28 Ocak 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28187

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

TIBB SLK (HRUDO VERBANA) 2012 YILI HRA

KOTASININ TAHSS HAKKINDA TEBL

(TEBL NO: 2012/10)

Dayanak

MADDE 1 (1) 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayl Kanunla onaylanmas uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile onaylanan CITES Szlemesi, 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Nesli Tehlike Altnda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Trlerinin Uluslararas Ticaretine likin Szlemenin Uygulanmasna Dair Ynetmelik ve 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticaret: 2011/1 sayl Nesli Tehlike Altnda Olan Yabani Hayvan ve Bitki Trlerinin D Ticaretine likin Tebli gerei aada gmrk tarife istatistik pozisyonlar belirtilen Tbbi Slk (Hirudo verbana) iin karsnda gsterilen miktarda kota belirlenmitir.

 

G.T..P.

Madde ismi

Latince ismi

Kota Miktar
(kg)

Kota Tahsis
Dnemi

0106.90.00.90.11

Tbbi slk (canl)

Hirudo verbana

4000

2012

0511.91.90.00.19

Tbbi slk (Dondurulmu)

 

Bavuru sresi

MADDE 2 (1) 2012 yl iin tbbi slk (Hirudo verbana) ihra etmek isteyen gerek ve tzel kiilerin Tebliin Resm Gazete'de yaymland tarihten itibaren en ge yirmi gn ierisinde Bakanla mracaat ederek ihracat iin kota talebinde bulunmas gerekmektedir. Son bavuru tarihinin tatil gnne gelmesi durumunda bavurular tatil gnn izleyen ilk alma gnnn mesai bitimine kadar kabul edilir.

Kota talebi

MADDE 3 (1) Talep sahipleri mracaatlarnda kota talep yazs ile birlikte;

a) 2011 ylnda gerekletirilen Tbbi Slk ihracat miktarn gsteren gmrk onayl belgelerin suretleri ve icmal cetveli (ilk defa kota iin mracaat edenlerden istenmez),

b) Su rnleri ile ilgili hracat Birliklerine kaytl olduuna dair belgeyi (ilk defa kota iin mracaat edenler verecektir),

c) irketlerini tantc bilgileri (ilk defa kota iin mracaat edenler verecektir),

) Bakanlka istenebilecek ilave bilgi ve belgeleri,

Bakanla vermek zorundadr.

Kota tahsisi

MADDE 4 (1) hracat kotalar aada belirtilen ltler esas alnarak, Bakanlka oluturulan komisyon tarafndan belirlenir ve Bakanlk onay ile yrrle girer.

a) Kota tahsisinde beinci yl ve daha fazla sreli olan firmalar iin aada yer alan puanlama sistemi uygulanr.

1) Son drt ylda yaplan tbbi slk ihracat miktar

Bavuru yapan firmalarn son drt yl toplam ihracatlar

(40 puan)

2) Bavuru yapan firmalarn tbbi slk ihracat ile itigal ettikleri yl miktar

Toplam yl

(30 puan)

3) Bavuru yapan firmalarn son drt ylda tahsis edilen kotalarn fiili kullanm

hracat gerekleme oranlar toplam

(30 puan)

 

b) Kota tahsisinde drdnc ylnda olan firmalar iin genel kotann drdnc yl iin maksimum % 5'i orannda kota verilir. Beinci yldan itibaren (a) bendinde yer alan puanlama sistemi uygulanr.

c) 2010 ylndan itibaren ilk defa kota talebi bavurusu yapan firmalar iin genel kotann ilk yl iin maksimum % 0,5'i, ikinci yl iin maksimum % 1'i, nc yl iin maksimum % 1,5'i, drdnc yl iin maksimum % 2'si orannda kota verilir. Beinci yldan itibaren (a) bendinde yer alan puanlama sistemine tabi olunur.

Kota kullanm

MADDE 5 (1) Kota tahsisinde iki, ve drdnc ylda olan ve 2011 yl iin tahsis edilen kotann en az % 50'lik ksmn ihra edemeyen firmalara 2012 yl iin tahsis edilecek kota miktar firmann 2011 yl kotasn geemez. Datlacak kota miktar ve teblide yaplan deiiklikler tahsis miktarna yanstlr.

Kullanlmayan kotalar

MADDE 6 (1) Gerek ve tzel kiilere tahsis edilen kotalar Bakanlk msaadesi olmadan hibir ekilde nc ahs ve kurululara devredilemez. Kullanlmayan kotalar ile ilgili 7 nci madde hkmleri uygulanr.

Ek kota datm

MADDE 7 (1) Tahsis edilen kotalarn kullanlmamas halinde, kota alan firmalar 23/10/2012 tarihine kadar kalan kotay kullanp kullanmayacan Bakanla bildirmek zorundadr. Bildirmeyenlerin kalan kotalarn kullanmayaca kabul edilip talep sahibi firmalara datlr. Kullanlmayan kotalarn yeniden datmna ait talep bavurularnn 2/11/2012 tarihine kadar Bakanla yaplmas gerekmektedir. Bu tarihten sonra yaplan bavurular dikkate alnmaz. Kullanlmayan kotalar bu Tebli hkmleri dorultusunda kota tahsisi yaplan firmalardan yeniden ek kota talebinde bulunanlara genel kotadan alm olduklar oranlar nispetinde datlr. Datlacak kota/ek kota miktar, talep edilen miktardan fazla ise talep sahibi firmalara talepleri dorultusunda kota/ek kota tahsisi yaplr.

Kotalarn geerlilik sresi

MADDE 8 (1) Tahsisler uyguland yl iin geerli olup bir sonraki yla devredilemez.

Sorumluluk

MADDE 9 (1) Tebliin uygulama usul ve esaslarnn belirlenmesinde ve bu erevede idari meyyidelerin tespitinde ve ortaya kacak ihtilaflarn sonulandrlmasnda Bakanlk yetkilidir.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Tebli hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.