28 Ocak 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28187

YNETMELK

Orman ve Su leri Bakanlndan:

ORMAN VE SU LER BAKANLII ALIMA GRUPLARI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, orman ve su ileri ile ilgili konularda alma gruplarnn oluturulmas, grevleri ile alma usl ve esaslarn dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; zel ihtisas, zel bilim ve mhendislik alma gruplarn kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayl Orman ve Su leri Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 21 inci maddesinin nc fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Orman ve Su leri Bakann,

b) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

c) alma grubu: zel ihtisas, zel bilim ve mhendislik alma gruplarn,

ifade eder.

KNC BLM

Kurulu ve Grevler

Kurulu

MADDE 4 (1) alma gruplar geici nitelikli olup, Bakanlk grevlerine ilikin konularda zel ihtisas gerektiren almalar gerekletirmek zere, Bakanlk ilgili biriminin teklifi ve Bakann onay ile oluturulur.

(2) alma gruplarnda, grev alanna giren konularla ilgili olarak almalarda bulunmak zere bakanlk ve dier bakanlklar, kamu kurum ve kurulular, niversiteler, meslek odalar, sivil toplum kurulular, zel sektr temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar grevlendirilebilir.

(3) alma gruplarna ilikin onaylarda, grevlendirilecek uzmanlarn yapacaklar almalar, nitelikleri, kurulular, alma sreleri ve grevlendirme biimleri ile 11 inci maddede belirtilen ve ilgili mevzuat uyarnca yaplacak demeler aka belirtilir.

Grevler

MADDE 5 (1) alma gruplarnn grevleri unlardr:

a) Yaplacak almalarn gerektirdii ihtisas alannda aratrma ve inceleme yntemlerini belirlemek, bu yntemlere gre aratrma-gelitirme almalar yapmak.

b) Aratrma ve inceleme sonularn deerlendirmek, yayma hazr hale getirmek ve Bakanla sunmak.

c) zel ihtisas alanna ilikin bilimsel yaynlar izlemek ve Bakanlka tedarik edilmesi iin neride bulunmak.

) zel ihtisas alanna ilikin konularda almalar yapan aratrmac, bilim adam ile kurum ve kurulular tespit etmek, isim ve adresleri derlemek ve Bakanla sunmak.

d) zel ihtisas alanna giren almalara ilikin konularda ilgili kii, kurum ve kurulularla alma sresi iinde gerekli koordinasyonu salamak.

e) alma konularna ilikin konularda faaliyet raporlar dzenlemek ve Bakanla sunmak.

NC BLM

alma Esaslar

Toplant usul

MADDE 6 (1) alma gruplar ilk toplantlarn Bakanlk Mstearnn daveti zerine yaparlar. alma gruplar ilk toplantlarnda alma grubu bakann, alma grubu bakan yardmcsn ve alma takvimi ile programn belirler. Belirlenen alma takvimi ve program Bakanla sunulur.

(2) lk toplantnn ardndan alma gruplar alma takvimlerinde belirlenen srelerde kendiliinden en az te iki ounlukla toplanrlar ve salt ounlukla karar alrlar. Oy saysnn eit olmas halinde toplantya bakanlk eden yenin oy verdii taraf ounluk saylr.

(3) Toplantlarda alma programna gre ve 5 inci maddede belirtilen grevlere ilikin almalar deerlendirilir ve sonulandrlr.

(4) Toplantlarda tutanak tutulur ve bakan ile yelerce imzalanr.

(5) Kurulacak her bir alma grubu ylda en fazla yirmi drt kez toplanr. Ancak, tabii afetler, tehlikeli ve acil mdahale gerektiren hallerde kurulacak alma gruplarnn toplant says, ihtiyaca gre belirlenir.

Toplant yeri

MADDE 7 (1) alma gruplarnn toplant yeri Ankaradr. Ancak, zorunlu ve gerekli hallerde toplant yerinin deitirilmesi alma grubunca Bakanla nerilebilir. nerinin Bakanlka onaylanmas halinde toplant yeri deitirilebilir.

Alt alma gruplar

MADDE 8 (1) alma gruplar gerekli hallerde kendi yelerinden oluan alt alma gruplar kurabilirler. Alt alma gruplarnn almalarnn egdm alma grubu bakannca salanr.

Faaliyet raporlar

MADDE 9 (1) alma gruplar yaptklar almalara ilikin olarak aylk faaliyet ve almalarn tamamlanmasnn ardndan sonu raporlar dzenlerler ve Bakanla sunarlar. Raporlarn ekli Bakanlka belirlenir.

Seyahatler

MADDE 10 (1) alma grubu yeleri, aratrma ve inceleme almalarna ilikin olarak Bakanln onay ile yurt d ve yurt ii seyahatler yapabilirler. Bakanlka onaylanan seyahatlere katlan alma grubu yeleri seyahatlere ilikin olarak ayrca bir rapor dzenler ve bu raporlar aylk faaliyet raporlarnn eki olarak Bakanla sunulur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

alma grubu faaliyetlerine ilikin giderler

MADDE 11 (1) alma grubu yelerine 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmleri uyarnca harcrah denir.

(2) alma grubu yelerince yaplan ve Bakanlka yaymlanmas uygun grlen aratrma ve incelemelere ilikin olarak 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnca denecek Telif ve lenme cretleri Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(3) Bakanlk mensubu olmayan alma grubu yelerinin bu maddede belirtilen giderlerinin tamam Orman ve Su leri Bakanlnn genel btesinden karlanr.

Sekretarya ve raportrlk

MADDE 12 (1) Sekretarya ve raportrlk hizmetleri alma grubunca yrtlr.

Koordinasyon ve bilgi toplanmas

MADDE 13 (1) alma gruplar ile kurum veya kurulular aras egdm ve alma gruplarnn faaliyetlerinde ihtiya duyduu bilgiler, alma grubunu kuran Bakanlk birimi tarafndan salanr.

Sorumluluk

MADDE 14 (1) alma grubu bakanlar, alma grubu faaliyetlerinin bu Ynetmelik esaslarna gre yrtlmesinden ve alma grubu yelerinin ilevlerini sratli kolay ve verimli bir ekilde yapmalarn salamaktan sorumludur. Bakan yardmclar, bakana grevlerinde yardmc olmaktan ve bakann bulunmad durumlarda bakanlk grevini yerine getirmekten sorumludur.

(2) alma grubu alanlar bu grevleri dolaysyla rendikleri srlar veya gizli kalmas gereken dier hususlar aklayamazlar, kendilerinin veya nc ahslarn faydasna kullanamazlar.

Yrrlkten kaldrlan mevzuat

MADDE 15 (1) 12/7/2004 tarihli ve 25520 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre ve Orman Bakanl zel htisas Komisyonlar Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Orman ve Su leri Bakan yrtr.