31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL

EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2012/9)

Kapsam

MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğ EK-1/A, EK-1/B ve EK-2’deki listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları gösterilen eşyanın kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlarına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde verilecek izne ilişkin usul ve esasları kapsar.

İzin Belgesi alınmayacak eşya

MADDE 2 (1) EK-1/A’da yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatına İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi çerçevesinde izin verilmiştir.

İlgili kurumlardan uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 3 (1) EK-1/B’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan alınan uygunluk yazısı aranır. Uygunluk yazısının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) EK-1/A veya EK-2’de yer alan eşya, EK-1/B’de yer alması ve sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde bu maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine tabi olup, söz konusu ürünler için ayrıca 4 üncü madde kapsamında Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) izni aranmaz.

İzin Belgesi alınacak eşya

MADDE 4 (1) EK-2 ’de yer alan listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde Genel Müdürlük’ten alınan İzin Belgesi aranır. İzin Belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) EK-2’de yer alan listede G.T.İ.P’leri verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi hariç) haiz olanları 2 nci madde hükmüne tabidir.

(3) EK-2’de yer alan listede G.T.İ.P’leri  verilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya, bir beyannamede yer alan 12’li G.T.İ.P’ler bazında 10 adet ve 50 kg. (her iki şartı birden sağlayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi durumunda CIF kıymetine bakılmaksızın 2 nci madde hükmüne tabidir.

Diğer mevzuat

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ kapsamında verilen izinler ve uygunluk yazıları, Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı ve diğer mevzuat kapsamında alınması gereken belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

İzin Belgesi başvuruları

MADDE 6 (1) EK-2’de yer alan liste kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyayı ithal etmek isteyen ithalatçılar, http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinden ulaşılan elektronik başvuru formunu usulüne uygun olarak doldurduktan sonra formun yazıcıdan alınan bir çıktısını imzalı ve kaşeli olarak Genel Müdürlüğe göndererek İzin Belgesi başvurusunda bulunurlar. http://ith7.ekonomi.gov.tr genel ağ adresinde belirtilen ilgili belgelerin başvuru formunun ekinde yer alması zorunludur.

(2) Başvuru formu, usulüne uygun olarak doldurulduğunda form üzerinde otomatik olarak beliren başvuru kayıt numarası ile geçerlidir. Üzerinde geçerli bir başvuru kayıt numarası olmayan form ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Genel ağ üzerinden doldurulan başvuru formuna ait Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) veri tabanında yer alan bilgiler ile Genel Müdürlüğe sunulan çıktısı arasında farklılık olması halinde veri tabanındaki kayıtlar dikkate alınır.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir.

Başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 7 (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular Genel Müdürlükçe değerlendirilerek sonuçlandırılır. Değerlendirmede eşyanın iç piyasadan tedarik şartları, ekonomik ömrü, verimliliği gibi etkenler göz önüne alınır.

Beyanların ve ithal eşyanın denetlenmesi

MADDE 8 (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin ve ithal eşya ile ilgili inceleme ve denetimleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep sonuçlandırılmaz.

İzin Belgesinin süresi ve iadesi

MADDE 9 (1) 4 üncü madde çerçevesinde verilen İzin Belgesi 4 (dört) ay geçerlidir. İzin Belgesi üçüncü kişilere devredilemez.

(2) 4 üncü madde çerçevesinde verilen İzin Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin belgelerin (İzin Belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ithal faturasının bir örneği ve  EK-3’te yer alan Belge) İzin Belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde belge sahibi tarafından Genel Müdürlüğe iletilmesi zorunludur.

(3) İkinci fıkrada sözü edilen belgeleri, süresi içinde Genel Müdürlüğe teslim etmeyen ithalatçının yeni İzin Belgesi talepleri söz konusu eksik belgeler tamamlanana kadar değerlendirmeye alınmaz.

Gümrük kıymeti

MADDE 10 (1) İzin Belgesi, Gümrük Kanununun Eşyanın Gümrük Kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğde belirtilen kıymetler, Gümrük Kanununun Eşyanın Gümrük Kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11 ‒ (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ  İthalat: (2011/9) ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1/A

İTHALİNDE İZİN BELGESİ ALINMAYACAK EŞYA LİSTESİ

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

 

8207.13.00.00.00

 

8440.10.10.00.00

 

8453.20.00.00.00

 

8505.90.50.00.00

8207.19.10.00.00

 

8440.10.20.00.00

 

8453.80.00.00.00

 

8510.20.00.00.12

8207.19.90.00.11

 

8440.10.30.00.11

 

8454.10.00.00.00

 

8541.10.00.00.11

8207.19.90.00.19

 

8440.10.30.00.12

 

8454.20.00.00.00

 

8541.10.00.00.12

8405.10.00.00.11

 

8440.10.30.00.13

 

8454.30.10.00.00

 

8541.10.00.00.19

8405.10.00.00.12

 

8440.10.40.00.11

 

8454.30.90.00.00

 

