21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2488

             Bazı illerimizde meydana gelen çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 15/11/2011 tarihli ve 44024 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                  B. ARINÇ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                             Başbakan Yardımcısı V.

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                   Ö. DİNÇER

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı               Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                          Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                   Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                         R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                                                       Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

25/11/2011 TARİHLİ VE 2011/2488 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; 15/9/2011-20/10/2011 tarihleri arasında Antalya, Aydın, Hatay, Denizli, Manisa, Muğla ve Rize illerinde meydana gelen sel, fırtına, heyelan, aşırı yağış, dolu ve hortum afetleri ile 4/11/2011-14/11/2011 tarihleri arasında Kayseri, Muş, Nevşehir ve Niğde illerinde meydana gelen don afetine maruz kalan ve söz konusu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticilerin (kamu kurum ve kuruluşları hariç), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Hasar tespit komisyonları

MADDE 2 – (1) İl hasar tespit komisyonu; vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık) il müdürü, Bakanlık il müdürlüğü koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü, defterdarlık yetkilisi, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisinden oluşur.

(2) İlçe hasar tespit komisyonu; kaymakam veya görevlendireceği vekilinin başkanlığında Bakanlık ilçe müdürü, Bakanlık ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel, mal müdürü, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisi ile ilgili muhtarlardan oluşur.

(3) Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Komisyon başkanı, gerektiği hallerde konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini komisyon toplantılarına çağırabilir.

Kredi borçlarının ertelenmesi

MADDE 3 – (1) 15/9/2011-20/10/2011 tarihleri arasında meydana gelen sel, fırtına, heyelan, aşırı yağış, dolu ve hortum afetlerine maruz kalan Antalya, Aydın, Hatay, Denizli, Manisa, Muğla ve Rize illeri ile 4/11/2011-14/11/2011 tarihleri arasında meydana gelen don afetine maruz kalan Kayseri, Muş, Nevşehir ve Niğde illerinde faaliyet gösteren ve ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az % 30 ve üzeri oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, Banka ve TKK tarafından kullandırılan ve afetin gerçekleştiği tarih itibarıyla vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya afetin gerçekleştiği tarih itibarıyla vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan düşük faizli tarımsal kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren bir yıl süreyle ertelenir.

Müracaat süresi

MADDE 4 – (1) Afetin gerçekleştiği tarih itibarıyla borçları 90 günlük bekleme süresi içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişi üreticiler, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde; kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte afetin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde dolacak olan gerçek ve tüzel kişi üreticiler ise vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren bir ay içerisinde, borçlu bulundukları banka veya TKK'ya yazılı olarak müracaat ederler.

Diğer hükümler

MADDE 5 – (1) Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme döneminde % 5 faiz yürütülür. Banka ve TKK'nın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, Banka tarafından uygulanan cari tarımsal kredi faiz oranı ile % 5 arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.

(2) Banka ve TKK, bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir. Banka ve TKK'nın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben, ödemeler, Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(3) Bu Karar kapsamında, il veya ilçe hasar tespit komisyonu kararları üzerine Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'ye göre oluşturulacak icmallerin birer sureti Banka ve TKK'ya gönderilir. Erteleme işlemleri bu icmaller esas alınarak gerçekleştirilir.

(4) Ertelenen krediler nedeniyle; bu Kararın yayımı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.

(5) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(6) Bu Karar çerçevesinde yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin incelemelerde, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3/1/2011 tarihli ve 2011/1240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin hükümleri esas alınır.

(7) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Banka ve TKK'nın tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.