28 Ocak 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28187

YNETMELK

Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketinden:

TRKYE KALKINMA BANKASI ANONM RKET

TEFT KURULU YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Tefti Kurulu Bakanlnn kurulu, grev, yetki ve sorumluluklar ile alma usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik;

a) Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Tefti Kurulu Bakanlnn alma usul ve esaslarnn yannda, Tefti Kurulu Bakanlnda grev yapan Tefti Kurulu Bakan, Tefti Kurulu Bakan Yardmcs, mfetti ve mfetti yardmclarnn grev, yetki ve sorumluluklarn, seilme, ie alnma ve atanmalarn, zlk haklarn, grevde ykselme koullar ile alma usul ve esaslarn,

b) Tefti Kurulu Bakanl brosunun ve personelinin grev ve sorumluluklar ile alma esaslarn,

c) Tefti edilen, hakknda inceleme ve soruturma yaplan yer ve kiilerin ykmllk ve sorumluluklarn,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanunu ile 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayl Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketinin Kuruluu Hakknda Kanun erevesinde hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Banka: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketini,

b) Bakanlk: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Tefti Kurulu Bakanln,

c) Bakan: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Tefti Kurulu Bakann,

) Bakan Yardmcs: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Tefti Kurulu Bakan Yardmcsn,

d) Birim: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Genel Mdrl bnyesinde belirli hizmet ve fonksiyonlar yrten, uygulayan ve bu ereve iinde alan; Tefti Kurulu Bakanl, Hukuk Mavirlii, Daire Bakanlklar, Mdrlkleri ve ubeleri,

e) BDDK: Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumunu,

f) Bro: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Tefti Kurulu Bakanlna bal broyu,

g) Denetim Komitesi: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Ynetim Kurulunun denetim ve gzetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kendisine yardmc olmak zere oluturduu Komiteyi,

) Genel Mdrlk: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Genel Mdrln,

h) Genel Mdr: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Genel Mdrn,

) Giri Snav: KPSS snavndan sonra Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Genel Mdrl tarafndan yaplacak yazl ve/veya szl snav,

i) Denetim: Mfettiler tarafndan yaplan tefti, inceleme ve soruturma ilerini,

j) Sistem Birimleri: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Tefti Kurulu Bakanl, Kontrol Mdrl ve Risk zleme Mdrln,

k) Sistemler Sorumlusu: Banka Ynetim Kurulunun i sistemler kapsamndaki grev ve sorumluluklarn ksmen veya tamamen devredebilecei icrai grevi bulunmayan Ynetim Kurulu yelerinden birini veya bu nitelikteki Ynetim Kurulu yelerinden oluan komiteleri ya da Denetim Komitesini,

l) nceleme: Birimler ve konsolidasyona tabi ortaklklar ile Bankann denetimle grevli ve/veya yetkili oluu birim ve kurulularn yaplan her trl ilem ve almalarna ilikin olarak ya da gerekli grlecek konular iin yurt iinde ve dnda aratrmalarda bulunulmas; bu yerlerde alan personelin soruturmay gerektirmeyen tutum ve eylemlerine ilikin aratrma yaplmasn,

m) KPDS: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yaplan Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

n) KPSS: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi tarafndan yaplan Kamu Personeli Seme Snavn,

o) Mfetti: Bamfetti veya Mfettii,

) Mfetti Yardmcs: Resen tefti, inceleme ve soruturmaya yetkili ya da yetkisiz Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Mfetti Yardmcsn,

p) Personel: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketinde alan ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa ve dier kanunlarn szlemeli personel hakkndaki hkmlerine tabi olmayan szlemeli personeli,

r) Personel Ynetmelii: 25/2/2000 tarihli ve 2000/465 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Personel Ynetmeliini,

s) Soruturma: Birimler ve konsolidasyona tabi ortaklklar ile Bankann denetimle grevli ve/veya yetkili oluu birim ve kurulularnda alan personelin mevzuat hkmlerine ve emirlere aykr olan su niteliindeki tutum ve eylemlerine ilikin olarak yaplan almalarn tmn,

) Tefti: Birimler ve konsolidasyona tabi ortaklklar ile Bankann denetimle yetkili ve/veya grevli olduu birim ve kurulularda yaplan her trl ilem ve almalarn kanun, ana szleme, tzk, ynetmelik, tebli, genelge ve emirlerle yllk i programlar erevesinde tespit olunan hedeflere uygun olarak yaplp yaplmadnn saptanmas ynnden mfettilerce yaplan almalarn tamamn,

t) Tefti Kurulu: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Tefti Kurulunu,

u) st dzey ynetim: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Genel Mdr ve Genel Mdr Yardmclar, i sistemler kapsamndaki birimlerin yneticileri ile baka unvanlarla istihdam edilseler dahi, danmanlk birimleri dndaki birimlerin, yetki ve grevleri itibaryla genel mdr yardmcsna denk veya daha st konumlarda grev yapan yneticilerini,

) Ynetim Kurulu: Trkiye Kalknma Bankas Anonim irketi Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Tefti Kurulu Bakanl ve Grevleri

Kurulu, ballk ve grev merkezi

MADDE 5 (1) Bakanlk, bir Bakann ynetimi altnda, Bakan Yardmcs, yllk kadrolarda belirlenmi sayda bamfetti, mfetti ve mfetti yardmclarndan oluur.

(2) Bakanlk, dorudan Ynetim Kuruluna baldr. Bakan ve Bakan Yardmcs grevlerini, mfetti ve mfetti yardmclar da tefti, inceleme ve soruturmalar Ynetim Kurulu adna yapar. Bu ballk, Denetim Komitesi eliyle yrtlr.

(3) Bakanln grev merkezi, Genel Mdrln bulunduu ilin merkezidir.

Bakanln grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 6 (1) Bakanln grevleri unlardr:

a) Banka ii herhangi bir kstlama olmakszn Bankann tm faaliyetleri, birimleri ile konsolidasyona tabi ortaklklar ve gerektiinde Bankann denetimle yetkili veya grevli olduu itiraklerinin ilem, hesap ve faaliyetlerinin hukuki, idari, mali ve iletmecilik konularnda, dnemsel ve riske dayal olarak tefti ve incelenmelerini salamak, gerektiinde soruturma yapmak, eksiklik, hata ve suistimalleri ortaya karmak, bunlarn yeniden olumasnn nlenmesine ve Banka kaynaklarnn etkin ve verimli olarak kullanlmasna ynelik gr ve nerilerde bulunmak,

b) denetim faaliyetleriyle ilgili olarak;

1) Dnemsel ve riske dayal i denetim faaliyetleri erevesinde, i denetim plan hazrlayarak yrrle koymak, alma programlar araclyla icra etmek, i denetim faaliyetlerinin sonularn, ilgili birim ynetimine ve ilgili i sistem sorumlusuna, Denetim Komitesine, Denetim Komitesi araclyla Ynetim Kuruluna raporlamak,

2) Bankann maruz kald riskleri ve bunlara ilikin kontrolleri dikkate alarak, denetim almalarnda ncelik verilecek alanlarn, dikkate alnacak ayrntlarn ve denetimin sklnn belirlenmesine ynelik olarak, her yl itibariyle risk deerlendirmesi yapmak,

3) Birim ve rnlere ilikin faaliyet ve kontrol risklerinin deerlendirilmesini ve nem derecelerinin belirlenmesini, konsolidasyona dhil her kuruluu da kapsayacak ekilde, Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurumu tarafndan belirlenen matris yardmyla yapmak; yaplacak risk deerlendirmesinde, Bankann tad risk kompozisyonlarn, asgari olarak sz konusu matriste belirtilen alanlar itibariyle izlemek ve deerlendirmek,