8541.21.00.00.11

8405.10.00.00.13

 

8440.10.40.00.19

 

8464.10.00.00.00

 

8541.21.00.00.12

8405.10.00.00.14

 

8440.10.90.00.11

 

8464.20.11.00.00

 

8541.21.00.00.19

8405.10.00.00.19

 

8440.10.90.00.12

 

8464.20.19.00.00

 

8541.29.00.00.11

8406.10.00.00.00

 

8440.10.90.00.13

 

8464.20.80.00.00

 

8541.29.00.00.12

8406.81.00.00.00

 

8440.10.90.00.19

 

8464.90.00.00.00

 

8541.29.00.00.19

8406.82.00.00.00

 

8441.20.00.00.11

 

8472.90.30.00.00

 

8541.30.00.00.11

8410.11.00.00.00

 

8441.20.00.00.19

 

8475.10.00.00.00

 

8541.30.00.00.12

8410.12.00.00.00

 

8441.30.00.00.00

 

8475.21.00.00.00

 

8541.30.00.00.13

8410.13.00.00.00

 

8441.40.00.00.00

 

8475.29.00.00.00

 

8541.40.10.00.00

8411.11.00.90.00

 

8441.80.00.00.11

 

8478.10.00.00.00

 

8541.40.90.00.11

8411.12.10.90.00

 

8441.80.00.00.12

 

8479.10.00.00.11

 

8541.40.90.00.12

8411.12.30.90.00

 

8441.80.00.00.19

 

8479.10.00.00.12

 

8541.40.90.00.13

8411.12.80.90.00

 

8442.30.10.00.00

 

8479.10.00.00.19

 

8541.40.90.00.19

8411.21.00.90.00

 

8442.30.91.00.00

 

8479.20.00.00.11

 

8541.50.00.00.11

8411.22.20.90.00

 

8442.30.99.10.00

 

8479.20.00.00.19

 

8541.50.00.00.12

8411.22.80.90.00

 

8442.30.99.90.11

 

8479.30.10.00.00

 

8541.50.00.00.19

8411.81.00.90.00

 

8442.30.99.90.12

 

8479.30.90.00.00

 

8541.60.00.00.11

8411.82.20.90.00

 

8442.30.99.90.19

 

8479.40.00.00.00

 

8541.60.00.00.19

8411.82.60.90.00

 

8442.40.00.00.00

 

8479.50.00.00.00

 

8541.90.00.00.00

8411.82.80.90.00

 

8442.50.20.00.00

 

8479.60.00.00.00

 

8542.31.10.00.00

8416.10.10.00.00

 

8442.50.80.00.00

 

8479.81.00.00.00

 

8542.31.90.00.00

8416.10.90.00.00

 

8443.11.00.00.00

 

8479.89.30.00.00

 

8542.32.10.00.00

8416.20.10.00.00

 

8443.12.00.00.00

 

8479.89.60.00.00

 

8542.32.31.00.00

8416.20.20.00.11

 

8443.13.10.00.00

 

8479.89.97.10.00

 

8542.32.39.00.00

8416.20.20.00.19

 

8443.13.31.00.00

 

8479.89.97.20.00

 

8542.32.45.00.00

8416.20.80.00.11

 

8443.13.35.00.00

 

8479.89.97.30.00

 

8542.32.55.00.00

8416.20.80.00.19

 

8443.13.39.00.00

 

8479.89.97.90.00

 

8542.32.61.00.00

8416.30.00.00.00

 

8443.13.90.00.00

 

8480.10.00.00.00

 

8542.32.69.00.00

8425.31.00.00.19

 

8443.14.00.00.00

 

8480.20.00.00.00

 

8542.32.75.00.00

8425.39.00.00.10

 

8443.15.00.00.11

 

8480.30.10.00.00

 

8542.32.90.00.00

8425.39.00.00.90

 

8443.15.00.00.12

 

8480.30.90.10.11

 

8542.33.00.00.00

8429.11.00.00.11

 

8443.15.00.00.19

 

8480.30.90.10.19

 

8542.39.10.00.00

8429.11.00.00.12

 

8443.16.00.00.00

 

8480.30.90.20.00

 

8542.39.90.00.00

8429.19.00.00.11

 

8443.17.00.00.00

 

8480.30.90.80.00

 

8542.90.00.00.00

8429.19.00.00.12

 

8443.19.20.00.00

 

8480.41.00.00.00

 

8543.20.00.00.00

8429.30.00.00.00

 

8443.19.40.00.00

 

8480.49.00.00.00

 

8543.30.00.00.00

8439.10.00.00.11

 

8443.19.70.10.00

 

8480.50.00.00.00

 

8543.90.00.10.00

8439.10.00.00.12

 

8443.19.70.90.11

 

8480.60.00.00.00

 

9002.11.00.10.00

8439.20.00.00.00

 

8443.19.70.90.19

 

8480.71.00.00.00

 

9002.11.00.90.00

8439.30.00.00.00

 

8453.10.00.00.00

 

