21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SÜREKLİ UÇUŞA ELVERİŞLİLİK VE BAKIM

SORUMLULUĞU YÖNETMELİĞİ

(SHY M)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil hava taşımacılığı yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen hava taşıma işletmelerinin, faaliyette bulunduğu süre boyunca bünyelerinde bulunan hava araçlarının sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanmasının temini için gereken bakım sisteminin kurulması ve gereken önlemlerin alınması konusundaki usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında;

a) Ticari hava taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş gerçek ve tüzel kişiler ile bu amaçla kullanılacak hava araçlarını,

b) Ticari olmayan hava taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş gerçek ve tüzel kişiler ile bu amaçla kullanılacak azami kalkış ağırlığı 2730 kilogramdan fazla olan hava araçları, azami kalkış ağırlığı 3175 kilogram üzerinde olan helikopterler ve çok motorlu helikopterleri,

c) Genel Müdürlük tarafından uçuş eğitimi yapmak üzere yetkilendirilmiş gerçek ve tüzel kişiler ile bu amaçla kullanılacak hava araçlarını,

ç) Sürekli uçuşa elverişlilik hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşları ve bu kuruluşlarda görev yapan yönetici ve ilgili teknik personeli,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 85 ve 86 ncı maddelerine ve 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak,

b) 7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonu’nun Uluslararası Operasyon konulu Ek-6, Uçuşa Elverişlilik konulu Ek-8 ve 962/2010 sayılı Avrupa Komisyonu kararı ile güncellenmiş olan 2042/2003 sayılı Avrupa Komisyonu Regülasyonu temel alınarak EASA tarafından yayımlanan Part-M’e paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) APU: Yardımcı güç ünitesini,

b) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

c) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

ç) Bakım çıkış sertifikası: Hava aracı veya komponentinin bakım sonrasında onaylı bakım kuruluşu tarafından yayınlanan servise hazır olduğunu belirten belgeyi,

d) Birinci seviye bulgu: Bu Yönetmeliğe aykırı olan, hava aracının emniyet standardını düşüren ve uçuş emniyetini ciddi olarak etkileyen ve tespit tarihinden itibaren en fazla on gün içerisinde giderilmesi gereken önemli bir yetersizlik veya kusuru,

e) CDL: Konfigürasyon sapma listesini,

f) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,

g) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

h) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

ı) Hava aracı sahibi: Hava aracının mülkiyetine sahip olan gerçek ve tüzel kişiyi,

i) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,

j) İkinci seviye bulgu: Bu Yönetmeliğe ve ICAO Personel Lisanslandırma konulu Ek-1, Uçuşa Elverişlilik konulu Ek-8 ve Bakım Kuruluşu Onayı konulu SHY 145–01/ EASA Part-145’e aykırı olan, emniyet standardının düşmesine yol açabilecek ve uçuş emniyetini etkileyebilecek herhangi bir yetersizlik veya kusuru,

k) İşletmeci: Uçuş operasyonu gerçekleştirmek amacıyla Genel Müdürlükten işletme ruhsatı almış gerçek ve tüzel kişileri,

l) Komponent: Herhangi bir hava aracı motoru, pervanesi, parça veya cihazı,

m) MEL: Hava aracının sınırları belirlenmiş şartlar dahilinde belirli gayrifaal teçhizatla işletilebilmesine olanak sağlamak için üretici tarafından yayımlanan, işletmeci tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlük tarafından onaylanarak yürürlüğe giren el kitabını,

n) Onaylayıcı personel: Bir hava aracının veya bir komponentin bakım çıkışından sorumlu olan personeli,

o) Onaylı bakım kuruluşu: SHY 145–01 veya EASA PART–145 kapsamında yetkilendirilmiş bakım kuruluşunu,

ö) Otorite: ICAO üyesi ülkelerin sivil havacılık organizasyonlarından sorumlu kurumu,

p) SHY-6A: 1/6/2007 tarihli ve 26539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğini,

r) SHY 145–01: 17/7/2007 tarihli ve 26585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliğini,

s) SHY 66–01: 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliğini,

ş) SHY 66 lisanslı personel: Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66–01) kapsamında lisans tanzim edilen gerçek kişiyi,

t) SUEYK: Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşunu,

u) SUYEK: Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi el kitabını,

ü) Tip sertifikası: Hava aracı veya komponent için üretimini gerçekleştiren ülke otoritesi tarafından onaylanmış teknik veriyi,

v) Uçuş öncesi kontrol: Hava aracının uçuş için elverişli olduğundan emin olmak için uçuş öncesinde yapılan ve arıza giderimini kapsamayan kontrolü,

y) Üçüncü seviye bulgu: İlgili sivil havacılık düzenlemelerinde emniyet standardının artırılmasına yönelik yapılan tavsiyeyi,

z) Yenileştirme: Hava aracının ve hava aracı parçasının işlevsel ömrünü arttırmak için onaylanmış standartlara uygun olarak tetkik ve parça değiştirilmesi ile restorasyonunu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu, ICAO ile EASA tarafından yayımlanan belgelerde belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) Bir hava aracının sürekli uçuşa elverişliliğini sağlamaktan o hava aracının işletmecisi, işletmecisinin bulunmadığı durumlarda ise sahibi sorumludur.

(2) İşletmeci;

a) Hava aracının uçuşa elverişli bir durumda tutulmasını,

b) Hava aracında bulunan işletme ve acil durum donanımının doğru bir şekilde takılı ve faal durumda tutulmasını veya gayrifaal durumunun açık şekilde belirlenmesini,

c) Hava aracı ve komponent bakım işlemlerinin 8 inci maddede belirtilen bakım programına uygun gerçekleştirilmesini,

sağlamadan söz konusu hava aracıyla herhangi bir uçuş gerçekleştiremez.

(3) İşletmeci, uçuş öncesi kontrollerin ilgili tipte yetkili SHY 66 lisanslı personel veya yeterliliği bulunan eğitimli bir pilot tarafından uygun bir şekilde tamamlanmasından sorumludur.

(4) Hava aracı veya komponent bakımını yapan gerçek veya tüzel kişiler yaptıkları iş ve görevlerden sorumludurlar. İşletmeci sorumluluklarını yerine getirmek için, hava aracının sürekli uçuşa elverişliliğine ilişkin görevleri, ilgili maddelerde belirtilen gereklilikleri sağlayan onaylı bir SUEYK’e, Ek-7’ye uygun yazılı bir sözleşmeye göre yaptırır. Bu durumda bahsi geçen görevlerin usulüne uygun ve tam olarak yerine getirilmesi sorumluluğu SUEYK’e aittir.

(5) İşletmeci, hava aracının sürekli uçuşa elverişliliğini sağlamak amacıyla;

a) Asgari beş ve üzeri hava aracı işletiyor ise işlettiği hava aracı tiplerinde SUEYK gerekliliklerini karşılayarak Genel Müdürlükten onay alır.

b) İşletilen hava aracı sayısı beşten az ise işlettiği hava aracı tiplerinde SUEYK gerekliliklerini karşılayarak onay alır veya bu tipte yetkili onaylı bir SUEYK ile Ek-7’ye uygun bir sözleşme yapar.

c) Hava aracı ve komponentlerinin tüm bakımlarının onaylı bakım kuruluşu tarafından uygulanmasını sağlar.

(6) Sürekli uçuşa elverişlilik sorumluluğu olan işletmeci;

a) Dördüncü fıkrada belirtilen koşulların yerine getirilmesini sağlar.

b) Hava aracının bakımlarının onaylı bakım programına uygun olarak yapılmasını sağlar.

c) Dördüncü fıkrada belirtilen uçuşa elverişliliğin devam etmesinin sağlanması ile ilgili görevlerin onaylı bir SUEYK tarafından yerine getirilmesini sağlar.

ç) SUEYK ile anlaşma yaptığı durumda; anlaşmayı ve revizyonlarını Genel Müdürlüğe gönderir.

d) Hava aracı ve komponentlerinin tüm bakımlarının onaylı bakım kuruluşu tarafından uygulanmasını sağlar.

(7) İşletmeci, Genel Müdürlüğün bu Yönetmelik koşullarına uyumun devam edip etmediğini belirlemek amacıyla ilgili kuruluşa ve hava aracına erişmesini sağlamaktan sorumludur.

Olay bildirimi

MADDE 6 – (1) 5 inci maddeye göre sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler, hava aracında veya herhangi bir komponentte tespit edilen ve uçuş emniyetini tehlikeye düşüren olay veya durumları Genel Müdürlüğe ve tip sertifikası veya ilave tip sertifikasından sorumlu olan kuruluşa bildirmek ve rapor etmekle sorumludur.

(2) Bu raporlama Genel Müdürlük tarafından belirlenen direktifler doğrultusunda yapılır ve durum veya olay hakkında tüm bilgileri içerir.

(3) Hava aracının sahibi veya işletmecisi tarafından bakım yapmak üzere anlaşma yapıldığı durumlarda, hava aracının bakımını yapan gerçek veya tüzel kişi de, bu olay ve durumu Genel Müdürlüğe olay veya durumun meydana geldiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde rapor eder. Hava aracının bakımını yapan gerçek veya tüzel kişi hava aracı sahibine ve hava aracı işletmecisine veya SUEYK’e de durumu rapor eder.

(4) Bildirimler olayla karşılaşıldıktan sonra en fazla yetmişiki saat içerisinde yapılır.

