28 Ocak 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28187

YNETMELK

Spor Genel Mdrlnden:

SPOR GENEL MDRL TAHKM KURULU YNETMEL

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, spor federasyonlarnn i ve ileyileri ile ilgili olarak federasyon ile kulpler, sporcular, hakemler, teknik direktr ve antrenrler, kulpler ile teknik direktrler, antrenrler ve sporcular; kulpler ile kulpler arasnda kacak ihtilflar hakknda federasyon ynetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarn ilgililerin itiraz zerine inceleyip kesin karara balamak zere oluturulan Kurulun grev, yetki ve sorumluluklar ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun Ek-9, Ek-9/A ve Geici 11 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Genlik ve Spor Bakann,

b) Federasyon: 3289 sayl Kanunun Ek-9 uncu maddesi hkmlerine gre kurulan bamsz spor federasyonlarn,

c) Genel Mdr: Spor Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Spor Genel Mdrln,

d) Kurul: 3289 sayl Kanunun Ek-9, Ek-9/A ve Geici 11 inci maddelerinde belirtilen Tahkim Kurulunu,

e) Sportif Deerlendirme ve Gelitirme Kurulu: Federasyonlarn sportif baarlarn, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini deerlendirmek, gelitirmek ve izlemek zere 3289 sayl Kanunun Ek-9 uncu maddesine gre kurulmu bulunan Kurulu,

f) Uluslararas Federasyon: Bamsz spor federasyonunun bal olduu uluslararas federasyonu,

ifade eder.

Kurulun oluumu

MADDE 4 (1) Kurul, yedi asl ve yedi yedek yeden teekkl eder. yelerin beinin hukuku, ikisinin ise spor alannda bilimsel almalar yapm veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri grevlerde bulunmu kariyer sahibi kiiler olmalar arttr. yeler Genel Mdrn teklifi ve Bakann onay ile drt yl iin grevlendirilir.

(2) Hakim ve savclar ile bu meslekten saylanlar hakimlik teminat esaslar gzetilerek ve yetkili kurullarn onay alnmak suretiyle Kurulda grev alabilirler.

(3) Kurul yeleri kendi aralarndan bir bakan, bir bakan vekili ve bir raportr seer.

(4) Kurul, ihtiya duyduu konularda ihtisas birimleri oluturabilir. htisas birimleri, ilgili federasyon ve dier birim temsilcilerinden oluturulur. htisas birimleri kendilerine havale edilen konular verilen sre ierisinde aratrarak rapor halinde Kurula sunar.

(5) Kurul, grevinde bamszdr. yeler, istifa etmedike veya ekilmi saylmadka, yerlerine yenisi grevlendirilemez.

(6) Yedek yeler, herhangi bir nedenle boalan asil yelie, srasyla ve kalan sreyi tamamlamak zere grevlendirilmi saylr.

(7) Eksik kalan yedek ye says, grevlendirilecek yeni yelerle tamamlanr. Bu fkra uyarnca seilen yedek yelerin grev sresi, yerine seilenlerin grev sresi kadardr.

(8) Federasyonlarn veya spor kulplerinin kurullarnda grev alanlar ve ihtar cezas dnda sportif ceza alanlar ile Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular ile casusluk, zimmet, irtikap, rvet, hrszlk, yama, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas gibi yz kzartc veya eref ve haysiyeti krc sutan veya ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan mal varl deerlerini aklama, kaaklk, vergi kaakl ve haksz mal edinme sularndan ceza alanlar Tahkim Kurulu yelii yapamazlar.

