21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

“m) Üniversitenin Ziraat Fakültesinin lisans ve lisans üstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve araştırma projeleri için yer temini sağlamak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı, Çiftlik Müdürü ve en az ikisi Ziraat Fakültesinden üç öğretim üyesinden oluşur. Öğretim üyeleri, Merkez Müdürü tarafından önerilen altı aday arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürünün değişmesi ya da görevinden ayrılması ile Merkez Yönetim Kurulundaki öğretim üyelerinin görev süreleri de sona erer. Görev süresi sona eren ya da süresi dolmadan ayrılan bir üyenin yerine, aynı yöntemle Merkez Müdürü tarafından önerilen iki aday arasından Rektör tarafından seçim ve görevlendirme yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanacak personel ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.