21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   19/12/2011

KARAR NO        :   2011/101

KONU                  :   Maliye Hazinesine ait taşınmaz hissesinin

                                  özelleştirme kapsam ve programına alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/11/2011 tarih ve 6655 sayılı yazısına istinaden;

1. Özelleştirme kapsam ve programındaki Sümer Holding A.Ş.’ye ait Malatya Yarım Kalmış Vagon Onarım Fabrikası taşınmazlarının bulunduğu alan içinde yer alan Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Görgü Köyü, 151 ada, 5 no.lu parselin Maliye Hazinesine kayıtlı 29.622/290.838 hissesinin alan bütünlüğünün sağlanmasını teminen özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve satışın varlık satışı suretiyle gerçekleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.