Kurulun grev ve yetkileri

MADDE 5 (1) Tahkim Kurulu;

a) Federasyon ile kulpler, sporcular, hakemler, teknik direktr ve antrenrler arasndaki ihtilaflar,

b) Kulpler ile teknik direktrler, antrenrler ve sporcular arasndaki uyumazlklar,

c) Kulplerle kulpler arasnda kacak anlamazlklar,

) Federasyonlarca verilecek kararlar ile ceza ve disiplin kurulu kararlarn,

d) Genel Mdrlk ile federasyonlar arasnda veya federasyonlarn kendi arasnda kacak ihtilaflar hakknda Kurulca belirlenecek bir yenin bakanlnda Genel Mdrlk ve federasyon temsilcilerinin katlmyla oluturulacak olan komisyon kararlarn,

e) Federasyon bakanlar ile ynetim, disiplin ve denetim kurulu yelerinin spor ahlakna ve disiplinine aykr davranlarnn tespiti halinde Bakan tarafndan Genel Mdrlk Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararlar,

f) Sportif Deerlendirme ve Gelitirme Kurulu raporlarnda yeterli dzeyde grlmeyen veya yaplan denetim sonucu grevi banda kalmasnda saknca grlen federasyon bakan ve ynetim kurulu yeleri hakknda karar almak zere, Bakann istemi zerine toplanacak olaanst genel kurulu yapacak olan kiilik komisyonu belirleyerek bu komisyonun ilem ve kararlarn,

g) Olaan ve olaanst genel kurullarn 3289 sayl Kanunda ngrlen sre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonlarn genel kurullarn altm gn ierisinde yapacak olan kiilik komisyonu oluturmak ve bu komisyonun ilem ve kararlarn,

ilgililerin itiraz zerine inceleyerek kesin sonuca balar.

(2) Spor federasyonlarnn organ ve kurullarnn, sporun disiplinine ilikin olarak ihtar, knama, para cezas, kme drme, hak mahrumiyeti, ligden ihra, tescil iptali, yeliin askya alnmas ve yelikten ihra gibi kararlar ve sporun ynetilmesine ynelik stat, talimat ve benzeri hukuki dzenlemeleri, msabakalarn icras, tatili, ertelenmesi gibi verdikleri tm kararlarna kar sadece zorunlu tahkim yoluna gidilebilir. Kurulun kararlar kesin olup, bu kararlara kar istinaf, temyiz, karar dzeltme gibi yarg organlar nezdinde kanun yollarna bavurulamaz. Bu kararlarn hukuka aykr olduu iddiasyla tespit, iptal ve tazminat davas alamaz.

(3) Kulp, sporcu, teknik adam, salk personeli, menajer ve ma organizatr gibi sporla ilgili kiilerin kendi aralarnda imzaladklar transfer, geici transfer, menajerlik, hizmet, vekalet ve ma organizatrl gibi tm szlemelerden kaynaklanan alacak iddia ve talepleri ile mali haklar bu Ynetmelik kapsam dndadr.

Kurulun alma usul ve esaslar

MADDE 6 (1) Kurul, Bakann veya mazereti halinde Bakan Vekilinin ars zerine en az be ye ile toplanr.

(2) Bakann ve Bakan Vekilinin mazereti halinde, Kurula en yal ye bakanlk eder. zr beyan etmeksizin, aralksz oturuma veya bir yl iinde toplam be oturuma katlmayan asl yeler ekilmi saylr.

(3) Kararlar, toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Bakann kulland oyun taraf ounluk saylr.

(4) Kurul yelerine bir ayda drt toplanty gememek zere, grev yaplan her gn iin uhdesinde kamu grevi bulunanlar bakmndan (5000), bulunmayanlar bakmndan (6000) gsterge rakamnn Devlet memurlarna uygulanan aylk katsay ile arpm sonucunda bulunacak miktar gememek zere huzur creti tahakkuk ettirilir. Bu cret ilgili ay takip eden ilk hafta iinde denir.

(5) Kurul tarafndan grevlendirilen bilirkii ve uzmanlar iin tespit edilen cretler Genel Mdrlke karlanr.

Koordinatrlk ve sekretarya hizmetleri

MADDE 7 (1) Kurulun idari ilerini yrtmek zere Kurul Bakannn nerisi zerine Genel Mdrlk tarafndan bir personel koordinatr olarak grevlendirilir. Koordinatr, Kurul Bakanna bal olarak alr ve ona kar sorumludur. Koordinatrn drt yllk niversite mezunu olmas zorunludur.

