22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SERA GAZI EMİSYON AZALTIMI SAĞLAYAN PROJELERE İLİŞKİN SİCİL

İŞLEMLERİ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/8/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği’nin 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendindeki “Orman” kelimesi “Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in 6 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinin (4) ve (7) numaralı alt bentleri ile (c) bendinin (4) ve (7) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve mevcut alt bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğ’e ekli EK-3 Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Formu’nun "d. Ekonomik Kıstaslar" bölümündeki "(ii) Mali açıdan sürdürülebilirdir" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğ’e ekli EK-4 Kayıt Onay Belgesi'nde yer alan;

a) "Çevre ve Orman” ibareleri "Çevre ve Şehircilik" olarak,

b) "Bakanlığımız tarafından değerlendirilen …. sicil numaralı proje;

a) Bakanlığın …… sayılı Tebliğ hükümlerince Sera Gazı Azaltımı Proje Sicili’ne kayıt edilmiştir.

b) Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından incelenmiş ve uygun bulunmuştur.”

ibareleri,

“…………….. sicil numaralı  …………………  Projesi,       ……..... tarihli ve ….…. sayılı Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği hükümleri gereğince:

a. Bakanlığımız tarafından incelenmiş ve uygun bulunmuştur.

b. Sera Gazı Azaltım Proje Sicil'ine kaydedilmiştir."

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.