki bir trn vektr trler olarak belirli bir hastaln yaylmasna neden olabileceinin bilimsel veriler veya uygulama deneyimi ile dorulanmas halinde, 60 nc maddeye gre belirli bir hastalktan ar olduu bildirilmi olan bir blge ya da blme yetitirme veya stok destei amacyla alnacak vektr trleri aadaki koullarn birini karlar:

a) Vektr trlerin hastalktan arlik statsne sahip baka bir blge veya blmden gelmi olmas,

b) Sunulan bilimsel verilerin veya uygulama deneyiminin nda, bu yntemin hastaln bulama riskini, bu bulamann nlenmesi asndan kabul edilebilir bir dzeye indirmek iin yeterli grld durumlarda, vektr trlerin patojenden arndrlm su ierisinde uygun bir sre iin 5 inci blmde yer alan hkmler gz nnde bulundurularak karantinada tutulmas.

(2) Vektr trler ile bu trlerin bu maddenin kapsamna giren yaam evreleri ve uygun olduu hallerde, bu trlerin bir hastal bulatrabilecei koullara ilikin bir liste Bakanlk tarafndan hazrlanr.

nsan tketimi ncesi ileri ileme iin piyasaya arz edilecek olan yetitiricilii yaplan su hayvanlar ve rnleri

MADDE 20 (1) Yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn ve bu hayvanlarn rnlerinin, 60 nc madde erevesinde bu hastalklardan ar olduu bildirilmi bir blge veya blmde ileri ileme iin piyasaya arz edilmesi aadaki koullarn birinin karlanmas halinde mmkndr.

a) Hayvanlarn hastalktan arlik statsne sahip baka bir blge ya da blmden gelmesi,

b) Hayvanlarn hastalklarn yaylmasn nleyici koullar altnda, izinli bir ileme tesisinde ilenmesi,

c) Balklar iin, hayvanlarn datmdan nce kesilmesi ve i organlarndan temizlenmesi,

) Yumuakalar ve kabuklular iin, hayvanlarn ilenmemi veya ilenmi rn olarak datlmas.

(2) 60 nc madde erevesinde hastalklardan ar olduu bildirilmi bir blge veya blmde ileri ileme iin piyasaya arz edilen canl yetitiricilii yaplan su hayvanlar, aadaki koullardan birinin olmas durumunda ileme yerinde yalnzca geici olarak tutulur:

a) Hayvanlarn hastalktan arlik statsne sahip baka bir blge ya da blmden gelmesi,

b) Hayvanlarn patojenleri inaktive eden bir atk artm sistemiyle donatlm olan ya da atklarn doal sulara hastalk bulamas riskini kabul edilebilir bir dzeye indirecek dier artma trlerine tabi tutulduu datm merkezleri, artma tesisleri veya benzer iletmelerde tutulmas.

leri ileme olmakszn insan tketimi iin piyasaya arz edilen yetitiricilii yaplan su hayvanlar ve rnleri

MADDE 21 (1) Canl yumuaka veya kabuklularn lke sularnda geici olarak tutulduu veya datm merkezleri, artma tesisleri veya benzeri iletmelere alnd durumlarda, 20 nci maddenin ikinci fkras uygulanr.

(2) Su rnlerinin Hayvansal Gdalar in zel Hijyen Kurallar Ynetmeliinde belirtilen paketleme ve etiketleme hkmlerine uygun perakende sat paketleriyle ambalajland durumlarda, yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn, ileri ileme olmakszn insan tketimi iin ambalajl olarak perakende sat amacyla piyasaya arz edilecei durumlarda 18 inci madde uygulanmaz.

Yabani su hayvanlarnn hastalktan arlik statsne sahip blgelere veya blmlere alnmas

MADDE 22 (1) 60 nc madde erevesinde bu hastalklardan ar olduu bildirilmemi bir blge veya blmde yakalanan yabani su hayvanlar, hastalklardan ar olduu bildirilmi bir blge veya blme braklmadan nce, hastalk bulama riskini kabul edilebilir bir dzeye indirebilmek iin yeterli bir sre boyunca uygun tesislerde yetkili otoritenin gzetiminde 5 inci Blmde yer alan hkmler gz nnde bulundurularak karantina altnda tutulur.

(2) Bir risk analizinin yaplmas ve riskin birinci fkrann uygulanmas sonucu beklenenden yksek olmamas kouluyla, yetkili otorite birinci fkrada ngrlen karantina uygulamas olmakszn geleneksel ekstansif lagn yetitiricilii uygulamalarna izin verir.

