2 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28130

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2401

             Ekli “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Kadro Karşılığı Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 17/10/2011 tarihli ve 21146 sayılı yazısı üzerine, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                A. BABACAN                         B. ATALAY                              B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                    F. ŞAHİN                              E. BAĞIŞ                                 N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                   A. DAVUTOĞLU                      M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı                          Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                    S. KILIÇ                            M. M. EKER                               H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı      Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                             F. ÇELİK                                M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı V.                   Maliye Bakanı

                                Ö. DİNÇER                                  İ. YILMAZ                               V. EROĞLU

                          Milli Eğitim Bakanı                     Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                                 B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                            Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINDA

KADRO KARŞILIĞI ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL

HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılacak personelin hizmet şartları, vasıfları, görevleri, sorumlulukları, ücretleri ve diğer ödemeleri ile özlük işlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başkanlığa bağlı temsilcilikleri yönetmekle görevlendirilen Şube Müdürü ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın istihdam edilen sözleşmeli personeli kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Esaslar, 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Sözleşmeli personelde aranacak şartlar

MADDE 4 – (1) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edileceklerden;

a) I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başkanlığa bağlı temsilcilikleri yönetmekle görevlendirilen Şube Müdürü unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli çalıştırılacakların, 657 sayılı Kanunun 48 inci ve 68 inci maddelerinde yer alan şartları, Daire Başkanları için 657 sayılı Kanunda aranan şartların yanında Kanunun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan şartları taşımaları,

b) Uzman ve Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak istihdam edileceklerin, 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarındaki şartları taşımaları,

gerekir.

Sözleşmenin şekli ve süresi

MADDE 5 – (1) Bu Esaslara göre yapılacak sözleşmeler yazılı olup, bütçe yılı itibarıyla bir yıllık düzenlenir.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 6 – (1) Sözleşmeler, kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılanların çekilme taleplerinin Başkanlık tarafından kabulü, istek, yaş haddi veya malûllük sebeplerinden birine dayanılarak emeklilik; sözleşmeli personel olarak alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sözleşmeli personel olabilme şartlarından birinin sonradan kaybedilmesi, sözleşmenin feshedilmesi veya yenilenmemesi, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerine göre hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi veya ölüm hâllerinde sona erer.

(2) İdare, gerekçe göstermek ve bir ay önce bildirmek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.

(3) Mali yıl içinde sözleşmeli personelin kadro unvanı değiştiğinde, yeni kadro unvanı kadro karşılığı sözleşme için uygunsa, sözleşme yeni unvanına göre yenilenir.

Çalışma saatleri

MADDE 7 – (1) Sözleşmeli personel hakkında Devlet memurları için tespit edilen çalışma saatleri ve süreleri aynen uygulanır.

(2) Bu Esaslara göre çalıştırılacak sözleşmeli personel, o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir.

Ücret ve diğer mali haklar

MADDE 8 – (1) Sözleşmeli personelin aylık brüt sözleşme ücretleri, ilgililerin kadro unvanları ve dereceleri dikkate alınarak, aşağıdaki taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Başkan onayı ile tespit edilir.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

GÖREV UNVANI

EN AZ

 (BRÜT TL)

EN ÇOK

(BRÜT TL)

Daire Başkanı, I: Hukuk Müşaviri

1.893,84

2.642,64

Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

1.879,28

2.587,52

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı

Kadro Derecesi 1

1.879,28

2.587,52

Kadro Derecesi 2

1.846,00

2.523,04

Kadro Derecesi 3

1.827,28

2.503,28

Kadro Derecesi 4

1.807,52

2.486,64

Kadro Derecesi 5

1.788,80

2.466,88

Kadro Derecesi 6

1.769,04

2.447,12

Kadro Derecesi 7

1.749,28

2.428,40

Temsilcilikleri Yönetmekle Görevlendirilen Şube Müdürü

1.749,28

2.428,40

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı

   863,20

1.952,08

 

(2) Birinci fıkrada belirtilen sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenen aile, doğum ve ölüm yardımı ödenekleri verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen sözleşmeli personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izin süreleri dâhil Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Başkan onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir.

(4) Aylık ücretler peşin olarak ve her ay başında ödenir. Emeklilik ve ölüm hâlleri hariç ay sonundan önce ayrılmalarda, kalan günlere ait ikramiye ve ücret tutarı re'sen geri alınır.

(5) Bir mali yıl içinde herhangi bir şekilde 3 aydan fazla süre ile yurt dışında bulunanlara, teşvik ikramiyesinden sadece biri ödenir. 6 aydan fazla süreyle yurt dışında bulunanlara teşvik ikramiyesi ödenmez.

(6) Bir mali yıl içinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü ve 105 inci maddeleri kapsamında mazeret ve hastalık izinlerinin toplam süresi, bir değerlendirme döneminde 60 günü aşanlara takip eden dönemde teşvik ikramiyesi ödenmez.

(7) Bu Esaslara göre kadroları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli statüde çalıştırılanlara ayrıca sınav ücreti ödenmez.

(8) Bir mali yıl içinde kurum tarafından re'sen yapılan görevlendirmeler hariç olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine görevlendirilenlerden 3 ay veya daha fazla süre ile kurum dışında görev yapanlara, teşvik ikramiyesinden sadece biri ödenir.

Yurt içi ve yurt dışı yollukları

MADDE 9 – (1) Yurt içi ve yurt dışında geçici görevle görevlendirilecek sözleşmeli personele ödenecek yol giderleri ve gündelikler hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

İzinler

MADDE 10 – (1) Sözleşmeli personele, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre izin verilir.

Yasaklar

MADDE 11 – (1) Sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesi hükümleri uyarınca ticaret ve diğer kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

(2) Başkanlıkça yapılan sınavlarda görevlendirilse bile sınav ücreti alamaz.

(3) Başkanlıktaki görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, Başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren gerçek kişiler ile özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişilerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamaz ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez. Bunların eşleri, çocukları ile ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları, bunların görevleri süresince, Başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamaz ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek şekilde doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez.

Diğer hükümler

MADDE 12 – (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hususlarda, 6114 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 13 – (1) 6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (2) sayılı listenin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi"

(2) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (II) sayılı listenin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı"

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Esasları Başkan yürütür.