(5) Olayların bildirimine ilişkin uygulama esasları Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Sürekli uçuşa elverişlilik

MADDE 7 – (1) Bir hava aracının sürekli uçuşa elverişliliği ile operasyonel ve acil durum ekipmanının kullanılabilirliğini sağlamak için aşağıdaki hususlar yerine getirilir:

a) Uçuş öncesi kontrollerin yapılması.

b) MEL ve eğer varsa hava aracı tipi için CDL göz önüne alınarak, hava aracının emniyetli operasyon gerçekleştirmesini etkileyen herhangi bir arıza veya hasarın uygulanabilir güncel verilere uygun giderilmesi.

c) Hava aracının tüm bakımlarının Genel Müdürlük tarafından onaylanan hava aracı bakım programına uygun olarak zamanında uygulanması.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki hava araçları için onaylı bakım programının etkinliğinin analizinin yapılması.

d) Yayımlanan uygulanabilir operasyonel direktiflerin, uçuşa elverişlilik direktiflerinin ve Genel Müdürlük tarafından zorunlu kılınan ve duyurusu yapılan direktiflerin ve önlemlerin uygulanması.

e) Modifikasyonlar veya tamirlerin 10 uncu maddeye ve ilgili mevzuata uygun olarak uygulanması.

f) Komponent bakımlarının Beşinci Bölüme ve ilgili mevzuata uygun gerçekleştirilmesi.

g) Zorunlu olmayan modifikasyonlar veya kontroller için değerlendirme, takip ve uygulama politikasının oluşturulması ve bu politikaya uygun olarak modifikasyonların uygulanması.

ğ) Hava aracı için gerekli görülmesi durumunda kontrol uçuşlarının yapılması.

Bakım programı

MADDE 8 – (1) Hava araçlarının bakımları, imalatçı tarafından yayımlanan ilgili gövde, motor, pervane ve diğer komponent bakım el kitapları doğrultusunda hazırlanarak Genel Müdürlük tarafından onaylanan bir bakım programına uygun olarak onaylı bakım kuruluşu tarafından yapılır.

(2) Bakım programı ve bakım programında yapılan değişiklikler Genel Müdürlüğün onayına tabidir.

(3) Bakım programı;

a) Tip sertifikası ve ilave tip sertifikası sahiplerinin ya da bu konuda veri yayımlamaya yetkili onaylı kuruluşların uçuşa elverişliliğin sürekliliğini sağlamak için yayımladığı talimatlara,

b) Genel Müdürlük tarafından yayımlanmış direktiflere,

c) Yeterli değerlendirmenin yapıldığının gösterilmesi ve uçuş emniyetiyle ilgili bakım kartı uygulama aralıklarında değişiklik içermemesi koşuluyla Genel Müdürlük tarafından onaylandığı takdirde işletmeci ya da sürekli uçuşa elverişlilik yönetim kuruluşu tarafından yayımlanmış ilave ya da alternatif talimatlara,

uygun olmak zorundadır.

(4) Bakım programı tüm bakım işlemlerinin periyotlarını ve detaylarını içerecek şekilde hazırlanır. Bakım programı aşağıdakilere dayanarak hazırlanmış ise bir güvenirlilik programı da içerir:

a) Üretici firma tarafından her bir hava aracı tipi için oluşturulan bakım yönetim kurulunun yayımladığı talimatlar.

b) Temel olarak durum izleme mantığı.

c) Özel operasyon bakım gereklilikleri.

(5) Sürekli uçuşa elverişliliğin SUEYK yönetimi altında olduğu durumlarda, bakım programı ve değişiklikleri bu SUEYK’in SUYEK’inde Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir dolaylı onaylama prosedürünün detaylandırılması ve uygun görülmesi koşuluyla onaylanır.

(6) Bakım programı periyodik olarak gözden geçirilerek gerektiğinde değişiklikler yapılarak Genel Müdürlük onayına sunulur. Bu gözden geçirmeler ile operasyon deneyimleri doğrultusunda ve tip sertifikası, ilave tip sertifikası Genel Müdürlük veya EASA tarafından yetkilendirilen bir tasarım kuruluşu tarafından yayımlanan güncel bakım talimatları da göz önüne alınarak bakım programının güncel ve geçerli olması sağlanır.

(7) Bakım programı, gerçekleştirilen operasyonla ilgili özel bakımlar dâhil tüm bakım işlemlerini ve uygulama sıklıklarını içerir.

(8) Bakım Programı, yürürlükte olan uçuşa elverişlilik ile ilgili belgelerdeki zorunlu kural gerekliliklerini yansıtır.

Uçuşa elverişlilik direktifleri

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük tarafından aksi belirtilmedikçe, üretici firmanın bağlı bulunduğu yetkili otorite, EASA veya Genel Müdürlük tarafından yayımlanan uygulanabilir uçuşa elverişlilik direktiflerinin ve sadece bakım sorumluluğu içeren operasyon direktiflerinin uygulanması zorunludur.

(2) Aynı bakım işlemi için yayımlanmış birden fazla uygulanabilir uçuşa elverişlilik ve sadece bakım sorumluluğu içeren operasyon direktiflerinin bulunması durumunda, daha kısıtlayıcı olan direktif uygulanır.

(3) Hava aracı ve komponentlerine yönelik uygulanabilir ilgili tüm uçuşa elverişlilik direktiflerinin, uygulanması zorunlu direktiflerin ve operasyonel direktiflerin değerlendirilmesi, planlanması ve takibi için Genel Müdürlük tarafından kabul edilecek bir sistemin kurulması gereklidir.

Modifikasyon ve tamir verileri

MADDE 10 – (1) Hava aracındaki hasarın değerlendirilmesi ve belirtilen limitler dâhilindeyse, giderilmesi; onaylı veriler kullanılarak onaylı bakım kuruluşu tarafından gerçekleştirilir.

(2) İlgili belgelere göre limit dışı olan veya yayımlanmış onaylı tamir verilerinde yer almayan hasarların tamirinde aşağıdaki hususlardan en az biri yerine getirilir:

a) Hasarlı parçanın değiştirilmesi.

b) Tip sertifikası sahibinden veya ilave tip sertifika sahibinden temin edilen güncel verilere göre giderilmesi.

c) Genel Müdürlük veya EASA tarafından yetkilendirilen bir tasarım kuruluşu tarafından onaylanmış verilere göre giderilmesi.

(3) Hasarın tip sertifika veya ilave tip sertifika sahibi tarafından büyük olarak değerlendirilmesi veya temin edilen verilerde otorite onayının talep edilmesi durumunda temin edilen veriler Genel Müdürlük onayına tabidir.

(4) Modifikasyonların Genel Müdürlük tarafından onaylı veya Genel Müdürlük tarafından uygun görülen bir tasarım kuruluşu tarafından yayımlanmış onaylı veriler doğrultusunda onaylı bakım kuruluşu tarafından uygulanması sağlanır.

Sürekli uçuşa elverişlilik kayıt sistemi

MADDE 11 – (1) Her bakım işleminin sonunda ilgili onaylı bakım kuruluşu tarafından yayımlanan bakım çıkış sertifikası, Genel Müdürlük tarafından uygun görülen bir sistemle SUEYK tarafından hava aracı uçuşa elverişliliğin sürekliliği kayıtlarında tutulur. Yapılan her bakım işlemi, tamamlandığı günden itibaren otuz günü geçmeyecek şekilde ve mümkün olan en kısa zaman içerisinde SUEYK tarafından kayda girilir. Bu süre zarfında bakım kayıtlarının erişimi yetkili kişilerle sınırlandırılır.

(2) Sürekli uçuşa elverişlilik kayıtları; işletmeci teknik kayıt defteri, hava aracı kayıt defteri, motor kayıt defterleri veya motor modül kayıt kartları, pervane kayıt defterleri, uçuşa elverişlilik ve operasyon direktifleri ve ömürlü komponentler için tutulan kayıt kartlarından oluşur.

(3) Hava aracı kayıt defterlerine uçağın tipi ve tescil işareti, tarih ve ayrıca uçuş zamanı veya uçuş veya iniş sayısı gibi veriler kaydedilir.

(4) Sürekli uçuşa elverişlilik kayıtları aşağıdaki bilgilerin güncel durumunu içerir:

a) Uçuşa elverişlilik direktifleri ve ayrıca uçuş emniyetinin sağlanması için Genel Müdürlüğün belirlediği direktifler.

b) Tamir ve modifikasyonlar.

c) Onaylı bakım programında belirtilen her bir bakım süresine uyum.

ç) Ömürlü komponentler.

d) Ağırlık ve denge raporu.

e) Ertelenen bakım ve arızalar listesi.

(5) Hava aracına takılan veya takılı bulunan komponentler için; bakım çıkış sertifikasına ek olarak, ilgili motor veya pervane kayıt defterine, motor modülü veya ömürlü komponent kayıt kartına aşağıdaki bilgiler de girilir:

a) Komponentin tanımı.

b) Komponentin söküm ve takım referansı ile birlikte, bu komponentin önceden takılı olduğu hava aracının tipi, seri numarası ve tescil bilgileri.

c) Komponentin toplam uçuş zamanı veya iniş veya uçuş sayısı veya takvim günü verileri.

ç) Dördüncü fıkrada belirtilen bilgilerin güncel durumu.

(6) Ömürlü komponentlerin durum bilgisi; ömürlü komponent üretim veya yenilenme tarihini, hava aracına takılma tarihini, takıldığı tarihteki hava aracı veya komponente ait uçuş saati ve uçuş sayısı bilgilerinden uygun olanını, yenilenme ve ömür aralığını, bir sonraki yenileneceği veya değiştirileceği tarih, uçuş saati ve uçuş sayısı bilgilerini ve kalan süreyi açık şekilde içerir.

(7) Uçuşa elverişlilik direktiflerinin, uygulanması zorunlu direktiflerin ve operasyonel direktiflerin durum bilgisi; bu direktiflerin uygulanabilirlik durumunu, revizyon numarasını, uygulama tarihini, uygulama anındaki hava aracı veya komponente ait uçuş saati ve uçuş sayısı bilgilerinden uygun olanını, farklı metodlar içeriyorsa uygulanan metod bilgisini ve hangi bölümlerin uygulandığı bilgilerini, bir sonraki uygulanacağı tarih, uçuş saati ve uçuş sayısı bilgilerini ve kalan süreyi içerir.

