12 Kasım 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28110

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2011/2370

             Ekli "Van'da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Hayvanları Telef Olan Kişilere Büyükbaş ve Küçükbaş Damızlık Hayvan Hibe Edilmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 28/10/2011 tarihli ve 43346 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             B. ARINÇ                                A. BABACAN                             B. ATALAY                          B. BOZDAĞ

      Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

             S. ERGİN                                     S. KILIÇ                                   E. BAĞIŞ                             N. ERGÜN

           Adalet Bakanı                Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.        Avrupa Birliği Bakanı     Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

              F. ÇELİK                               E. BAYRAKTAR                       A. DAVUTOĞLU                  M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı                      Ekonomi Bakanı

             T. YILDIZ                                    S. KILIÇ                                M. M. EKER                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Gümrük ve Ticaret Bakanı

            İ. N. ŞAHİN                                 C. YILMAZ                                E. GÜNAY                           M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                 Maliye Bakanı

                                 T. YILDIZ                               İ. YILMAZ                               V. EROĞLU

                        Milli Eğitim Bakanı V.               Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı

                                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

                                              Sağlık Bakanı                              Ulaştırma Bakanı

 

VAN'DA MEYDANA GELEN DEPREM NEDENİYLE HAYVANLARI TELEF

OLAN KİŞİLERE BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ DAMIZLIK HAYVAN

HİBE EDİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Görevlendirme

MADDE 1 (1) 23/10/2011 tarihinde Van'da meydana gelen deprem nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef olan ve bu durumları hasar tespit komisyonlarınca tespit edilen kişilere, telef olan hayvanlarına karşılık büyükbaş ve küçükbaş damızlık hayvan vermek üzere Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) görevlendirilmiştir.

(2) Hayvanları telef olan kişiler, Van İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne veya ilçe müdürlüklerine bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde müracaat ederler.

(3) Bu madde uyarınca belirlenen damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının talebi üzerine, Van Valiliğinin tespit ettiği koordinasyon merkezlerine TİGEM tarafından teslim edilir.

(4) Hak sahiplerinin talebi olması halinde, hasar tespit komisyonlarınca belirlenen büyükbaş veya küçükbaş hayvanların değeri karşılığında büyükbaş yerine küçükbaş ya da küçükbaş yerine büyükbaş damızlık hayvan verilebilir.

(5) TİGEM'in bu Karar kapsamında hibe edeceği damızlık hayvanların bedeli ile nakliye ve sigorta giderleri görev zararı sayılır ve söz konusu işlemlerin, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi uyarınca incelenmesini müteakiben Hazine Müsteşarlığınca TİGEM'e ödenir.

Yürürlük

MADDE 2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı müştereken yürütür.