21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   19/12/2011

KARAR NO        :   2011/100

KONU                  :   Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya ili, Manavgat ilçesindeki

                                  Taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 1/11/2011 tarih, 6483 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sorkun mahallesi, 1635 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 7.926,00 m2 yüzölçümlü arsanın (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucu dikkate alınarak,

1. Taşınmazın;

• 2.050.000.- (ikimilyonellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Özgür KAYA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özgür KAYA’nın sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek,

• 2.040.000.- (ikimilyonkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Bünyamin İYİOL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bünyamin İYİOL’un sözleşme imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İdareye vermiş olduğu geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.