31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL
MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
 (İTHALAT: 2012/17)

Kapsam ve dayanak

MADDE 1 ‒ (1) 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli, 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, EK-1, EK-2 ve EK-3 sayılı listeler kapsamı kimyasal maddelerin ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.

(2) EK-1 sayılı listede kayıtlı eşyanın ithalatı yasaktır. Ancak, söz konusu listede yer alan eşyanın araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla, EK-A’da belirtilen bu Sözleşmeye taraf ülkelerden yapılacak ithalatı izne tabidir. Buna ilişkin başvurular, ilgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılır.  İthaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

(3) EK-2 sayılı listede kayıtlı eşyanın EK-A’da yer almayan ülkelerden ithalatı yasaktır.

(4) EK-2 sayılı liste kapsamı eşyanın EK-A’da belirtilen ülkelerden yapılacak ithalatı ile EK-3 sayılı liste kapsamı eşyanın ithalatı Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir.

(5) Başvurular, EK-B’de yer alan müracaat formu ve istenecek diğer belgelerle birlikte her bir ithal işlemi için ayrı ayrı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılır.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 2 ‒ (1) Tebliğ Eki 1, 2 ve 3 sayılı listeler kapsamı eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince izin belgesinin ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin gümrük idarelerince onaylı bir sureti gümrük beyannamesine eklenir. Söz konusu izin belgesi, bir ithal işlemi için geçerlidir.

İzin belgesine ilişkin işlemler

MADDE 3 (1) Ekonomi Bakanlığınca verilen izin belgelerinin birer örneği ilgili kuruluşlara gönderilir.

(2) İthalatın gerçekleşmesini müteakip (kısmen veya tamamen gerçekleşmesine bakılmaksızın) on beş iş günü içinde izin belgesinin aslı izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalata ait bilgiler ilgili Gümrük İdaresince işlenmiş ve onaylanmış olarak) veya geçerlilik süresi içinde ithalatın gerçekleşmemesi durumunda, geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde izin belgesinin aslı, firmalarca Bakanlığa intikal ettirilir.

(3) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda, müteakip izin belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinden sonra değerlendirmeye alınabilecektir.

Devir işlemleri

MADDE 4 ‒ (1) İthal edilen EK-1 ve 2 sayılı liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir.

(2) İthal edilen EK-3 sayılı liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri serbestçe yapılabilir.

İzin belgelerinin geçerliliği ve değişiklik koşulları

MADDE 5 ‒ (1) İzin belgeleri takvim yılı içinde geçerlidir. Ancak, EK-1 sayılı listede yer alan eşya için düzenlenen İzin belgelerinin süresi üç aydır ve bu süre uzatılamaz. Bu belgedeki her türlü değişiklik, yeni belge alınmasını gerektirir.

(2) EK-2 ve 3 sayılı listelerde yer alan eşya için düzenlenen izin belgelerinde ilgilinin talebi halinde uygun görülen değişiklikler Bakanlıkça belge üzerinde yapılabilir. Ancak, firma değişikliği talebi kabul edilemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ  İthalat: (2011/17) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1 Sayılı Liste

 

 

CAS

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Numarası

2921.19.99.00.33

HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin)

538-07-8

2921.19.99.00.34

HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin)

51-75-2

2921.19.99.00.35

HN 3 (tris (2-kloretil) amin)

555-77-1

2930.90.99.90.17

Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür)

505-60-2

2930.90.99.90.18

Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan)

3563-36-8

2930.90.99.90.21

O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter)

63918-89-8

2930.90.99.90.22

2-Kloretil klormetil sülfür

2625-76-5

2930.90.99.90.24

Bis (2-kloretiltiyo) metan

63869-13-6

2930.90.99.90.25

1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan 

63905-10-2

2930.90.99.90.26

1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan 

142868-93-7

2930.90.99.90.45

1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan 

142868-94-8

2930.90.99.90.46

Bis (2-kloretiltiyometil) eter 

63918-90-1

2930.90.99.90.47

O-Etil S-2- diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat

50782-69-9

2930.90.99.90.49

Diğerleri

 

2931.90.20.00.00

Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür)

676-99-3

2931.90.90.90.14

Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate)

107-44-08

2931.90.90.90.15

Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate)

96-64-0

2931.90.90.90.19

Diğerleri

 

2931.90.90.90.21

Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat)

77-81-6

2931.90.90.90.29

Diğerleri

 

