31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2012/4)

İthalat işlemleri

MADDE 1 (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Şeker Kurumunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 

 

G.T.İ.P

Madde İsmi

2924.29.98.00.32

Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

2925.11.00.10.00

Sakkarin

2925.11.00.20.11

Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)

2925.11.00.20.19

Sakkarinin diğer tuzları

2929.90.00.00.13

Sodyum siklamad

2929.90.00.00.14

Kalsiyum siklamad

2929.90.00.00.17

Siklamik asit

2932.19.00.00.11

Sukraloz

2934.99.90.90.14

Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu)

2934.99.90.90.21

Aspartam asesülfam tuzu

2938.90.90.90.14

Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)

3504.00.90.00.11

Thaumatine

3824.90.97.90.61

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

 

Muafiyet

MADDE 2 ‒ (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen ürünlere ilişkin Sağlık Bakanlığı ve/veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış Kontrol Belgesinin ibraz edilmesi halinde ayrıca uygunluk yazısı aranmaz.

Diğer hükümler

MADDE 3 ‒ (1) Bu Tebliğ, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve 31/12/1995 tarihli ve 22510 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın uygulanmasını engellemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 ‒ (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.