(2) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Mdrlk tarafndan yrtlr.

Bavuru

MADDE 8 (1) Kurulun grev alanna giren konularda bavurular, ilgili kiiler ile kulp bakanlar veya yetkili klnan idarecileri tarafndan, Tahkim Kurulu Bakanlna hitaben yazlm dileke ile yaplr.

(2) Dilekeler, dorudan Kurula verilebilecei gibi posta ile de iadeli taahhtl gnderilebilir.

(3) Bavurularn Kurula teslimi veya postaya verili tarihi, bavuru tarihi olarak kabul edilir.

(4) Kurula bavuru sresi, federasyon ynetim kurulu karar ile disiplin veya ceza kurulu kararnn yazl bildiriminden itibaren on gndr.

(5) Tahkim Kurulu Bakanl, intikal eden dilekeleri, dosya kabul defterine takvim senesine gre verecei esas numaras karlndaki haneye; davacs, davals, davann konusu, kararn kabul, ret veya mercii atlamas gibi aklamalar ile kaydeder. Dosya kayt defterine yaplacak kaytlardan koordinatr sorumludur.

(6) Dilekede; taraflarn ve varsa vekillerinin T.C. Kimlik Numaras, ad, soyad, unvanlar, adresleri, bavurunun konusu, maddi ve hukuki sebepleri ile dayanlan deliller ve talepler yer alr.

(7) lgili kararlarn ve belgelerin asllar veya rnekleri dilekeye eklenir. Dileke ve ekleri kar taraf saysndan bir fazla olur.

Bavuru creti

MADDE 9 (1) Bavuru sahibi, bavuru cretini yatrmak ve makbuzunu dilekesine eklemek zorundadr. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekesi ileme konulmaz. Be gn ierisinde bavuru creti ile dier giderlerin yatrldna ilikin makbuzun ibraz edilmemesi halinde itiraz yaplmam saylr.

(2) Kurula bavuru creti; sporcular iin (2000) gsterge, dier bavurularda ise (4000) gsterge rakamnn memur aylklarna uygulanan katsay ile arpm sonucu bulunan tutardr. Bavuru creti, Genel Mdrln banka hesabna yatrlr. Emanet hesabna alnan itiraz cretleri, itirazn kabul halinde ilgili kiiye iade edilir.

lk inceleme

MADDE 10 (1) Bavuru dilekeleri, Kurul evrakna kayt srasna gre ve varsa ivedilik durumlar da dikkate alnarak, Kurul tarafndan incelenir. Bakann uygun grmesi halinde bir ye dosyay; grev, merci atlanmas, ehliyet, menfaat, sre am konularnda ve esastan inceleyerek grn en ge be gn iinde bildirir.

(2) Bakan, Kurul yesi olmayan ancak konusunda uzman kii veya kiileri cretini de belirlemek suretiyle bilirkii olarak grevlendirebilir. Bilirkii konu hakkndaki raporunu dzenleyerek Kurula verir.

(3) Bavuruda biimsel eksiklikler bulunmas halinde, dileke, noksanlklarn tamamlanmas iin iade olunur. Bu ilemi izleyen be gn iinde gerei yerine getirilmeyen bavurular reddolunur.

(4) Kurul, merci atlanmas halinde dilekeyi gerekli ilem iin ilgili yere gnderir ve bavuru sahibine de bildirimde bulunur.

(5) lk incelemede herhangi bir aykrlk grlmemesi halinde veya biimsel eksikliklerin giderilmesi zerine, dileke, kar tarafa ve ihbar gerekli grlen dier kiilere tebli olunur.

Cevap

MADDE 11 (1) Kar taraf, kendisine yaplan bildirimden itibaren en ge on gn iinde cevap dilekesini vermek zorundadr. Dilekede, madd ve hukuk aklamalar ile deliller ve talepler yer alr ve ilgili belgeler eklenir.

