31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASI VE GÜMRÜK VERGİLERİNİN
ASKIYA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2012/18 )

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 ‒ (1) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, Gümrük Birliği kapsamı (tarım ürünleri hariç) ürünlerde; Türkiye’nin de katıldığı AB Ekonomik Tarife Sorunları Grubunca (ETSG); gümrük vergisinin askıya alınması kararlaştırılan ürünler AB ile eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste ile düzenlenmektedir.

(2) Otonom Tarife Kontenjanlarında ise Türkiye ile AB’nin ayrı gümrük idareleri ile farklı kota dağıtım sistemlerine sahip olmaları nedeniyle, ETSG’ce Ülkemiz için belirlenen Ulusal Tarife Kontenjanı, Tarife Kontenjanı Kararı ve buna istinaden çıkartılan Tebliğ çerçevesinde yürütülmektedir.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 (1) İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı listeye ilave edilmesi veya çıkartılması istenen ürünler ile ulusal tarife kontenjanı açılması talep edilen bu Tebliğ’in EK-1’indeki şartları haiz ürünlere ilişkin taleplerin EK-2’deki, itirazların ise EK-3’teki başvuru formlarına uygun şekilde hazırlanarak, istenen diğer belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir.

(2) Söz konusu başvurulardan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülenler, Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilmelerini teminen, Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilir.

(3) Bu çerçevede, 1/1/2013 tarihi itibariyle V sayılı listeye ilave edilmesi veya listeden çıkarılması talep edilen ürünler ile otonom tarife kontenjanı taleplerinin 15/3/2012 tarihinden önce, 1/7/2013 tarihinde yapılması öngörülen düzenlemelerde göz önüne alınması talep edilen başvuruların ise 15/9/2012 tarihinden önce yapılması gerekmektedir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ  İthalat: (2011/18) sayılı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1

Gümrük Vergileri Askıya Alınacak ve Ulusal Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlerde Aranan Genel Şartlar

Gümrük vergisi askıya alınacak ve ulusal tarife kontenjanı açılması talep edilen ürünlerin;

1-Sanayicilerin üretimlerinde girdi olarak kullanılan hammadde, ara mamul veya özel imalat niteliği taşıması,

2-Gümrük vergisi askıya alınacak ürünlerin Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nde aynısı, benzeri veya ikamesinin üretilmemesi,

3-Ulusal Tarife Kontenjanı açılması talep edilen ürünlerin, Ülkemiz, AB’ye üye ülkeler ile Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki ülkelerdeki üretim miktarının tüketimi karşılamaması,

4-İthalatında tahsil edilmeyecek olan gümrük vergisinin yıllık 20.000 EURO karşılığı TL’den az olmaması,

5-Doğrudan tüketiciye satılabilecek nihai ürünler olmaması,

6-Sağlanan faydanın sınaî maliyetlere yansıtılması,

7-Türkiye ve AB ülkeleri arasında ticareti bozucu etki yaratmaması (bu ürünler kullanılarak üretilen nihai ürünler dâhil),

gerekmektedir.

Ayrıca, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nde üretilen ürünler ile üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünler arasındaki fiyat farkı, ilgili ürünün askıya alma sistemine dâhil edilmesi için sebep teşkil etmez.

 

EK-2/A

 

Gümrük Vergisi Askıya Alınması Talep Edilen Maddeler İçin Başvuru Formu ve İstenen Diğer Belgeler

 

A. Başvuru Formu Örneği

GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI TALEP EDİLEN MADDELER İÇİN BAŞVURU FORMU

 

BİRİNCİ KISIM

(TALEP SAHİBİ VE İTHAL EDİLECEK MADDEYE AİT BİLGİLER)

1.TALEP SAHİBİNİN:

Unvanı:

Adresi:

Telefon/Faks:

İrtibat kurulacak kişi ve e-mail adresi:

2. İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜ ÜRETEN FİRMANIN

Unvanı:

Adresi:

3. GTİP:

 

4. ÜRÜNÜN  TANIMI:

 

5. KULLANIM AMACI:

 

6. KİMYASAL ÜRÜNLER İÇİN:

Yapısal formülü:

CAS numarası (Chemical Abstracts Service Registry Number):

CUS numarası (Reference Number in European Customs Inventory of Chemicals):

(Güvenlik Bilgi Formu’nda yer alan CAS No, GTİP’nin ve madde tanımının uyumlu olması gerekmektedir.)