(8) Modifikasyon ve tamir durum bilgisi; uygulanan tamir ve modifikasyon listesini, bunların uygulama referansı ve tarihi ile birlikte uygulama anındaki hava aracı veya komponente ait uçuş saat ve sayı bilgilerini, uygulamada kullanılan tüm çizim ve uygulama talimatlarını ve varsa tekrar kontrol zamanını, mühendislik analizlerini, yer veya uçuş test raporunu, ağırlık denge değişikliği bilgisini, bakım ve uçuş el kitabına getirdiği değişiklikleri, bakım programı değişikliklerini içerir.

(9) 7 nci maddede belirtilen uçuşa elverişliliğin sürekliliğini sağlama görevlerinin yönetiminden sorumlu olan kuruluş, bu maddede ayrıntılarıyla belirtilen kayıtları kontrol eder ve talep edilmesi halinde bu kayıtları yirmidört saati geçmeyecek şekilde Genel Müdürlüğe sunar.

(10) Sürekli uçuşa elverişlilik kayıt sistemine girişi yapılan tüm bilgilerin açık ve doğru olması gerekir. Bir kaydın düzeltilmesi gerektiğinde, bu düzeltme işlemi orijinal kayıt imha edilmeden açıkça görülecek bir şekilde yapılır.

(11) İşletmeci, belirtilen sürelerle aşağıdaki kayıtların saklanmasını sağlayacak bir sistem kurar:

a) Hava aracı ve hava aracına takılan veya takılı bulunan ömürlü komponentlerle ilgili ayrıntılı bakım kayıtlarının tümü, hava aracının veya komponentin hizmetten tamamen çekildiği tarihten itibaren en az otuzaltı ay süreyle saklanır.

b) Hava aracının ve hava aracına takılan veya takılı bulunan ömürlü komponentlerin tümünün toplam uçuş zamanı ve uçuş sayısı ile ilgili kayıtlar, hava aracının veya komponentin hizmetten tamamen çekildiği tarihten itibaren en az yirmidört ay süreyle saklanır.

c) Ömürlü bir komponentin son periyodik bakım tarihinden itibaren geçen uçuş zamanı ve uçuş sayıları ile ilgili kayıtlar, en az o komponentin iş kapsamı ve detayları eşdeğer düzeyde olan başka bir periyodik bakımı yapılana kadar saklanır.

ç) Genel Müdürlük tarafından onaylanan hava aracı bakım programının, bakım programında belirtilen sürelere uyumu ile ilgili güncel durumu hakkında bilgi ve kayıtlar, hava aracının veya o komponentin periyodik bakımının yerine iş kapsamı ve detayları eşdeğer düzeyde olan başka bir periyodik bakımı yapılana kadar saklanır.

d) Uygulanabilir olan uçuşa elverişlilik direktiflerinin güncel durumu hakkında bilgi ve kayıtlar, hava aracının veya komponentin hizmetten tamamen çekildiği tarihten itibaren en az oniki ay süreyle saklanır.

e) Hava aracında, motorlarda, pervanelerde ve hava aracının uçuş operasyonunu doğrudan etkileyen diğer komponentlerde yapılan güncel modifikasyon ve tamir işlemlerinin ayrıntıları ve kayıtları, bunların hizmetten daimi olarak çekildiği tarihten itibaren en az oniki ay süreyle saklanır.

(12) Sürekli uçuşa elverişlilik kayıtları, SUYEK’te belirtilmesi, Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması koşuluyla basılı veya elektronik ortamda saklanabilir. Bu kayıtlara erişim yetkili personel ile sınırlandırılır ve verilerin değiştirilmesine, yangına ve sele karşı gerekli tedbirler alınır.

(13) Elektronik ortamda saklanan kayıtlar, yirmidört saati geçmeyen aralıklarla güncellenir ve bu kayıtlar için en az bir yedekleme sistemi kurularak farklı bir yerde muhafaza edilir.

İşletmecinin hava aracı teknik kayıt sistemi

MADDE 12 – (1) İşletmeci, 11 inci maddede belirtilen gerekliliklere ek olarak teknik kayıt sistemi kurar. Teknik kayıt sisteminde aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Sürekli uçuş emniyetini temin etmek için her bir uçuş hakkında bilgi.

b) Güncel bakım çıkış sertifikası.

c) Periyodik olmayan ve bir sonraki periyodik bakımların yapılması gereken tarihler, Genel Müdürlük tarafından onaylı SUYEK prosedürüne göre başka bir yerde tutulabilen, periyodik olmayan ve bir sonraki periyodik bakımların yapılması gereken tarihler.

ç) Hava aracının operasyonunu etkileyen tüm ertelenmiş arızalar.

d) Bakım destek anlaşmaları konusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenen direktifler ile rehber bilgiler.

(2) Teknik kayıt sistemi, Genel Müdürlüğün uygun göreceği şekilde basılı form veya bilgisayar sistemi şeklinde olur veya her ikisinin karışımından oluşur.

(3) Hava aracı kabini, kargo bölmesi ve var ise mutfağı ile ilgili arızalar teknik kayıt defterinde veya teknik kayıt defterinin bir parçası olarak farklı bir defterde kayıt altına alınır.

(4) Teknik kayıt sistemi ve bu sistemde daha sonra yapılabilecek değişiklikler Genel Müdürlüğün onayına tabidir ve SUYEK revizyonu şeklinde onaylanır.

(5) İşletmeci, hava aracı teknik kayıtlarının son kayıt tarihinden itibaren en az otuzaltı ay süreyle saklanmasını sağlar.

Sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarının devredilmesi

MADDE 13 – (1) İşletmeci, hava aracı başka bir işletmeciye devredildiğinde, 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen kayıtların da hava aracıyla birlikte devredilmesini sağlar.

(2) İşletmeci, uçuşa elverişliliğin sürekliliği yönetimini bir SUEYK’e sözleşmeyle devrettiğinde, 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen kayıtların da bu kuruluşa devredilmesini sağlar.

(3) Hava aracının yeni işletmecisi veya SUEYK 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen kayıtların tutulma sürelerine uymakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bakım Standartları

Bakım verileri

MADDE 14 – (1) Bir hava aracının veya komponentin bakımını yapan kişi veya kuruluş; modifikasyonlar ve tamirler dâhil tüm bakımların uygulanmasında gerekli güncel bakım verilerini temin ederek bu verileri kullanır.

(2) Geçerli bakım verileri;

a) Genel Müdürlük tarafından yayımlanmış ilgili gereklilik, prosedür, standart veya bilgilerden,

b) Geçerli ve uygulanabilir uçuşa elverişlilik direktifleri, uygulanması zorunlu direktifler ve operasyonel direktiflerden,

c) Tip sertifikası, ilave tip sertifikası sahipleri ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen bir tamir veya modifikasyon kuruluşu tarafından yayımlanmış sürekli uçuşa elverişliliğe yönelik geçerli talimatlardan,

ç) SHY 145–01’in 18 inci maddesine uygun verilerden,

oluşur.

(3) Bir hava aracının veya komponentin bakımını yapan kişi veya kuruluş, geçerli tüm bakım verilerinin güncel ve gerektiğinde kullanıma hazır olmasından sorumludur.

(4) Kişi veya kuruluş, bakım esnasında kullanılacak bir çalışma kartı veya çalışma tablosu sistemi kurar. Bakım verilerini bakım kartının uygun şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde çalışma kartlarına veya çalışma tablolarına uyarlar veya bu gibi bakım verilerinin içindeki ilgili bakım kartlarına açık şekilde atıfta bulunur.

Bakımın uygulanması

MADDE 15 – (1) Hava aracı veya komponetlerin tüm bakımları, onaylı bakım programına göre SHY 145–01’in ilgili gerekliliklerine uygun gerçekleştirilir.

(2) İşletmeci, uygulanan bakımların SHY 145-01’in gerekliliklerine uygun gerçekleştirilmesini takip eder.

Hava aracı arızaları

MADDE 16 – (1) Uçuş emniyetini doğrudan etkileyen herhangi bir arıza giderilmeden uçuş gerçekleştirilemez.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sadece SHY/EASA Part–145 kapsamında yetkili onaylayıcı personel; bu Yönetmelik kapsamındaki hava araçları için SHY 145–01’in ilgili madde gerekliliklerine uygun bakım verilerini kullanarak bir arızanın uçuş emniyetini doğrudan etkileyip etkilemediğine ve hangi arıza gideriminin uçuştan önce gerçekleştirileceğine ve hangi arızanın ertelenebileceğine imalatçı firmanın ilgili belgesine göre karar verir. Bu durum;

a) Bakım kısıtlaması ve bakım uygulaması gerektirmeyen ve sadece operasyonel kısıtlama getiren durumlarda Genel Müdürlük tarafından onaylanan MEL’in pilot tarafından kullanılmasını,

b) Hava aracının Genel Müdürlük ve üretici tarafından kabul edilebilir olarak tanımlanan arızaları veya hasarı,

kapsamaz.

(3) Uçuş emniyetini doğrudan etkilemeyen arızalar bakım verilerinde belirtilen limitler içerisinde giderilir.

(4) Ertelenen arızalar uçuştan önce sürekli uçuşa elverişlilik kayıt sistemi ve teknik kayıt sistemine kaydedilir. İşletmeci, kayıt altına alınan arızaların uygun sürelerde giderildiğinden emin olunacak bir sistem kurmakla yükümlüdür.

(5) İşletmeci, tekrarlayan arızaların takibi ve uygun standartlarda giderilmesi için bir sistem kurar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Komponentler

Komponentlerin kullanımı

MADDE 17 – (1) SHY 145–01’in 17 nci madde gerekliliklerini sağlamayan komponentler hava aracına takılamaz.

