31 Ocak 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28190

TEBL

Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasndan:

EK DEFTERLERNN BASKI EKLNE, BANKALARIN HAMLE DEMEKLE
Y
KML OLDUU MKTAR LE EK DZENLEME VE EK HESABI

AMA YASAI KARARLARININ BLDRLMESNE VE

DUYURULMASINA LKN TEBL (SAYI:2010/2)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SAYI: 2012/1)

MADDE 1 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayl Resm Gazetede yaymlanan ek Defterlerinin Bask ekline, Bankalarn Hamile demekle Ykml Olduu Miktar ile ek Dzenleme ve ek Hesab Ama Yasa Kararlarnn Bildirilmesine ve Duyurulmasna likin Tebli (Say: 2010/2)in 4 nc maddesinde yer alan altyzellibe Trk Liras ibareleri yediyzyirmibe Trk Liras olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin geici 2 nci maddesinde yer alan beyzkrkbe Trk Liras ibareleri altyz Trk Liras olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Bakan yrtr.