Ss amal su hayvanlarnn piyasaya arz edilmesi

MADDE 23 (1) Yetkili otorite, ss amal su hayvanlarnn piyasaya arznda su hayvanlarnn salk durumunun tehlikeye drmemesini salar.

DRDNC BLM

Yetitiricilii Yaplan Su Hayvanlar ve rnlerinin thalat

thalata ilikin genel ykmllkler

MADDE 24 (1) Bakanlk, kendi mevzuatnda yer alan ilgili hayvan sal koullarna uyumluluk asndan ithalat yapan lkeye veya bu lke kesimine ilikin olarak uygun teminatlar saladn belirlemesi gerekir.

thalata ilikin teminatlar

MADDE 25 (1) Bakanlk mevzuat uyumluluu iin, ithalat yapan lke veya bu lke kesiminde aada belirtilen zellikleri gz nnde bulundurur:

a) thalat yapan lkenin mevzuat,

b) thalat yapan lkedeki yetkili otoritenin tekilat ve inceleme servisleri, bu servislerin yetkileri, tabi olduklar gzetim ve personel kapasitesi dhil olmak zere, mevzuatlarn etkili bir ekilde uygulamak iin kullanmlarna sunulan aralar,

c) thalata ynelik canl su hayvan retim, imalat, ileme, saklama ve datm sreleri iin geerli olan yrrlkteki hayvan sal koullar,

) thalat yapan lkenin yetkili otoritesinin ilgili hayvan sal koullarna uyumluluk veya denklik asndan verebilecei teminatlar,

d) thalat yapan lkeden canl su hayvan pazarlanmas konusundaki deneyimler ve gerekletirilmi olan her trl ithalat incelemenin sonular,

e) zellikle liste 1 hastalklarna ve ithalat yapan lkenin genel su hayvan sal durumunun lkede su hayvan sal asndan risk oluturabilecek her trl boyutuna dikkat edilmek zere, ithalat yapan lkedeki yetitirilmi ve yabani su hayvanlarnn salk durumu,

f) thalat yapan lkenin topraklar ierisinde, bata Dnya Hayvan Sal rgt (OIE) tarafndan listelenen ihbar mecburi hastalklar olmak zere, enfeksiyz veya bulac su hayvan hastalklarna ilikin bilgileri temin etmedeki dzeni, hz ve titizlii,

g) Dier lkelerden ithalata ilikin kurallar dhil olmak zere, su hayvan hastalklarnn nlenmesi ve kontrol altna alnmasna ynelik olarak ithalat yapan lkede yrrlkte olan kurallar ve uygulamalar.

Belgeler

MADDE 26 (1) Yetitiricilii yaplan su hayvanlar ve rnlerinden oluan her partinin lkeye giriinde hayvan salk sertifikasn ieren bir belge elik eder.

(2) Hayvan sal sertifikas, partinin bu Ynetmelik kapsamnda lkeye girii yaplan ve yetitiricilii yaplan su hayvanlar ile rnleri iin belirtilen gereklilikleri karladn belgeler.

(3) Hayvan sal sertifikas, lkenin halk ve hayvan sal mevzuatnn dier hkmleri nezdinde art koulan ayrntlar da ierir.

BENC BLM

Su Hayvanlarnn Karantinas ile lgili Hkmler

Uygulanmas gereken karantina koullar

MADDE 27 (1) Karantina srecinin, 4 nc maddenin birinci fkrasnn () bendine uygun bir karantina tesisinde gerekletirilmi olmas gerekir.

(2) Karantina tesisi, yetkili otoritenin denetimi altnda olup, yetkili otorite;

a) Karantina tesisinin bina ve mtemilatn ylda en az bir kez ziyaret eder.

b) Karantina tesisinin bu Ynetmelikte belirtilen koullar salayp salamadn kontrol eder.

c) Veteriner hekim veya su rnleri mhendisinin faaliyetlerini denetler.

) zin prosedrlerine temel oluturan koullar denetler.

Karantina tesislerine izin verilmesi

MADDE 28 (1) Bir karantina tesisine yetkili otorite tarafndan izin verilebilmesi iin, aadakilere uygunluk salamas gerekir:

a) 5 inci maddede belirtilen izin koullar,

b) Karantina tesisleri iin 37, 38 ve 39 uncu maddelerde belirtilen asgari koullar.

(2) zin verilen her karantina tesisine bir kayt numaras verilir.