(2) Kişi veya onaylı bakım kuruluşu, bir komponenti hava aracına takmadan önce bu komponente uygulanabilir modifikasyonlar ve uçuşa elverişlilik direktifleri bakımından komponentin takılmaya uygun olmasından sorumludur.

(3) Standart parçalar, yalnızca bakım verilerine uygun olması ve uygunluk belgesinin bulunması durumunda bir hava aracı veya bir komponent üzerine takılır.

(4) Hammadde veya sarf malzemeler; yalnızca hava aracı veya komponent imalatçısı tarafından ilgili bakım verilerinde belirtilmesi, gerekli özellikleri karşılaması ve uygunluk belgesinin bulunması durumunda bir hava aracı veya bir komponent üzerinde kullanılır.

Komponentlerin bakımı

MADDE 18 – (1) Hava araçlarında bulunan tüm komponentlerin tüm bakımları onaylı bakım kuruluşu tarafından yapılır.

(2) Hava aracı bakım verileri veya Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde komponent bakım verileri doğrultusunda herhangi bir komponentin bakımı, bu komponent hava aracına takılı kaldığı sürece SHY/EASA Part 145 kapsamında A kategorisinde yetkili onaylı bakım kuruluşu tarafından yapılır. Hava aracı bakım verileri erişimin kolaylaştırılması için bu komponentin hava aracından sökülmesine müsaade ediyorsa ve bu durum ilave bakım gerektirmiyorsa bu komponentin bakım için geçici olarak çıkarılır. Bu durumda komponente değil hava aracına bakım çıkış sertifikası düzenlenir.

(3) Motor veya APU bakım verileri veya Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde komponent bakım verileri doğrultusunda herhangi bir motor veya APU komponentinin bakımı, bu komponent motor veya APU üzerinde takılı kaldığı sürece SHY/EASA Part 145 kapsamında B kategorisinde yetkili onaylı bakım kuruluşu tarafından yapılır. Motor veya APU bakım verileri erişimin kolaylaştırılması için bu komponentin motor veya APU üzerinden sökülmesine müsaade ediyorsa ve bu durum ilave bakım gerektirmiyorsa bu komponentin bakım için geçici olarak çıkarılır.

Hizmet ömrü sınırlı komponentler

MADDE 19 – (1) Hava aracına takılan veya takılacak olan hizmet ömrü sınırlı komponentler üretici tarafından belirlenen ve onaylı bakım programında belirtilen hizmet ömrünü aşamaz. İşletmeci; hizmet ömrü sınırlı komponentler için takip sistemi kurar.

(2) Takip sisteminde onaylı hizmet ömrü uygun olarak takvim günü, uçuş saati, iniş sayısı veya uçuş adedi olarak belirtilir.

(3) Periyodik bakım süresi dolan komponent, bakım için hava aracından sökülür.

(4) Hizmet ömrü dolan komponent, bir daha kullanılmamak üzere hava aracından sökülür.

Gayrifaal komponentlerin kontrolü

MADDE 20 – (1) Bir komponent aşağıdaki durumlarda gayrifaal sayılır:

a) Bakım programında belirtilen hizmet ömrünün dolması.

b) Uygulanabilir uçuşa elverişlilik direktiflerine, uygulanması zorunlu direktiflere, operasyonel direktiflere ve Genel Müdürlük tarafından zorunlu tutulan diğer sürekli uçuşa elverişlilik gerekliliklerine uymaması.

c) Uçuşa elverişlilik durumunu veya hava aracına takılması için elverişli olduğunu belirlemek için gereken bilgilerin bulunmaması.

ç) Arıza veya işlev bozukluğuna dair kanıtların olması.

d) Faal olmasını etkileyecek olası bir olaya veya kazaya karışmış olması.

(2) Gayrifaal komponentler, belirlendikten sonra komponentlerin gelecekteki durumu konusunda bir karar alınana kadar yetkili bir bakım kuruluşunun kontrolü altında güvenli bir yerde gerekli bilgileri içerecek şekilde etiketlenerek depolanır.

(3) Onaylı hizmet ömürlerini doldurmuş veya onarılamaz bir arıza içeren komponentler kurtarılamaz olarak tanımlanır ve onaylı hizmet ömürleri uzatılana veya standartlara uygun bir onarım çözümü bulunana kadar komponentin ikmal sistemine tekrar girmesine izin verilmez.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında sorumlu kişi veya işletme;

a) Kurtarılamaz komponentlerin yetkili bir bakım kuruluşunda muhafaza edilmesini sağlar veya;

b) Bu gibi komponentlerin ekonomik kurtarma limitleri veya onarım dışı olduğunun tespit edilmesini müteakip, tekrar kullanılmalarını önleyecek şekilde imha edilmelerini sağlar.

(5) Kullanılamaz olarak tanımlanmış komponentler olduğu şekliyle imha edilir veya eğitim veya araştırma amaçlı olarak ilgili kuruluşa sorumluluğu ile birlikte devredilir.

ALTINCI BÖLÜM

SUEYK

SUEYK gerekliliği

MADDE 21 – (1) SUEYK; hava aracı uçuşa elverişliliğinin sürekliliğini sağlamak için gerekli organizasyonu kurar.

(2) Sürekli uçuşa elverişliliği talep edilen hava aracı, SUEYK onay sertifikasında belirtilmediği müddetçe operasyona başlayamaz.

(3) Ek-8’de yer alan SUEYK Onay Sertifikası; Genel Müdürlük tarafından düzenlenen işletme ruhsatının bir parçasıdır.

(4) İşletme ruhsatının geçerliliği, SUEYK Onay Sertifikasının geçerliliğine bağlıdır.

(5) Genel Müdürlükçe hava taşıma işletme ruhsatı düzenlenmeyen ancak bu Yönetmelik gerekliliklerini sağlayan kuruluş için de SUEYK Onay Sertifikası düzenlenir.

SUEYK yetkileri

MADDE 22 – (1) Onaylı SUEYK aşağıda belirtilen yetkilere sahiptir:

a) SUEYK Onay Sertifikasında belirtilen hava aracı tiplerinin uçuşa elverişliliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla rapor düzenlemek.

b) SUEYK Onay Sertifikasında ve işletme ruhsatında belirtilmesi durumunda, hava araçlarının uçuşa elverişliliğinin sürekliliğini sağlamak.

c) Sahip olduğu SUEYK Onay Sertifikasında belirtilmesi koşuluyla; uçuşa elverişliliğin sürekliliği görevlerinin bir kısmını, kendi kalite sistemi gözetiminde çalışan anlaşmalı bir diğer kuruluşa yaptırmak.

ç) Genel Müdürlük tarafından tanzim edilen ve Ek-9’da yer alan Uçuşa Elverişlilik Sertifikasını bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uygun olarak temdit etmek.

(2) Onaylı bir SUEYK ayrıca, bu Yönetmelik gerekliliklerini karşılaması halinde uçuşa elverişlilik gözden geçirme konusunda yetkilendirilir ve bunlara ek olarak;

a) Yetkisi kapsamında Uçuşa Elverişlilik Sertifikasını bu Yönetmeliğe uygun olarak temdit etmek,

b) Ek-10’da yer alan Sürekli Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Formu düzenleyerek Genel Müdürlüğe göndermek,

c) SUEYK Onay Sertifikasında belirtilen hava aracı tipinde, başka bir ülkenin hava aracının uçuşa elverişliliği hakkında, sicil ülkesinin sivil havacılık otoritesine tavsiyelerde bulunmak,

yetkilerine sahiptir.

(3) Onaylı bir SUEYK ayrıca uçuşa elverişlilik sertifikası temdit etmeye yetkili olduğu tipteki hava araçları için Genel Müdürlük tarafından test ve kontrol uçuş müsaadesi yayımlama konusunda yetki alma hakkına sahiptir. Bunun için gereklilikler Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Başvuru

MADDE 23 – (1) SUEYK’in, yetki başvurusu yapmadan önce Ek-4’te yer alan SUEYK Yetki Belgesi Başvuru Formu ve Ek-1’de belirtilen belgeleri sunarak Genel Müdürlükten ön izin alması gerekir.

(2) SUEYK; uçuşa elverişliliğin sürekliliği yönetim sisteminin onaylanması amacıyla veya yetki kapsamında değişiklik olması durumunda, ilgili hava aracının operasyona başlama tarihinden en az kırkbeş gün önce Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuruda bulunmak zorundadır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında ilk defa yetkilendirilmek üzere veya yetki kapsamında değişiklik yapılması için başvuran kuruluşlardan Ek-2 veya Ek-3’te belirtilen bilgi ve belgeler istenir.

(4) Başvuru sahibinin istenen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak göndermesi ve gerekli nitelikleri taşıdığına Genel Müdürlük tarafından kanaat getirilmesi halinde başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde kuruluşun yönetim tesislerinde yerinde denetleme yapılır.

Denetleme

MADDE 24 – (1) SUEYK’in Ek-2 veya Ek-3’te belirtilen belgelerle Genel Müdürlüğe başvurusunun ardından Genel Müdürlük, söz konusu belgeler üzerinde ve işletmeci bünyesinde inceleme ve denetleme gerçekleştirir.

(2) Yapılan denetlemelerde EASA Part-M’de yer alan Form-13 kullanılır.

(3) Denetleme sonucunda varsa eksiklikler ile bunlara ilişkin görüş ve öneriler SUEYK’e yazılı olarak en geç otuz gün içerisinde bildirilir.

(4) Denetleme esnasında kuruluşun sorumlu müdürü ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek diğer personeli ile bir toplantı yapılır.

