31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2012/1)

Fuarlara katılım

MADDE 1 ‒ (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.

Kati ithal işlemleri

MADDE 2 ‒ (1) Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 ‒ (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/1)  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.