4 Aralk 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28132

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

AHAP AMBALAJ MALZEMELERNN ISIL LEME TAB TUTULMASI VE ARETLENMESNE DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, bitki zararls organizmalarn ahap ambalaj malzemeleri ile tanmas ve yaylmasn engellemek iin gerekli usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, ham ahaptan imal edilmi ambalaj malzemeleri ile tanan bitki zararls organizmalarn yaylmas riskini nlemeye ynelik olarak, uluslararas ticaret faaliyetlerinde kullanlmak zere; palet, sandk, tahta silindir kasa, kutu, makara, ambalaj destek malzemesi, paketleme bloklar, ambar raf, ykleme tahtalar, palet kollar ve kzaklar imal eden, tamir eden iletmelere, ahap ambalaj malzemesi iaretleme izin belgesi verilmesi ile sl ilem frn ve otomasyon sistemini kuran firmalarn yetkilendirilmesi hususlarn kapsar.

(2) 6 mm ve daha az kalnlktaki ham ahap ambalaj malzemeleri ile kontrplak, yonga levha, ynl rg levha ya da kaplama tahta gibi yapkan, s ve basn veya bunlardan meydana gelen bir terkip kullanlarak imal edilmi olan ve tamam ile ahap zellikli rnlerden meydana gelen ahap ambalaj malzemeleri bu Ynetmeliin kapsam dndadr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ahap: Kabuklu ya da kabuksuz olmak zere, yuvarlak ahap, biilmi ahap, ahap yonga veya ambalaj yardmc maddesini,

b) Ahap ambalaj malzemesi: Ambalaj destek malzemesi dahil, bir maln desteklenmesi korunmas veya tanmasnda kullanlan palet, sandk, silindir kasa, kutu, makara, paketleme bloklar, ambar raf, ykleme tahtalar, palet kollar ve kzaklar gibi kat rnler hari ahap veya ahap rnleri,

c) Ahap hammaddesi: Ahabn bnyesini deitiren bir retim srecine veya emprenye ilemine tabi tutulmam ahab,

) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

d) Genel mdrlk: Gda ve Kontrol Genel Mdrln,

e) IPPC: Uluslararas Bitki Koruma Birliini,

f) Isl ilem (HT): Ahap ambalaj malzemelerinin, asgari 30 dakika sre ile 56 Clik asgari bir ahap z scakl elde etmek zere stlmasn,

g) Isl ilem operatr: Belli bir eitimden gemi ve sl ilem yapmak zere Bakanlka yetkilendirilmi, en az lise mezunu eleman,

) ISPM: Bitki sal nlemleri iin uluslararas standartlar,

h) l mdrl: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl il mdrln,

) aret: Dzenlemeye tabi eya zerine bunun bitki sal durumunu dorulamak zere konulmu ve uluslararas dzeyde tannm resm bir mhr ve logoyu,

i) zin belgesi: Ahap ambalaj malzemesi iaretleme izin belgesini,

j) Kabuksuz ahap (DB): Damar dokusu hari, tm kabuk, budak etrafndaki ie doru bym kabuk ve yllk bymenin oluturduu kabuk kovuklarnn karlm olduu ahab,

k) Karantina odas: Duvarlar betonarme, metal veya ahaptan korunakl bir ekilde yaplm, tavan kapal, sl ilem frnnda ilemden geirilen ahap ambalaj malzemesini alacak byklkte ve ilemden geirilen rnlere etraftan bulamay nleyecek zellikte yaplm oday,

l) Kontrol grevlisi: Bakanlk tarafndan resm kontrol yetkisi verilen, ahap ambalaj malzemesini ve iletmesini bu Ynetmelik hkmlerine gre denetleyen Genel Mdrlk, il mdrl veya mdrlkte grevli ziraat mhendisleri ile; Genel Mdrlk, il mdrl, mdrlk, Orman ve Su leri Bakanl ile Orman Genel Mdrlnn merkez veya tara tekilatnda grevli orman endstri mhendislerini,

m) Mal: Ticari veya baka bir amala bir yerden bir yere nakledilen her trl eyay,

n) Mdrlk: Zirai Karantina Mdrln,

o) Parti: Bir seferde sl ilemden geirilen ahap ambalaj malzemesinin tamamn,

) Teknik kurutma (KD): Ahap ambalaj malzemesinin, kapal bir oda iinde, kuru madde zerinden nem ieriinin % 20nin altna drlecek ekilde, s ve nem kontrol kullanlarak kurutulduu ilemi,

p) Zararl organizma: Bitki veya bitkisel rnlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanlarn tr, streyn veya biyotiplerini,

ifade eder.

