28 Ocak 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28187

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanl (Tapu ve Kadastro Genel Mdrl)ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MDRL DNER SERMAYE

LETMES YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac Tapu ve Kadastro Genel Mdrl bnyesinde kurulan Dner Sermaye letmesinin ynetimi, faaliyet alanlar, ileyii, sermaye kaynaklar, her trl idari ve mali ilemleri ile gelir ve giderlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayl Tapu ve Kadastro Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 8 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Blge Mdrl: Tapu ve Kadastro Blge Mdrln,

b) Blge Mdr: Tapu ve Kadastro Blge Mdrn,

c) Genel Mdr: Tapu ve Kadastro Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Tapu ve Kadastro Genel Mdrln,

d) letme Birimi: Tapu ve Kadastro Blge Mdrlklerinde kurulan dner sermaye iletme birimini,

e) letme Mdrl: Tapu ve Kadastro Genel Mdrl Dner Sermaye letmesi Mdrln,

f) TUSAGA-Aktif: Trkiye Ulusal Sabit GPS (Kresel Konumlandrma Sistemi) An,

g) Ynetim Kurulu: Dner Sermaye sletmesi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Faaliyet Alanlar, Sermaye Kaynaklar ve Giderler

Faaliyet alanlar

MADDE 4 (1) letme Mdrlnn faaliyet alanlar unlardr:

a) Sipari almak sureti ile her trl harita, kadastro, deiiklik ilemleri ve bunlarla ilgili teknik hizmet retmek, uygulamak, idari ilemleri yapmak veya bunlarn retim hizmetine katlmak.

b) Genel Mdrlke retilmi olan her trl tapu, kadastro, harita ve hava fotoraf, ariv bilgi ve belgeleri ile benzeri hizmetleri sunmak.

c) Eitim amal hizmet sunmak.

) Uaklar dahil olmak zere her trl retim ara ve gerelerini kiraya vermek.

d) Teknik hizmetlere ilikin proje ve aratrma almalar yapmak, personel iin eitim amal kurslar ve seminerler dzenlemek.

e) Tantma ve yayn hizmetleri vermek.

Sermaye

MADDE 5 (1) letme Mdrl iin kendi kaynaklarndan karlanmak zere drt milyon Trk Liras sermaye tahsis edilmitir. 6083 sayl Kanunun 8 inci maddesi gereince, bu miktar Maliye Bakanlnn uygun gr zerine Bakanlar Kurulunca be katna kadar arttrlabilir.

(2) Arttrlan sermaye elde edilen krlarla karlanr. denmi sermaye tutar kendisine tahsis edilen sermaye tutarna ulatktan sonra elde edilen krlar, dner sermaye hizmetlerinde kullanlmak zere ertesi yln gelirlerine ilave edilir.

(3) Dner sermaye iletmesinin zararlar, dnem net zarar hesabna alnarak, gemi yllar zararlar hesabnda bekletilir ve ertesi yllar krlar ile kapatlr.

Gelirler

MADDE 6 (1) letme Mdrlnn gelirleri unlardr:

a) Genel Mdrlke retilmi olan her trl tapu, kadastro, harita ve hava fotoraf, ariv bilgi ve belgeleri ile sunduu dier hizmetlerden elde edilen gelirler.

b) Kiraya verilen her trl retim, ara ve gerelerinden elde edilecek gelirler.

c) Genel Mdrlke verilen lisans belgesi, kae, eitim, kurs ve seminerlerden alnacak cretler.

) TUSAGA-Aktif sisteminin iletilmesinden elde edilecek gelirler.

d) Faiz, komisyon gibi gelirler.

e) Dier gelirler.

Giderler

MADDE 7 (1) letme Mdrlnn giderleri unlardr:

a) Faaliyetler iin gerekli olan her trl tanr mal alm giderleri ile bu tanr mallarn bakm, onarm ve sigorta giderleri.

b) Gerekli olan tanr ve tanmaz kira giderleri.

c) Aratrma, tantm, temsil ve eitim giderleri.