4) Risk deerlendirmelerine ilikin nihai kararn Bakanlk tarafndan verilecei kouluyla, birim ve ilevlere ilikin risk deerlendirmelerini birim yneticileri ile birlikte yapmak; risk deerlendirmelerinde Kontrol ve Risk zleme Mdrlklerinin grlerini de almak,

5) Birim yneticileri tarafndan Bakanla bildirilmesi zorunlu olan yeni rnler, yeni sistemler, Kanun ve ilgili dier mevzuattaki deiiklikler, organizasyonda veya nemli grevlerde bulunan personelde deiiklikler gibi risk deerlendirmelerini etkileyebilecek unsurlar dikkate alarak risk deerlendirmelerini gzden geirmek,

c) Bu Ynetmelikte gsterilen esaslara gre tefti, soruturma, inceleme ve aratrma raporlarn tanzim ve sonularn takip etmek,

) Dnemsel ve riske dayal denetimlerde;

1) kontrol ve risk ynetimi sistemlerinin yeterliliini ve etkinliini deerlendirmek,

2) BDDK tarafndan belirlenen usul ve esaslar erevesinde, elektronik bilgi sistemi ile elektronik bankaclk hizmetleri de dhil olmak zere bilgi sistemlerini gzden geirmek,

3) Muhasebe kaytlar ile finansal raporlarn doruluunu ve gvenilirliini incelemek,

4) Operasyonel faaliyetlerin, belirlenmi olan usullere uygunluunu ve bunlara ilikin i kontrol uygulama usullerinin ileyiini test etmek,

5) lemlerin; Kanuna ve ilgili dier mevzuata, Banka ii mevzuat, strateji, politika ve uygulama usulleri ile dier i dzenlemelere uygunluunu denetlemek,

6) Banka ii dzenlemeler erevesinde, Ynetim Kurulu ve Denetim Komitesine yaplan raporlamalar ile yasal raporlamalarn doruluunu, gvenilirliini ve zaman kstlamalarna uygunluunu denetlemek,

d) Bankada risk lm modeli kullanlmas halinde, risk lm modelleriyle ilgili olarak;

1) Risk lm model ve yntemleriyle elde edilen sonularn, gnlk risk ynetimine dhil edilip edilmediini,

2) Bankann kulland fiyatlama modelleri ile deerleme sistemlerini,

3) Bankann kulland risk lm modellerinin kapsad riskleri,

4) Risk lm modellerinde kullanlan verinin ve varsaymlarn doruluunu ve uygunluunu,

5) Risk lm modellerinde kullanlan verinin kaynann gvenilirliini, btnln ve zamannda elde edilebilirliini,

6) Risk lm modelleri iin kullanlan geriye dnk testlerin doruluunu,

denetime tabi tutmak.

e) Uygun grlecek konular iin, yurt iinde ve dnda aratrmalarda bulunmak, konferans ve seminerlere katlmak ve dzenlemek,

f) Dnemsel ve riske dayal denetimler haricinde, Ynetim Kurulu veya Denetim Komitesinin talebi zerine, i denetimin amacna uygun zel denetimler yapmak,

g) Ynetim Kurulunun ve Denetim Komitesinin uygun grecei dier grevleri yapmak.

NC BLM

Tefti Kurulu Bakan ve Tefti Kurulu Bakan Yardmcs

Atanma

MADDE 7 (1) Tefti Kurulu Bakan, bankalarn tefti kurullarnda mfetti olarak en az 7 yl gemi mfettiler ya da mfetti sfatn iktisap etmi ve 657 sayl Kanunun 68 inci maddesinin (B) fkras kapsamnda en az 8 yl hizmeti bulunanlar arasndan Personel Ynetmelii esaslarna gre atanr. Bakan, mfetti sfat ve yetkilerini de tar.

(2) Tefti Kurulu Bakan Yardmcs, bankalarn tefti kurullarnda mfetti olarak en az 5 yl gemi mfettiler ya da mfetti sfatn iktisap etmi ve 657 sayl Kanunun 68 inci maddesinin (B) fkras kapsamnda en az 8 yl hizmeti bulunanlar arasndan Personel Ynetmelii esaslarna gre atanr. Bakan Yardmcs, mfetti sfat ve yetkilerini de tar.

Tefti Kurulu Bakannn grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 8 (1) Tefti Kurulu Bakan;

a) Tefti Kurulunu ynetmek, mfetti ve mfetti yardmclarnn almalarn dzenlemek ve denetlemek,

b) denetim faaliyetlerine ynelik politika ve uygulama usullerini belirleyerek, Denetim Komitesinin uygun gr ve Ynetim Kurulunun onayyla uygulamaya koymak,

c) Denetim Plann hazrlamak ve Ynetim Kurulunun onayna sunulmak zere i sistemler sorumlusu ve Denetim Komitesine tevdi etmek,

) denetim faaliyetlerini gzetlemek, denetim politika, program, sre ve uygulamalarn izlemek ve ynlendirmek,

d) Mfettilerin grev, yetki ve sorumluluklarnn gerektirdii nitelikleri haiz olup olmadklarn deerlendirmek, mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerinin gelitirilmesine ynelik hizmet ii eitim programlar hazrlamak ve uygulamak, mfettilerin grevlerini mesleki zen ve dikkat erevesinde bamsz ve tarafsz olarak icra edip etmediklerini izlemek,

e) Mfetti ve mfetti yardmclarndan gelen raporlar incelemek, varsa noksanlklarn tamamlatmak zere gereini yapmak,

f) Mfetti ve mfetti yardmclarndan gelen tefti, inceleme ve soruturma raporlarn deerlendirmek ve sonucu hakknda Bakanlk grn de belirterek tefti ve inceleme raporlarnn Genel Mdrln ilgili birimlerine, soruturma raporlarnn disiplin kurullarna ve/veya ilgili mercilere intikalini salamak,

g) Raporlar zerine Genel Mdrlk birimleri tarafndan alnan nlemleri ve yaplan ilemleri takip etmek, alnan nlem ve yaplan ilemlerin kanun, tzk ve ynetmeliklere veya iin gereine uygun mtalaa edilmemesi halinde, durumu gerekesiyle birlikte Denetim Komitesine intikal ettirmek, alnacak nlem veya yaplacak ilemle ilgili nerilerde bulunmak; bu almalar srasnda ilgili birimle Bakanlk arasnda gr ayrl kmas halinde, konuyu gerekeli bir raporla Denetim Komitesine sunmak,

) Mfetti yardmclarnn greve alnmas ve mfettilie ykselmesi ile mfettilerin bamfettilie ykselmelerine ilikin ilemleri yrtmek,

h) Mfetti ve mfetti yardmclarnn mesleki ve bilimsel almalarn tevik etmek ve dzenlemek, gerekirse baarl inceleme sonularnn yaynlanmasn salamak,