(3) Bakanlk, izinli karantina tesislerinin yeni ve gncel listesini kamunun eriimine sunar.

Karantina tesisleri izinlerinin askya alnmas ve iptali

MADDE 29 (1) Bir karantina tesisinde, Liste 2 hastalklarnn varlna ilikin phe duyulduuna dair bildirim almas halinde, yetkili otorite:

a) Tesisin iznini askya alr.

b) phenin dorulanmas veya bertaraf edilmesi iin gerekli olan tedbirleri 39 uncu maddenin ikinci fkrasna gre alr.

(2) Birinci fkraya gre verilen askya alma karar aada belirtilen koullardan biri salanncaya kadar kaldrlmaz.

a) Liste 2 hastalklarna ilikin phenin resmi olarak bertaraf edilmi olmas,

b) Liste 2 hastalklarna ynelik olarak karantina tesisinde uygulanan eradikasyon srecinin baaryla tamamlanmas ve ilgili karantina birimlerinin temizlenip dezenfekte edilmesi.

(3) Bir karantina tesisinin izni, tesisin 28 inci maddede belirtilen koullara uygunluunun sona ermesi halinde Yetkili Otorite tarafndan iptal edilir.

Doruluk beyan

MADDE 30 (1) Yetitiricilii yaplan su hayvan partilerinin ithalatnda, partilerin lkede karantinaya alnmasnda, ithalat ya da yetkilisi, karantina tesisinden sorumlu kii tarafndan imzalanan ve su hayvanlarnn karantinaya kabul edileceini dorulayan yazl bir doruluk beyan sunar.

(2) Birinci fkrada belirtilen doruluk beyan karantina tesisinin kayt numarasn ierir ve Trke olarak hazrlanr.

(3) Birinci fkrada dzenlenen doruluk beyan; snr kontrol noktasna, partinin var tarihinden nce ulatrlr veya su hayvanlarnn bu kontrol noktasndan serbest dolama salnmasndan nce, ithalat veya temsilcisi tarafndan snr kontrol noktasna sunulur.

Yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn karantina tesislerine dorudan nakliyat

MADDE 31 (1) thal edilen yetitiricilii yaplan su hayvan partileri, snr kontrol noktasndan lkede karantinaya alnaca karantina tesisine nakledilir. Bu nakliyat iin tat kullanlmas halinde, tatlar snr kontrol noktasnn resmi veteriner hekimi tarafndan kolayca almayacak ekilde mhrlenir.

Su hayvan nakliyatlarnn izlenmesi

MADDE 32 (1) Yetitiricilii yaplan su hayvan partilerinin ithalatnda, partilerin lkede karantinaya alnmasnda,

a) Snr kontrol noktasnn resmi veteriner hekimi, partinin orijin ve var yerlerini, partinin snr kontrol noktasna varndan bir alma gn nce karantina tesisinin bulunduu ilin yetkili otoritesine bildirir.

b) Karantina tesisinden sorumlu olan kii, karantina tesisinin bulunduu ilin yetkili otoritesini partinin tesise varndan bir alma gn nce partinin geliinden haberdar eder.

c) Karantina tesisinin bulunduu ilin yetkili otoritesi, kendisini birinci fkrann (a) bendinde belirtilen ekilde partinin nakliyatndan haberdar etmi olan snr kontrol noktasnn resmi veteriner hekimini, partinin tesise varndan sonraki gn ierisinde bilgisayar sistemi araclyla partinin varndan haberdar eder.

(2) Snr kontrol noktasnn yetkili makamna, bir karantina tesisine gtrlecei bildirilen yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn tahmini var sresini izleyen gn ierisinde var noktasna gelmediine dair bir dorulama ularsa, yetkili otorite uygun ekilde tedbir alr.

Hastalktan ari blge veya uygulanmas gereken karantina koullar

MADDE 33 (1) Vektr trlere ait yetitiricilii yaplan su hayvanlar ile yabani su hayvanlarnn 19 ve 22 nci maddelerde belirtilen hkmlerin salanmasnda veya ithal edilen bu hayvanlarn piyasaya arz edilmesi iin karantina uygulamas yaplacaksa, partiler aadaki artlara uygun olacaktr:

a) Karantina dnemi ayn karantina tesisinde uygulanr. Yetitiricilii yaplan su hayvanlar aada belirtilen karantina hkmlerine tabi tutulur:

1) Duyarl trler iin, 35 inci maddede belirtilen hkmler,

2) Vektr trler iin, 36 nc maddede belirtilen hkmler.

b) Yetitiricilii yaplan su hayvanlar, yalnzca yetkili otoritenin yazl izniyle karantinadan karlr.