2931.90.90.90.31

Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin)

541-25-3

2931.90.90.90.32

Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin)

40334-69-8

2931.90.90.90.33

Levizit 3 (tris  (2-klorvinil) arsin)

40334-70-1

2931.90.90.90.35

Alkil (metil, etil, n-propil veya isopropyl) fosfonil diflorürler

 

2931.90.90.90.36

O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit

57856-11-8

2931.90.90.90.39

Diğerleri

 

2931.90.90.90.41

Klor sarin (CR)(O-isopropil metil fosfonokloridat)

1445-76-7

2931.90.90.90.42

Klor soman (CS)(O-pinakolil metil fosfonokloridat)

7040-57-5

3002.90.90.00.11

Saksitoksin

35523-89-8

3002.90.90.00.12

Risin

9009-86-3

3824.90.97.90.27

Başlıca o- alkyl ( C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl,

 

n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar

3824.90.97.90.28

Başlıca o- alkyl ( C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl,

 

ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren

 

karışımlar

 

3824.90.97.90.31

Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino)

 

ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)

 

phosphonothioates ve bunların o-alkyl ( C10, cycloalkyl içeren)

 

esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya

 

protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

3824.90.97.90.32

Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-difluorides içeren karışımlar

 

3824.90.97.90.33

Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)

 

aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)

 

phosphonites ve bunların o-alkyl ( C10, cycloalkyl içeren)

 

 

esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya

 

protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

 

 

EK-2 Sayılı Liste

 

 

CAS

 

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Numarası

 

2812.10.99.00.12

Arsenik triklorürler

7784-34-1

 

2903.39.90.10.41

1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene

382-21-8

 

2905.19.00.90.15

3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol)

464-07-3

 

2918.19.50.00.00

2,2-Difenil-2- hidroksi asetik asit (benzilik asit)

76-93-7

 

2921.19.60.00.11

2-(N,N-dietilamino) etilklorür hidroklorür

869-24-9

YENİ

2921.19.60.00.12

2-(N,N-diizopropilamino) etilklorür hidroklorür

4261-68-1

YENİ

2921.19.60.00.13

2-(N,N-dimetilamino) etilklorür hidroklorür

4584-46-7

YENİ

2921.19.99.00.41

N,N - Diizopropilaminoetil - 2 - klorür

96-79-7

 

2921.19.99.00.49

Diğerleri

 

 

2922.19.30.00.00

2-(N,N-diizopropilamino) etanol

96-80-0

YENİ

2922.19.85.00.17

N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları

 

 

2922.19.85.00.19

Diğerleri

 

 

2929.90.00.00.15

N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)

 

 

 

phosphoramidic dihalides

 

 

2929.90.00.00.16

Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl)  N,N-dialkyl 

 

 

 

(methyl,ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates

 

 

2930.90.20.00.00

Tiyodiglikol (2,2'-tiyodietanol)

111-48-8

 

2930.90.60.00.00

2-(N,N-dietilamino) etantiol

100-38-9

YENİ

2930.90.99.90.32

N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)

 

 

 

aminoethane-2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları

 

 

2930.90.99.90.51

o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate

 

 

 

ve bunun alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları

78-53-5

 

2930.90.99.90.61

Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil

 

 

 

grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup

 

 

 

ihtiva etmeyen)

 

 

2931.90.10.00.00

Dimetil metil fosfanat

756-79-6

gtip değişti

2931.90.30.00.00

Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür)

676-97-1

gtip değişti

2931.90.40.00.11

(5- Etil-2- metil-2- oksido- 1,3,2- dioksafosfinan-5-il) metil metil metilfosfonat

41203-81-0

gtip değişti

2931.90.40.00.12

Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]

 

 

 

metilfosfanat

42595-45-9

YENİ

2931.90.40.00.13

2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit

68957-94-8

YENİ

2931.90.40.00.14

Dimetil propilfosfanat

18755-43-6

YENİ

2931.90.40.00.15

Dietil etilfosfonat (Fosfonik asit etil-dietil ester)

78-38-6

gtip değişti

2931.90.40.00.16

Sodyum 3-(trihidroksisilil) propil metil fosfanat

84962-98-1

YENİ

2931.90.40.00.17

Çoğunlukla metilfosfonik asit ve (aminoiminometil) üre

 

 

 

karışımlarından oluşanlar (50:50 oranında) Fosfonik asit,

 

 

 

(aminoimino metil) üre-metil-bileşiği (1:1)