KNC BLM

Kullanlm Ahap Ambalaj Malzemesi ve Onayl Tedbirler

aretli ve kullanlm ahap ambalaj malzemesi

MADDE 5 (1) thal edilen veya lke ierisinde dolam sonucu elde edilmi olan ISPM-15 iaretini tayan ahap ambalaj malzemeleri, karantina koullar korunmak kaydyla ihra edilecek bir mal ile birlikte kullanlabilir. Ancak; sl ilem uygulamasndan gemi ve iareti bulunan ahap ambalaj malzemesinde, para ekleme veya tamirat yapldnda, ambalaj malzemesi yeniden sl ilemden geirilir ve eklenen para iaretlenir.

Onaylanm tedbirler ve iaret kullanm

MADDE 6 (1) Ahap ambalaj malzemeleri ile zararl organizma tanma risklerini azaltmak amacyla, zararllara kar etkili muamele, sre, ilem ya da bunlarn bir veya birkann etkin olarak kabul edildii ahap ambalaj malzemeleri ile ilgili onaylanm tedbirler Ek-1de belirtilmitir.

(2) Onaylanm tedbirlerle ilgili iaret kullanmnda Ek-2de belirtilen aadaki hususlara uyulur;

a) HT ileminden gemi ahap ambalaj malzemelerinin, grnr en az iki yzne HT iaretlemesi yaplr. HT ileminden gemi ve iaretini tayan ahap ambalaj malzemesi, 3 cmden az genilikteki kabuk paralar ile alan 50 cm den az kabuk paralar hari kabuk tamamaldr,

b) HT ilemi ile birlikte DB ileminden de geen ahap ambalaj malzemesinin grnr en az iki yzne, HT-DB iaretlemesi yaplr,

c) zin belgesi alan gerek ve tzel kiiler, ambalajda kullanlacak ahap zerindeki kabuk paralarnn atlmas ya da kabuun soyulmas iin tm nlemleri alr. DB yetkisinin kullanlmas iin Ek-5teki taahhtname kii veya firmalarca onaylanr.

NC BLM

zin Belgesi Bavurusu ve Isl lem Operatr Seimi

zin belgesi bavurusu

MADDE 7 (1) Bnyelerinde sl ilemden sorumlu bir sl ilem operatr istihdam eden ahap ambalaj malzemesi imalatlar, ihracatlar ve bu sektrde faaliyet gsteren dier ilgili taraflar, izin belgesi almak iin ikinci fkraya gre bavuruda bulunur.

(2) zin belgesi almak isteyen gerek veya tzel kiiler, aadaki belgelerin asllar veya belgeyi veren kurum onayl ya da asln grmek artyla, il mdrl veya mdrlke onayl suretleriyle birlikte il mdrl veya mdrle bavurur.

a) Bavuru dilekesi,

b) yeri ama ve alma ruhsat,

c) Isl ilem frn ve hesab, kapasite raporuna ilenmi olarak hazrlanacak kapasite raporu,

) Oda veya ticaret sicil kayd,

d) Isl ilem operatr belgesi ve sl ilem operatr ile yaplm i szlemesi.

(3) letme sahibinin kendisinin sl ilem operatr olmas durumunda i szlemesi aranmaz.

Isl ilem operatr seimi ve grevleri

MADDE 8 (1) Isl ilem operatr olmak iin en az lise mezun olanlar; diploma, T.C. kimlik numaras beyan ve dileke ile mdrle bavuruda bulunurlar. Adaylar, mdrlk tarafndan oluturulacak eitim program ve bu programa gre dzenlenecek iki gnlk teorik ve pratik eitime katlr. Mdrlk tarafndan yaplacak snavda, yz zerinden yetmi ve daha fazla puan alan adaylar baarl saylr. Baarl bulunan adaylar adna kursu dzenleyen mdrlke Ek-6daki sl ilem operatr belgesi dzenlenir. Isl ilem operatr belgesi dzenlenenlerin listesi Genel Mdrle bildirilir.

(2) Her sl ilem operatr sadece bir iletmeden sorumlu olur, iletme sahibinin ayn ilde birden fazla izin belgeli iletmesinin bulunmas halinde; bu iletmelerin tamamndan bir sl ilem operatr sorumlu olabilir.