Liste 2 hastalklarna ilikin phe veya dorulama halinde alnacak tedbirler

MADDE 34 (1) Karantina srasnda, karantina tesisinde bir ya da birden ok hastaln varlndan phelenilirse, yetkili otorite:

a) 39 uncu maddeye gre uygun numuneleri toplar ve bunlarn analizini yaptrr.

b) Laboratuvar sonular beklenirken, hibir hayvann karantina tesisine giri ya da k yaplmamasn salar.

(2) Karantina srasnda, Liste 2 hastalklarnn dorulanmas halinde, yetkili otorite:

a) Hastalklarn yaylma riskini gz nnde bulundurarak, karantina birimindeki btn su hayvanlarnn tesisten karlmasn ve imha edilmesini salar,

b) Karantina birimlerinin temizlenmesini ve dezenfekte edilmesini salar,

c) Son temizleme ve dezenfeksiyonu izleyen on be gnlk dnem boyunca, hibir hayvann karantina birimlerine sokulmamasn temin eder,

) Karantina birimlerindeki suyun, Liste 2 hastalklarndan sorumlu enfeksiyz etkenin etkili bir ekilde inaktive edilmesini salayacak bir ekilde artlmasn salar.

(3) Yetkili otorite, su hayvanlarnn var noktasnda hastalklara ilikin salk statsn tehlikeye drmemesini salamak kaydyla, karantina tesisinde tutulan su hayvanlarnn ve bunlarn rnlerinin piyasaya arz edilmesine izin verebilir.

Duyarl trler iin karantina hkmleri

MADDE 35 (1) Balklar, en az altm gn boyunca kabuklular, en az krk gn boyunca, yumuakalar, en az doksan gn boyunca karantinada tutulur.

(2) Duyarl trler iin muayene, numune alma, test ve tan yntemleri aada belirtilen ekilde gerekleir.

a) Liste 2 hastalklarnn olumadn ortaya koymak iin, negatif sonular alnncaya kadar 39 uncu maddede belirtilen muayene, numune alma, test ve tan sreleri gerekletirilir.

b) Marteilia refrigens enfeksiyonuna duyarl trlerin karantinaya alnd haller haricinde, muayene, numune alma, test ve tan iin gzc su hayvanlar kullanlabilir.

c) Yetkili otorite, kullanlacak gzc su hayvan saysn; tutulan su hayvan says, karantina biriminin bykl ve tans konulacak hastalk veya hastalklarn ve trlerin zelliklerini gz nnde bulundurarak belirleyecektir.

) Gzc su hayvanlar;

1) Tans konulacak hastala duyarl trlerden ve mmkn olduu hallerde ve yaam koullarnn da dikkate alnmasyla, en duyarl yaam evrelerinde olacaktr.

2) Tans konulacak hastalk veya hastalklardan ar ilan edilmi bir blge ya da blmden veya ihracat bir lkeden ya da ihracat lkenin bu art salayan bir ksmndan elde edilmi olacaktr.

3) Tans konulacak hastalk veya hastalklara kar alanmam olacaktr.

4) Karantinaya alnacak su hayvanlar varlarndan hemen nce veya hemen sonra karantina birimine alnr ve tans konulacak hayvanlarla temas halinde ve ayn zooteknik ve evresel koullar altnda tutulur.

(3) Yetkili otorite, karantina koullarn her bir su hayvan partisinin karantina dneminin banda ve sonunda denetler. Bu kontrolleri gerekletirirken;

a) Liste 2 hastalklarnn laboratuvar ortamnda tespitine elverili evre koullarn salayp salamadn denetler,

b) Karantina sresi boyunca lm oran kaytlarn inceler,

c) Geerli olduu durumlarda, karantina birimlerindeki su hayvanlarn kontrol eder.

Vektr trler iin karantina hkmleri

MADDE 36 (1) Vektr trler en az otuz gn boyunca karantinada tutulur. Karantina birimindeki su, gnde en az bir kez deitirilir.

(2) Yetkili otorite, karantina koullarn her bir su hayvan partisinin karantina dneminin banda ve sonunda denetler. Bu kontrolleri gerekletirirken:

a) Karantina sresi boyunca lm oran kaytlarn inceler,

b) Geerli olduu durumlarda, karantina birimindeki su hayvanlarn kontrol eder.