(5) Genel Müdürlük, SUEYK’in faaliyetlerini, yazışmalarını, kayıtlarını ve benzer iş ve işlemlerini bu Yönetmelik ve ilgili talimatlarda belirtilen esaslara göre haberli veya habersiz olarak denetler. Ayrıca, uluslararası kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğe yapılan denetimlerde bu uluslararası kuruluşların denetçileri de SUEYK’e yapılacak denetimde gözlemci olarak katılma hakkına sahiptir.

İlk yetkilendirme ve yetkinin uzatılması

MADDE 25 – (1) Yapılan denetlemeler sonucunda SUEYK’in bu Yönetmelikte istenen koşulları sağladığının Genel Müdürlük tarafından tespit edilmesi halinde, SUEYK adına SUEYK Onay Sertifikası; ilk verilişte en fazla bir yıl için düzenlenir ve en fazla üç yıl süre ile yenilenir.

(2) SUEYK, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmediği sürece faaliyetlerine başlayamaz.

(3) İlave olarak sorumlu yönetici personel adına düzenlenmiş Ek-5’te yer alan Form-4, SUEYK’e ait SUYEK ve onay kapsamında bulunan hava araçlarının bakım programları onaylanır. SUYEK, bu onayın verilmesi için gereken çalışmanın ve işin kapsamını açıklar.

(4) SUEYK, SUEYK Onay Sertifikasının geçerliliğinin sağlanması amacıyla denetlenerek bu Yönetmelikte istenen koşulların sağlandığının tespit edilmesi halinde SUEYK Onay Sertifikası en fazla üç yılda bir uzatılır.

(5) SUEYK’in bu Yönetmelikte belirtilen ilgili gerekliliklerinin tespiti için yapılacak denetleme aralıkları oniki aydan fazla olamaz.

(6) Yetkisi uzatılacak kuruluşun uzatma işlemleri yapılmadan önce sorumlu müdürü ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek diğer personeli ile önemli uygunsuzluklar hakkında oniki ayda bir toplantı yapılır.

Yetkinin kapsamı

MADDE 26 – (1) SUEYK’in yetki kapsamı, Genel Müdürlük tarafından düzenlenen SUEYK Onay Sertifikası üzerinde belirtilir.

(2) SHY-6A kapsamında yetkilendirilen işletmelerin ruhsatında onaylı SUEYK belirtilir.

(3) Yetki kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetler SUYEK’te uygun şekilde belirtilir.

Yetkinin geçerliliği

MADDE 27 – (1) Onay, en fazla otuzaltı aylık bir süreyle geçerli olmak üzere verilir.

(2) SUEYK’in yetkisi; geçerlilik süresinin dolmadığı, verilen SUEYK Onay Sertifikasının iptal edilmediği veya askıya alınmadığı durumlarda ve;

a) SUEYK’in bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması,

b) SUEYK’in Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen denetçilere yine Genel Müdürlük tarafından belirlenecek tarihlerde denetim yapmalarına imkân vermesi,

c) Genel Müdürlük ücret tarifesinde belirtilen ücretin ödenmesi,

şartıyla geçerlidir.

(3) Onayın yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi halinde, onay sertifikası, bakım programları onay belgeleri Genel Müdürlüğe iade edilir.

SUEYK’e ilişkin değişiklikler

MADDE 28 – (1) SUEYK, aşağıda belirtilen hususlarda bir değişiklik yapmadan önce, Genel Müdürlükten izin alır:

a) Kuruluşun adı ve unvanı.

b) Kuruluşun yeri.

c) Kuruluşun kullandığı ek yerler.

ç) Sorumlu yönetici.

d) 31 ve 32 nci maddelerde belirtilen kişilerin değişikliği.

e) Onayı etkileyebilecek tesisler, prosedürler, iş kapsamı ve personel.

(2) Personelde yapılacak veya kuruluş yönetiminin haberdar olmadığı değişiklikler; değişiklik tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

SUYEK

MADDE 29 – (1) SUEYK, SUYEK’i aşağıdaki hususları da içerecek şekilde Ek-6’ya uygun olarak hazırlar:

a) Kuruluşun her zaman bu Yönetmeliğin gerekliliklerine ve el kitabına uygun hareket edeceğini ve çalışacağını teyit etmek için sorumlu yöneticinin imzaladığı bir beyan.

b) Kuruluşun iş kapsamı.

c) 31 inci maddede belirtilen şahısların unvanları ve isimleri.

ç) Sorumluluk ve görev alanlarının belirtildiği organizasyon şeması.

d) 32 nci maddede belirtilen uçuşa elverişlilik gözden geçirme personelinin havacılık tecrübelerinin de belirtildiği isim listesi.

e) Tesisler hakkında genel bir tanımlama ve tesislerin yeri hakkında bilgiler.

f) SUEYK’in bu Yönetmeliğin gerekliliklerine ve koşullarına uyumu sağlamak amacıyla uyguladığı prosedürler.

g) Bu Yönetmelik kapsamındaki hava araçları için onaylı bakım programları listesi, diğer hava araçları için genel veya temel bakım programları listesi.

(2) SUYEK’te ve bu maddede belirtilen değişiklikler yürürlüğe girmeden önce Genel Müdürlük onayına tabidir.

(3) SUYEK’te yapılacak küçük ve geçici değişiklikler, SUEYK’in SUEYK Onay Sertifikasında belirtilen işlemleri etkilememesi koşuluyla ikinci fıkra hükmünden ayrı olarak, Genel Müdürlük tarafından onaylı bir prosedürle uygulanır.

Tesisler

MADDE 30 – (1) Tesisler ile ilgili aşağıdaki şartlar aranır:

a) Tüm tesislerde yangına karşı gerekli önlemlerin alınması.

b) Çalışma ortamı için uygun bir ofis yerleşiminin sağlanması.

c) Çalışma ortamının, havalandırma, aydınlatma, sıcaklık, nem ve gürültü yönlerinden yapılan işe uygun ve personelin verimli çalışmasını sağlayacak şekilde olması.

Personel gereklilikleri

MADDE 31 – (1) SUEYK, aşağıda belirtilen organizasyon yapısını kurar:

a) Tüm uçuşa elverişliliğin sürekliliği yönetim faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesinden sorumlu bir yönetici tayin eder. Sorumlu yöneticinin; kuruluşun tüm faaliyetlerini ve aktivitelerini Genel Müdürlük tarafından gerekli kılınan standartları ve tanımlanan ilave şartları yerine getirmek üzere finanse edebilecek ve yürütecek, ayrıca kuruluşu tek başına temsil edecek yetkiye sahip olması ve müşteri tarafından istenen tüm faaliyetlerin bu Yönetmelik şartlarına göre yapılmasını sağlaması ve bu Yönetmelik ve Part-M ve SHY 145-01/Part–145 konularında temel bilgiye sahip olması gerekir. Sorumlu yönetici, emniyet ve kalite politikasını kurmaktan ve geliştirmekten sorumludur.

b) SUEYK yetkisi bulunan işletmecinin sorumlu yöneticisi, bir sürekli uçuşa elverişlilik yöneticisi tayin eder. Bu kişi, sürekli uçuşa elverişlilik faaliyetlerinin yönetiminden ve gözetiminden sorumlu olup, nihai olarak sorumlu yöneticiye karşı sorumludur.

c) Sürekli Uçuşa Elverişlilik faaliyetlerinden sorumlu yöneticinin SUEYK yetkisindeki hava araçlarından en az birini kapsayan geçerli bir SHY–66’ya göre lisanslı kategori B1 veya kategori C lisansına sahip olan ve üç yılı bakım ortamında olmak üzere en az on yıllık sivil havacılık sektöründe lisanslı personel olarak iş tecrübesine sahip bir teknisyen veya üç yılı bakım ortamında olmak üzere en az on yıllık sivil havacılık sektöründe iş tecrübesine sahip havacılık, uçak, uzay, elektrik, elektronik veya makine mühendisi olması, insan faktörleri, SUYEK, Part–145, Part–M ile kalite sistemi hakkında bilgi ve eğitime sahip olması gerekir.

ç) Sürekli uçuşa elverişlilik yöneticisi, işletmeciyle sözleşmesi bulunan bir bakım kuruluşunda görev yapamaz.

d) SUEYK, yetki kapsamı devam ettiği müddetçe uygun niteliğe sahip yeterli sayıda personel çalıştırır.

e) Sürekli uçuşa elverişlilik yönetiminde görev alan personelin tümünün nitelikleri güncellenerek Genel Müdürlüğe her altı ayda bir gönderilir.

f) Sürekli uçuşa elverişlilik yönetiminde görev alan tüm personelin nitelikleri kayıt altına alınır.

g) SUEYK; sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi, uçuşa elverişlilik gözden geçirme veya kalite denetim faaliyetlerinde görev alan personeli gerçekleştirdikleri işe uygunluğunu değerlendiren ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen SUYEK prosedürüne uygun bir sistem kurar.

Uçuşa elverişlilik gözden geçirme personeli

MADDE 32 – (1) SUEYK’in uçuşa elverişlilik gözden geçirme kontrolleri yapma ve uygulanabilirse uçuş müsaadesi yayımlama yetkisine sahip olabilmesi veya yetkisinin devam edebilmesi için, Uçuşa Elverişlilik Sertifikası temdit edebilecek, Sürekli Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Formu yayımlayabilecek ve uygulanabilirse test ve kontrol uçuş müsaadeleri yayımlayacak uygun bir uçuşa elverişlilik gözden geçirme personeline sahip olması gerekir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren hava araçları için bu görevi gerçekleştirecek uçuşa elverişlilik gözden geçirme personeli asgari aşağıdaki koşulları sağlar:

a) İlgili hava aracı bakımı ve uçuşa elverişlilik konusunda asgari beş yıllık tecrübeye sahip olmak.

b) SUEYK’in yetkisinde bulunan ve uçuşa elverişliliği gözden geçirilecek hava aracı ve motor tipinde Genel Müdürlük tarafından uygun görülen tip eğitimine sahip olmak.

c) SHY 66–01 kapsamında B1 veya C kategorisi açık ve ilgili tipte yetkili SHY–66 lisansına sahip veya havacılık, uçak, uzay, elektrik, elektronik veya makine mühendisliği mezunu olmak.