) Yurt iinde ve yurt dnda yrtlecek proje giderleri.

d) Kadastro hizmetlerinin yaplmas, yenilenmesi ve gncellenmesi iin gerekli giderler.

e) Genel bte denei ile karlanmas mmkn olmayan hizmet binalar iin gerekli olan tanmaz alm giderleri.

f) Hizmet binas yapm giderleri ile mevcut hizmet binalarnn bakm ve onarm giderleri.

g) Kadrosu, letme Mdrlne tahsisli personelin her trl zlk haklar.

) 6083 sayl Kanun uyarnca personele denecek ek grev cretleri.

h) 375 sayl Kanun Hkmnde Kararname uyarnca yaplan ek demeler.

) Geici olarak grevlendirilenlere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmlerine gre denecek harcrah giderleri.

i) Dier giderler.

NC BLM

Ynetim Tekilat

Kurulu

MADDE 8 (1) Genel Mdrlk, rettii her trl tapu, kadastro, harita ve ariv bilgi ve belgeleri ile sunduu hizmetlerden gelir elde etmek zere, Dner Sermaye Tekilat kurar.

(2) Dner Sermaye Tekilat, letme Mdrl ve blge iletme birimlerinden teekkl eder.

(3) Blge iletme birimlerinin kuruluu Genel Mdrlke resen veya ilgili Blge Mdrlnn teklifi zerine; Ynetim Kurulunun karar ile kurulur. Blge iletme biriminin harcama yetkilisi blge mdr yardmclarndan, gerekletirme grevlisi ise blge mdrl ube mdrlerinden Blge Mdr tarafndan belirlenerek, Ynetim Kurulunun onayna sunulur.

Dner sermaye hizmetleri

MADDE 9 (1) Dner sermaye hizmetleri; Ynetim Kurulu, Genel Mdr, letme Mdr, Harcama Yetkilisi, gerekletirme grevlileri, tanr kayt ve kontrol yetkilisi, tanr konsolide grevlisi ile dier kamu grevlileri tarafndan yrtlr.

(2) Blge iletme hizmetleri; blge iletme kurulu, blge mdr, harcama yetkilisi, gerekletirme grevlileri, tanr kayt ve kontrol yetkilisi ve dier kamu grevlileri tarafndan yrtlr.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Genel Mdr veya Genel Mdrn belirleyecei bir Genel Mdr Yardmcs bakanlnda, Birinci Hukuk Maviri, Strateji Gelitirme Daire Bakan, Destek Hizmetleri Dairesi Bakan, letme Mdr ile teklifi grlen Daire Bakanndan teekkl eder.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grevinin banda olmadklar durumlarda yerlerine vekalet edenler kurul yesi olarak toplantya katlrlar.

(3) Ynetim Kuruluna, Genel Mdr bakanlk eder. Genel Mdrn toplantya katlamamas durumunda, Ynetim Kurulu, Genel Mdr Yardmcs bakanlnda toplanr.

(4) Ynetim Kurulu toplantlarnn gndemini belirleme, toplant, gn, saat ve yerinin tespitine karar verme ve Ynetim Kurulu almalarnn gerei gibi yrtlp sonulandrlmas Bakan tarafndan salanr.

(5) Toplant tutanak, karar ve dosyalarn tutmak, haberleme ve dier raportrlk ilemlerini yrtmek grevi, letme Mdrlnce yaplr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) letme Mdrlnn idari ve mali ilemlerinin en iyi ekilde yrtlmesi ve gelitirilmesi iin gereken kararlar almak.

b) letme Mdrln uygulayaca kr hadlerini ve fiyat listelerini karara balamak.

c) letme Mdrlnn kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerle yapaca protokollere ilikin genel esaslar belirlemek.

) letme Mdrlnn btesini grerek onaylamak, btede denekler aras aktarmlar onaylamak.

d) Blge iletme birimlerinin kuruluuna karar vermek ve kurulan blge iletme birimlerinin sermayesini belirlemek.

e) Blge mdrlkleri bnyesinde kurulan blge iletme birimlerinin btelerini grerek karara balamak.

Blge iletme kurulu

MADDE 12 (1) Blge iletme kurulu; blge mdrnn bakanlnda, harcama yetkilisi olarak grevli blge mdr yardmcs, gerekletirme grevini yrten ube mdr, blge mdrlnn bulunduu ilin kadastro mdr, blge mdrnn belirleyecei tapu mdr olmak zere be kiiden teekkl eder.