Karantina tesislerine ynelik yap ve ekipman koullar

MADDE 37 (1) Karantina tesisi, dier karantina tesisleri, dier iftlikler ve dier yumuaka yetitirme alanlarndan, yetkili otorite tarafndan Liste 2 hastalklarnn epidemiyolojisi dikkate alnarak yrtlen bir risk analizine dayanarak belirlenen uzaklkta olmaldr. Ancak, bir karantina tesisi, bir iftlik ya da yumuaka yetitirme alannn ierisinde de bulunabilir.

(2) Karantina birimleri, aralarnda su deiiminin mmkn olmayaca ekilde yaplandrlr. Buna ek olarak, her bir birimin su k sistemi, ayn iftlik ya da yumuaka yetitirme alan ierisindeki karantina birimleri veya dier birimler arasnda olas her trl apraz bulamay nleyecek ekilde tasarlanmaldr.

(3) Karantina birimlerinin su kayna, Liste 2 hastalklarndan ar olmaldr.

(4) Karantina birimlerinin tahliye sistemi Liste 2 hastalklarndan ar ilan edilmi ya da bu hastalklar asndan bir gzetim veya eradikasyon programna tabi olan bir blm veya blgede yer alyorsa, yetkili otorite tarafndan onaylanm bir k suyu artma sistemine sahip olmas gerekir. k suyu artma sistemi:

a) Karantina biriminde oluan btn k sularn ve atklar, Liste 2 hastalklarndan sorumlu enfeksiyz etkeninden etkili olarak inaktive edecek bir ekilde artm yaplr,

b) Devaml iletim ve eksiksiz muhafaza salamak iin, arza emniyetli yedek mekanizmalarla donatlr.

(5) Karantina birimleri, Liste 2 hastalklarn yayabilecek dier hayvanlarla temas engelleyecek ekilde yaplandrlr.

(6) Btn ekipmanlar temizlenebilecek ve dezenfekte edilebilecek ekilde yaplandrlr ve temizleme ile dezenfeksiyon iin uygun ekipmanlar hazr bulundurulur.

(7) Karantina tesisinin ve farkl birimlerinin btn girilerinde ve klarnda hijyen bariyerleri kurulur.

(8) Farkl karantina birimleri arasnda apraz bulamay engellemek iin, karantina tesisinin her bir karantina birimi kendi ekipmanna sahip olur.

Ynetim koullar

MADDE 38 (1) Karantina tesisinin su hayvan retim tesisi iletmecisi, szleme veya hukuki dayanak yoluyla, bir veteriner hekim veya su rnleri mhendisi hizmetlerinden yararlanr.

(2) Karantinaya alnan her bir su hayvan partisi iin:

a) Karantina birimi temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli ve birime, yeni bir partinin getirilmesinden nce en az yedi gn herhangi bir su hayvan sokulmamaldr.

b) Karantina dnemi, son su hayvan partisi birime alnana kadar balatlamaz.

(3) Gelen ve giden partiler arasnda apraz bulamay nlemek iin uygun tedbirler alnr.

(4) Karantina tesisine yetkisiz kiiler giremez.

(5) Karantina tesisine giren kiiler, ayakkablar dhil olmak zere, koruyucu kyafet giymek zorundadr.

(6) Kiiler veya ekipmanlar arasnda, karantina tesisleri veya karantina birimleri arasnda ya da karantina tesisleri ile iftlikler ya da yumuaka yetitirme alanlar arasnda bulamaya neden olabilecek herhangi bir temas gerekleemez.

(7) Teslimden sonra, tanklar, konteynrlar ve su dhil olmak zere, nakliye tatlar ve ekipmanlar, Liste 2 hastalklarndan sorumlu enfeksiyz etkeninden etkili bir ekilde inaktive edecek ekilde artlr.

(8) l su hayvanlar ve klinik hastalk belirtileri sergileyen su hayvanlar, bir veteriner hekim tarafndan klinik adan muayene edilmeli ve l su hayvanlar ile klinik hastalk belirtileri sergileyen su hayvanlarndan temsili rnekler, yetkili otorite tarafndan grevlendirilen bir laboratuvarda muayeneden geirilir.

(9) Gerekli muayene, numune alma ve tan yntemleri, yetkili otorite ibirlii ierisinde ve yetkili otoritenin denetimi altnda uygulanr.

(10) 10 uncu maddede dzenlenen kayt ykmllklerine ek olarak, karantina tesisinde aadakilerin kayd tutulur:

a) Personel giri-k,

b) Gelen sularn ve atk sularn uygun ekilde artm,

c) Karantina srecini etkileyen elektrik kesintileri, bina hasarlar veya iddetli hava koullar gibi her trl sra d koullar,

) Test iin sunulan numunelerin tarihleri ve sonular.