84402-58-4

gtip değişti

2931.90.90.90.51

Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil

 

 

 

grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup

 

 

 

ihtiva etmeyen)

 

gtip değişti

2931.90.90.90.62

Fosfonik asit, metil-poliglikol ester

294675-51-7

YENİ

2933.39.99.00.16

3 - Quinüklidinil benzilat

6581-06-2

 

2933.39.99.00.17

Quinüklidin-3-ol

1619-34-7

 

3824.90.97.90.34

Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)

 

 

 

phosphoramidic dihalides içeren karışımlar

 

 

3824.90.97.90.35

Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl

 

 

(methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren

 

 

karışımlar

 

 

3824.90.97.90.36

Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)

 

 

 

2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren

 

 

karışımlar

 

 

3824.90.97.90.41

Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino-

 

 

ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar

 

3824.90.97.90.49

Diğerleri

 

 

3824.90.97.90.51

Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)

 

 

 

aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını

 

 

 

içeren karışımlar

 

 

3824.90.97.90.52

Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil

 

 

grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva

 

 

 

etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar

 

 

3824.90.97.90.53

(5-etil-2-metil-1,3,2-dioksafosforoinan-5-yl metil metil ester,

 

 

 

 P-oksit) ve (metilfosfonil-bis (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-

 

 

 

dioksafosforinan-5-yl) metil ester) den oluşan metil fosfonik

 

 

 

asit karışımı

170836-68-7

 

 

 

EK-3 Sayılı Liste

 

 

CAS

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

Numarası

2811.19.20.00.00

Hidrojen siyanür (hidrosiyonik asit)

74-90-8

2812.10.15.00.00

Fosfor triklorür

7719-12-2

2812.10.16.00.00

Fosfor pentaklorür

10026-13-8

2812.10.18.00.11

Fosfor oksiklorür

10025-87-3

2812.10.93.00.00

Sülfür di klorür

10545-99-0

2812.10.94.00.00

Fosgen (karbonil klorür)

75-44-5

2812.10.95.00.00

Tionil diklorür (tionil klorür)

7719-09-7

2812.10.99.00.11

Sülfür mono klorür

10025-67-9

2853.00.50.00.00

Siyanojen klorür

506-77-4

2904.90.40.00.00

Triklornitrometan (klor pikrin)

76-06-2

2920.90.20.00.00

Dimetil fosfonat (dimetil fosfit)

868-85-9

2920.90.30.00.00

Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin)

121-45-9

2920.90.40.00.00

Trietil fosfit

122-52-1

2920.90.50.00.00

Dietil fosfonat (dietil hidrojen fosfit) (dietil fosfit)

762-04-9

2922.13.10.00.00

Trietanolamin

102-71-6

2922.19.10.00.00

N-Etildietanolamin

139-87-7

2922.19.20.00.00

2,2'-Metiliminodietanol (N-metildietanolamin)

105-59-9

 

 

EK-A

Sözleşmeye Taraf Ülkeler

A.B.D

HAİTİ

NİJERYA

AFGANİSTAN

HIRVATİSTAN

NAURU

ALMANYA

HİNDİSTAN

ORTA AFRİKA CUM.

ANDORRA

HOLLANDA

ÖZBEKİSTAN

ANTİGUA VE BARBUDA

HONDURAS

PAKİSTAN

ARJANTİN

İRAN

PALAU

ARNAVUTLUK

IRAK

PANAMA

AVUSTRALYA

İRLANDA

PAPUA YENİ GİNE

AVUSTURYA

İSPANYA

PARAGUAY

AZERBAYCAN

İSVEÇ

PERU

BAHAMALAR

İSVİÇRE

POLONYA

BAHREYN

İTALYA

PORTEKİZ

BANGLADEŞ

İZLANDA

ROMANYA

BARBADOS

JAMEİKA

RUANDA

BELÇİKA

JAPONYA

RUSYA FED.

BELİZE

KAMBOÇYA

SAİNT LUCİA

BENİN

KAMERUN

SAİNT VİNCENT AND THE GRENADİNES

BEYAZ RUSYA

KANADA

SAMOA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

KARADAĞ

SANMARİNO

BHUTAN

KATAR

SAO TOME AND PRINCIPE

BOLİVYA

KAZAKİSTAN

SENEGAL

BOSNA-HERSEK

KENYA

SEYŞEL ADALARI

BOTSVANA

KIRGIZİSTAN

SIRBİSTAN

BREZİLYA

KİRİBATİ

SİERRA LEONE

BRUNEİ

KOLOMBİYA

SİNGAPUR

BULGARİSTAN

KONGO CUMHURİYETİ

SLOVAKYA

BURKİNO FASO

KONGO DEM. CUM.

