13 Ocak 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28172

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TÜRK SÜSLEME SANATLARI VE GELENEKSEL EL SANATLARI KURSLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Planlama Kurulu: Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları kurs faaliyetlerine ilişkin yıllık plan hazırlayan kurulu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Planlama Kurulu; ilgili genel müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili şube müdürü, bütçeden sorumlu daire başkanı veya şube müdürü ile bir folklor araştırmacısı ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü halk eğitimden sorumlu grup başkanından oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (ç) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Değerlendirme Komisyonunda Türk süsleme sanatları alanında ilk defa görev alacak sanatçıları belirler.”

“f) Hazırlanan yıllık eğitim planı, Genel Müdürlükçe gereği için İl Müdürlüklerine, bilgi için de Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne gönderilir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ise işbirliğinin tesisi için söz konusu planı ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Değerlendirme Komisyonu, Türk süsleme sanatlarının her dalı için ilgili daire başkanı başkanlığında ilgili şube müdürü ile Planlama Kurulu tarafından belirlenmiş alanında yetkin sanatçılar arasından en az üç sanatçıdan oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ilgili komisyonda” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “kursiyer” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve eğitim görevlisi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (a) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiş, mevcut (a) bendi (b) bendi olarak ve diğer bentler de buna göre teselsül ettirilmiştir.

“a) Bilgi ve becerisi olduğu konularda kursiyerlere eğitim vermek.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Türk süsleme sanatları: Hüsnühat, tezhip, minyatür ve ebru gibi sanatları kapsar.”

“b) Geleneksel el sanatları:

1) Metal işleri: Altın, gümüş ve bakır işlemeciliği,

2) Ağaç işleri: Kündekari, sedef kakma ve dağlama,

3) Dokuma işleri: Halı, kilim ve yöresel dokumalar,

4) Taş yontma işleri: Lüle taşı, oltu taşı ve taş oymacılığı,

5) Seramik sanatı: Çanak, çömlek ve çini yapımı,

6) El işlemeleri: Sim-sırma, iğne oyaları ve örgü,

7) Deri işleri: Cilt,

gibi sanatları kapsar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “halinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “eğitim görevlilerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt için başvuranlardan;

a) T.C. kimlik numarası,

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) Yabancı uyruklu kişilerden ikametgah beyanı,

ç) 18 yaşından küçük kursiyerlerin velisinden izin belgesi,

istenir

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Hastalık veya geçerli başka bir özre dayansa bile kurs süresinin beşte biri oranında devamsızlık yapılması halinde.”

“b) Sürekli olarak disiplini bozucu ve eğitimi engelleyici davranışlarda bulunur ise durumları tutanakla tespit edilmesi halinde.”

“(2) (a) ve (b) bentlerine dayanılarak ilişikleri kesilenlere herhangi bir belge verilmez. Durumları Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Halk Eğitim Merkezi Müdürü veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetkilendireceği” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurs sonu sınavlarının bitiş tarihinden itibaren yirmi gün içerisinde kurs süresince yapılan sınavlar not çizelgesinin, kurs sonu sınavları not çizelgesinin, kurs bitirme not çizelgesinin, kurs sonu raporunun, kurs kayıt defterinin, kurs devam çizelgesinin ve kurs sonu sınav tutanağının bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir.”

“d) İtirazlar duyuruyu takiben on gün içinde bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne yapılır ve Genel Müdürlükçe ilgili Şube Müdürü ve iki Folklor Araştırmacısından oluşturulacak bir komisyon tarafından incelenerek, on gün içinde sonuçlandırılır. Bu incelemeden sonra verilen puan kesin olup, bu puana itiraz edilemez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel Müdürlükten belge düzenlenebilir yazısı gelmeden belge düzenlenemez.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İllerden gelen temrinlik malzeme ile makine teçhizat alımı için hazırlanan bütçe teklifleri ilgili daire başkanı, bütçeden sorumlu daire başkanı, ilgili şube müdürü ve bir folklor araştırmacısından oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/8/2009

27334

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/7/2010

27637