(3) Isl ilem operatrnn deimesi veya baka bir sebeple operatrn ii brakmas durumunda; izin belgeli iletmeler bu deiiklii en ge on be gn iinde mdrlk veya il mdrlne bildirmekle ykmldr. Bu iletmeler en ge ay ierisinde yeni bir sl ilem operatr istihdam etmek zorundadr. Bu sre iinde sl ilem operatr istihdam etmeyen izin belgeli iletmelerin izin belgeleri yetkili komisyon tarafndan iptal edilir.

(4) Isl ilem operatr, izin belgeli iletmelerde, sl ilemin bu Ynetmelik dorultusunda tekniine uygun olarak yaplmasndan, sl ilemli ahap ambalaj malzemesinin uygun karantina artlarnda muhafazasndan ve sevkinden sorumludur. Isl ilem operatr, frn otomasyonunun dzenli almasn salar, yaplan ilem sonunda gerekli dokmanlar tedarik ederek saklar, izin belgeli iletme sahibi ile sl ilem yaptran yetkili kiiler arasnda Ek-9da yer alan ISPM-15 szlemesinin imzalanmasn salar. Isl ilem konusunda yenilikleri takip eder ve bu konuda mdrlke dzenlenecek eitimlere katlr.

(5) Isl ilem operatrleri, szleme yaptklar iletmede, kurulu bulunan sl ilem otomasyon sistemi ve sl ilem frnn besleyen kazann altrlmas konusunda, sl ilem frnn kuran firmadan eitim alr.

(6) Isl ilem operatrlerinin, bu Ynetmelikte verilen grevleri tam yapmamas, birden fazla izin belgeli iletmelerde ayn anda almasnn tespiti, veya kendi istei ile operatr belgesi, Genel Mdrlke iptal edilir.

(7) Kendi istei ile operatr belgesi iptal edilenler hari, sl ilem operatr belgesi iptal edilen kiiler, yeniden bu belgeyi almak iin iki yl ierisinde bavuruda bulunamaz.

(8) Isl ilem operatrleri iin Genel Mdrlke kayt defteri tutulur.

DRDNC BLM

Isl lem Tesislerinde Aranan artlar ve Isl lem Testi

Teknik kurutma

MADDE 9 (1) Isl ilemden gemi fakat ahap nem oran yksek bulunan malzemede bcek ve mantar tr organizmalarn yaama ortamnn ortadan kaldrlmas iin teknik kurutma (KD) ilemi yapabilir. Teknik kurutma ilemi yaplm ise iareti, ISPM-15 iaretinin darsna baslr.

(2) Teknik kurutma ileminden geen ahap ambalaj malzemelerine, ayn zamanda sl ilemden de getii kabul edilerek ISPM-15 iareti baslamaz. Bu iaretin baslmas iin ahap ambalaj malzemesinin ayrca sl ilemden geirilmesi gerekir.

Isl ilem tesislerinde aranan artlar ve sl ilem testi

MADDE 10 (1) Isl ilem testi; sl ileme tabi tutulacak ahap ambalaj malzemelerine, frnn her tarafn temsilen Ek-3te belirtilen ekilde ahap scaklk lerler yerletirilir. On ayr noktada ahap ekirdek scakl llr. lk denemeden sonra alnan sonular farkllk gstermezse, bir sl ilem denemesi yeterlidir. On ayr noktadan llen ahap ekirdek scaklklar deerlendirilerek, frnn en ge snan drt blgesi tespit edilir.

(2) Bir iletmede ayn sl ilem otomasyonuna sahip veya farkl otomasyon sistemine sahip sl ilem frn olmas halinde, her sistem ve frn iin ayr test yaplarak sl ilem iin uygunluu tespit edilir. Her iki sl ilem frn iin ayn ISPM-15 iareti kullanlr.

(3) Isl ilem otomasyon sisteminde, sistem ve yazlm program altrld an otomatik olarak kayt yapmaya balar ve programn yazlmna dardan mdahale edilemez.

zin belgeli iletmelerde sl lemi ve bilgisayar kts alm

MADDE 11 (1) HT iaretleme yetkisi verilen iletmelerde, yaplacak sl ilemden nce frn ierisinde bulunan scaklk ler ve veri kayt ekipmanlar kontrol edilir ve dzenli almas salanr.

(2) Her ilemde, balangtaki 13 ahap z scaklk lm testinde tespit edilen, sl ilem frnnn en yava snan blmndeki en youn ahap parasna yerletirilmi ahap scaklk lerle srekli izlenir. Uygulamada fazladan bir adet s ler de yedek olarak taklr. ahap scaklk lerinden az ahap scaklk leri ile yaplan sl ilemler, tekniine uygun olarak yaplm kabul edilmez.