Grme

MADDE 12 (1) Tamamlanan dosya, varsa yenin dncesi veya bilirkii raporu ile birlikte Kurula sevk edilir.

(2) Kurul, incelemesini evrak zerinde yapar. Kurul gerek grrse, bilgi ve belge istenmesine, bakaca inceleme ilemlerinin yaplmasna ve dosya kapsam ile snrl kalmak kouluyla, szl aklamalarn dinlenmesine de karar verebilir. Federasyon disiplin veya ceza kurullarnn kararlarna kar yaplan itirazlarda taraf teekkl ettirilmeyebilir.

(3) Grmeleri Bakan ynetir ve tartmalarn sonulanmasndan sonra, soyad srasna gre oylamaya geilir. Bakan, oyunu en son verir. Oy kullanmak zorunlu olup, ekimser kalnamaz. Oy kullanmayan ye toplantya mazeretsiz olarak katlmam saylr.

Uygulamann durdurulmas

MADDE 13 (1) Kurula bavuru icra ve infaz durdurmaz. Ancak; Kurul ivedi durumlarda ilgilinin talepte bulunmas kouluyla, bavuru veya itiraz konusu kararda hukuka aka aykrlk bulunmas halinde ve yarglamann seyrini dikkate alarak, icra veya infazn durdurulmasna karar verebilir.

(2) Kurul, hakl ve zorunlu nedenlerin bulunmas halinde ihtilafla dorudan ilgili konularda ihtiyati tedbir karar verebilir.

Karar

MADDE 14 (1) Kurul, kararn; 3289 sayl Kanun, ilgili dier mevzuat, ulusal ve uluslararas federasyonlarn kurallar, kanunlarn usule ilikin hkmleri ile dosya mnderecat, tank beyanlar, bilirkii incelemesi ve her trl delile gre adalet ve nasafet esaslar dairesinde tesis eder.

(2) Kurul; zorunlu haller dnda, sportif faaliyetlere ilikin i ve ilemlerde en ge on i gn, dier hususlarda ise en ge ay ierisinde kararn verir.

(3) Kurul; kararnda, bavuru creti ile yarglama giderleri ve veklet cretinin kimin zerinde ve ne miktarda kalacana hkmeder.

(4) Kararlar gerekeli olur, varsa muhalefet erhleri eklenir.

(5) Karar, Bakann grevlendirecei ve ounlua mensup ye tarafndan yazlr ve toplantya katlanlar tarafndan imzalanr.

(6) Ksa karar, ilgiliye ve federasyon bakanlna faks ve internet zerinden derhal bildirilir ve federasyon ile ilgililer tarafndan uygulanmaya balanr. Gerekeli karar daha sonra tebli olunur.

(7) Kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayl cra ve flas Kanununun 38 inci maddesi hkm uyarnca ilam mahiyetinde saylr.

Kararlarn sonucu

MADDE 15 (1) Taraflar, kararn tebli tarihinden itibaren on gn iinde verilen karara kar Kurula karar dzeltme talebinde bulunabilirler.

(2) Kurul, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayl Hukuk Muhakemeleri Kanununun kararlarn aklanmas, maddi hatalarn dzeltilmesi veya yarglamann yenilenmesi halleri dnda ayn konuda tekrar karar veremez.

(3) Kurul tarafndan spor federasyonlarnn spor faaliyetlerinin ynetimine ve disiplinine ilikin olarak verilen kararlar kesin olup, bu kararlara kar hibir yarg merciine bavurulamaz.

Tebligat

MADDE 16 (1) Kurul tarafndan yaplacak tm tebligatlar taraflarn bavuru dilekelerinde belirttikleri adreslere yaplr.

(2) Kurul gerekli grd takdirde tebligatlar taraflarn bildirdikleri faks numarasna ya da e-posta adresine de yapabilir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 17 (1) 28/5/2004 tarihli ve 25475 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genlik ve Spor Genel Mdrl Tahkim Kurulu Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Spor Genel Mdr yrtr.