21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 96 ncı maddesinde değişiklik yapan ve 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan “yayımı tarihinden itibaren bir ay sonra,” ibaresi “31/1/2013 tarihinde,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.