Su hayvanlarnda muayene, numune alma, test ve tan

MADDE 39 (1) Yetkili otorite su hayvanlarna ynelik muayene, numune alma, test ve tan ilemleri, Liste 2 hastalklarnn laboratuvar ortamnda tespitine elverili evre koullarn, karantina tesisinde karantina dneminin bandan sonuna kadar korunmasn salayacak ekilde yrtr.

(2) Yetkili otorite karantina srasnda, aadaki su hayvanlarndan karantina dneminin biti tarihinden on be gn nce numune alr.

a) Gzc su hayvanlarnn kullanld durumlarda, bu hayvanlarn her birinden numune alr.

b) Gzc su hayvanlarnn kullanlmad durumlarda, prevalans % 10 ise, on hayvandan az olmamak zere % 95 gven aralyla Liste 2 hastalklarnn tespitini salayacak sayda su hayvanndan numune alr.

(3) Muayene, numune alma, test ve tehis ilemleri OIE su hayvanlarna ynelik tansal test klavuzunun son srm ve konu ile ilgili Avrupa Birlii direktiflerine uygun olarak yaplr.

ALTINCI BLM

Su Hayvanlarnda Grlen Hastalklarn hbar ve

Asgari Kontrol Tedbirleri

Hastalk ihbar

MADDE 40 (1) Ek-2de listelenen bir hastaln varlndan phe duyulmas iin herhangi bir sebebin bulunmas ya da hastaln yetitiricilii yaplan su hayvanlar arasnda var olduunun dorulanmas halinde, bu phe ve dorulama yetkili otoriteye, yetkili otorite tarafndan Bakanla gecikmeksizin bildirilir. Ayrca, yetitiricilii yaplan su hayvanlar arasnda lm orannn giderek artmas durumunda, daha ileri incelemeler iin lmlerin yetkili otoriteye veya zel bir veteriner hekime gecikmeden bildirilmesi gerekir.

(2) letme sahibi ve su hayvanlaryla ilgilenen kiiler, hayvanlara nakil srasnda elik eden kiiler, su hayvanlarna ynelik salk hizmetlerinde grev yapan veteriner hekimler ve dier uzmanlar, resmi veteriner hekimler, veteriner veya dier resmi ya da zel laboratuvarlarn uzman personelleri ve duyarl trlere ait su hayvanlaryla veya bu tr hayvanlarn rnleriyle meslek ilikisi bulunan dier tm kiiler birinci fkrada belirtilen hususlar bildirmekle ykmldr.

(3) Bakanlk, Ek-2de yer alan herhangi bir hastaln k ve snn, yirmi drt saat ierisinde Avrupa Birlii komisyonuna gerekli bildirimleri yapar.

Hastalk phesi

MADDE 41 (1) Ek-1de yer alan A blmnde belirtilen kategori 1 veya 3e giren bir salk statsne sahip blge veya blmlerde Ek-2de belirtilen bir hastalktan phe duyulmas durumunda;

a) Yetkili otorite, uygun numuneleri alr ve 65 inci maddede belirtilen bir laboratuvara gnderir;

b) Birinci fkrann (a) bendinde belirtilen incelemenin sonular beklenirken yetkili otorite:

1) Hastalk phesi bulunan iftlik veya yumuaka yetitirme alann resmi gzetim altna alr ve hastaln dier su hayvanlarna yaylmasn nlemek iin ilgili kontrol tedbirleri alr.

2) Yetkili otorite tarafndan aksine izin verilmedike, hastalk phesi bulunan ilgili iftlie veya yumuaka yetitirme alanna yetitiricilii yaplan hibir su hayvannn giri-kna izin verilmez.

3) 42 nci maddede belirtilen epizootik inceleme balatlr.

Epizootik inceleme

MADDE 42 (1) Ek-2de yer alan Liste 1de belirtilen bir hastalk veya Ek-1de yer alan A blmnde belirtilen kategori 1 veya 3e giren bir salk statsne sahip blge veya blmlerde, 41 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen inceleme sonucunda Ek-2de belirtilen bir hastaln varlnn tespit edilmesi halinde, yetkili otorite 41 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (3) numaral alt bendine uygun olarak bir epizootik inceleme balatr.