(2) Blge iletme kurulu yeleri grevlerinin banda olmadklar durumlarda yerlerine veklet edenler blge iletme kurulu yesi olarak toplantya katlrlar.

(3) Blge iletme kuruluna blge mdr bakanlk eder. Blge mdrnn toplantya katlamamas durumunda, blge iletme kuruluna blge mdrlne vekalet eden blge mdr yardmcs bakanlk eder. Bu durumda da kurul says be kiiden az olamaz.

(4) Blge iletme kurulu toplantlarnn gndemini belirleme, toplant, gn, saat ve yerinin tespitine karar verme ve iletme kurulu almalarnn gerei gibi yrtlp sonulandrlmas Bakan tarafndan salanr.

Blge iletme kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Blge iletme kurulunun grevleri unlardr:

a) Blge iletme biriminin faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.

b) Blge iletme biriminin personel ihtiyacn tespit etmek.

c) Ynetim Kurulunun ald kararlar uygulamak ve takibini yapmak.

) Ynetim Kurulunun belirledii fiyat listesini uygulamak.

d) 6083 sayl Kanunun ngrd erevede, gerekli grldnde talepte bulunan bal birimlere grev alanlar ile ilgili denek ayrmak ve harcama yetkisi vermek.

e) Blge iletme biriminin yllk bte tasarsn ve alma programn hazrlamak ve Ynetim Kurulunun onayna sunulmak zere iletme mdrlne Ekim aynn ilk haftasnda gndermek, btesinde denekler aras aktarmlar yapmak.

f) Ynetim Kurulunun belirledii esaslar dhilinde kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerle gerektiinde protokoller yapmak.

g) Ynetim Kurulu tarafndan tahsis edilen bteyi, kanun, tzk, ynetmelik, genelge, alma programlar, bte esaslar ve iletmecilik ilkelerine uygun bir ekilde harcamak.

) Blge mdrl ve bal birimlerin blge iletme birimi btesinden karlanmas uygun grlen temsil giderleri, bakm, onarm, mal ve hizmet alm ileri ile ilgili genel kararlar almak.

Toplant ve karar nisab

MADDE 14 (1) Ynetim Kurulu, ye tam saysnn salt ounluunun itiraki ile toplanr. Genel Mdrn veya Genel Mdr Yardmcsnn bulunmad toplantya en kdemli ye bakanlk eder.

(2) Kararlar toplantya katlanlarn oy ounluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde bakann oyu ift oy saylr. Oturumun intizamn, grme ve kararlarn tutanaa geirilmesini bakan salar. Kararlar yaym tarihi itibari ile uygulanr.

letme mdr

MADDE 15 (1) letme Mdrnn grevleri unlardr:

a) letmenin idari, mali ve teknik ilerini, kanun, tzk, ynetmelik, ynerge, alma programlar, bte esaslar ve iletmecilik ilkelerine uygun biimde yrtmek.

b) letme Mdrl kadrolarna atanan personel veya grevlendirilen memurlar ile iletmeye alnan iilerin grevlerini i blm esaslar dahilinde dzenlemek, izlemek ve denetlemek.

c) 6083 sayl Kanunun 8 inci maddesinin drdnc fkras gereince; letme Mdrl sermaye faaliyetlerine ilikin hizmetlerde grev yapan personele (100-300) rakamlarnn memur aylklarna uygulanan katsay ile arpmndan elde edilecek tutardan denecek aylk ek grev cretlerini tespit ederek Genel Mdrn onayna sunmak.

) Blge mdrlklerinde grev yapan iletme birimlerinin i ve ilemlerini denetlemek.

d) letme faaliyetleri ile ilgili konularda, birimlerle Genel Mdr adna yazma yapmak ve birimlere gr bildirmek.

e) Blge iletme birimlerine tahsis edilecek denek miktarlarn belirlemek ve ynetim kurulu onayna sunmak.

f) letme Mdrlnde ve blge iletme birimlerinde altrlacak memurlarn atamalarn teklif etmek, letmede grevli memur, ii ve szlemeli personelin zlk haklarna ilikin ilemleri yapmak.

g) letmenin alma programlarn ve bte tasarlarnn zamannda hazrlanmasn salamak.