(3) ivi boyunca gerekleecek s transferi ahap s lerin kaydetmekte olduu scakln doruluunu bozduundan, ivilerin yaknnda ahap s ler delii almaz.

(4) Metal balkl s lerlerin kullanld durumlarda, ahap s lerin ap, alan deliin apndan byk olamaz.

(5) Metal balkl lerlerin uzunluu, sl ilemden geirilecek malzemenin ekirdek scakln lecek derinlikte olur. Doru lm yapabilmek iin gerekirse s lerlerin arka ksmlar kire veya uygun malzeme ile kaplanr.

(6) Yaplan her sl ileminden sonra alnan bilgisayar ktlarna, sl ilemden geirilen ahap ambalaj malzemesine ait irsaliye veya fatura belgelerine, her iletme tarafndan parti numaras yazlr. Yaplan sl ilemin kaytlarnn geriye dnk olarak incelenebilmesi iin her iletmede kayt defteri tutulur.

(7) Isl ilem testi esnasnda, odann en az snan blmndeki ahaptaki s ler, ahabn ekirdek scaklnn 56 Cye ulatn gsterene kadar her bir dakikada bir veri alnr.

(8) Her sl ilemden sonra iki takm hlinde bilgisayar kts alnr. Bu ktlardan bir takm iletmede iki yl saklanr, bir takm da sl ilemi yaptran taraflara onaylanarak verilir. Bilgisayardaki kaytl bilgiler de en az iki yl sre ile saklanr.

(9) Ahap scaklk ler ve veri kayt ekipmanlar, izin belgesinin alnmasn takiben iki ylda bir, resm kurumlarca yetkilendirilmi bir kurulu tarafndan kalibre edilir. Kalibrasyon sertifikalar saklanr ve denetimlerde kontrol grevlilerine gsterilir.

BENC BLM

Denetim, Yetkili Komisyon, Ahap Ambalaj Malzemesi Kullanclar

ve Otomasyon Firmalar

zin belgesine esas denetim

MADDE 12 (1) zin belgesine esas denetim, kontrol grevlileri tarafndan aadaki hususlar gz nnde bulundurularak yaplr.

a) Isl ilem frn, i yeri ama ve alma ruhsatndaki adreste kurulur; adres kontrol yaplarak, yazlacak raporda adres belirtilir,

b) Isl ilem frn ve kazann teknik zellikleri Ek-4 formuna ilenir; sl ilem frnn kuran ve kurduran taraflarca kaelenerek imzalanr,

c) letmede karantina odas yaptrlarak, amaca uygun kullanm salanr. Naylon, branda veya benzeri dayanksz malzemelerden yaplan karantina odalar kabul edilmez,

) letmenin kurulu yl, gnlk ham ahap ileme kapasitesi, elde edilen mamul madde miktarlar, iletmede grevli sl ilem operatr ve dier alan personel kaytlar alnr,

d) Isl ilem frnnn, frn besleyen kazan sisteminin, bilgisayar otomasyon sisteminin ve karantina odasnn birer adet fotoraf alnr,

e) Ek-3te yer alan s ler yerleim emas rnek tekil edecek ekilde, ahap scaklk lerleri, sl ilem frn ierisinde ahap ambalaj malzemesinin en kaln ksmnn ekirdek scakln lecek ekilde yerletirilir. Ayrca sl ilem otomasyon sistemine ait denge nemi, ahap nem lerler, bal nem lcleri, nemlendirme tertibat ve dier aletler de kontrol edilir,

f) Tm artlarn yerine getirilmesi hlinde sl ilemine balanr; kontrol grevlileri, sl ilem testinde test edilen ahab temsil edecek ekilde, ahap ambalaj malzemelerinin 30 dakika sreyle 56 Clik bir minimum ekirdek scaklna ulatn bilgisayar ekrannda grmek zorundadr. Isl ilemden sonra bilgisayardan; yaplan ilemi gsteren bilgisayar ana ekran kts, balang ve biti ktlar, yaplan sl ilemine ait grafik kts ve oklu saysal ktlar alnr,

g) Kontrol grevlilerince, tekniine uygun olarak sl ilemden geirilen malzeme iin, HT iaretinin kullanmnn uygunluuna dair sl ilem deerlendirme raporu dzenlenir. Bu rapor, sl ilem frnna ait drt adet fotoraf, doldurulmu Ek-3 ve Ek-4 formlar, iletme hakkndaki kayt bilgileri ile sl ilem yetkisine ilave olarak, DB ilem trn de almak isteyen iletmeler iin, onayl Ek-5 DB taahhtnamesi ile birlikte 7 nci maddenin ikinci fkrasnda istenilen bavuru bilgi ve belgelerini; ancak eksiksiz olarak tamamlanmasndan sonra, yetkili komisyon tarafndan deerlendirilmek zere Genel Mdrle gnderilir.