7. ÇALIŞMA ŞEKLİNE AİT BİLGİLER (ELEKTRONİK ÜRÜNLER İÇİN):

 

8. AMBALAJ BİLGİLERİ ( Birim ağırlık, özel ambalaj, vs.):

 

9.BİRİM FİYATI (CIF) (ABD DOLARI OLARAK):

 

10.BİR ÖNCEKİ  YILIN İTHALAT  MİKTARI ve DEĞERİ (ABD DOLARI OLARAK):

 

11.İÇİNDE BULUNULAN YILIN TAHMİNİ İTHALAT MİKTARI ve DEĞERİ (ABD DOLARI OLARAK):

 

12.MÜTEAKİP YILIN TAHMİNİ İTHALAT MİKTARI ve DEĞERİ (ABD DOLARI OLARAK):

 

13.TİCARİ  BİLGİLER (Ticari isim, pazar bilgileri, diğer üreticiler, lisans anlaşmaları vs.):

 

 

EK-2/B

 

GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI TALEP EDİLEN MADDELER İÇİN BAŞVURU FORMU

 

İKİNCİ KISIM

(İTHAL EDİLEN MADDE KULLANILARAK ÜRETİLEN NİHAİ ÜRÜNE AİT BİLGİLER)

 

1. ÜRETİCİ FİRMANIN (TALEP SAHİBİNDEN FARKLI İSE):

 

Unvanı:

Adresi:

Telefon/Faks:

İrtibat kurulacak kişi ve e-mail adresi:

 

2. GTİP:

 

 

3. ÜRÜNÜN  TANIMI:

 

 

 

 

4.KULLANIM AMACI:

 

 

 

 

5.MALİYETİ:

 

 

 

 

6.TİCARİ BİLGİLER (Ticari isim, pazar bilgileri, satış fiyatı, diğer üreticiler, lisans anlaşmaları, ithalat ve ihracat bilgileri, vs.):

 

 

 

 

 

İMZA

KAŞE

 

 

 

B. Diğer Bilgi ve Belgeler

1)Dilekçe

2)İthal edilecek ürünün aynısını, benzerini veya ikamesini satın almak amacıyla temas kurulan Türkiye ve Avrupa Birliği’nde yerleşik firmaların isim ve adresleri (Başvurudan önce temas kurulması gereklidir)

3)Söz konusu temaslara ait belgeler, tarihleri ve sonuçları

4)Bu firmalarca üretilen ürünlerin gözetilen amaca uygun olmamasının nedenleri

5)İthal edilecek ürüne ilişkin teknik dokümanlar [kimyasal ürünler için güvenlik bilgi formu (MSDS), açıklayıcı notlar, broşürler vs.]

6)Üretici firmanın bağlı bulunduğu sanayi odasınca tasdikli kapasite raporu

7)Malın tedarik edileceği 3. ülkede mukim ihracatçı firma ile başvuru sahibi firma arasında söz konusu malın sadece başvuru sahibi firmaya satılacağına ilişkin ‘özel anlaşma’ olmadığına dair firma yazısı

 

EK-3

Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve  Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Taleplerine  İlişkin İtiraz Formu ve İstenen Diğer Belgeler

 

A. Başvuru Formu Örneği:

 

Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Taleplerine İlişkin İtiraz Formu

1. AYNI, BENZER VEYA İKAME ÜRÜNÜ ÜRETEN FİRMANIN:

 

Unvanı:

Adresi:

Telefon/Faks:

İrtibat kurulacak kişi ve e-mail adresi:

 

2. LİSTEDE YER ALAN GTİP, KAYIT NUMARASI VE TANIMI:

 

 

3. ÜRETİLEN ÜRÜNÜN TANIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ (Vergisi askıya

alınmış olan ürün ile aynı, eşdeğer veya ikame oluşuna ilişkin bilgiler dahil):

 

 

4. ÜRETİM HAKKINDA BİLGİLER:

 

Üretime başlama tarihi:

Üretim kapasitesi:

 

5. KİMYASAL ÜRÜNLER İÇİN:

 

Yapısal formülü:

CAS numarası (Chemical Abstracts Service Registry Number):

CUS numarası (Reference Number in European Customs Inventory of Chemicals):

(Güvenlik Bilgi Formu’nda yer alan CAS No, GTİP’nin ve madde tanımının uyumlu olması gerekmektedir.)

6. ÇALIŞMA ŞEKLİNE AİT BİLGİLER (ELEKTRONİK ÜRÜNLER İÇİN):

 

 

7.TİCARİ BİLGİLER (Ticari ismi,  Pazar bilgileri, satış fiyatı, diğer üreticiler,

lisans anlaşmaları, ithalat ve ihracat bilgileri,vs.):

 

 

İMZA

KAŞE

 

 

B. Diğer Bilgi ve Belgeler

1)Dilekçe

2)Üretilen ürüne ilişkin teknik dokümanlar [kimyasal ürünler için güvenlik bilgi formu (MSDS), açıklayıcı notlar, broşürler vs.]

3)Üretim prosesine ilişkin dokümanlar (akım şeması vs.)

4)Ürünü kullanan firmaların isim ve adresleri, satışlara ilişkin belgeler

5)Proje aşamasındaki tesisler için proje dokümanları

6)Bağlı bulunulan sanayi odasınca tasdikli kapasite raporu

7)Başvuruda bulunan firmalar ile AB’ye üye ülkeler ve tercihli ticaret anlaşması kapsamındaki ülkelerdeki üretici firmalar arasında ürünün temin edilemediğine ilişkin yazışmalar