21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   19/12/2011

KARAR NO        :   2011/105

KONU                  :   ACISELSAN’ın özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 4/11/2011 tarih, 6578 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 16/4/2010 tarih, 2010/21 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ACISELSAN)’nin sermayesinde bulunan %76,83 oranındaki İdare hissesinin “blok satış” ve “pazarlık usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucu da dikkate alınarak;

1. ACISELSAN’ın sermayesinde bulunan %76,83 oranındaki İdare hissesinin,

• 1.970.000.- (birmilyondokuzyüzyetmişbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Verusa Girişim Sermayesi Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Verusa Girişim Sermayesi Anonim Şirketi’nin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek,

• 1.965.000.- (birmilyondokuzyüzaltmışbeşbin) ABD Doları bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Sürtaş Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sürtaş Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.