) Mfetti ve mfetti yardmclarnn mesleki bilgi ve grglerini artrmak, bankaclk alanndaki gelimeleri izlemek ve bu hususlarda aratrmalar yapmak zere d lkelere gnderilmeleri ile ilgili almalar yrtmek,

i) Bir konuya ait mevzuatn, mfetti ve mfetti yardmclar arasnda deiik anlald veya yorumland hallerde, gr ve uygulama birliinin salanmas iin gerekli nlemleri almak,

j) Bakanln bir yllk almalar ve elde edilen sonulara ilikin yl sonlarnda dzenlenecek faaliyet raporunu, en ge ay iinde Ynetim Kuruluna sunmak,

k) Mfetti ve mfetti yardmclarnn haberleme, izin ve idari ilere ilikin ilemlerini ynetmek,

l) Mfetti ve mfetti yardmclarnn almalarn, gerekli grd zamanlarda yerinde denetlemek,

m) Mfetti, mfetti yardmclar ve bro personeli hakknda performans deerlendirme raporu dzenleyerek ilgili birime iletmek,

n) Ynetim Kurulunun gerekli grd hallerde, mfetti sfat ve yetkisini kullanarak tefti, inceleme ve soruturma yapmak,

o) Bakanln ve bronun kadrosunu nermek,

) Mfetti ve mfetti yardmclarnn yevmiye, temsil denei ve dier trdeki giderleri ile zlk haklar konularnda almalar yapmak ve nerilerde bulunmak,

p) Risk deerlendirmelerini ve deiikliklerini incelemek ve uygunluunu onaylamak,

r) Denetim Komitesine asgari ayda bir, Bakanlk tarafndan icra edilmi faaliyetlere ilikin bir rapor sunmak ve bunlar Denetim Komitesi ile birlikte mtalaa etmek,

s) Ynetim Kurulu tarafndan uygun grlecek dier ileri yapmak,

) Kurum mevzuat gerei sair grevleri ifa etmek,

ile yetkili ve grevlidir.

(2) Bakan, Tefti Kurulunun ynetiminden, mfetti ve mfetti yardmclarnn bu Ynetmelikte yazl esaslar erevesinde altrlmalarndan, Ynetim Kuruluna kar sorumludur.

Tefti Kurulu Bakan Yardmcsnn grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 9 (1) Bakan Yardmcs Bakann izin, salk gibi geici nedenlerle grevinde bulunmad sre ierisinde, 8 inci maddede tanmlanan grev, yetki ve sorumluluklar ile Tefti Kurulu Bakan tarafndan verilen dier ileri yapar.

zin, vekalet ve yardm

MADDE 10 (1) Bakan, izinlerini Denetim Komitesinin uygun grd zamanlarda, Personel Ynetmeliinde ngrlen esaslara gre kullanr.

(2) Bakann izin, salk gibi geici nedenlerle grevinde bulunmad sre ierisinde, Bakanla Bakan Yardmcs vekalet eder. Vekalet sresince, Bakann grev, yetki ve sorumluluklarn tar.

(3) Bakann izin, salk gibi geici nedenlerle grevinde bulunmad sre ierisinde, Bakan Yardmcs kadrosunun bo olmas halinde, Bakanla, Bakann nerecei ve Denetim Komitesinin uygun grecei mfetti vekillik eder. Mfetti vekalet sresince Bakann grev, yetki ve sorumluluklarn tar.

DRDNC BLM

Mfetti ve Mfetti Yardmclarnn Grev, Yetki ve Sorumluluklar,

Grevden Uzaklatrma, Grevlendirme ve Yaplamayacak ler

Mfetti ve mfetti yardmclarnn grevleri

MADDE 11 (1) Mfetti ve mfetti yardmclar;

a) Banka ve Bankann denetimle yetkili ve grevli olduu kurulularn almalar, ilemleri, hesaplar ve personeli hakknda her trl tefti, inceleme ve soruturma yapmak; dzenledii raporlar, Bakanla sunmak,

b) Tefti, inceleme, soruturma ve dier grevleri kapsamnda gerekli grd bilgi, belge, evrak, kayt, dosya ve verileri, tm birimlerden istemek,

c) Banka birimleri ve Banka dndan, her trl hukuki, mali ve teknik bilgi ve mtalaa almak,

) lemlerini tefti ettikleri Banka personelinin alma ve verimliliklerini inceleyerek deerlendirmek, gerekirse haklarnda gizli tefti raporu dzenlemek,

d) 14 nc madde uyarnca personeli grevden uzaklatrmak,

e) Soruturma veya inceleme ileri sebebiyle ilgili grd personelin ifadesini almak, gerektiinde hakknda soruturma yaplann zlk dosyasn incelemek,

f) Bakanlk tarafndan programlanan ve yrtlen hizmet ii eitim almalarna katlmak,

g) Bakanln uygun grd konularda yurt iinde ve dnda aratrmalarda bulunmak, grevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantlara katlmak,

) denetim raporlarnda nerdikleri ve Bakanlk tarafndan dzeltici nlemleri almaya yetkili yneticilere intikal ettirilen hususlara ynelik uygulamalar izlemek, izleme faaliyetlerinin sonularn ve deerlendirmelerini Denetim Komitesine iletilmek zere Bakanla rapor hazrlamak,

h) Bakanlk tarafndan verilecek dier grevleri yapmak,

) BDDK tarafndan ihdas edilen mevzuatta belirtilen i denetim sistemiyle ilgili dier grevleri yapmak,

ile grevli ve yetkilidirler.

(2) Mfetti yardmclarna resen tefti, inceleme ve soruturma yetkisi, yetime durumlarna gre Denetim Komitesinin onay alnarak, Bakanlk tarafndan verilir.

(3) Resen tefti, inceleme ve soruturma yapmaya yetkili mfetti yardmclarnn bu sfatlar, grev ve yetkilerini etkilemez.

Mfettilerin yetki ve sorumluluklar

MADDE 12 (1) Mfettilerin yetki ve sorumluluklar unlardr:

a) Mfetti ve mfetti yardmclarnn sorumluluklar, tefti, inceleme, soruturma ve aratrma gibi eitli denetim almalarnn sonunda ulatklar bir kanaat, ortaya koyduklar ve savunduklar sonu ile ileri srdkleri nerilerle snrldr.

b) Mfettiler grevlerini, Bakan, Ynetim Kurulu, ilgili i sistemler sorumlusu ve Denetim Komitesine kar hesap verme sorumluluklar erevesinde, tarafsz ve bamsz olarak icra ederler.

c) Ynetim Kurulu tarafndan mfettilerin grev ve sorumluluklarn etkin bir ekilde yerine getirebilmeleri iin, Bankann birimlerinde inisiyatif kullanabilecek, herhangi bir personelden bilgi alabilecek ve tm kayt, dosya ve verilerine ulaabilecek yetkiyi haiz olmalar salanr. Mfettiler, birimlerden ve Banka dndan her trl hukuki, mali ve teknik bilgi ve mtalaa almaya yetkilidir.

) Mfettiler, bamszlklarn ve tarafszlklarn zedeleyici nitelikteki hususlarn bulunmas halinde, bunlar denetim ncesinde Bakana bildirir ve grevden ekilir. Mfettiler, daha nce bulunduu grevler nedeniyle sorumluluu bulunan ilemlerin denetiminde yer alamazlar.

Mesleki zen

MADDE 13 (1) Mfettiler, grevlerini mesleki zen ve dikkat ierisinde yerine getirmekle ykmldr. Mesleki zen ve dikkat asgari olarak;

a) Grevin gerektirecei almann kapsamn,

b) lgili mevzuat, i dzenleme ve uygulama usullerini ve bunlarn denetlenecek alan bakmndan nem ve gerektirdii almann boyutunu,

c) Denetime konu faaliyetlere ilikin risk ynetimi ve i kontrol sistemlerinin etkinlii ve yeterliliini,

) Denetime konu faaliyet ve ilemlerde nemli hata, usulszlk ve kastl aykrlklarn olma ihtimalini,

d) Yararlanlabilecek bilgisayar destekli denetim teknikleri ile veri analiz tekniklerini,

e) Denetim konusu faaliyet veya ilemden kaynaklanabilecek riskleri,

f) Danmanlk hizmetinde bulunulmas halinde, hizmetin gerektirdii almann sonulandrlma sresi ve raporlanmas dahil, bundan yararlanacak kiilerin ihtiya ve beklentileri ile bu hizmetin gerektirdii almann kapsam ve karmaklk dzeyini,

belirleme yetkinliine sahip olmay gerektirir.