) Tanr ve tanmaz mallarn amacna uygun ekilde kullanlmasn salamak iin gerekli tedbirleri almak.

h) Tanr mal ilemlerini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Tanr Mal Ynetmelii hkmlerine gre yrtmek, gerekli denetimi yapmak.

letme mdr yardmclar

MADDE 16 (1) letme mdr yardmclarnn grevleri unlardr:

a) letme Mdrnn yapm olduu i blmne gre sorumlu olduklar birimlerin ilerini, kanun, tzk, ynetmelik, genelge alma programlar, bte esaslar ve iletmecilik ilkelerine uygun biimde yrtmek.

b) letme mdr tarafndan verilen dier grevleri yerine getirmek.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 (1) letme Mdrlnn harcama yetkilisi, letme Mdrdr.

Gerekletirme grevlileri

MADDE 18 (1) Gider gerekletirme grevlileri, harcamalarn dayana belgeler ile deme emri belgesini dzenleyen grevlilerdir. Harcama yetkilisi, kendisine bal personelden birini veya birkan gider gerekletirme grevlisi olarak grevlendirir.

(2) Giderler, gider gerekletirme grevlileri tarafndan gerekletirilir ve harcama yetkilisinin onay ile tamamlanr.

(3) Gelir gerekletirme grevlileri, gelirleri tahakkuk ettirerek tahsil edilebilir duruma getiren grevlilerdir.

(4) Gelirlerin tahakkuku ile alacaklarn takibi iletmece, bunlarn tahsil ilemleri ise muhasebe birimince gerekletirilir. Alacaklarn takibi iin gerekli bilgi ve belgeler muhasebe birimince dzenli olarak iletmeye verilir.

DRDNC BLM

Dier Grevliler

Muhasebe yetkilisi

MADDE 19 (1) letmenin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlnca kurulacak Dner Sermaye Saymanlnca yrtlr.

(2) Muhasebe ilemleri, kadrosu Maliye Bakanlnca tahsis edilerek atanacak muhasebe yetkilisi ile muhasebe birimi personeli tarafndan yrtlr. Muhasebe Yetkilisinin geici veya srekli olarak grevinden ayrlmas halinde, muhasebe yetkililii grevi Maliye Bakanlnca vekaleten grevlendirilecek personel tarafndan yrtlr.

Veznedar

MADDE 20 (1) letme Mdrlnce para alm ve kasadan yaplan demelere ilikin iler kefalete tabi veznedarlar tarafndan yaplr. Veznedar, Muhasebe Yetkilisine bal olarak grev yapar ve Maliye Bakanlnca atanr.

Veznedarn grevleri

MADDE 21 (1) Veznedarn grevleri unlardr:

a) Tamamlanm belgelere dayanarak usulne uygun olarak deme ve tahsilt yapmak.

b) Tahsil edilen paralarla demeleri gn gnne kasa defterine kaydetmek ve bu kaytlarn belgelere ve muhasebe kaytlarna uygunluunu salamak.

c) letme Mdrlne ait para ve kymetli evrak Muhasebe Birimi kasasnda saklamak.

) Tahsilta ve demeye ilikin belgelerin dip koanlar ile kasa defterini ve sair belgelerini saklamak.

d) Muhasebe Yetkilisinin verecei sair ileri yapmaktr.

Veznedarn sorumluluklar

MADDE 22 (1) Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kaytlara gre noksan olmasndan, veznedeki kymetlerin ziyan ve eksilmesinden dorudan doruya sorumludur.

Vezne ilemleri

MADDE 23 (1) letme Mdrl Muhasebe Birimi kasasndan yaplacak deme miktar ile ertesi gn yaplacak demeleri karlamak zere kasada alkonulabilecek miktarlar iin Maliye Bakanlnca karlacak genel teblilerdeki limitler uygulanr. Kasa fazlas paralar 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun ile Hazine Mstearl ile D Ticaret Mstearl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunda ve Belediyelere ve l zel darelerine Genel Bte Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakknda Kanunda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun 12 nci maddesinin drdnc fkras hkmne gre yaplan dzenlemelere istinaden belirlenecek banka ubelerinde, muhasebe birimi adna alacak hesaba yatrlr.