8480.79.00.00.00

 

9008.50.00.00.00

9008.90.00.10.00

 

9015.10.90.90.00

 

9024.10.19.00.00

 

9030.84.00.90.00

9008.90.00.90.00

 

9015.20.10.00.00

 

9024.10.90.10.00

 

9030.89.30.90.00

9010.10.00.10.11

 

9015.20.90.10.00

 

9024.10.90.90.00

 

9030.89.90.90.00

9010.10.00.10.19

 

9015.20.90.90.00

 

9024.80.11.00.00

 

9030.90.20.00.00

9010.10.00.90.11

 

9015.30.10.00.00

 

9024.80.19.00.00

 

9030.90.85.90.00

9010.10.00.90.19

 

9015.30.90.10.00

 

9024.80.90.10.00

 

9031.20.00.10.00

9010.50.00.10.11

 

9015.30.90.90.00

 

9024.80.90.90.00

 

9031.20.00.90.00

9010.50.00.10.19

 

9015.40.10.00.00

 

9024.90.00.10.00

 

9031.41.00.00.00

9010.50.00.90.11

 

9015.40.90.10.00

 

9024.90.00.90.00

 

9031.49.10.00.00

9010.50.00.90.12

 

9015.40.90.90.00

 

9027.10.10.00.00

 

9031.49.90.00.00

9010.50.00.90.13

 

9015.80.11.00.11

 

9027.10.90.00.00

 

9031.80.32.00.00

9010.50.00.90.19

 

9015.80.11.00.12

 

9027.20.00.00.00

 

9031.80.34.00.11

9010.60.00.00.00

 

9015.80.11.00.19

 

9027.30.00.00.11

 

9031.80.34.00.19

9010.90.00.00.00

 

9015.80.19.00.11

 

9027.30.00.00.19

 

9031.80.38.90.19

9011.10.10.00.00

 

9015.80.19.00.19

 

9027.50.00.00.00

 

9031.80.91.20.11

9011.10.90.00.00

 

9015.80.91.10.11

 

9027.80.05.00.00

 

9031.80.91.20.19

9011.20.10.00.00

 

9015.80.91.10.19

 

9027.80.11.00.00

 

9031.80.91.90.11

9011.20.90.00.11

 

9015.80.91.90.11

 

9027.80.13.00.00

 

9031.80.91.90.19

9011.20.90.00.12

 

9015.80.91.90.19

 

9027.80.17.00.00

 

9031.80.98.20.00

9011.20.90.00.13

 

9015.80.93.10.11

 

9027.80.91.00.00

 

9031.90.20.00.19

9011.80.00.00.11

 

9015.80.93.10.12

 

9027.80.99.00.00

 

9031.90.30.00.19

9011.80.00.00.19

 

9015.80.93.10.19

 

9027.90.10.00.00

 

9031.90.85.21.00

9011.90.10.00.00

 

9015.80.93.90.11

 

9027.90.50.00.00

 

9031.90.85.29.00

9011.90.90.00.00

 

9015.80.93.90.19

 

9027.90.80.00.00

 

 

9012.10.10.00.00

 

9015.80.99.10.00

 

9030.10.00.90.00

 

 

9012.10.90.00.11

 

9015.80.99.90.00

 

9030.20.10.90.00

 

 

9012.10.90.00.12

 

9015.90.00.10.11

 

9030.20.30.90.00

 

 

9012.90.10.00.00

 

9015.90.00.10.19

 

9030.20.91.90.00

 

 

9012.90.90.00.00

 

9015.90.00.90.00

 

9030.20.99.90.00

 

 

9015.10.10.00.00

 

9024.10.11.00.00

 

9030.40.00.90.00

 

 

9015.10.90.10.00

 

9024.10.13.00.00

 

9030.82.00.00.00

 

 

 

 

EK-1/B

 

İLGİLİ KURUMLARDAN UYGUNLUK BELGESİ ALINACAK EŞYA LİSTESİ

 

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı alınması kaydıyla ithaline izin verilen sivil hava taşıtları ve sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyalar.

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

 

3917.21.90.00.00*

 

7304.51.81.10.00

 

8408.90.45.10.00

 

8413.60.70.10.00

3917.22.90.00.00*

 

7304.51.89.10.00

 

8408.90.47.10.00

 

8413.60.80.10.00

3917.23.90.00.00*

 

7304.59.92.10.00

 

8408.90.61.10.00

 

8413.70.21.10.00

3917.29.00.20.00

 

7304.59.93.10.00

 

8408.90.65.10.00

 

8413.70.29.10.00

3917.31.00.10.00

 

7304.59.99.10.00

 

8408.90.67.10.00

 

8413.70.30.10.00

3917.33.00.00.00

 

7304.90.00.10.00

 

8408.90.81.10.00

 

8413.70.35.10.00

3917.39.00.20.00

 

7306.30.11.10.00

 

8408.90.85.10.00

 

8413.70.45.10.00

3917.40.00.00.11

 