(2) Birinci fkrada belirtilen epizootik inceleme aadaki amalarla yrtlr:

a) Bulamann olas kaynan ve yollarn belirlemek,

b) Yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn 40 nc maddede belirtilen phe ihbarndan nceki dnem ierisinde iftlii veya yumuaka yetitirme alann terk edip etmediini aratrmak,

c) Hastaln dier iftliklere de yaylp yaylmadn incelemek.

(3) Yetkili otorite, birinci fkrada belirtilen epizootik inceleme sonucunda, hastaln bir ya da birden fazla iftlie, yumuaka yetitirme alanna veya evrili olmayan sulara bulam olabileceini belirlerse, bu iftlik, yumuaka yetitirme alan veya evrili olmayan sularda 41 inci maddede belirtilen tedbirleri uygular.

(4) Geni su tutma alanlar veya kysal alanlarda, yetkili otorite daha az geni bir alann hastaln yaylmamasn salamaya yeterli olduunu tespit ederse, 41 inci maddenin uygulanmasn enfeksiyon phesi tayan iftliin veya yumuaka yetitirme alannn evresindeki daha az geni bir alanla kstlamaya karar verebilir.

(5) Ayrca hastalk ile ilgili olarak elde edilen bulgular komu lkeler iin epidemiyolojik adan nem tayorsa, hastalk knn gecikmeden ilgili komu lkeye bildirimi Bakanlk tarafndan yaplr.

Kstlamalarn kaldrlmas

MADDE 43 (1) 41 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen inceleme sonucunda hastalk varlnn belirlenememesi halinde, yetkili otorite ayn fkrann (b) bendinde belirtilen kstlamalar kaldrr.

YEDNC BLM

Liste 1 Hastalklarnn Dorulanmas Halinde

Alnacak Asgari Kontrol Tedbirleri

Genel tedbirler

MADDE 44 (1) Hastalk kmas durumunda yetkili otorite;

a) iftlik veya yumuaka yetitirme alann resmi olarak hastalkl alan ilan eder.

b) Hastalkl alan ilan edilen iftlik veya yumuaka yetitirme alannn etrafnda birer koruma blgesi ve gzetim blgesi dhil olmak zere, hastala uygun bir muhafaza alan oluturur.

c) Muhafaza alan ierisine stok destei amac dahi olsa herhangi bir yetitiricilii yaplan su hayvannn, bu alann iine alnmamasn veya bu alandan dar hareket ettirilmemesini salar.

) Muhafaza alannda, hastaln daha fazla yaylmas asndan bir risk oluturmayacaksa su hayvanlarnn alann iine alnmasna veya bu alandan dar karlmasna izin verir.

d) Hastaln daha fazla yaylmasn nlemek iin gerekli olan her trl ilave tedbirleri alr.

Hasat ve ileri ileme

MADDE 45 (1) Ticari boyuta ulaan ve herhangi bir klinik hastalk belirtisi gstermeyen yetitiricilii yaplan su hayvanlar, insan tketimi veya ileri ileme iin yetkili otoritenin gzetiminde hasat edilir.

(2) Hasat, datm merkezlerine veya artma merkezine sokma, ileri ileme ve yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn gda zincirine giri amacyla hazrlanmasnda uygulanan ilgili dier ilemler, hastala neden olan patojenin yaylmasn nleyici koullar altnda yaplr.

(3) Datm merkezleri, artma merkezleri veya benzeri iletmeler, hastalktan sorumlu olan patojeni inaktive eden bir atk artm sistemiyle donatlr veya atklar, doal sulara hastalk bulama riskini kabul edilebilir bir dzeye indiren dier artma trlerine tabi tutulur.

(4) leri ileme, Bakanlka ruhsatlandrlm ileme tesislerinde gerekletirilir.

Uzaklatrma ve bertaraf etme

MADDE 46 (1) Hem l balk ve yumuakalar hem de klinik hastalk belirtileri gsteren canl balk ve yumuakalar 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayl Resm Gazetede yaymlanan nsan Tketimi Amacyla Kullanlmayan Hayvansal Yan rnler Ynetmeliinde belirtilen hkmlere gre mmkn olan en ksa srede 57 nci maddede sunulan acil eylem planna gre yetkili otoritenin gzetimi altnda ortamdan uzaklatrlr ve imhas salanr.

(2) Ticari boyuta ulamam olan ve klinik hastalk belirtileri gstermeyen yetitiricilii yaplan su hayvanlar, retim tipinin ve bu hayvanlarn hastaln daha fazla yaylmas asndan dourduu risk gz nnde bulundurularak, nsan Tketimi Amacyla Kullanlmayan Hayvansal Yan rnler Ynetmeliinde belirtilen hkmlere gre uygun bir sre ierisinde ortamdan uzaklatrlr ve imha edilir.

