21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNİN YÖNETİMİ HAKKINDA 3030 SAYILI

KANUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/12/1984 tarihli ve 18603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.