Grevden uzaklatrma

MADDE 14 (1) Mfetti ve mfetti yardmclar, Bankada yaplan tefti, inceleme ve soruturmann her safhasnda, bir nlem olmak zere, aada belirtilen hallerde grevden uzaklatrma yetkilerini resen kullanrlar.

a) Zimmet, nitelikli zimmet, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma gibi yz kzartc bir sutan tr haklarnda soruturma alanlarn grev banda kalmalarnn sakncal grlmesi,

b) Para ve para hkmndeki evrak ve senetlerin, mallarn, bunlara ilikin kaytlarn, belge ve defterlerin talep halinde derhal gsterilmemesi, verilmemesi veya bunlarla ilgili sorularn cevaplandrlmasndan kanlmas,

c) Tefti, inceleme ve soruturmay engelleyecek, gletirecek veya yanl ynlere srkleyecek davranlarda bulunulmas,

) lgilinin, Bankann dier personeline ve Banka mallarna zarar verecei veya mevcut delilleri ortadan kaldraca yolunda gl belirtiler bulunmas.

(2) Grevden uzaklatrma yetkisinin, mfetti veya yetkili mfetti yardmclarnca resen kullanlmas halinde, gerekesiyle birlikte derhal Bakanla bilgi verilir.

(3) Birinci fkrann (c) ve () bentlerinde belirtilen hallerde, mfetti ve yetkili mfetti yardmclarnn grevden uzaklatrma yetkilerini resen kullanmalar, bu nlemin acele olarak alnmasnn gerekliliine baldr. Acele olmayan hallerde ise; konu, Bakanla bildirilerek ilgilinin grevden uzaklatrlmas istenir. lgili personel, birimin en st dzey yetkilisi ise, mfetti ve mfetti yardmclar bu grevin geici olarak kime verilmesinin uygun olabilecei hakkndaki grlerini de Bakanla bildirirler.

Grevlendirme

MADDE 15 (1) Mfettiler, Denetim Komitesinin onay zerine, Bakandan aldklar emir ve talimatla grev yaparlar. Aldklar grevin sonucunu Bakana bildirirler.

(2) Mfettiler, Bankann Genel Mdrlk birimleri dndaki birimlerinde, bir konuda tefti ve inceleme yaparken, gerek resen, gerek yaplan ihbar ve ikayetler zerine, soruturmay gerektiren bir durumu renirlerse, Bakanla nceden bilgi vermek kaydyla soruturmaya balamakla grevli ve yetkilidirler.

(3) Grev yaplan birim dndaki bir birimle ilgili bir konuda inceleme ve soruturmaya balanlmas iin, mfettiler tarafndan Bakanla bilgi verilir ve alnacak sonuca gre ilem yaplr.

(4) Bankann denetimle yetkili ve grevli olduu kurulularda inceleme ve soruturmaya balanlmas, Bakanln talimatna baldr.

Birlikte grev

MADDE 16 (1) Bir konuda birden ok mfetti ve mfetti yardmcs grup halinde grevlendirilebilir.

(2) Bu durumda, almalar Grup Bakan sfatyla, gruba dhil en kdemli mfetti ynetir. Grup Bakan, mfetti ve mfetti yardmclarnn almalarn, ald program veya talimata gre dzenler.

(3) Mfetti ve mfetti yardmclar, grevin ngrlen sre iinde ve noksansz olarak yerine getirilmesini salamak zere, Grup Bakanna yardm etmek ve tavsiyelerini dinlemekle ykmldrler.

(4) Bir konuda mfettiler, i kontrol ve risk izleme personeli de dahil, dier personel ile birlikte grevlendirildiklerinde, almalara mfetti bakanlk eder.

lerin bitirilmesi

MADDE 17 (1) alma programlarnn uygulanmasnda;

a) Mfetti ve mfetti yardmclar, baladklar veya balamak zorunda olduklar tefti, inceleme, soruturma ve dier ileri, kendileri yapmak ve bitirmekle ykmldrler. lerin baka bir mfetti veya mfetti yardmcsna devri, Bakanln izin veya emrine baldr.

b) Mfetti ve mfetti yardmclar, baladklar veya kendilerine gnderilen talimat gereince, balamak zorunda olduklar ileri ertelemek mecburiyetinin doduu veya iin sonulandrlmas baka yerlerde de inceleme ve soruturma yaplmasna bal bulunduunda, durumu Bakanla bildirerek alacaklar emre gre hareket ederler.

Yaplamayacak iler

MADDE 18 (1) Mfetti ve mfetti yardmclar;

a) Ynetim ilerine karamazlar ve yrtmeye ilikin emirler veremezler,

b) nceledikleri defter, kayt ve belgeler zerinde kontrole ilikin iaret dnda erh, ek ve dzeltme yapamazlar,

c) Greve gidecekleri yerleri ve yapacaklar ileri bakalarna syleyemezler,

) Yaptklar tefti, inceleme, soruturma ve dier iler hakknda yetkili makamlardan bakasna bilgi veremezler,

d) Banka veya Bankann denetimle yetkili veya grevli olduu kurulularn personelinden tefti, inceleme ve soruturma ile ilgili kimselerle herhangi bir menfaat ba kuramazlar ve bor para alamazlar.

BENC BLM

Tefti Kurulu Brosu

Kurulu, grev ve sorumluluk

MADDE 19 (1) Tefti Kurulu brosu, yeterli sayda personelden oluur. Bro personeli;

a) Bakanln her trl haberleme, kayt ve dosyalama ilerini yrtmek,

b) Haberleme evrakn ve Bakanlkta kalan rapor nshasn dzenli bir ekilde saklamak,

c) Bakanln krtasiye, basm ve dier malzeme ihtiyacna ilikin ilerini yrtmek,

) Mfetti ve mfetti yardmclarnn harcrah ve grev yerlerine gidi-gelilerine ilikin ilemleri yrtmek,

d) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmak,

ile grevlidir.

(2) Bro personeli, grevi dolaysyla edindii bilgiyi bakasna aklayamaz. Bakanlk emrine geen evrak, defter, rapor ve dier belgeleri, Bakanln izni olmakszn, hibir makam veya kiiye gsteremezler ve veremezler.