ç) Havacılık bakımı kapsamında uçuşa elverişlilik ile ilgili mevzuatlar, operasyonel prosedürler ve gereklilikler, sürekli uçuşa elverişlilik yönetim organizasyonu el kitabı, bakım metodları konularında eğitime ve Genel Müdürlüğün gerekli gördüğü ilave eğitimlere sahip olmak.

(3) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme personeli; SUEYK’te uygun sorumlulukları üstlendiği bağımsız bir pozisyonda görev yapar.

(4) SUEYK tarafından görevlendirilen uçuşa elverişlilik gözden geçirme personelinin Genel Müdürlük gözetiminde bir uçuşa elverişlilik gözden geçirme faaliyetini bu Yönetmelik gerekliliklerine uygun gerçekleştirmesi ve Genel Müdürlük tarafından Ek-5’te yer alan Form-4’ün kabul edilmesi halinde SUEYK tarafından SUYEK’te belirtilir ve bu personele yetki kapsamını açık şekilde gösteren bir yetki belgesi düzenlenir.

(5) SUEYK, hava aracı uçuşa elverişlilik gözden geçirme personelinin sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi konusunda güncel deneyime sahip olmasını sağlar. Bu kapsamda, İşletme uçuşa elverişlilik gözden geçirme personelinin son iki yıl içerisinde en az altı ay aktif olarak sürekli uçuşa elverişlilik yönetim aktivitelerinde görev almasını veya yılda en az bir adet hava aracının uçuşa elverişlilik durumunu gözden geçirmesini sağlar.

(6) SUEYK; uçuşa elverişlilik gözden geçirme personelinin güncel bilgilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla en geç iki yılda bir Part-M, Part–66, Part–145 ve uçuşa elverişliliği gözden geçirilecek ilgili hava aracı tipinde Teknolojik Gelişim eğitimlerini almasını sağlar.

(7) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme personelinin ismi, yetkilendirme belgeleriyle birlikte SUYEK’te listelenmek suretiyle tanımlanır.

(8) SUEYK, uçuşa elverişlilik gözden geçirme konusunda yeterli personele sahip olduğunu gösteren bir adam-saat planı hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar.

(9) SUEYK, tüm uçuşa elverişlilik gözden geçirme personelinin kayıtlarını tutmak zorundadır. Bu kayıtlar, o personelin sahip olduğu uygun niteliklere ilişkin ayrıntılı bilgileri, uçuşa elverişliliğin sürekliliği yönetimi konusunda sahip olduğu deneyim ve aldığı eğitime ilişkin özet bilgilerle birlikte yetki belgesinin bir suretini içerir. Bu kayıtlar, ilgili uçuşa elverişlilik gözden geçirme personeli kuruluştan ayrıldıktan sonra en az iki yıl süreyle SUEYK tarafından saklanır.

Uçuşa elverişliliğin süreklilik yönetimi

MADDE 33 – (1) Sürekli uçuşa elverişlilik yönetimine ilişkin tüm işlemler, Üçüncü Bölüme uygun olarak gerçekleştirilir.

(2) SUEYK, uçuşa elverişlilik yönetimi gerçekleştirdiği her hava aracı için;

a) Yürürlükteki ilgili güvenilirlik programı da dahil, yönetilen hava aracına ilişkin bir bakım programı hazırlayarak, Genel Müdürlük onayına sunar. Onaylanmasına müteakip bu programın uygulanmasını takip eder.

b) Hava aracı bakım programını ve bu programda yapılabilecek ve üretici firma tarafından yayımlanan değişiklikleri; değişiklik tarihinden itibaren en fazla doksan gün içerisinde onay için Genel Müdürlüğe sunar.

c) Modifikasyon ve onarım işlemlerinin onaylanması sürecini yönetir.

ç) Tüm periyodik bakım işlemlerinin onaylı bakım programına uygun olarak yürütülmesini ve hava aracının SHY/EASA Part-145 ilgili madde gerekliliklerine uygun servise verilmesini sağlar.

d) Hava aracına uygulanabilir olan operasyonel direktifin, uçuşa elverişlilik direktiflerinin ve Genel Müdürlük tarafından zorunlu kılınan direktiflerin ve önlemlerin uygulanmasını sağlar.

e) Planlı bakım sırasında tespit edilen veya rapor edilen tüm arızaların yetkili bir bakım kuruluşu tarafından uygun bir şekilde giderilmesini sağlar.

f) Hava aracı bakımlarının onaylı bakım kuruluşu tarafından yapılmasını sağlar.

g) Hava aracının planlı bakım işlemlerini, uçuşa elverişlilik direktifleri uygulamasını, ömürlü parçaların değişim zamanı geldiğinde değiştirilmesini ve komponent kontrolü işlemlerini koordine eder.

ğ) Sürekli uçuşa elverişlilik kayıtlarının veya işletmeci teknik kayıt defterlerinin bir örneğini bulundur ve arşivlenmesini sağlar.

h) Ağırlık ve denge raporunun, hava aracının güncel mevcut durumunu doğru yansıtmasını sağlar.

(3) İşletmecinin SHY/EASA Part-145’e uygun olarak yetkisinin bulunmadığı durumlarda; işletmeci, onaylı bir bakım kuruluşu ile 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerinde tanımlanan işlemlerin yaptırılmasını sağlayacak bir bakım anlaşması yapar. Söz konusu bakım anlaşması; 36 ncı maddede belirtilen kalite sistem takibini de içerir.

(4) SHY/EASA Part–145 yetkisinin geçerliliğini kaybetmesi halinde; en geç ondört gün içerisinde onaylı bakım kuruluşu ile yeni bir anlaşma yapılarak Genel Müdürlüğe sunulur.

(5) Hava aracı üs bakımı, planlı hat bakım ve motor bakım sözleşmeleri ve bunlarla ilgili her türlü değişiklik, Genel Müdürlüğe bildirilir.

(6) Hava aracının plansız hat bakım ve plansız motor dâhil komponent bakımı işlemleri, onaylı bakım kuruluşu ile anlaşma yapılmaksızın da iş emri formları ile de ilgili bakım konusunda yetkili onaylı bakım kuruluşu tarafından uygulanır.

SUEYK bakım verileri

MADDE 34 – (1) Onaylı SUEYK, gerekli güncel bakım verilerine sahip olmak ve bu verileri sürekli uçuşa elverişlilik görevlerinin yerine getirilmesi sırasında kullanmaktan sorumludur. Bakım verileri; SUEYK ile yapılan anlaşmada açık şekilde belirtilmesi halinde, hava aracı sahibi veya işletmecisi tarafından sağlanır.

Uçuşa elverişlilik gözden geçirilmesi

MADDE 35 – (1) Onaylı SUEYK, 40 ıncı maddede belirtilen hava aracının Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının geçerliliğini sağlamak için aşağıdaki hususları sağlamak zorundadır:

a) Hava aracının gövde, motor ve pervane uçuş saatlerinin ve iniş sayılarının uygun olarak kaydedilmesi.

b) Uçuş el kitabının hava aracı konfigürasyonu için geçerli olması ve en son revizyon durumunu yansıtması.

c) Onaylı bakım programına göre hava aracında yapılması gereken tüm bakım işlemlerinin zamanında yapılması.

ç) Bilinen tüm arızaların giderilmesi veya ilgili belgeye uygun olarak ertelenmesi.

d) Hava aracına uygulanabilir olan her türlü operasyonel direktifin, uçuşa elverişlilik direktifinin ve Genel Müdürlük tarafından zorunlu kılınan direktiflerin uygulanması ve uygun bir şekilde kaydedilmesi.

e) Hava aracında yapılan tüm modifikasyon ve onarım işlemlerinin onaylı kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi.

f) Hava aracında takılı olan tüm ömürlü komponentlerin usulüne uygun tanımlanması, kaydedilmesi ve bunların onaylı ömür sürelerinin aşılmaması.

g) Hava aracına uygulanan tüm bakım işlemlerinin sonunda SHY 145–01’in ilgili maddesine uygun olarak servise verilmesinin sağlanması.

ğ) Ağırlık ve denge raporunun geçerli olması ve hava aracının güncel durumunu doğru yansıtması.

h) Hava aracının Genel Müdürlük tarafından uygun görülen tip tasarım onayının en son revizyonuna uygun olması.

ı) Gerekliyse, hava aracının güncel konfigürasyonunu yansıtan bir gürültü sertifikasına sahip olması.

i) Genel Müdürlük tarafından uçuşa elverişlilik ile ilgili yayımlanan talimata uygun olması.

(2) Hava aracında fiziksel bir gözden geçirme işlemi, onaylı SUEYK’in uçuşa elverişlilik gözden geçirme personeli tarafından yapılır. Bu gözden geçirme işlemi için, uçuşa elverişlilik gözden geçirme personeline ilgili hava aracı tipinde yetkili en az bir SHY 66–01 lisansına sahip başka personel yardımcı olur. Bu işlem kayıt altına alınır.

(3) Fiziksel gözden geçirme işleminde komponentlerin çalıştırma kontrolü, acil durum ekipmanlarının testi, panel açımı gerektiren gözle kontrol gibi işlemler gerektirmesi halinde, kontroller sonrası ilgili tipte yetkili SHY 66–01 lisansına sahip personel tarafından SHY 145–01’in 20 nci madde gerekliliklerine uygun bakım çıkış sertifikası düzenlenir.