Dinlendirme ve bo brakma

MADDE 47 (1) Mmkn olan her durumda, hastalkl iftlikler veya yumuaka yetitirme alanlar, boaltldktan ve uygun olduu durumlarda, temizlenip dezenfekte edildikten sonra uygun bir dinlendirme dneminden geirilir. Hastala duyarl olmayan yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn yetitirildii iftlikler ile yumuaka yetitirme alanlar iin, dinlendirme dnemine ilikin kararlar, yaplacak bir risk analizine bal olarak belirlenir.

Su hayvanlarnn korunmas

MADDE 48 (1) Yetkili otorite, hastalklarn dier su hayvanlarna yaylmasn nlemek iin gereken tedbirleri alr.

Tedbirlerin kaldrlmas

MADDE 49 (1) Yetkili otorite tarafndan 7 nci blmde belirtilen tedbirler, eradikasyon tedbirleri alnncaya ve muhafaza alannda hastalk ve hastalktan etkilenen su rnleri yetitiricilik iletmelerinin trleri iin uygun numune alma ve gzetim almalarndan negatif sonular alnncaya kadar uygulanr.

SEKZNC BLM

Liste 2 Hastalklarnn Dorulanmas Halinde

Alnacak Asgari Kontrol Tedbirleri

Hastalktan ari blge veya blmde alnacak tedbirler

MADDE 50 (1) Liste 2 Hastalklarnn, bu hastalktan ar olduu bildirilmi bir blge veya blmde dorulanmas halinde aadakilerden biri uygulanr;

a) Yetkili otorite, bu hastalktan arlik statsn yeniden kazandrmak iin 7 nci Blmde sunulan tedbirleri uygular.

b) Yetkili otorite 54 nc maddeye uygun bir eradikasyon program hazrlar.

(2) Yetkili otorite, ortamdan uzaklatrlmas ve imhas gereken yetitiricilii yaplan su hayvanlarna 7 nci blmde belirtilen tedbirlerin uygulanmasna karar verirse, klinik olarak salkl hayvanlarn insan tketimi iin kesime gnderilmeden nce piyasa boyutuna kadar bytlmesine veya hastalkl dier bir blgeye veya blme tanmasna izin verebilir. Bu tr durumlarda, hastaln daha fazla yaylmasn azaltacak ve yaylmay mmkn olduu kadar nleyecek tedbirler alnr.

(3) lgili iletmenin hastalktan arlik statsn geri almak istemedii durumlarda 51 inci madde uygulanr.

Hastalktan arlik statsne sahip olmayan bir blge veya blmde alnacak tedbirler

MADDE 51 (1) Liste 2 Hastalklarnn, hastalktan arlik statsne sahip olmayan bir blge veya blmde dorulanmas durumunda, Yetkili otorite bu hastal kontrol altna almak iin aada belirtilen asgari tedbirleri uygular;

a) iftlik veya yumuaka yetitirme alann hastalkl alan ilan eder.

b) Hastalkl alan ilan edilen iftlik veya yumuaka yetitirme alannn etrafnda birer koruma blgesi ve gzetim blgesi dhil olmak zere, hastala uygun bir muhafaza alan oluturur.

c) Yetitiricilii yaplan su hayvanlarnn muhafaza alannn dna hareketleri, yalnzca 14 nc maddenin ikinci fkrasna gre iftliklere veya yumuaka yetitirme alanlarna sokulmasyla veya 45 inci maddenin birinci fkrasna gre insan tketimi iin hasat edilmesi ve kesilmesi ile olabilir.

) letmenin retim tipi ve iletmedeki l hayvanlarn hastaln daha fazla yaylmas asndan dourduu riski gz nnde bulundurularak, uygun bir sre iinde, nsan Tketimi Amacyla Kullanlmayan Hayvansal Yan rnler Ynetmeliinde belirtilen hkmlere uygun olarak ve 57 nci maddede belirtilen acil eylem planna gre ortamdan uzaklatrr ve imha eder.

Yabani su hayvanlarnda hastalklarn kontrol

MADDE 52 (1) Yabani su Liste 1 hastalklarna yakaland veya yakalandndan phelenildii durumlarda, yetkili otorite hastaln durumunu izleyerek hastal azaltmak ve daha da yaylmasn