ALTINCI BLM

Teftie Tabi Olanlarn Sorumluluk ve Ykmllkleri

Teftie tabi olanlarn sorumluluk ve ykmllkleri

MADDE 20 (1) Teftie tabi olanlarn sorumluluk ve ykmllkleri unlardr:

a) Tefti ve denetime tabi birim ve kurumlarda bulunan grevliler, para ve para hkmndeki evrak ve senetleri, ambar ve depolarda bulunan mallar, gizli de olsa ilemlere ilikin btn dosya, defter ve belgeleri, mfetti veya mfetti yardmcsna istendiinde derhal gstermek, saymasna, yoklamasna, her trl inceleme ve aratrma yapmasna yardm etmek zorundadr. Grevliler, bu hususun yerine getirilmesini, stlerinden izin almak ya da benzeri hibir sebeple geciktiremez.

b) Mfetti ve mfetti yardmclar, grevlerini yaptklar srada gerekli grdkleri her trl ileme ait evrak kayt ve belgelerin asllarn veya rneklerini tefti ve denetime tabi birim ve kurumlarda bulunan grevlilerden isteyebilirler. Grevliler, bu istei yerine getirmek zorundadr. Asllar alnan evrak ve belgelerin, mfetti veya mfetti yardmcsnn mhr ve imzas ile onaylanm rnekleri, dosyasnda saklanmak zere, evrak ve belgelerin alnd birim veya kuruma verilir. Mfetti veya mfetti yardmclarnn, asllar yerine alacaklar evrak ve belgelerin rneklerinin asllarna uygunluu, birim veya kurum yetkilileri tarafndan imza ve mhrle onaylanr.

c) Tefti edilen birim veya itirakin yneticisi tefti hizmetlerinin gereklerine uygun ekilde yrtlebilmesi iin gerekli nlemleri almak, mfetti veya mfetti yardmclarna grev sresince uygun bir alma yeri gstermek, gerekli eyalar salamak ve greve ilikin btn istekleri karlamak zorundadr.

) Banka tekilat ile Bankann denetimle yetkili veya grevli olduu kurulularda tefti, inceleme ve soruturma baladktan sonra, bunlarn grevlileri mfetti ve mfetti yardmclarnn onay olmadka, tefti ve soruturma bitmeden izine ayrlamazlar. zin kullanmaya balam olan grevlilerin geri arlmalar gerektiinde, durum mfetti veya mfetti yardmcs tarafndan gerekesiyle birlikte Bakanla bildirilir.

d) Tefti ve denetime tabi birim ve kurulular, mfetti veya mfetti yardmclar tarafndan dzenlenen cevapl tefti raporlarna cevap vermekle ykmldrler. Her tefti sonunda mfetti veya mfetti yardmclar tarafndan birimlere teslim edilen raporlarla Genel Mdrlkten bunlara ilikin olarak gelen yazlardan oluan tefti dosyas, birimin en st dzey yetkilisinin zimmetinde bulunur ve gidenle gelen arasnda imza karlnda devredilir.

e) Tefti ve denetime tabi birim ve kurulularn personeli, tefti, inceleme ve soruturma nedeniyle sorulacak yazl sorulara, mfetti tarafndan saptanan makul bir sre iinde cevap vermek zorundadr.

f) Teftie tabi birim yneticileri; yeni rnler, yeni sistemler, 5411 sayl Bankaclk Kanunu ve ilgili dier mevzuattaki deiiklikler ve organizasyonda veya nemli grevlerde bulunan personeldeki deiiklikler gibi risk deerlendirmelerini etkileyebilecek hususlar Bakanla bildirmek zorundadr.

YEDNC BLM

Mfetti Yardmclna Giri ve Atanma

Giri snav

MADDE 21 (1) Tefti Kuruluna, giri snavn baarmak art ile mfetti yardmcs olarak girilir.

(2) Snavn almasna, Bakanln nerisi zerine Ynetim Kurulu tarafndan karar verilir.

(3) KPSS puan yeterli olan adaylarn katlabilecekleri Banka tarafndan gerekletirilecek giri snav, yazl ve szl olmak zere iki blmden oluur. Yazl snavda baar gsteren adaylar arasndan, baar srasna gre, gereksinim duyulan mfetti yardmcs saysnn en ok drt katna kadar aday szl snava arlr.

(4) Giri Snav Kurulunca gerekli grld takdirde, KPSS puan yeterli olan adaylar iin mfetti yardmcl giri snav, sadece szl olarak uygulanabilir. Bu durumda, bavuran adaylarn baar sralamasna gre, alnacak mfetti yardmcs saysnn en ok drt kat kadar aday szl snava arlr.

(5) Szl snavda da baarl olanlar, giri snavn kazanm olurlar.

Giri Snav Kurulu

MADDE 22 (1) Giri snav, Giri Snav Kurulu tarafndan dzenlenir. Giri Snav Kurulu, Denetim Komitesi Bakan bakanlnda, Denetim Komitesi ye/yeleri, Tefti Kurulu Bakan ve Denetim Komitesi Bakan tarafndan belirlenecek mfettilerden olmak zere be yeden oluur. Denetim Komitesi Bakan tarafndan belirlenecek iki Mfetti yedek ye olarak grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, gerektiinde Tefti Kurulu Bakann, Giri Snav Kurulu Bakan olarak grevlendirebilir.

(3) Yazl snav sorularnn hazrlanmas, snav ktlarnn okunup deerlendirilmesi, yazl ve szl snavn dzenlenmesi ile ilgili tm ilemler Giri Snav Kurulu tarafndan gerekletirilir. Giri Snav Kurulu, gerektiinde yazl snav sorularn hazrlamak, yazl snav ktlarn okuyup deerlendirmek zere, niversitelerden yararlanlmasna da karar verebilir.

Aranacak nitelikler

MADDE 23 (1) Giri snavna katlabilmek iin Banka Personel Ynetmeliinde yer alan genel artlarn yan sra, aada belirtilen zel artlar da aranr.

a) KPSSde Banka tarafndan belirlenen asgari puan alm olmak,

b) Grevini devaml yapmasna engel olabilecek akl hastal veya salk engeli bulunmamak,

c) Snavn ald yln 1 Ocak tarihinde 35 yan doldurmam olmak,

) En az drt yllk eitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, ktisat, letme, ktisadi ve dari Bilimler faklteleri ile ihtiya duyulmas halinde, niversitelerin mhendislik fakltelerinden ya da en az drt yllk lisans eitimi verip yukardaki fakltelere denklii Yksekretim Kurulu tarafndan onaylanan yabanc faklte ve yksekretim kurumlarndan birini bitirmi olmak,

d) Giri Snav Kurulunun belirleyecei asgari yabanc dil bilgisi dzeyine sahip olmak. Adaylardan istenecek yabanc dil bilgisi dzeyi, Banka tarafndan yaplacak yabanc dil snav ile tespit edilebilecei gibi KPSS, KPDS veya buna denk kabul edilen uluslararas geerlilii bulunan snavlardan asgari doru cevap ya da puan istenmesi biiminde de belirlenebilir.

Snavn ilan

MADDE 24 (1) Giri snavnn tarihi ve yeri, gereksinim duyulan mfetti yardmcs says, adaylarda aranan nitelikler, bavuru ekli ve son bavuru tarihi, snav konular, KPSS puan tr ve taban puan ile gerekli grlecek dier hususlar Resm Gazete ve Trkiye genelinde yaynlanan tiraj en yksek be gazetenin en az birinde, snav tarihinden en az bir ay nce yaplacak ilanlarla adaylara duyurulur ve Bankann internet sayfasnda yaymlanr.

Bavuru ve gerekli belgeler

MADDE 25 (1) Giri snavna katlmak isteyen adaylar; bavuru formu ekinde aada belirtilen belgelerle Bakanla ilanda belirtilen usulde mracaat ederler.

a) T.C. Kimlik numaras beyan,

b) Yksek renim diplomas veya mezuniyet belgesinin Banka tarafndan onayl rnei,

c) Son alt ay iinde ekilmi 4.5x6 cm ebadnda 2 adet fotoraf,

) KPSS sonu belgesi veya Banka tarafndan onaylanan rnei,

d) El yazs ile hazrlanm zgemi.