(4) Hava aracının fiziksel gözden geçirme işlemi ile uçuşa elverişlilik gözden geçirme personeli;

a) Gereken tüm işaretlerin ve tabelaların hava aracında uygun yerlere takılı olmasını,

b) Hava aracının onaylı uçuş el kitabı ve tip sertifikası ile uyumlu durumda olmasını,

c) Hava aracının güncel konfigürasyonunun ilgili onaylı veriler ile uyumlu durumda olmasını,

ç) Hava aracı arızalarına yönelik 16 ncı maddeye uygun işlem gerçekleştirilmesini ve herhangi bir görünür arızanın bulunmamasını,

d) Birinci fıkraya göre belgelendirilmiş kayıt gözden geçirme sonuçları ile hava aracı arasında herhangi bir tutarsızlığın bulunmamasını,

sağlar.

(5) Hava aracının fiziksel gözden geçirmesi işlemi, hava aracının uçuşa elverişlilik gözden geçirme sürecinden en fazla doksan gün önceden yapılır.

(6) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme işleminin uçuşa elverişlilik gözden geçirme personeli tarafından bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olarak yapıldığına kanaat getirilmesi halinde;

a) Onaylı SUEYK tarafından uçuşa elverişlilik gözden geçirme işleminin eksiksiz gerçekleştirildiğinden ve uçuş emniyetini etkileyen herhangi bir uygunsuzluk olmadığından emin olunduktan sonra; Uçuşa Elverişlilik Sertifikası temdit edilir ya da Ek-10’da yer alan Sürekli Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Formu yayımlanır.

b) Fiziksel kontrol ve kontrol edilen belgelere uyumu gösteren kayıtlar Sürekli Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Formu ile birlikte Genel Müdürlüğe iletilir.

(7) Bir hava aracı için temdit edilen Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının bir sureti de, on gün içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(8) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme görevleri başka bir kişi veya kuruluşa devredilemez.

(9) Uçuşa elverişlilik gözden geçirme sonuçlarının bu Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamadığı hallerde, bu durum 6 ncı madde kapsamında Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

Kalite sistemi

MADDE 36 – (1) Onaylı SUEYK; hava aracının uçuşa elverişli olmasını sağlamak amacıyla, prosedürlerin yeterliliğini kontrol etmek ve bu prosedürlere uyulup uyulmadığını izlemek amacıyla sorumlu bir kalite sistem yöneticisi belirler. Kalite sistemi; uçuşa elverişliliğin uygunluğunun takibi, gerekli düzeltici ve önleyici önlemlerin sağlanması için doğrudan sorumlu yöneticiye bilgi verecek bir geri besleme sistemini de içerir.

(2) Kalite sistemi, bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerinde belirtilen faaliyetleri takip eder. Bu sistem asgari aşağıda belirtilen görevleri içerir:

a) SUEYK faaliyetlerinin tümünün onaylanmış prosedürlere uygun olarak yapılıp yapılmadığını izlemek.

b) Tüm sözleşmeli bakım işlemlerinin ilgili sözleşmeye uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izlemek.

c) Bu Yönetmeliğin güncel gerekliliklerine sürekli uyum takibini sağlamak.

(3) SUEYK’in gereklilikleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin ne zaman ve ne sıklıkla denetleneceği hususunda; onaylı SUYEK’te belirtilen prosedüre uygun bir denetleme planı hazırlanarak, Genel Müdürlüğün bilgisine sunulur.

(4) Kalite denetlemeleri bağımsız olarak gerçekleştirilir.

(5) Bağımsız kalite denetimi sonrası neyin kontrol edildiğini, uygulanabilir gereklilikler, prosedürler ve ürünlere karşı tespit edilen uygunsuzlukları, uygunsuzluk tespit edilen biriminin yöneticisinin görüşü alınarak belirlenen düzeltici işlem tarihini içeren denetleme raporu ilgili birime en geç bir hafta içerisinde gönderilir. Denetleme raporları, kontrol listeleri ve belgelerle desteklenir.

(6) Bu Yönetmeliğe uyum kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetler yılda en az bir kez kalite birimi tarafından kontrol edilir.

(7) Sorumlu Müdür, tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltici önleyici işlemler konusunda yılda en az iki toplantı düzenler. Bu toplantılar tüm birim yöneticilerinin ve işletmeci sorumlu yöneticisinin katılımı ile yapılır.

(8) Kalite sisteminin ilgili kayıtları en az beş yıl süreyle SUEYK tarafından saklanır.

(9) Kalite sistemi Genel Müdürlük tarafından onaylı olan kuruluşun aynı zamanda SUEYK yetkisi var ise; kalite sistemleri birleştirilir veya ayrı bir kalite sistemi oluşturulur.

(10) Ticari hava taşımacılığında, kalite sistemi işletmecinin kalite sisteminin birleşik bir parçasıdır.

(11) Bu Yönetmelik kapsamındaki hava araçları için Uçuşa Elverişlilik Sertifikası temdit etmeyen ve sürekli uçuşa elverişliliğini yönetmeyen en fazla beş tam zamanlı personelin çalıştığı küçük organizasyonlar 36 ncı maddeye uygun bir kailte sistemi kurar veya kalite sistemi, uygun şekilde yapılacak anlaşma ile denetleme planı, adam-saat planı, tecrübe uygunluğu gösterilerek Genel Müdürlük tarafından uygun görülen dış organizasyon tarafından kontrol edilir.

Kayıt sistemi

MADDE 37 – (1) SUEYK, yaptığı işlerle ilgili tüm detayları kaydeder. 11 inci maddeye ve duruma göre 12 nci maddeye göre gereken tüm kayıtlar saklanır.

(2) Onaylı SUEYK, temdit ettiği her bir Uçuşa Elverişlilik Sertifikası veya yayımladığı Sürekli Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Formunun birer suretini, gereken tüm destekleyici belgelerle birlikte saklar.

(3) Onaylı SUEYK, ikinci fıkrada bahsi geçen tüm kayıtların birer suretini, hava aracının hizmetten kaldırıldığı tarihten itibaren en az iki yıl süreyle saklamak zorundadır.

(4) Kayıtlar, her türlü hasara, tahrifata ve hırsızlığa karşı uygun korunmayı sağlayan bir yöntemle saklanır.

(5) Yedeklemeyi sağlamak amacıyla kullanılan tüm bilgisayar donanımları, çalışma verilerini içeren bilgisayar donanımlarından farklı bir yerde ve bunların uygun koşullarda bulundurulmasına olanak sağlayan bir ortamda saklanır.

(6) Elektronik ortamda saklanan kayıtların her yeni kayıt sonrası yirmidört saat içerisinde yedekleneceği bir sistemin kurularak, bu kayıtların muhafaza edilmesi sağlanır.

(7) Bir hava aracının uçuşa elverişliliğin sürekliliği yönetimi görevlerinin başka bir kuruluşa veya şahsa devredildiği durumlarda, tutulan kayıtların tümü bu kuruluşa veya şahsa teslim edilir. Kayıtların saklanması için öngörülen süreler, bu kuruluşa veya şahsa da uygulanmaya devam edilir.

(8) SUEYK’in faaliyetine son vermesi durumunda tuttuğu tüm kayıtlar hava aracının işletmecisine veya sahibine teslim edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bakım Çıkış Sertifikası

Hava aracı bakım çıkış sertifikası

MADDE 38 – (1) Hava aracının onaylı bakım kuruluşu tarafından hizmete sunulması haricinde, bakım çıkış sertifikası bu Bölüme göre düzenlenir.

(2) Her bakım ve arıza giderme işlemi sonrası bakım çıkış sertifikası düzenlenmeden hava aracı uçuşa verilemez.

(3) Hava aracının tahmin edilemeyen nedenlerden ötürü onaylı bakım kuruluşu ve yetkili onaylayıcı personel bulunmayan bir yerde kalması durumunda hava aracı işletmecisi veya sahibi, en az beş yıllık uygun bakım tecrübesi bulunan ve ICAO tarafından yayınlanmış Personel Lisanslandırma konulu Ek-1’e denk bir lisans sahibi olan bir teknisyen yetkilendirilir. Bu durumda, hava aracına uygulanan bakım detayları, teknisyenin niteliklerine ait kayıtlar saklanır, yapılan iş onaylı bakım kuruluşuna üç günü geçmeyecek şekilde en kısa zamanda tekrar yaptırılır ve Genel Müdürlük ve varsa hava aracının sürekli uçuşa elverişlilik yönetiminden sorumlu organizasyon en geç yedi gün içerisinde bu durum hakkında bilgilendirilir. Bahsi geçen onaylayıcı personele bakım işlerinin uygulanmasında onaylayıcı personelin direk ve sürekli kontrolü altında olmak şartıyla bir veya daha fazla sayıda kişi yardımcı olur.

(4) Bakımın tamamlanamaması durumunda, onaylı hava aracı limitleri dahilinde kalmak şartıyla bakım çıkış sertifikası yayımlanır. Bu durumda işletmecinin ya da SUEYK’in oluru alındıktan sonra tamamlanamayan bakım detayları ve varsa uçuşa elverişlilik ve operasyon kısıtlamalarını içerecek şekilde bakım çıkış formu düzenlenir.

(5) Uçuş emniyetini ciddi olarak tehlikeye sokacak herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda bakım çıkış sertifikası düzenlenemez.

Komponent bakım çıkış sertifikası

MADDE 39 – (1) Bir hava aracı komponentine sadece ilgili komponent kategorisinde onaylı bir bakım kuruluşu tarafından uygulanan bakım sonrası bakım çıkış formu düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Uçuşa Elverişlilik Sertifikası

Hava aracı sürekli uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemi

MADDE 40 – (1) 35 inci maddede belirtilen koşulları sağlayan hava aracı için Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Genel Müdürlük tarafından tanzim edilir.

(2) Hava Aracı Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının geçerliliğinin sürdürebilmesi için, hava aracında ve ilgili uçuşa elverişliliğin sürekliliği kayıtlarında, uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemi bir yılı geçmeyen aralıklarla yapılır.