Yetkili komisyon

MADDE 13 (1) Yetkili komisyon, Genel Mdrlke belirlenecek iki ye ve TMMOB Orman Mhendisleri Odasnn tespit edecei bir yenin katlm ile; be yl grev yapmak zere yeden oluur. Genel Mdrlke belirlenecek iki yeden biri ilgili daire bakan olup, daire bakan yetkili komisyon bakandr. Daire bakanlnda konu ile ilgili bir ziraat mhendisi de komisyon yesi olarak seilir. Daire bakannn olmad hllerde, daire bakan vekili, ayn zamanda yetkili komisyona bakanlk eder. Komisyon almalarnn aksamamas iin asil yelerin bulunmad hllerde komisyon toplantsna katlmak zere yedek ye de belirlenir.

(2) Yetkili komisyon, zorunlu hller haricinde ayda bir defa ye saysnn salt ounluu ile toplanr ve karar alr. Asil yelerin bulunamayaca toplantlara yedek yeler katlr.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Mdrlke yrtlr.

Yetkili komisyonun grevleri

MADDE 14 (1) Yetkili Komisyon, izin belgesi ile ilgili aadaki grevleri yrtr:

a) Kontrol grevlileri tarafndan, ilk kez izin belgesi verilecek iletmelerde, yerinde inceleme yaplarak oluturulan sl ilem deerlendirme raporlarn grr ve karara balar.

b) Deerlendirme raporunun grlmesi sonucunda, bu Ynetmelik artlarnn yerine getirildiinin belirlenmesi hlinde, ilgili kii veya kurulua, Ek-7deki izin belgesinin dzenlenmesi ile birlikte ISPM-15 iaret kullanlmas iznini verir.

c) zin belgesi ile ilgili eksik veya yetersiz bulunan hususlar ilgili tarafa bildirir.

) zin belgesi olan kii ve kurulularn yetkilerini; kontrol grevlilerince dzenlenen rapor veya tutanaa gre iptal eder ve izni iptal edilenlerin itirazn karara balar.

d) Isl ilem operatr bulundurmad tutanakla tespit edilen izin belgeli iletmelerin iznini iptal eder.

(2) Isl ilem frn ve otomasyon programn kuran firmalar yetkilendirir veya denetim sonucunda dzenlenecek rapora gre yetkilerini iptal eder.

(3) Yetkili komisyon, bu Ynetmeliin uygulanmas ile ilgili hususlarda danma grevi yapar.

zin belgesine sahip iletmelerin denetimi

MADDE 15 (1) zin belgesi verilmi iletmeler, ylda en az iki kez kontrol grevlileri tarafndan denetlenir. Denetimlerde sl ilem operatrleri de hazr bulunur.

(2) zin belgesi alan iletmelerde kontrol grevlisi tarafndan yaplacak denetlemeler aadaki ekilde yaplr.

a) letmenin ruhsatta yazl adreste bulunup bulunmad, Genel Mdrle, il mdrl veya mdrle haber verilmeden yaplan adres deiiklikleri ve iin braklmas tutanakla tespit edilir,

b) Isl ilemli malzemenin dierlerinden ayr olarak muhafaza edilmesi amacyla kurulan karantina odas incelenerek, amacna uygun kullanm kontrol edilir. Bu kurala uymayanlar tutanakla tespit edilir,

c) Gerek grlmesi halinde sl ilem denemesi yaptrlr,

) letmede gerek grld hllerde, ilemden geirilen ahap ambalaj malzemelerinin %1i orannda rnek alnr. rnekler mdrlklere, zirai mcadele aratrma enstit mdrlklerine veya orman fakltelerine analiz yaplmak zere gnderilir,

d) 7 nci maddenin ikinci fkrasnn (d) bendinde istenilen belgeler kontrol edilir. Eksik belgesi bulunan iletmeler tutanakla tespit edilir,

e) zin belgesi olan ahap ambalaj malzemesi reticileri ile bu malzemeleri ihra amal tedarik eden veya kullananlar arasnda, Ek-9da yer alan ISPM-15 szlemesi imzalanr. Bu szlemeyi imzalamayan izin belgeli iletmeler tutanakla tespit edilir.