7306.30.19.10.00

 

8408.90.89.10.00

 

8413.70.51.10.00

3917.40.00.00.12

 

7306.30.41.10.00

 

8409.10.00.10.00

 

8413.70.59.10.00

3917.40.00.00.19

 

7306.30.49.10.00

 

8411.11.00.10.00

 

8413.70.65.10.00

3926.90*

 

7306.30.72.10.00

 

8411.12.10.10.00

 

8413.70.75.10.00

4008.29.00.10.00

 

7306.30.77.10.00

 

8411.12.30.10.00

 

8413.70.81.10.00

4009.12.00.10.00

 

7306.30.80.10.00

 

8411.12.80.10.00

 

8413.70.89.10.00

4009.22.00.10.00

 

7306.40.20.10.00

 

8411.21.00.10.00

 

8413.81.00.00.00

4009.32.00.10.00

 

7306.40.80.10.00

 

8411.22.20.10.00

 

8413.91.00.00.00

4009.42.00.10.00

 

7306.50.20.10.00

 

8411.22.80.10.00

 

8414.10.20.00.00

4011.30.00.10.00

 

7306.50.80.10.00

 

8411.81.00.10.00

 

8414.10.25.10.00

4012.13.00.10.00

 

7306.61.92.10.00

 

8411.82.20.10.00

 

8414.10.81.10.00

4012.20.00.10.00

 

7306.61.99.10.00

 

8411.82.60.10.00

 

8414.10.89.10.00

4016.10.00.11.00

 

7306.69.10.10.00

 

8411.82.80.10.00

 

8414.20.80.10.00

4016.10.00.12.00

 

7306.69.90.10.00

 

8411.91.00.10.00

 

8414.30.20.10.00

4016.10.00.19.00

 

7312.10*

 

8411.99.00.10.00

 

8414.30.81.10.00

4016.93.00.11.00

 

7312.90*

 

8412.10.00.10.00

 

8414.30.89.10.00

4016.93.00.12.00

 

7322.90*

 

8412.21.20.10.00

 

8414.51.00.10.00

4016.93.00.19.00

 

7324.10.00.00.00

 

8412.21.80.10.00

 

8414.59.20.10.00

4016.99.91.90.11

 

7324.90*

 

8412.29.20.10.00

 

8414.59.40.10.00

4016.99.97.19.11

 

7326.20.30.00.00

 

8412.29.81.10.00

 

8414.59.80.10.00

4016.99.97.90.11

 

7326.20.50.00.00

 

8412.29.89.10.00

 

8414.80.11.10.00

4017.00.00.91.00

 

7326.20.80.00.00

 

8412.31.00.10.00

 

8414.80.19.10.00

4504.90*

 

7413.00*

 

8412.39.00.10.00

 

8414.80.22.10.00

4823.90.85.20.00

 

7608.10.00.10.11

 

8412.80.80.10.00

 

8414.80.28.10.00

6812.80*

 

7608.10.00.10.12

 

8412.90.20.10.00

 

8414.80.51.10.00

6812.99.10.10.00

 

7608.20.20.10.00

 

8412.90.40.10.00

 

8414.80.59.10.00

6812.99.90.10.00

 

7608.20.81.10.00

 

8412.90.80.20.00

 

8414.80.73.10.00

6813.20*

 

7608.20.89.10.00

 

8413.19.00.10.00

 

8414.80.75.10.00

6813.81*

 

8108.90*

 

8413.20.00.10.00

 

8414.80.78.10.00

6813.89*

 

8302.10.00.00.00

 

8413.30.20.10.00

 

8414.80.80.10.00

7007.21*

 

8302.20.00.00.00

 

8413.30.80.10.00

 

8414.90.00.10.00

7304.31.20.10.00

 

8302.42.00.00.00

 

8413.50.20.10.00

 

8415.81.00.10.00

7304.31.80.10.00

 

8302.49.00.00.00

 

8413.50.40.10.00

 

8415.82.00.10.00

7304.39.52.10.00

 

8302.60.00.00.00

 

8413.50.61.10.00

 

8415.83.00.10.00

7304.39.58.10.00

 

8307.10*

 

8413.50.69.10.00

 

8415.90.00.10.00

7304.39.92.10.00

 

8307.90*

 

8413.50.80.10.00

 

8418.10.20.00.00

7304.39.93.10.00

 

8407.10.00.10.11

 

8413.60.20.10.00

 

8418.10.80.00.00

7304.39.98.10.00

 

8407.10.00.10.12

 

8413.60.31.10.00

 

8418.30.20.00.00

7304.41.00.10.00

 

8408.90.27.10.00

 

8413.60.39.10.00

 

8418.30.80.00.00

7304.49.95.10.00

 

8408.90.41.10.00

 

8413.60.61.10.00

 

8418.40.20.00.00

7304.49.99.10.00

 

8408.90.43.10.00

 

8413.60.69.10.00

 

8418.40.80.00.00

8418.61.00.00.00

 

8479.90.20.90.19

 