(2) Bavurularn postayla kabul edilmesi halinde; birinci fkrada istenen belgelerden (b) ve () bentlerinde yer alanlarn noter onayl olmas ve mracaatlarn son bavuru gn mesai saati sonuna kadar Bankaya ulam olmas gereklidir. Son bavuru tarihinden sonra yaplacak mracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alnmaz.

Aday kart

MADDE 26 (1) Bavuru iin istenen belgeleri tamam olan ve yaplan n incelemede bavurular kabul edilen adaylar iin, onayl ve fotorafl birer aday kart hazrlanr.

(2) Aday kartlar, bavuru sresinin bitiminde adaylarn adreslerine posta ile gnderilir. Adaylar, Banka tarafndan yaplacak yazl giri snavna girerken aday kartlarn gstermek zorundadr. Aday kart eline gemeyen veya aday kartn kaybeden adaylar, Bakanla nceden bilgi vermek kaydyla, Bakanlk nezdindeki aday bilgileriyle kontrol yaplarak yazl snava alnr.

Snav yeri

MADDE 27 (1) Mfetti yardmcl giri snavlar Genel Mdrln bulunduu il merkezinde yaplr.

Snav konular

MADDE 28 (1) Mfetti yardmcl giri yazl ve szl snav konular, Giri Snav Kurulu tarafndan belirlenir.

Snavn hazrlan

MADDE 29 (1) Giri Snav Kurulu, snav konularndan her biri ile ilgili sorular hazrlar veya niversitelerde grevli retim yelerine hazrlatr. Hazrlanan snav sorularnn yazld ktlarn alt, Giri Snav Kurulu Bakan ve yelerince imzalanr. Her konuya ait sorular ayr zarflara konulur ve zarflar kapatlr. Kapatlan zarflarn arkas mhrlenir ve Giri Snav Kurulu Bakan ile yeleri tarafndan imzalandktan sonra Bakanla teslim edilir.

Gzetim kurullar

MADDE 30 (1) Giri snavnn yazl blmnn birden fazla snav salonunda yaplmas halinde gzlemci olarak grev yapmak zere, Bakanlk tarafndan mfettilerden oluan gzetim kurullar grevlendirilir. Her gzetim kurulundaki en kdemli mfetti gzetim kurulunun bakandr. Gzetim kurullarna yardmc olmak zere, gerektiinde Banka personeli de grevlendirilebilir.

Yazl snavn yapl

MADDE 31 (1) Yazl snav, 28 inci madde uyarnca Giri Snav Kurulu tarafndan belirlenen konularn her biri iin ayr olarak yaplr. Bir gnde ikiden fazla snav yaplamaz. Snav, duyurulan yer, gn ve saatte balar. Ge gelenler snava alnmaz.

(2) Her aday, aday kartlar kontrol edilerek salona alnr. Ayrca, aday kartlarnn kimliklerine uygunluu da, gzetim kurulu tarafndan snav srasnda kontrol edilir.

(3) Snav sorularnn bulunduu zarflar, adaylara, daha nceden almam ve mhrl olduklar gsterildikten sonra alr.

(4) Gzetim Kurulu bakan ve yeleri, snav disiplinini salamak; kopya ekilmesine, bakasnn yerine snava girilmesine engel olmak ve snav dzenli bir ekilde srdrp sonulandrmak ile ykmldr.

(5) Kopya ekmeye kalkanlar, snavdan karlr ve bir daha Bankann snavlarna alnmaz.

(6) Snav, nceden tespit edilen saatte bitirilir.

(7) Snav ktlar, aday kart ile kttaki ad ve numara karlatrldktan ve ad blm aday tarafndan kapatldktan sonra toplanr.

(8) Toplanan snav ktlar, bir zarfa konur, kapatlan zarfn zerine hangi snava ait ve iinde ne kadar kt bulunduunu belirten bir tutanak yaptrlr ve zarf mhrlenerek Giri Snav Kurulu Bakan ve yelerince imzalanr. Mhrlenen zarf Bakanlk muhafaza altna alr.

Yazl snavn deerlendirmesi

MADDE 32 (1) Kapal zarflar iinde bulunan snav ktlar, Bakanlk tarafndan Giri Snav Kuruluna teslim edilir ve Giri Snav Kurulu tarafndan deerlendirilir.

(2) Yazl snavda her konu iin tam not 100dr. Deerlendirilen snav ktlarnn ba tarafna, verilen not yazlr.

(3) Btn ktlar okunduktan ve deerlendirildikten sonra, kapal olan ad yerleri alarak, notlar aday numara srasna gre dzenlenen cetvellere geirilir. Bu cetveller Giri Snav Kurulu Bakan ve yeleri tarafndan imzalanr.

(4) Snav sorularnn niversiteye hazrlatlmas durumunda, deerlendirmenin hangi esaslarla yaplacana Giri Snav Kurulu karar verir.

(5) Yazl snavda baarl saylabilmek iin, her gruptan 100 tam not zerinden en az 60 alnmas, gruplar not ortalamasnn ise 65ten az olmamas gereklidir.

(6) Yazl snav sonular, bir tutanakla tespit olunur ve snav kurulu tarafndan imzalanr.

Szl snavn yaplmas

MADDE 33 (1) Bakanlk tarafndan, yazl snavda baar gsterenler ile szl snavn yeri, gn, saati ve dier hususlar Bankann internet sayfasnda ilan edilir.

(2) Szl snavda adaylara, 28 inci madde uyarnca Giri Snav Kurulu tarafndan belirlenen konularla birlikte, genel kltr dzeyini lecek sorular da sorulur. Deerlendirmede; adayn bilgisi, zeks, kavrama hz, ifade ve temsil yetenei, tavr ve hareket gibi kiisel nitelikleri gz nnde bulundurulur.

Szl snavn deerlendirmesi, sralama ve atanma

MADDE 34 (1) Szl snavda tam not 100dr. Adaylara Snav Kurulu Bakan ve yelerinden her biri, btn snav konular iin ayr bir not verir.

(2) Szl snavda baarl saylabilmek iin, her yenin verdii notun aritmetik ortalamasnn 70ten aa olmamas gerekir.

(3) Szl snav sonunda adaylarn not ortalamalar, aday numaras srasna gre dzenlenen bir tutanaa geirilir ve tutanak Giri Snav Kurulu Bakan ve yeleri tarafndan imzalanr.

(4) Snavlar sonucunda adaylarn yazl ve szl snav notlarnn aritmetik ortalamasna gre baar sras tespit edilir. Bu sraya gre bir tutanak dzenlenir ve bu tutanak Giri Snav Kurulu Bakan ve yeleri tarafndan imzalanr. Baar sralamasna gre, snavdan nce ngrlen sayda asil aday ve ayn sayda yedek aday belirlenebilir. Kazanan asil ve yedek adaylar gsteren liste Bankann internet sitesinde ilan edilir.

(5) Giri snavnda baar gsterip atamas yaplacak olanlara yaplmas gereken ilemlere ilikin yazl tebligat yaplr. Kazanan adaylar yazl tebligatn yaplmasndan sonra aada belirtilen belgeleri tamamlayarak Bakanla teslim eder.

a) Grevini devaml olarak yapmaya engel herhangi bir salk sorunu olmadna dair yazl beyan,

b) Erkek adaylar iin askerlik ile iliiinin bulunmadna dair yazl beyan,

c) Sabka kaydnn bulunmadna dair yazl beyan,

) Son alt ay iinde ekilmi 4,5x6 cm ebadnda 6 adet fotoraf.