(3) 35 inci maddede belirtilen koşulları sağlayan hava aracının, son oniki ay içerisinde sürekli olarak aynı SUEYK tarafından yönetilmesi ve hava aracı bakımlarının SHY 145–01 veya EASA PART–145 hükümlerine uygun gerçekleştirilmesi halinde, hava aracı kontrol altında olarak değerlendirilir.

(4) Kontrol altında bulunan hava aracı için, son oniki ay içerisinde uçuşa elverişlilik gözetimini gerçekleştiren ve uçuşa elverişlilik gözden geçirme yetkisine sahip SUEYK tarafından azami bir yıllık Uçuşa Elverişlilik Sertifikası temdit edilir.

(5) Kontrol altında bulunan hava aracı için, son oniki ay içerisinde uçuşa elverişlilik gözetimini gerçekleştiren SUEYK, sürekli uçuşa elverişlilik sertifikasının geçerlilik süresini, 35 inci madde gerekliliklerini karşılaması halinde her seferinde birer yıl süreyle en fazla iki kez temdit eder.

(6) Kontrol altında veya uçuşa elverişlilik gözden geçirme yetkisi bulunan onaylı SUEYK gözetimi altında bulunmayan hava araçları için işletmeci, ilgili tipte yetkili SUEYK tarafından hava aracı için düzenlenen Sürekli Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Formu ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurur. Uygun görülmesi durumunda Genel Müdürlük tarafından Uçuşa Elverişlilik Sertifikası yayımlanır veya temdit edilir.

(7) SUEYK’in hava aracının uçuşa elverişli olmadığını tespit etmesi durumunda Uçuşa Elverişlilik Sertifikası, 35 inci maddede belirtilen koşulları sağlayana dek yayımlanmaz veya temdit edilmez. Bu durum en geç üç gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(8) Uçuş emniyeti açısından sakınca görülmesi veya işletmecinin emniyetli uçuşlar sürdürebileceği konusunda Genel Müdürlükçe bir şüphe doğması halinde Genel Müdürlük, uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemini yaparak Uçuşa Elverişlilik Sertifikasını kendisi yayımlar veya temdit eder. Genel Müdürlük tarafından hava aracının Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının yayımlanması veya temdit edilmesi için işletmeci gerekli belgeyi ve SHY–66 lisanslı destek personelini temin eder.

(9) Genel Müdürlük, hava aracı başka bir otorite tarafından yetkilendirilmiş bir SUEYK tarafından yönetiliyorsa uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemi yapmaya ve Uçuşa Elverişlilik Sertifikası yayımlamaya yetkilidir.

(10) Genel Müdürlüğün uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemi yapması ve Uçuşa Elverişlilik Sertifikası yayımlaması gerektiği durumlarda işletmeci aşağıdakileri sağlar:

a) Genel Müdürlüğün talep ettiği belgeleri sunar.

b) Denetleme personeli için uygun bir yerde uygun çalışma imkânı sağlar.

c) Gerektiğinde, SHY–66 veya dengine uygun nitelikte destek personeli temin eder.

(11) Hava aracının uçuşa elverişli olmadığına dair bir bulgu tespit edilmesi durumunda; tespit edilen bulgular giderilmeden Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının geçerlilik süresi temdit edilmez.

Uçuşa elverişlilik sertifikasının geçerliliği

MADDE 41 – (1) Uçuşa Elverişlilik Sertifikası aşağıdaki koşullardan en az birisi gerçekleştiğinde geçerliliğini yitirir:

a) Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının askıya alınması veya iptal edilmesi.

b) Hava aracının Türk sicilinden düşürülmesi.

c) Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının dayandığı tip sertifikasının askıya alınması veya iptal edilmesi.

(2) Hava aracının Uçuşa Elverişlilik Sertifikası geçersiz ise ya da aşağıdaki koşulların her hangi birinin gerçekleşmesi durumunda uçuş yapılmaz:

a) Hava aracının veya hava aracına takılan herhangi bir komponentin bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları sağlamaması.

b) Hava aracının onaylı ve güncel tip sertifikasına uygunluğunu kaybetmesi.

c) Gerekli önlemler alınmadan, üretici tarafından yayımlanmış uçuş el kitabının veya Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının öngördüğü sınırlamaların dışında operasyon yapması.

ç) Hava aracında uçuşa elverişliliği etkileyen bir kaza veya olay meydana gelmesi ve tekrar uçuşa elverişli hale gelmesi için gereken uygun tedbirlerin alınmaması.

d) Her hangi bir modifikasyon veya onarım işleminin 10 uncu maddeye aykırı gerçekleştirilmesi.

(3) Uçuşa elverişlilik sertifikası, geri alındığı veya iptal edildiği takdirde, Genel Müdürlüğe iade edilir.

Hava aracı sicil kaydının Türkiye içerisinde devredilmesi

MADDE 42 – (1) Bir hava aracı sicil kaydının Türkiye içerisinde devredilmesi halinde, yeni hava aracı işletmecisi yeni bir Uçuşa Elverişlilik Sertifikası talebiyle Genel Müdürlüğe başvurur.

(2) Hava aracının kontrollü ortamda kalması durumunda, mevcut Uçuşa Elverişlilik Sertifikası Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde sertifika geçerlilik tarihine kadar geçerliliğini korur. Bu durumda hava aracının uçuşa elverişliliğini yürüten SUEYK, uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemini yeniden yaparak Genel Müdürlüğe Sürekli Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Formunu gönderir.

İthal edilen hava aracında sürekli uçuşa elverişlilik yenileme işlemi

MADDE 43 – (1) Türkiye sicil kaydına bir hava aracı ithal edildiğinde işletmeci aşağıdaki gereklilikleri sağlar:

a) Genel Müdürlükten teknik uygunluk onayı alır.

b) Yeni bir Uçuşa Elverişlilik Sertifikası talebiyle, ithal edilecek otorite tarafından Genel Müdürlük adına düzenlenmiş ihraç uçuşa elverişlilik sertifikası ile Genel Müdürlüğe başvurur.

c) Onaylı bakım programına uygun olarak tüm bakım işlemlerini onaylı bakım kuruluşuna yaptırır ve güncel bakım çıkış sertifikasını Genel Müdürlüğe sunar.

ç) Yeni hava araçları hariç, onaylı SUEYK’e uçuşa elverişlilik gözden geçirme işlemi yaptırır.

(2) Hava aracının ilgili gerekliliklere uygun olması durumunda, Uçuşa Elverişlilik Sertifikasının yayımlanması için Sürekli Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Formu SUEYK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) İşletmeci, Genel Müdürlüğün kontrol amacıyla hava aracına erişmesine olanak sağlar.

(4) Hava aracının bu Yönetmeliğin ilgili madde gerekliliklerini karşılaması durumunda, Uçuşa Elverişlilik Sertifikası tanzim edilir.

(5) Genel Müdürlük, geçerlilik süresini sınırlamak için emniyet sebepleri bulunmadıkça, azami bir yıl süreyle geçerli bir Uçuşa Elverişlilik Sertifikası yayımlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan işletmeciye, SUEYK’e ve ilgili personele 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesine göre işlem yapılır.

(2) Ayrıca, SUEYK’e aşağıdaki belirtilen durumlarda idari yaptırımlar uygulanır.

a) Yapılan denetimde bu Yönetmeliğe aykırı olan, emniyet standardını düşüren ve uçuş emniyetini doğrudan ciddi olarak etkileyen ve birinci seviye bulgu olarak değerlendirilebilecek önemli bir yetersizlik veya kusur tespit edilmesi ve tespit tarihinden itibaren on gün içerisinde SUEYK’in ilgili düzeltici faaliyeti gerçekleştirememesi halinde; SUEYK yetkisi tespit edilen eksiklik giderilinceye kadar askıya alınır.

b) SUEYK yetkisinin ikinci defa askıya alınması halinde SUEYK yetki belgesi iptal edilir. Söz konusu organizasyon, yetki iptal tarihinden itibaren bir yıl içerisinde SUEYK onayı başvurusu yapamaz.

c) Yapılan denetimde uçuş emniyetini doğrudan etkilemeyen, ancak bu Yönetmelikte belirtilen koşulların tamamının veya bir kısmının kaybedildiğinin tespit edilmesi ve ikinci seviye bulgu olarak değerlendirilmesi halinde SUEYK’e en fazla üç ay süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenir. Verilen süre içerisinde eksiklikleri tamamlamayan SUEYK’in bu eksikliklere ilişkin faaliyeti durdurulur.

ç) SUEYK yetkisinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda yetki belgesinin aslı, sorumlu yönetici personel onay formları ile SUYEK onay sayfasının aslını Genel Müdürlüğe iade etmeyen kuruluşun sorumlu müdürü en az iki yıl süreyle başka bir SUEYK’de, bakım kuruluşunda veya hava taşıma işletmesinde yönetici personel olarak görev yapamaz.

Teknik düzenlemeler

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ve istisnai özellik arz eden teknik konular ile bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin açıklamalar, ICAO ve EASA tarafından bu konulara ilişkin olarak yapılan değişikliklere ilişkin esaslar, EASA IR Part-M’de belirtilen uygulamalara paralel olarak Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

Uyum

MADDE 46 – (1) SUEYK’lerin, Türkiye’nin üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu, ICAO ile EASA tarafından hava aracı uçuşa elverişliliği ile ilgili yayımlanan standartlarda oluşan yenilik ve değişikliklere Genel Müdürlük tarafından aksi belirtilmedikçe faaliyeti süresince uyum sağlanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 47 – (1) 19/8/2004 tarihli ve 25558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Bakım Sistemi Yönetmeliği (SHY-M) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İşletmeci, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay içinde bu Yönetmelik gerekliliklerini sağlar.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.