8501.52.90.10.00

 

8507.10.20.00.12

8418.69.00.10.00

 

8479.90.80.10.00

 

8501.53.50.00.00

 

8507.10.80.00.11

8418.69.00.91.00

 

8479.90.80.90.11

 

8501.53.81.10.00

 

8507.10.80.00.12

8418.69.00.99.00

 

8479.90.80.90.19

 

8501.61.20.10.00

 

8507.20.20.00.11

8419.50.00.00.00

 

8483.10.21.10.00

 

8501.61.80.10.00

 

8507.20.20.00.19

8419.81.20.00.11

 

8483.10.25.10.00

 

8501.62.00.11.00

 

8507.20.80.00.00

8419.81.20.00.19

 

8483.10.29.10.00

 

8501.62.00.12.00

 

8507.30.20.00.00

8419.81.80.00.00

 

8483.10.50.10.00

 

8501.62.00.13.00

 

8507.30.80.00.00

8419.90.85.90.13

 

8483.10.95.10.00

 

8501.63.00.00.00

 

8507.40.00.00.00

8421.19.20.10.00

 

8483.30.32.10.00

 

8502.11.20.10.00

 

8507.50.00.00.00

8421.19.70.10.00

 

8483.30.38.10.00

 

8502.11.80.10.00

 

8507.60.00.00.00

8421.21.00.00.00

 

8483.30.80.10.00

 

8502.12.00.11.00

 

8507.80.00.00.00

8421.23.00.00.00

 

8483.40.21.10.00

 

8502.12.00.12.00

 

8507.90.30.00.00

8421.29.00.00.11

 

8483.40.23.10.00

 

8502.12.00.13.00

 

8507.90.80.00.00

8421.29.00.00.19

 

8483.40.25.10.00

 

8502.13.20.10.00

 

8511.10.00.10.00

8421.31.00.10.00

 

8483.40.29.10.00

 

8502.13.40.10.00

 

8511.20.00.10.00

8421.39.20.10.00

 

8483.40.30.10.00

 

8502.13.80.10.00

 

8511.30.00.10.00

8421.39.60.10.00

 

8483.40.51.10.00

 

8502.20.20.10.00

 

8511.40.00.10.00

8421.39.80.10.00

 

8483.40.59.10.00

 

8502.20.40.10.00

 

8511.50.00.10.00

8424.10.00.00.00

 

8483.40.90.10.00

 

8502.20.60.10.00

 

8511.80.00.10.00

8425.11.00.00.00

 

8483.50.20.00.11

 

8502.20.80.10.00

 

8516.80.20*

8425.19.00.00.00

 

8483.50.20.00.12

 

8502.31.00.11.00

 

8517.12*

8425.31.00.00.19

 

8483.50.80.00.11

 

8502.31.00.12.00

 

8517.61*

8425.39.00.00.90

 

8483.50.80.00.12

 

8502.31.00.13.00

 

8517.62*

8425.42.00.00.00

 

8483.60.20.10.00

 

8502.39.20.21.00

 

8517.69.31*

8425.49.00.00.00

 

8483.60.80.10.00

 

8502.39.20.22.00

 

8517.69.39*

8426.99.00.10.00

 

8483.90.20.10.00

 

8502.39.20.23.00

 

8517.69.90*

8428.10.20.10.00

 

8483.90.81.10.00

 

8502.39.80.11.00

 

8517.70.11.10.00

8428.10.80.10.00

 

8483.90.89.10.00

 

8502.39.80.12.00

 

8517.70.15.00.00

8428.20.20.10.00

 

8484.10.00.00.11

 

8502.39.80.13.00

 

8517.70.19.00.11

8428.20.80.10.00

 

8484.10.00.00.19

 

8502.40.00.10.00

 

8517.70.19.00.19

8428.33.00.10.00

 

8484.90.00.00.00

 

8504.10.20.10.00

 

8518.10.30.00.00

8428.39.20.10.00

 

8501.20.00.11.00

 

8504.10.80.10.00

 

8518.10.95.10.00

8428.39.90.10.00

 

8501.20.00.12.00

 

8504.31.21.00.00

 

8518.10.95.90.00

8428.90.90.20.00

 

8501.31.00.10.11

 

8504.31.29.00.00

 

8518.21.00.00.00

8443.32.10.20.00

 

8501.31.00.10.12

 

8504.31.80.10.00

 

8518.22.00.00.00

8471.41.00.10.00

 

8501.32.00.11.00

 

8504.31.80.90.11

 

8518.29.30.10.00

8471.49.00.10.00

 

8501.32.00.19.00

 

8504.31.80.90.19

 

8518.29.95.00.00

8471.50.00.10.00

 

8501.33.00.10.00

 

8504.32.00.10.00

 

8518.30.20.00.00

8471.60.60.10.00

 

8501.33.00.21.00

 

8504.32.00.80.00

 

8518.30.95.10.00

8471.60.70.10.00

 

8501.33.00.22.00

 

8504.33.00.00.00

 