(6) Adaylar, yazl tebligatn kendilerine ulat tarihten itibaren, belgeyle ispat edilecek zorlayc sebep olmakszn, bir ay iinde Bankaya bavurmamalar halinde haklarn kaybeder. Bu durumda, gelmeyen adaylarn yerine yedek adaylar arlabilir.

(7) Yazl giri snav ktlar, bir yl sreyle Bakanlkta saklanr.

SEKZNC BLM

Mfetti Yardmclarnn Yetitirilmesi

Yetitirme

MADDE 35 (1) Mfetti yardmclarnn yetitirilmesinde;

a) Bankann ve Tefti Kurulunun alma alanna giren yrrlkteki mevzuat ile tefti ve soruturma konularnda deneyim ve uzmanlk kazanmalarn salamak,

b) Bilimsel alma ve aratrma alkanl kazandrmak,

c) Yabanc dil bilgilerinin gelimesine imkn salamak,

esaslarna uyulur.

Grev sresi

MADDE 36 (1) Mfetti yardmcl grev sresi en az yldr. Askerlik, uzun sreli tedaviyi gerektiren veya srekli hastalk gibi nedenlerle yl sreyle grev yapmam olanlarn, mfetti yardmclndaki grev sreleri, ayr kaldklar sreler kadar uzatlr.

(2) Mfetti yardmclna atananlar, tefti, inceleme ve soruturma ilerine altrmak, bunlarn yntem ve ekilleri hakknda bilgi sahibi olmalarn salamak amacyla, mfettiler yannda grevlendirilir.

(3) Bakanlk, asgari iki yl sreyle mfetti refakatinde altrlan mfetti yardmclarndan, bamsz olarak grev yapabilecekleri kansna ulalanlara, resen tefti, inceleme ve soruturma yetkisi verilebilir.

DOKUZUNCU BLM

Yeterlik Snav ve Mfettilie Atanma

Yeterlik snav

MADDE 37 (1) En az yl sreyle yetime dnemi geirmi bulunan mfetti yardmclarnn, bankacl ilgilendiren genel mevzuat ve Bankann i mevzuat ile mesleki bilgi ynlerinden gerekli niteliklere ulap ulamadklarnn tespiti ve bu niteliklere ulaanlarn mfettilie ykseltilmeleri amacyla yeterlik snav yaplr.

(2) Yeterlik snav, yazl ve szl olmak zere iki blmdr.

Yeterlik snav artlar

MADDE 38 (1) Mfetti yardmclarnn, yeterlik snavna arlabilmeleri iin,

a) 36 nc maddenin birinci fkrasnda ngrlen asgari srenin tamamlanm olmas,

b) ki aydan az olmamak zere birlikte altklar mfettilerin verdii raporlarn olumlu olmas,

c) Bakanlk tarafndan mfettilik yapabileceklerinin onaylanm olmas,

) Personel Ynetmeliinin 31 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki artlarn salanm olmas,

gereklidir.

(2) Snavn yaplaca gn ve yer, snavdan en az iki ay nce, snava katlacak olanlara, yaz ile bildirilir.

Yeterlik snav kurulu

MADDE 39 (1) Yeterlik Snav Kurulu, Denetim Komitesi Bakan bakanlnda, Denetim Komitesi ye/yeleri, Tefti Kurulu Bakan ve Denetim Komitesi Bakan tarafndan belirlenecek mfettilerden olmak zere be yeden oluur. Denetim Komitesi Bakan tarafndan belirlenecek iki Mfetti yedek ye olarak grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, gerektiinde, Tefti Kurulu Bakann Yeterlik Snav Kurulu Bakan olarak grevlendirebilir.

(3) Yazl snav sorularnn hazrlanmas, snav ktlarnn okunup deerlendirilmesi, yazl ve szl snavlarn dzenlenmesi ile ilgili tm ilemler Yeterlik Snav Kurulu tarafndan gerekletirilir. Yeterlik Snav Kurulu, gerektiinde yazl snav sorularn hazrlamak, yazl snav ktlarn okuyup deerlendirmek zere, niversitelerden yararlanlmasna da karar verebilir.

Yeterlik snav konular

MADDE 40 (1) Yazl ve szl yeterlik snav programnda aadaki ana konular yer alr. Ana konularla ilgili alt balklar Yeterlik Snav Kurulu belirler.

a) Banka ve itiraklerinin tabi olduu usul ve mevzuat,

b) Hukuk: Medeni, Borlar, cra ve flas, Ceza ve Ticaret Hukuku,

c) Muhasebe: Banka ve itiraklerde uygulanan muhasebe,

) Tefti, inceleme ve soruturma teknii ve usulleri ile Trk Ceza Kanununun ilgili hkmleri,

d) Mhendislik fakltesi mezunu olan mfetti yardmclar iin, ilk drt bentte yer alan konularn yannda ilgili mhendislik konular.

(2) Yeterlik snavnda, birinci fkrann (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan konular bir grup, () bendinde yer alan konular bir grup; mhendislik fakltesi mezunu olan mfetti yardmclar iin birinci fkrann (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konular bir grup, () bendinde yer alan konular bir grup saylr.

Sorularn hazrlanmas

MADDE 41 (1) Yazl yeterlik snav sorular, Yeterlik Snav Kurulu tarafndan hazrlanr.

(2) Hazrlanan snav sorularnn yazld ktlarn alt, Yeterlik Snav Kurulu Bakan ile yeleri tarafndan imzalanr. Her gruba ait sorular ayr zarflara konularak kapatlr ve arkalar Yeterlik Snav Kurulu Bakan ve yeleri tarafndan imzalanr ve mhrlenir. zerinde hangi gruba ait sorular olduu belirtilen zarflar, Bakanlkta saklanr.

Gzetim

MADDE 42 (1) Yazl snavn dzen iinde yaplmasn salamak zere Tefti Kurulu Bakan, yeteri kadar mfettii gzetimle grevlendirir.

Yazl yeterlik snavnn yapl

MADDE 43 (1) Snav, mfetti yardmclarna gnderilen yazda belirtilen gn ve saatte yaplr. Yeterlik Snav Kurulu Bakan, soru zarfnn mhrl ve imzal olduunu, nceden almam bulunduunu gstererek aar ve soru ktlar datlr.

(2) Snav sonunda snav ktlar, ad blm kapatldktan sonra toplanarak bir zarfa konulur. Zarf mhrlenir, Yeterlik Snav Kurulu Bakan ve yeleri tarafndan imzalanr. Hangi snava ait olduu zerine yazlan zarf, Bakanlkta saklanr.

Yazl yeterlik snavnn deerlendirmesi

MADDE 44 (1) Snav ktlar, Yeterlik Snav Kurulu tarafndan deerlendirilir.

(2) Yazl yeterlik snavnda her grup iin tam not 100dr. Deerlendirilen ktlarn ba tarafna verilen not yazlr.

(3) Btn ktlar deerlendirildikten sonra, kapal olan ad blmleri alarak, notlar dzenlenen bir tutanaa geirilir. Tutanak, Yeterlik Snav Kurulu Bakan ve yeleri tarafndan imzalanr.

(4) Yeterlik snavnn yazl blmn baarm saylabilmek iin, snav gruplarndan alnan notlardan her birinin 60tan ve ortalamann 65ten aa olmamas gerekir.

Yeterlik szl snavnn yapl

MADDE 45 (1) Yeterlik snavnn yazl blmnde baar gsteren mfetti yardmclarna, Bakanlk tarafndan, en az 15 gn nceden szl snavn yaplaca yer, gn ve saat yazl olarak bildirilir.

