21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BİRA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/58)

MADDE 1 – 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bira Tebliği (Tebliğ No: 2006/33)’ nin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan biraya göre enerjisi en az %30 oranında azaltılmış düşük alkollü biralar etiket üzerinde ‘hafif’ veya eşdeğeri bir kelimeyle ifade edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Gıda işletmecileri, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine 1/1/2013 tarihine kadar uymak zorundadırlar.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine 1/1/2013 tarihine kadar uyum sağlayıncaya kadar; uyulması zorunlu oran, %25 olarak uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.