12 Kasım 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28110

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

HUBUBAT, BAKLAGİLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LİSANSLI DEPO

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde geçen “Sanayi” ibaresi “Gümrük” olarak, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Lisans için başvuran şirket kuruluşunun yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, şirketin Ticaret Sicil Memurluğunca onaylı değişiklikleri de içeren ana sözleşmesi, kayıtlı vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı.”

“i) Lisanslı depo işleticisinin bina ve tesislerinin mülk sahibi veya kiracısı olduğuna dair yazılı beyanı.

j) Lisanslı depo işletmesinin tamamından sorumlu yönetici veya müdürünün, bölüm sorumlularının ve varsa şube sorumlularının isimleri, T.C. Kimlik numaraları, ikamet adresleri ve diploma fotokopileri.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “Bakan Oluru ile,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aynı ürüne ait veya aynı seri numaralı birden çok ürün senedi düzenlenemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Numune alımı, analiz ve sınıflandırma”

“Lisanslı depo işletmesince depolanacak hububatın numune alma, analiz ve sınıflandırma işlemleri; bu maddeye, bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 18 ve 32 nci maddelerine göre yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer durumlarda depolanan ürünün her bir tonu için ayrı bir ürün senedi düzenlenir. Elektronik ürün senetlerinin düzenlenmesine ilişkin Elektronik Kayıt Kurallarında yer alan hükümler saklıdır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Merkezi” ibaresi “Elektronik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ürünün son depolama tarihine kadar geri alınması gerektiği, aksi takdirde ürün senetlerinin lisanslı depo işletmesince satılabileceği hususu, mudiye veya yetkili temsilcisine lisanslı depo işletmesi tarafından yazılı olarak azami depolama süresinden kırk beş gün önce bildirilir. Bildirme işleminde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Nihai mudinin ve adresinin tespitinde, borsa kayıtlarından yararlanılır.

Azami depolama süresinin sonunda geri alınmayan ürünler, lisanslı depo işletmesince borsada satılabilir. Bu durumda, lisanslı depo işletmesi ücret ve masrafları satış bedelinden düşerek geri kalan tutarı yedi iş günü içinde ilgiliye öder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrası ile 71 inci maddesinde yer alan “Sanayi” ibaresi “Gümrük” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.