(2) Szl snav, yazl snavdan en ge bir ay sonra yaplr.

(3) Snavda, mfetti yardmclarna, 40 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen konulardan sorular yneltilir. Snavn genel deerlendirilmesinde, mfetti yardmclarnn yetime dnemindeki almalar da gz nnde bulundurulur.

Deerlendirme ve sralama

MADDE 46 (1) Szl snavda tam not 100dr. Mfetti yardmclarna, Yeterlik Snav Kurulu Bakan ve yelerinden her biri btn snav konular iin bir not verir.

(2) Snav sonunda not durumunu gsteren bir tutanak dzenlenerek, Yeterlik Snav Kurulu Bakan ve yeleri tarafndan imzalanr.

(3) Szl snavda baarl saylabilmek iin alnan ortalama notun 70ten az olmamas gerekir.

(4) Yeterlik snavnda baarl olan mfetti yardmclarnn baar sras, yazl ve szl snavda aldklar notlarn ortalamasna gre tespit edilir.

(5) Ortalamann eit olmas halinde, 40 nc maddenin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen konuda, yazl snavda daha yksek not alm mfetti yardmcs daha baarl saylr.

(6) Yeterlik Snav Kurulu, yeterlik snavnda baarl olan mfetti yardmclarnn, baar srasn gsteren bir tutanak dzenler.

Mfettilie atanma

MADDE 47 (1) Yeterlik snavnda baarl olan mfetti yardmclar, Ynetim Kurulu kararyla mfettilie atanr.

(2) Atanmas yaplanlara durum, Bakanlk tarafndan Ynetim Kurulu Kararndan itibaren on gn iinde yaz ile bildirilir.

(3) Snava, belge ile ispat mmkn zorlayc sebep olmakszn girmeyen veya snavda baarl olamayanlar, Bankada, Tefti Kurulu Bakanl dnda, durumlarna uygun bir birime memur olarak atanrlar.

(4) Yazl yeterlik snav ktlar, bir yl sreyle Bakanlkta saklanr.

(5) Tefti Kurulu Bakanlna, bu Ynetmelikte ngrlen snav dnda herhangi bir kurum veya kurulutan mfetti yardmcs atamas yaplamaz. Ancak bankalarn tefti kurullarndaki mfettilerden Personel Ynetmeliinde yer alan artlar tayanlar Mfetti olarak atanabilirler.

ONUNCU BLM

Kdem Sras, Snflandrma ve Ykselme

Kdem sras

MADDE 48 (1) Kdem sras; mfetti yardmclar iin, giri snav tarihi ve bu snavdaki baar derecelerine gre, mfettiler iin, yeterlik snav tarihi ve bu snavdaki baar derecelerine gre yaplan sralamadaki yerdir.

(2) Bamfettiler arasndaki kdem srasnn tespitinde Bamfettilie atanma tarihi, ayn tarihte atananlar iin mfettilik kdemi, mfettilik kdemi de ayn olanlar iin yeterlik snavndaki baar derecesi esas alnr.

Snflandrma

MADDE 49 (1) Mfetti ve mfetti yardmclar;

a) Bamfetti,

b) Mfetti,

c) Mfetti yardmcs,

olmak zere grup halinde snflandrlr.

Ykselme

MADDE 50 (1) Mfetti ve mfetti yardmclarnn, bir st snfa ykselebilmeleri iin, her snftaki asgari hizmet sreleri mfetti yardmclnda , mfettilikte yedi yldr. 47 nci maddenin beinci fkras gereince Mfetti olarak atanm bulunanlarn daha nce bu unvanda geirdikleri sreler dikkate alnr.

(2) Mfetti ve mfetti yardmclarnn, snf ykselebilmeleri iin, Bakanlktan olumlu kanaat notu alm olmalar arttr.

(3) Mfettilerin snf ykselmeleri, Bakann teklifi, Denetim Komitesinin uygun gr zerine, Ynetim Kurulu Kararyla yaplr.

(4) Mfettilerin Tefti Kurulu Bakan Yardmcl ile Tefti Kurulu Bakanlna ykselmelerinde 7 nci maddede yer alan hizmet sreleri aranr.

(5) Mfettilerin Tefti Kurulu Bakan Yardmcs ve Tefti Kurulu Bakan olarak ykselmeleri, Denetim Komitesinin uygun gr zerine Ynetim Kurulu kararyla yaplr.

ONBRNC BLM

Ayrlma ve Yeniden Atanma

dari grev

MADDE 51 (1) dari greve atanan mfettilerin Tefti Kurulunda geen hizmet sreleri, idari grev unvanlarndaki kdeme ilave olunur.

(2) Mfettiler, kendi istekleri dnda baka grevlere atanamazlar.

Yeniden atanma

MADDE 52 (1) Mfetti sfatn iktisap etmi ve Bankada Tefti Kurulu dnda grev yapmakta olanlarn Tefti Kuruluna atanmalar, Denetim Komitesinin uygun gr zerine Ynetim Kurulu karar ile mmkndr. Bu ekilde atananlarn idari grevde geen sreleri, mfettilikte gemi saylr. Ancak, kdem sralamasnda kendi devrelerinin sonunda yer alrlar.

(2) Banka ile iliii sona eren ya da istifa ederek Tefti Kurulundan ayrlanlar, Denetim Komitesinin gr ve Ynetim Kurulu karar ile Tefti Kuruluna tekrar atanabilirler.

ONKNC BLM

Danmanlk Hizmetleri, Denetim

Plan ve alma Programlar

Danmanlk hizmetleri

MADDE 53 (1) Bankada, yeni rnler ve hizmetler veya politika ve uygulama usulleri konusunda Tefti Kurulundan danmanlk hizmeti alnabilir. Ancak verilen danmanlk hizmetleri, danmanlk konusuna giren hususlara onay verildii anlamna gelmez.

denetim plan

MADDE 54 (1) denetim plan, risk deerlendirmelerine dayal olarak oluturulur. lgili i sistemler sorumlusu ve Denetim Komitesi tarafndan uygun grlen planlar Ynetim Kurulunun onayyla yrrle konulur.

(2) htiya olmas halinde, Bakanlk, tesis edilmi politikalara uygun olarak denetim planlarn gnceller ve gncellenen plan ilgili i sistemler sorumlusu ve Denetim Komitesine sunulur. Denetim planlarnda yaplan nemli deiiklikler ve gncellemeler, ilgili i sistemler sorumlusu ve Denetim Komitesinin uygun gr alnarak ve Ynetim Kurulunun onayyla yrrle konulur. Gncellenen planda, gncelleme tarihine kadar gerekletirilmi olan denetim almalar ile bunlara ayrlan zamana ve yaplan nemli deiikliklerin nedenlerine ilikin aklamalara yer verilir.

(3) Dnem ierisinde gerekletirilecek zel tahkikatlar, danmanlk hizmetleri ve alnacak eitimler de dikkate alnarak hazrlanan i denetim planlar ile bu planda kullanlan risk deerlendirmelerinin, i denetim planlarnn onaylanmasn izleyen on gn iinde BDDKye gnderilmesi zorunludur.

alma programlar

MADDE 55 (1) denetim plannda belirlenen denetim alanlar kapsamnda verilen her bir denetim grevi iin, Bankann denetim alanndaki tm ilemleri, kullanlacak denetim teknikleri, bilgi elde etmede izlenecek yollar, belgelendirmeye ilikin uygulamalar, ula