8518.40.30.00.00

8471.70.20.10.00

 

8501.33.00.23.00

 

8504.40.30.20.00

 

8518.40.80.00.00

8471.70.30.10.00

 

8501.34.00.20.00

 

8504.40.55.10.00

 

8518.50.00.00.00

8471.70.50.10.00

 

8501.40.20.11.00

 

8504.40.82.10.00

 

8519.81.95.00.00

8471.70.70.10.00

 

8501.40.20.19.00

 

8504.40.84.10.00

 

8519.89.90.10.00

8471.70.80.10.00

 

8501.40.80.11.00

 

8504.40.88.10.00

 

8519.89.90.90.00

8471.70.98.10.00

 

8501.40.80.12.00

 

8504.40.90.10.00

 

8521.10.20.00.00

8479.89*

 

8501.51.00.10.00

 

8504.50.20.10.00

 

8521.10.95.00.00

8479.90.20.10.00

 

8501.52.20.10.00

 

8504.50.95.00.00

 

8522.90*

8479.90.20.90.11

 

8501.52.30.10.00

 

8507.10.20.00.11

 

8526.10.00.00.11

8526.10.00.00.12

 

8802.12.00.00.00

 

9025.80.20.90.00

 

9030.89.90.10.00

8526.10.00.00.19

 

8802.20.00.10.00

 

9025.80.40.10.00

 

9030.90.20.00.00

8526.91.20.00.00

 

8802.20.00.20.00

 

9025.80.80.10.00

 

9030.90.85.10.00

8526.91.80.00.11

 

8802.20.00.90.00

 

9025.90.00.11.00

 

9031.80.32.00.00

8526.91.80.00.13

 

8802.30.00.10.00

 

9025.90.00.19.00

 

9031.80.34.00.11

8526.91.80.00.19

 

8802.30.00.20.00

 

9026.10.21.10.00

 

9031.80.34.00.19

8526.92.00.20.00

 

8802.30.00.90.00

 

9026.10.29.10.00

 

9031.80.38.10.00

8528.41.00.00.00

 

8802.40.00.10.00

 

9026.10.81.10.00

 

9031.80.91.10.00

8528.51.00.00.00

 

8802.40.00.90.00

 

9026.10.89.10.00

 

9031.80.98.10.00

8528.61.00.00.00

 

8803.10.00.00.00

 

9026.20.20.10.00

 

9031.90.20.00.11

8529.10.11.00.00

 

8803.20.00.00.00

 

9026.20.40.10.00

 

9031.90.30.00.11

8529.10.31.10.00

 

8803.30.00.00.00

 

9026.20.80.10.00

 

9031.90.85.10.00

8529.10.39.10.00

 

8803.90.90*

 

9026.80.20.10.00

 

9032.10.20.10.00

8529.10.65.10.00

 

8805.29.00.00.00

 

9026.80.80.10.00

 

9032.10.81.10.00

8529.10.69.10.00

 

9001.90.00.11.00

 

9026.90.00.10.00

 

9032.10.89.10.00

8529.10.80.10.00

 

9001.90.00.19.00

 

9029.10.00.10.00

 

9032.20.00.10.00

8529.10.95.10.00

 

9002.90.00.11.00

 

9029.20.38.10.00

 

9032.81.00.10.00

8529.90.65.10.00

 

9002.90.00.19.00

 

9029.90*

 

9032.89.00.00.00

8529.90.97.10.00

 

9014.10.00.00.00

 

9030.10.00.10.00

 

9032.90.00.10.00

8531.10.95.00.00

 

9014.20.20.11.00

 

9030.20.10.10.00

 

9032.90.00.90.00

8531.20.20.00.00

 

9014.20.20.91.00

 

9030.20.30.10.00

 

9104.00.00.00.11

8531.20.40.00.11

 

9014.20.80.10.00

 

9030.20.91.10.00

 

9104.00.00.00.19

8531.20.40.00.12

 

9014.20.80.90.00

 

9030.20.99.10.00

 

9109.10*

8531.20.95.00.00

 

9014.90.00.11.00

 

9030.31.00.10.00

 

9109.90*

8531.80.20.00.00

 

9014.90.00.19.00

 

9030.32.00.10.00

 

9401.10.00.10.00

8531.80.95.10.00

 

9020.00.00.00.11

 

9030.33.10.10.00

 

9403.20.20.00.00

8539.10.00.10.00

 

9020.00.00.00.12

 

9030.33.91.10.00

 

9403.20.80.10.00

8543.70.90*

 

9025.11.20.00.00

 

9030.33.99.10.00

 

9403.20.80.90.00

8543.90*

 

9025.11.80.00.11

 

9030.39.00.11.00

 

9403.70.00.00.00

8544.30.00.00.00

 

9025.11.80.00.19

 

9030.39.00.21.00

 

9405.10*

8801.00.10.00.00

 

9025.19.20.11.00

 

9030.40.00.10.00

 

9405.60*

8801.00.90.00.00

 

9025.19.80.21.00

 

9030.84.00.10.00

 

9405.92*

8802.11.00.00.00

 

9025.80.20.10.00

 

9030.89.30.10.00

 

9405.99*

 

(*) İthalat Rejimi Kararı Eki VI Sayılı Listede madde ismi sütununda tanımlanan eşya için geçerlidir. 