(2) Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluu her gn Muhasebe Yetkilisince veya Muhasebe Yetkilisi Yardmcsnca kontrol edilir. Gnlk hesap ve kasa defteri veznedar, Muhasebe Yetkilisi veya Muhasebe Yetkilisi Yardmcs tarafndan imzalanmak suretiyle kapatlr.

Tanr ve tanmaz ilemleri

MADDE 24 (1) letme Mdrlnce edinilen tanrlarn kaytlara alnmasnda, verilmesinde ve izlenmesinde, Tanr Mal Ynetmelii hkmleri uygulanr.

(2) Tanrlarn muhasebe hesap plannda yer alan ilgili stok ve maddi duran varlk hesaplarna kaydnn salanmas iin, tanr ilemlerini yrtmekle grevli birimler tarafndan dzenlenen belgelerin bir nshasnn muhasebe birimlerine gnderilmesi zorunludur.

Muhasebe yetkilisi mutemedi

MADDE 25 (1) Muhasebe yetkilisi mutemetleri hakknda, 31/12/2005 tarihli ve 26040 3 nc sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Grevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve alma Usul ve Esaslar Hakkndaki Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Devir ve teslim ileri

MADDE 26 (1) Muhasebe Yetkilisi, veznedar, tanr kayt ve kontrol yetkilisi gibi para ve mal ileriyle grevli memurlar arasndaki devir teslim ilemlerinde 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmelii ile 12/11/1974 tarihli ve 7/9044 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Devlet Memurlarnn ekilmelerinde Devir ve Teslim Sreleri Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr.

BENC BLM

Bte lemleri

Hesap dnemi

MADDE 27 (1) letme Mdrln bte dnemi mali yldr.

Bte ve uygulama

MADDE 28 (1) Bte ve ek bte, Ynetim Kurulunun onay ile kesinleir.

(2) Dner sermaye gelirleri btedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dndaki amalara tahsis edilemez.

ALTINCI BLM

cret Tarifesi, Sipari lemleri ve demeler

cret tarifesinin tespiti

MADDE 29 (1) Genel Mdrlke retilen, sunulan, mal ve hizmetler veya yaplan ilerin maliyeti; hammadde, malzeme, iilik, yolluk, eitli iletme masraflar, amortisman paylar ve krdan oluturulmas suretiyle maliyet fiyatlarnn altnda olmamas artyla ayn ii ve hizmetleri yapan kurululardaki fiyat listeleri de gz nnde tutularak letme Mdrlnce hazrlanan cret tarifeleri, Ynetim Kurulu karar ile kesinletirilir. Ynetim Kurulu gerekli grd deiiklikleri yapabilir.

Sipariin bedeli, malzeme ve tahsis

MADDE 30 (1) Sipari bedeli ne olursa olsun i szlemeleri letme Mdrl ile sipari veren arasnda yaplr. Sipari veren yaptraca iin bedelini szlemedeki artlar dahilinde iletme namna gsterilen bankaya veya vezneye yatrmaya mecburdur.

(2) letme Mdr sipariin yaplmas iin, lzumlu malzemelerin tamamnn veya bir ksmnn sipari sahibi tarafndan verilmesini isteyebilir. in yaplmas iin gerekli malzemeler arasnda tahsisli malzeme mevcut ise tahsisin sipari veren tarafndan yaptrlmas zorunludur.

Siparilerin gecikmesi

MADDE 31 (1) Ani kacak Genel Mdrlk hizmetleri sebebiyle siparilerin gecikmesi halinde siparii verenler bir hak iddia edemez. Bu husus tm i szlemelerinde belirtilir.

demeler

MADDE 32 (1) Btn demelerin, deme yaplmas gereken ilgilinin banka hesabna aktarma suretiyle yaplmas esastr. Ancak, ilgililerin talepleri halinde alnd gn iade edilen teminat ve depozito niteliindeki demeler, Maliye Bakanlnca kasadan yaplmas bildirilen dier demeler kasadan veya ek dzenlemek suretiyle bankadan yaplabilir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan hususlar

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelikte yer almayan hususlarda 6083 sayl Kanun ile Dner Sermayeli letmeler Bte ve Muhasebe Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 34 (1) 7/2/2009 tarihli ve 27134 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tapu ve Kadastro Genel Mdrl Dner Sermaye letmesi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn bal olduu Bakan yrtr.