(3) Denetleme sonucu, tespit edilen ve giderilebilecek eksiklikler, iletme sahibine mahallinde dzenlenecek denetleme tutana ile bildirilir. l mdrl veya mdrlke iki nsha olarak tanzim edilen ve bir nshas izin belgeli iletmeye braklan bu denetleme tutana ile iletmeye, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi iin iki aylk sre verilir. Sre bitiminde yeniden yaplacak denetimlerde, bildirilen eksikliklerini gidermeyen iletmeler tutanakla tespit edilir.

(4) HT-DB iareti tamasna ramen, ahap ambalaj malzemeleri zerinde kabuk ihtiva ettii tespit edilenler ya da sl ilemden gemi ve HT iaretini tayan ahap ambalaj malzemesi; 3 cmden az genilikteki kabuk paralar ile alan 50 cm den az kabuk paralar hari kabuk tamamaldr. Kabuksuz retim yapmayan iletmeler tutanakla tespit edilir.

(5) Isl ilem izin belgeli iletme sahipleri veya yetkilileri, kontrol grevlileri tarafndan iletmede yaplacak her denetlemede; istendiinde iletmesini denetlemeye amak, kontrol grevlilerine kolaylk salamak, istenilen bilgi ve belgeleri kontrol grevlilerine doru olarak vermek zorundadr. Aksine davranan iletmeler tutanakla tespit edilir.

(6) Yaplan sl ilemde, ahap scaklk lerinden az ahap scaklk leri ile sl ilem yapanlar tutanakla tespit edilir.

(7) Isl ilemi tekniine uygun olarak yapmayanlar tutanakla tespit edilir.

(8) zin belgeli iletmelerin yer deitirmesi halinde; iletmenin yeni adresi adna, ilk ruhsatlandrmada istenilen bilgi ve belgeler tanzim edilerek, il mdrl veya mdrle bavurulur. Kontrol grevlilerince iletmede yaplacak sl ilem denemesi sonucunda dzenlenecek rapor ile birlikte Genel Mdrle gnderilen rapor, bilgi ve belgelerin uygun bulunmas halinde, izin belgesi yeni adres adna dzenlenir.

(9) Yl ierisinde dzenlenen ve uygun olmayan hususlar ieren denetleme tutanaklar; birinci dnemde en ge haziran ay ierisinde, ikinci dnemde ise en ge aralk ay ierisinde, yetkili komisyona bildirilmek zere Genel Mdrle gnderilir.

Ahap ambalaj malzemesi kullanclar

MADDE 16 (1) ISPM-15 artn arayan lkelere ynelik, ihracatta kullanlan ahap ambalaj malzemeleri, ISPM-15 iaretini tar.

(2) Ahap ambalaj malzemeleri kullanclar, ISPM-15 standardn art koan lkelere yaplacak ihracat mallarnda kullanlmak zere, ahap ambalaj malzemesi iaretleme izin belge sahibi iletmelerden veya izin belgeli iletmelerle szleme yapm ihracata ynelik alan ahap ambalaj malzemesi tedarikilerinden ahap ambalaj malzemelerini salar. zin belgesi sahibi firmalarn gncel isim, adres ve telefon listeleri, izin belgesi iptal edilen firmalarn listesi ve ISPM-15 standartlarn art koan lkeler listesi, Genel Mdrln internet sitesinde yaymlanr.

(3) zin belgeli ahap ambalaj malzemesi reticileri ile ahap ambalaj malzemesi tedarikileri ve kullanclar arasnda Ek-9da yer alan ISPM-15 szlemesi imzalanr. Ahap ambalaj malzemesi kullanclar, bu malzemeleri tedarikilerden karlyorlarsa tedarikiler ile kullanclar arasnda da Ek-9da yer alan ISPM-15 szlemesi imzalanr. Tedarikiler, iaretli ahap ambalaj malzemesinin karantina artlarn salamak zorundadr.

(4) ISPM-15 ahap ambalaj malzemesi reticileri, izin belgesi olmayan dier ahap ambalaj malzemesi reticilerine ait, ihracata ynelik olarak tedarik edilen ve direkt olarak ihracatta kullanlacak olan ahap ambalaj malzemesini, sl ilemden geirerek ISPM-15 iareti ile damgalayabilir; ancak bu ilemi yaptranlar tarafndan uygun karantina artlar salanr ve taraflar arasnda Ek-9daki ISPM-15 szlemesi imzalanr.

(5) Ahap ambalaj malzemeleri kullanclar, ISPM-15 iaretli ahap ambalaj malzemelerini tedarikiden veya imalatdan teslim alnmasndan sonra, maln yklenmesinden ve gmrkl sahaya tanmasna kadar her safhadan sorumludur.