 

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından uygunluk yazısı alınması kaydıyla ithaline izin verilen deniz taşıtları.

 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

 

8901.10.10.00.11

 

8901.20.10.00.13

 

8903.10.10.00.00

 

8904.00.10.00.13

8901.10.10.00.19

 

8901.20.10.00.14

 

8903.10.90.00.00

 

8904.00.91.00.00

8901.10.10.00.21

 

8901.20.90.00.00

 

8903.91.10.00.00

 

8904.00.99.00.00

8901.10.10.00.22

 

8901.30.10.00.11

 

8903.91.90.00.00

 

8905.10.10.00.00

8901.10.10.00.29

 

8901.30.10.00.12

 

8903.92.10.00.00

 

8905.10.90.00.00

8901.10.10.00.31

 

8901.30.10.00.13

 

8903.92.91.00.00

 

8905.20.00.00.00

8901.10.10.00.32

 

8901.30.10.00.14

 

8903.92.99.00.00

 

8905.90.10.00.00

8901.10.10.00.39

 

8901.30.90.00.00

 

8903.99.10.00.11

 

8905.90.90.00.00

8901.10.10.00.41

 

8901.90.10.00.11

 

8903.99.10.00.19

 

8906.10.00.00.00

8901.10.10.00.42

 

8901.90.10.00.12

 

8903.99.91.00.11

 

8906.90.10.00.00

8901.10.10.00.49

 

8901.90.10.00.13

 

8903.99.91.00.19

 

8906.90.91.00.00

8901.10.90.00.11

 

8901.90.10.00.14

 

8903.99.99.00.11

 

8906.90.99.00.00

8901.10.90.00.19

 

8901.90.90.00.00

 

8903.99.99.00.19

 

8907.10.00.00.00

8901.20.10.00.11

 

8902.00.10.00.00

 

8904.00.10.00.11

 

8907.90.00.00.11

8901.20.10.00.12

 

8902.00.90.00.00

 

8904.00.10.00.12

 

8907.90.00.00.16

 

 

EK-2

İTHALİNDE İZİN BELGESİ ALINACAK EŞYA LİSTESİ

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve CIF Birim Kıymet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8414.40.10.00.11

15 $ /KG

 

8423.30.00.10.19

25 $ /KG

 

8430.20.00.00.11

15 $ /KG

8414.40.10.00.12

15 $ /KG

 

8423.30.00.90.11

25 $ /KG

 

8430.20.00.00.12

15 $ /KG

8414.40.10.00.19

15 $ /KG

 

8423.30.00.90.19

25 $ /KG

 

8430.31.00.00.00

15 $ /KG

8414.40.90.00.11

15 $ /KG

 

8423.81.10.00.00

25 $ /KG

 

8430.39.00.00.00

15 $ /KG

8414.40.90.00.12

15 $ /KG

 

8423.81.30.00.00

25 $ /KG

 

8430.50.00.00.00

15 $ /KG

8414.40.90.00.19

15 $ /KG

 

8423.82.10.00.00

25 $ /KG

 

8430.61.00.00.11

15 $ /KG

8414.80.11.90.00

15 $ /KG

 

8423.82.90.10.11

25 $ /KG

 

8430.61.00.00.19

15 $ /KG

8414.80.19.90.00

15 $ /KG

 

8423.82.90.10.19

25 $ /KG

 

8430.69.00.00.00

15 $ /KG

8414.80.22.90.00

15 $ /KG

 

8423.82.90.90.11

25 $ /KG

 

8433.53.30.00.12

10 $ /KG

8414.80.28.90.00

15 $ /KG

 

8423.82.90.90.19

25 $ /KG

 

8433.53.90.00.11

10 $ /KG

8414.80.51.90.00

15 $ /KG

 

8423.89.00.10.11

25 $ /KG

 

8433.53.90.00.12

10 $ /KG

8414.80.59.90.00

15 $ /KG

 

8423.89.00.10.19

25 $ /KG

 

8433.60.00.00.11

10 $ /KG

8414.80.73.90.00

15 $ /KG

 

8423.89.00.90.11

25 $ /KG

 

8433.60.00.00.12

10 $ /KG

8414.80.75.90.00

15 $ /KG

 

8423.89.00.90.19

25 $ /KG

 

8433.60.00.00.13

10 $ /KG

8414.80.78.90.00

15 $ /KG

 

8424.30.01.00.00

15 $ /KG

 

8433.60.00.00.19

10 $ /KG

8417.10.00.00.11

10 $ /KG

 

8424.30.08.00.00

15 $ /KG

 

8435.10.00.00.11

10 $ /KG

8417.10.00.00.12

10 $ /KG

 