SLOVENYA

BURUNDİ

KORE CUM.

SRİ LANKA

BÜYÜK BRİTANYA BİRLEŞİK KRALLIĞI VE KUZEY İRLANDA

KOSTA RİKA

ST KİTTS AND NEVİS

CAPE VERDE

KÜBA

SOLOMON ADALARI

CEZAYİR

KUVEYT

SUDAN

CİBUTİ

LAO DEMOKRATİK HALK CUM.

SURİNAM

COOK ADALARI

LESOTHO

SUUDİ ARABİSTAN

COMOROS

LETONYA

SVAZİLAND

ÇAD

LİBERYA

ŞİLİ

ÇEK  CUM

LİBYA

TACİKİSTAN

ÇİN

LİHTENŞTAYN

TANZANYA BİRLEŞİK CUM.

DANİMARKA

LİTVANYA

TAYLAND

DOMİNİK

LÜBNAN

TIMOR LESTE

DOMİNİK CUMHURİYETİ

LÜKSEMBURG

TOGO

EKVATOR

MACARİSTAN

TONGA

EKVATORAL GİNE

MADAGASKAR

TRİNİDAD VE TOBAGO

EL SALVADOR

MAKEDONYA

TUNUS

ENDONEZYA

MALAVİ

TUVALU

ESTONYA

MALDİVLER

TÜRKMENİSTAN

ERİTRE

MALEZYA

UGANDA

ETİYOPYA

MALTA

UKRAYNA

FAS

MALİ

UMMAN

FRANSA

MARSHALL ADALARI

URUGUAY

FİJİ

GÜRCİSTAN

NİJER

FİLDİŞİ SAHİLİ

MAURİTUS

VANUATU

FİLİPİNLER

MEKSİKA

NİKARAGUA

FİNLANDİYA

MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ

ÜRDÜN

GABON

MOĞOLİSTAN

VATİKAN

GAMBİA

MOLDOVA CUM.

VENEZUELA

GANA

MONAKO

VİETNAM

GİNE

MORİTANYA

YEMEN

GİNE-BİSSAU

MOZAMBİK

YENİ ZELANDA

GRENADA

NAMİBİA

YUNANİSTAN

GUATEMALA

NEPAL

ZAMBİA

GUYANA

NORVEÇ

ZİMBABVE

GÜNEY AFRİKA

NİUE

 

 

 

EK-B

Müracaat Formu

 

·       G.T.İ.P

1.                       :

·       Madde ismi

2.                       :

·       Kimyasalın adı, açık formülü ve CAS numarası (Chemical Abstracts Service registry number)

3.                        

4.                       :

·       Hangi listede yer aldığı

5.                       :

·       İthalatçı firmanın unvanı, adresi,

6.                            telefonu, faks numarası, Ankara irtibat

7.                            telefonu (varsa)

8.                        

9.                        

10.                    :

·       İhracatçı firmanın unvanı, adresi

11.                    :

·       213 sayılı Kanun uyarınca verilen vergi numarası

12.                    :

·       Eşyanın kullanılacağı yer

13.                    :

·       Eşyanın miktarı

14.                    :

·       Talep konusu maddenin toplam miktar içindeki saflık oranı  (%)         

15.                    :

·       Eşyanın menşe ülkesi

16.                    :

·       Eşyanın sevk ülkesi

17.                    :

·       Eşyanın giriş gümrüğü

:

 

Firma Unvanı

Yetkili İmza

 

 

Aranacak Diğer Belgeler

 

A-Dilekçe

B- Proforma fatura (miktar ağırlık birimi olarak belirtilecektir)

C-İmza sirküleri (yıl içindeki ilk başvuruda noter tasdikli)

D-İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge (EK-2 ve EK-3 sayılı liste kapsamı eşyalar hariç)

E-EK-1 sayılı liste kapsamı eşyaların ithalatında, kullanım amaçlarını gösterir ilgili kurumlardan alınacak belgeler

F-EK-1 ve EK-2 sayılı liste kapsamı eşyaların ithalatında, bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tasdikli kapasite raporu,

G-Bakanlıkça istenebilecek diğer belgeler