28 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28187

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 4563                                                                                              Karar Tarihi: 26/1/2012

Kurul Başkanlığının 24/1/2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 17/1/2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.93.3-1230 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca Bankaya;

- İştirakleri, bağlı ortaklıkları ve bağlı olduğu risk grubuna bilgi teknolojileri konularında destek/danışmanlık hizmeti verilmesi, 

- Hizmet verilecek şirketlerin bünyesinde uygun hizmet birimlerinin kurulması ve şirketlerin risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasının fiilen Banka tarafından yerine getirilmemesi kaydıyla; iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve dahil olduğu risk grubuna iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi konularına ilişkin destek/danışmanlık hizmetinin sağlanması

hususlarında izin verilmesine karar verilmiştir.