21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 15 – (1) İlk defa zabıta memurluğu kadrolarına atanacaklardan;

             a) Atama başvuru formu,

             b) Diplomanın aslı veya Kurumca onaylı sureti,

             istenir. Atama başvuru formunda başvuru sahiplerinin T.C. kimlik numaraları, sabıka kaydı olup olmadığına dair beyanları, askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanları ve görevini devamlı olarak yapmaya engel bir sağlık durumu olmadığına dair beyanları yer alır.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/4/2007

26490