(6) Ahap ambalaj malzemeleri kullanclar, ihracatta kullanlan ISPM-15 damgal ahap ambalaj malzemelerine ait sl ilem bilgisayar ktlarn en az iki yl sre ile saklar.

Otomasyon firmalar

MADDE 17 (1) ISPM-15 artlarna uygun sl ilem frnlarn kuracak firmalar, yetkilendirilmek iin Genel Mdrlkten izin alr.

(2) Isl ilem frn kurma izini alacak firmalar; iyeri ama ve alma ruhsat, kapasite raporu, ticaret sicil gazetesi veya vergi levhas, teknik eleman bilgisi, imza sirkleri, sl ilem frn ve kazan sistemi hakknda teknik bilgi, taahhtname ve dileke ile Genel Mdrle bavurur. Bavurularda, rnek sl ilem ktlar da gnderilir.

(3) Bavurular yetkili komisyon tarafndan incelenir. Gerek grlmesi hlinde, ilgili firma ve imalathanesinde inceleme ve denetim de yaplr. Bilgi ve belgelerin uygun olmas ve sl ilem frn kurma kapasitesinin bulunmas hlinde, bavuran firmalara, Genel Mdrlke sl ilem frn kurma izni verilir.

(4) Isl ilem frn otomasyon sistemi, denge nemi veya bal nem sensr kullanlarak iki yntemle yaplr. Denge nemi kullanlarak yaplacak sl ilemde; sl ilem frn ierisinde denge nemini ve hava scakln otomatik olarak len sensrler kullanlabilecei gibi, limba tutucular yardm ile denge nemini len sensrler de kullanlabilir. Bal nem kullanlarak yaplan sl ileminde ise, ortamn bal nemini ve ortam scakln otomatik olarak len ahap scaklk sensrleri kullanlr. Ayrca bu yntemde yeteri kadar ahap nem sensr de kullanlmak sureti ile denge nemi hesaplanr. Her iki yntemde, sl ilem boyunca ortamn denge nem deerleri % 10,6 ile % 12,7 arasnda, bal nem deerleri ise % 60 ile % 83 arasnda deiir. Isl ilem frn ierisinde ortam scakln gsteren en az iki ortam scaklk sensrnden ortam scaklklar kaydedilir. Ayrca sl ilem frn yan duvarlarnda veya tavan ksmnda otomasyon sistemine bal olarak alan yeteri miktarda havalandrma tertibat ve havalandrma bacalar bulunur. Frn ierisinde nem orannn % 83n zerine kmas ile havalandrma bacalar otomatik olarak alarak sl ilem frn ierisindeki nem oran drlr. Isl ilem frn ierisinde bal nemin %60n altna dmesi durumunda, nemlendirme sistemi otomasyona bal olarak alr ve ortam nemi ykseltilerek istenilen ortam nem deerleri elde edilir.

(5) in braklmas veya sl ilem frn kurma artlarnn teknik olarak yerine getirilemediinin denetimlerde tespiti ve bu raporun yetkili komisyon tarafndan onaylanmas hlinde, firmalarn sl ilem frn kurma izni Genel Mdrlke iptal edilir.

(6) Isl ilem frn kurma izni alan firmalar, kurmu bulunduklar sl ilem frnlar ve kazan sistemi hakknda, ahap ambalaj malzemesi iletmesindeki sl ilem operatrne gerekli teorik ve pratik eitimi verir.

(7) Isl ilem frn kurma izini alan firmalar, kurmu olduklar sl ilem frnlar ile ilgili olarak en az on yl sreyle teknik ve yedek para servisi vermek zorundadr. Ayrca kurduklar sl ilem frnlar ve otomasyon sistemlerini, ylda bir bakm ve kontrollerini yaparak, bu Ynetmelik artlarna uygun sl ilem yaplmasn salar.

(8) Isl ilem frn kurma izini alan firmalarn gncel isim listesi ve iletiim bilgileri, Genel Mdrln internet sitesinde yaymlanr.

(9) Isl ilem frn kurma izini alan firmalar, ylda bir defa Genel Mdrlke denetlenir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

zin belgesinin askya alnmas ve iptali

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik artlarnda, sl ilemi tam olarak tekniine uygun yaplmamas durumunda, iletmenin izin belgesi be hafta sre ile askya alnr.

(2) Ek-9da yer alan ISPM-15 szlemesini imzalamayan iletmelerin izin belgesi be hafta sreyle askya alnr.