8424.30.10.00.00

15 $ /KG

 

8435.10.00.00.12

10 $ /KG

8417.10.00.00.13

10 $ /KG

 

8424.30.90.00.00

15 $ /KG

 

8435.10.00.00.19

10 $ /KG

8417.10.00.00.19

10 $ /KG

 

8425.31.00.00.11

10 $ /KG

 

8436.10.00.00.00

10 $ /KG

8417.20.10.00.00

10 $ /KG

 

8426.11.00.00.00

10 $ /KG

 

8436.21.00.00.11

10 $ /KG

8417.20.90.00.00

10 $ /KG

 

8426.12.00.90.00

10 $ /KG

 

8436.21.00.00.12

10 $ /KG

8417.80.50.00.00

10 $ /KG

 

8426.19.00.00.11

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.11

10 $ /KG

8417.80.70.00.00

10 $ /KG

 

8426.19.00.00.12

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.12

10 $ /KG

8418.69.00.91.00

20 $ /KG

 

8426.19.00.00.13

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.13

10 $ /KG

8419.20.00.00.11

20 $ /KG

 

8426.19.00.00.19

10 $ /KG

 

8436.29.00.00.19

10 $ /KG

8419.20.00.00.19

20 $ /KG

 

8426.20.00.00.00

10 $ /KG

 

8436.80.10.00.00

10 $ /KG

8419.31.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.30.00.00.00

10 $ /KG

 

8436.80.90.00.00

10 $ /KG

8419.32.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.41.00.10.00

10 $ /KG

 

8437.10.00.00.00

10 $ /KG

8419.39.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.41.00.90.00

10 $ /KG

 

8437.80.00.10.11

10 $ /KG

8419.40.00.00.11

20 $ /KG

 

8426.49.00.00.00

10 $ /KG

 

8437.80.00.10.12

10 $ /KG

8419.40.00.00.19

20 $ /KG

 

8426.91.10.00.00

10 $ /KG

 

8437.80.00.10.19

10 $ /KG

8419.50.00.00.00

20 $ /KG

 

8426.91.90.00.00

10 $ /KG

 

8437.80.00.90.00

10 $ /KG

8419.60.00.00.00

20 $ /KG

 

8428.10.20.90.11

10 $ /KG

 

8438.10.10.00.00

15 $ /KG

8419.89.30.00.00

20 $ /KG

 

8428.10.20.90.12

10 $ /KG

 

8438.10.90.00.00

15 $ /KG

8419.89.98.10.00

20 $ /KG

 

8428.10.20.90.19

10 $ /KG

 

8438.20.00.00.00

15 $ /KG

8419.89.98.90.11

20 $ /KG

 

8428.10.80.90.00

10 $ /KG

 

8438.30.00.00.00

15 $ /KG

8419.89.98.90.12

20 $ /KG

 

8428.20.20.90.00

10 $ /KG

 

8438.40.00.00.00

15 $ /KG

8419.89.98.90.19

20 $ /KG

 

8428.20.80.90.00

10 $ /KG

 

8438.50.00.00.00

15 $ /KG

8420.10.10.00.00

10 $ /KG

 

8428.31.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.60.00.00.11

15 $ /KG

8420.10.30.00.00

10 $ /KG

 

8428.32.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.60.00.00.12

15 $ /KG

8420.10.80.00.00

10 $ /KG

 

8428.39.20.90.00

10 $ /KG

 

8438.60.00.00.13

15 $ /KG

8421.11.00.00.00

25 $ /KG

 

8428.39.90.90.00

10 $ /KG

 

8438.80.10.10.00

15 $ /KG

8421.19.20.90.00

25 $ /KG

 

8428.40.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.10.90.00

15 $ /KG

8421.21.00.00.00

25 $ /KG

 

8428.60.00.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.91.00.00

15 $ /KG

8421.22.00.00.00

25 $ /KG

 

8428.90.79.00.00

10 $ /KG

 

8438.80.99.10.00

15 $ /KG

8421.39.20.90.00

25 $ /KG

 

8428.90.90.10.00

10 $ /KG

 

8438.80.99.90.11

15 $ /KG

8421.39.60.90.00

25 $ /KG

 

8428.90.90.90.00

10 $ /KG

 

8438.80.99.90.19

15 $ /KG

8421.39.80.90.00

25 $ /KG

 

8429.20.00.00.11

5 $ /KG

 

8444.00.10.00.00

10 $ /KG

8422.19.00.00.00

15 $ /KG

 

8429.20.00.00.12

5 $ /KG

 

8444.00.90.00.00

10 $ /KG

8422.20.00.00.00

15 $ /KG

 

8429.40.10.00.11

5 $ /KG

 

8445.11.00.00.00

10 $ /KG

8422.30.00.00.00

15 $ /KG

 

8429.40.10.00.19

5 $ /KG

 

8445.12.00.00.00

10 $ /KG

8422.40.00.00.00

15 $ /KG

 

8429.40.30.00.00