31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS
KAĞITLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2012/10)

İthalat işlemleri

MADDE 1 ‒ (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtlar, yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile yalnız çek kağıtları hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Ekonomi Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

İthalatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak eşya

MADDE 2 ‒ (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır.

İthalatı bankalar tarafından yapılacak eşya

MADDE 3 ‒ (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız çek kağıtlarının ithali sadece bankalar tarafından yapılır.

Uygunluk yazısına tabi eşya

MADDE 4 ‒ (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li yalnız hisse senedi, tahvilat ve diğer sermaye piyasası araçlarının basımında kullanılan kağıtlar ile 4907.00 G.T.P’li yalnız halka arz ve satışı yapılmak üzere yurt dışında bastırılan sermaye piyasası araçlarının gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

İzin belgesi alınacak eşya

MADDE 5 ‒ (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 G.T.İ.P’li diğer kağıtların ithali için, Ek-1’de yer alan müracaat formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurulur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ               

MADDE 6 ‒ (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/10) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 ‒ (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK -1

 

Müracaat Formu

 

·       G.T.İ.P.

:

·       Madde ismi

:

·       Eşyanın teknik tanımı

:

·       İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks no ve Ankara irtibat telefonu (varsa)

:

·       213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası

:

·       Eşyanın kullanım amacı

:

·       Eşyanın miktarı

:

·       Eşyanın değeri

:

·       Eşyanın menşe ülkesi

:

·       Eşyanın sevk ülkesi

:

·       Eşyanın giriş gümrüğü

:

 

 

Firma Unvanı

        Yetkili İmza

Aranacak Diğer Belgeler

1-Dilekçe

2-Proforma fatura

3-İmza sirküleri (Noter tasdikli)

4-Kıymetli evrakın basımına ilişkin ilgili firma/kuruluşun yetkili organının gerekçeli kararının noterden tasdikli örneği

5-İhtiyaç sahibi firma ile basım işlemini yapacak matbaa işletmecisi arasında basım işleminin yapılmasına ilişkin sözleşmenin noterden tasdikli örneği

6-Gümrük muayenelerine esas teşkil edecek şekilde, kağıdın ayrıntılı teknik özelliklerinin belirtildiği belgeler

7-Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

8-Bakanlıkça istenebilecek diğer belgeler