(3) eitli sebeple yurt dndan Genel Mdrle bildirim yaplan izin belgeli iletmelerin izin belgesi, yaplacak aratrma sonucunda kusurlu bulunmas halinde drt hafta sreyle askya alnr.

(4) Karantina artlarna uymayan iletmelerin izin belgesi drt hafta sreyle askya alnr.

(5) DB iareti tamasna ramen, ahap ambalaj malzemeleri zerinde kabuk tespit edilmesi ya da HT iaretini tayan ahap ambalaj malzemesi iin; 3 cmden az genilikteki kabuk paralar ile alan 50 cm den az kabuk paralar hari, kabuklu retim yapan iletmelerin izin belgesi hafta sreyle askya alnr.

(6) Her sl ileminden geen ahap malzemesinin parti numaras; bu partideki ahap ambalaj malzemelerine ait bilgisayar ktlarna, irsaliye ve fatura rneklerine yazlr. Bu artlara uymayan iletmelerin izin belgesi hafta sreyle askya alnr.

(7) ahap scaklk lerinden az ahap scaklk lerle sl ilem yapan iletmelerin izin belgesi, iki hafta sreyle askya alnr.

(8) letmelerin fiziki mekn olarak adres deitirmesi halinde durumunu il mdrl veya mdrle bildirmesi arttr. letmenin yeni adresinde, izin belgesine esas denetim yaplp yetkili komisyonca izin verilinceye kadar, iaret basma yetkisi kullanlamaz ve bu sre zarfnda iletmelerin izin belgesi askya alnm saylr. Adres deiikliini beyan etmeyen, beyan ettii adreste bulunmayan veya ii brakt tespit edilen iletmelerin izin belgesi iptal edilir.

(9) Isl ileme alt aydan uzun sre ara veren iletmelerin izinleri, yazl talebi halinde iletme temsilcisinin sl ileme balamak istedii zamana kadar askya alnr. Bu tr askya alma sresi yl aamaz. yldan fazla sl ilem yapmayan iletmelerin izin belgesi iptal edilir.

(10) zin belgeli iletmenin kapatlmas durumunda; iyeri sahibi, durumu il mdrl veya mdrle bildirmesi halinde, izin belgesi iptal edilir.

(11) Bu Ynetmeliin 15 inci maddesinde kontrol grevlilerince izin belgeli iletmelerde yaplan denetimlerde;

a) Denetleme sonucu tespit edilen eksiklikleri iki ay ierisinde yerine getirmeyen iletmeler,

b) zin belgeli iletmelerde, kontrol grevlileri tarafndan yaplacak her denetlemede; iletmesini denetlemeye amayan, denetime itirak etmeyen, kontrol grevlilerine kolaylk salamayan, istenilen bilgi ve belgeleri kontrol grevlilerine vermeyen iletmeler,

c) 7 nci maddenin ikinci fkras (d) bendinde istenilen bilgi ve belgeleri eksik bulunan iletmelerin faaliyetleri, eksikliin giderilmesi iin askya alnr. Askya alma ilemi sresi her halde alt ay geemez. Bu sre sonunda anlan bilgi ve belgeleri tamamlamayan iletmeler,

) Bir yl ierisinde ikiden fazla askya alma yaptrm alan iletmeler,

d) Uygunsuzluu tutanakla tespit edilen izin belgeli iletmeler,

hakknda 19 uncu maddede belirtilen cezai yaptrmlar uygulanr.

(12) zin belgesi iptal edilen iletmelerin izin belgeleri ve damga basma makinelerindeki iaret kalplar mdrlk veya il mdrlnce teslim alnr.

(13) Ahap ambalaj malzemesi iaretleme izin belgesi iptal edilen gerek veya tzel kiiler, iki yl ierisinde tekrar izin belgesi almak iin bavuruda bulunamaz.

(14) zin belgesi ask ve iptali hari olmak zere, bu maddede yazl idari yaptrmlar il mdrlnce uygulanr.

dari yaptrmlar

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda; 15 inci madde hkmleri dorultusunda kontrol grevlileri tarafndan dzenlenen tutanaklara gre yetkili komisyonca, 18 inci madde hkmlerine gre verilen idari yaptrmlara ramen uygunsuzluu devam eden izin belgeli iletmelere ve ahap ambalaj malzemelerini Bakanlktan izinsiz olarak retenler veya izinli olduu halde bu Ynetmelikteki esaslara aykr retim yapanlar hakknda 5996 sayl Kanunun 38 inci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 20 (1) 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Sal nlemlerine Ynelik Ahap Ambalaj Malzemelerinin aretlenmesine Dair Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelii Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz