21 Ekim 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28091

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özyeğin Üniversitesi lisans diploma programlarında yürütülen eğitim ve öğretimde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Özyeğin Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 72 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) DNO: Dönem not ortalamasını,

c) Fakülte: Özyeğin Üniversitesi fakültelerini,

ç) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültelerin Yönetim Kurulunu,

d) GNO: Genel not ortalamasını,

e) Mütevelli Heyeti: Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Öğrenci Hizmetleri: Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Birimini,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ğ) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Özyeğin Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite (ÖZÜ): Özyeğin Üniversitesini,

i) Üniversite Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

k) Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yüksekokul: Özyeğin Üniversitesi yüksekokullarını,

m) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Yüksekokulların Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar ile İlgili Esaslar

Diploma programları, yeni öğrenci kontenjanları ve kabulü

MADDE 5 – (1) ÖZܒye bağlı fakülte ve yüksekokullar bünyesinde açılacak lisans diploma programları ve her yıl lisans diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve YÖK onayı ile kesinleşir.

(2) ÖZÜ lisans diploma programlarına, ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavları sonucunda ÖZܒye yerleştirilen adaylar alınır. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü; ilgili mevzuat hükümleri, YÖK kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile olur.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) ÖZÜ lisans diploma programlarına ÖZÜ içinden veya dışından yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları, ilgili fakülte/yüksekokul önerisiyle Senato tarafından belirlenir ve YÖK onayı ile kesinleşir. Başvurular, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Yatay geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki diploma programında alıp başardığı derslerden geçiş yaptığı diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanları ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. ÖZÜ dışından yatay geçişlerde, uygun görülen dersler için, öğrencinin geçiş yaptığı programda karşılık gelen derslerin kredileri verilir. ÖZÜ içinden yatay geçişlerde, uygun görülen dersler, kredileri ve notları ile birlikte öğrencinin yeni programına aynen aktarılır. Yatay geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki programında geçirdiği süreler, öğrenim süresine sayılır.

Üniversiteye kayıt

MADDE 7 – (1) ÖZܒye kabul edilen adaylar, açıköğretim fakültesi programları hariç, başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmama şartıyla, şahsen veya kanuni temsilcileri veya vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler arasında, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırabilirler.

(2) Üniversiteye kayıtlar, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar, ÖZܒye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

İngilizce yeterlik

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı, Üniversitenin İngilizce Dil Öğretim Okulu tarafından düzenlenen İngilizce sınavlarıyla belirlenir. İngilizce düzeyi yeterli olan öğrenciler, lisans diploma programlarına başlarlar. İngilizce düzeyi yeterli olmayan öğrenciler, İngilizce Dil Öğretim Okulu tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görürler.

(2) Öğrenim dili tamamıyla İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvurusu yapan adayların İngilizce dil yeterlikleri ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. İngilizce düzeyleri yeterli bulunmayan adaylar, yatay geçiş haklarını kaybederler.

(3) İngilizce dil yeterliğin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan muafiyet koşulları ve İngilizce Hazırlık Programında öğrenim ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamladıktan sonra derslere kayıt yaptırmak suretiyle Üniversiteye kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrencilerin ÖZÜ tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri yerine getirmeleri şarttır. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yenilenmez.

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dahil edilir. Kayıtsız öğrenciler, derslere devam etmek için tekrar başvuramazlar.

(5) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan en geç bir ay önce Üniversiteye başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itiraben, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler.

(6) ÖZܒye yeniden kayıt yaptıran öğrencilere, kayıt hakkı kazandıkları akademik yıl Üniversiteye yeni kabul edilen öğrenciler için belirlenen ücretler uygulanır. Bu öğrenciler, ÖZܒye ilk girişte hak kazandıkları burslardan yararlanamazlar.

Özel öğrenci, misafir öğrenci ve değişim öğrencileri

MADDE 10 – (1) ÖZܒnün herhangi bir diploma programında kayıtlı olmayan kişiler, bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olma koşuluyla, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile, ÖZܒde lisans düzeyinde açılan bazı derslere özel öğrenci statüsünde katılabilirler. Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(2) ÖZܒnün işbirliği anlaşması olan yükseköğretim kurumlarında lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile, bir veya iki dönem için ÖZÜ lisans diploma programlarında misafir öğrenci statüsünde öğrenim görebilirler. Misafir öğrencinin alacağı dersler, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir. Misafir öğrenciler, katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(3) ÖZܒnün değişim programı düzenlediği yükseköğretim kurumlarında lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile, bir veya iki dönem için ÖZÜ lisans diploma programlarında değişim öğrencisi statüsünde öğrenim görebilirler. Değişim öğrencisinin alacağı dersler, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararında belirtilir. Değişim öğrencisi, öğrenim ücretini asıl kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder; Özyeğin Üniversitesine öğrenim ücreti ödemez.

(4) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler ve değişim öğrencileri, ÖZÜ öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, ÖZÜ öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak, istekleri üzerine ÖZܒde aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Çift anadal ve yan dal programları

MADDE 11 – (1) Çift anadal ve yan dal programları ile ilgili hususlar, Yükseköğretim Kurumları Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim ile İlgili Esaslar

Öğrenim dili

MADDE 12 – (1) ÖZÜ lisans diploma programlarında öğrenim dili İngilizce’dir. Bazı lisans diploma programlarında öğrenim kısmen İngilizce veya tamamen Türkçe dilinde yürütülür.

Danışmanlık

MADDE 13 – (1) Lisans diploma programlarında öğrenim gören her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü tarafından bir öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır.

Öğrenim süresi

MADDE 14 – (1) Lisans diploma programlarında normal öğrenim süresi sekiz dönem (dört akademik yıl), azami öğrenim süresi ondört dönemdir (yedi akademik yıldır). İngilizce hazırlık programı ile yaz okullarında geçirilen süreler öğrenim süresine dahil değildir.

(2) Lisans diploma programından mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, normal öğrenim süresini tamamlamadan mezun olabilirler.

(3) Öğrenciler, lisans diploma programlarını azami öğrenim süresi içinde tamamlamak zorundadırlar. Lisans diploma programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler. Uzatmalı öğrenciler, diledikleri dönemlerde, ÖZÜ tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirerek derslere kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Akademik yıl

MADDE 15 – (1) Bir akademik yıl, her biri ondört haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok onaltışar haftalık iki yarıyıldan oluşur. Kayıt günleri ve derslerin tatil olduğu günler bu sürelere dahil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir.

(2) Ayrıca, yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok sekiz haftalık yaz okulu düzenlenir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin tercihine bağlıdır. Yaz okuluna kayıtlar, ÖZÜ tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(3) Senato tarafından onaylanan akademik takvimde kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler belirtilir. Tüm ilgililer bu takvime uymakla yükümlüdürler.

Öğrenim programları

MADDE 16 – (1) Bir lisans diploma programının öğrenim programı, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, programdan mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalar, kredileri, varsa ön koşul ve yan koşulları, derslerin dönem başına toplam 30 AKTS kredisi olmak üzere normal öğrenim süresine dağılımı belirtilir.

(2) Öğrenim programlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

(3) Öğrenciler; 59 AKTS kredisini tamamlayana kadar birinci sınıf, 60-119 AKTS kredisi tamamladıklarında üçüncü sınıf, 120-179 AKTS kredisi tamamladıklarında üçüncü sınıf, 180 ve üstü AKTS kredisi tamamladıklarında ise dördüncü (son) sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 17 – (1) Lisans öğrenim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli dersler ise belirlenen koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği derslerdir.

Ön koşul ve yan koşul dersleri

MADDE 18 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önceden en az D notu ile başarılması gereken derse o dersin ön koşul dersi denir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması gereken derse o dersin yan koşul dersi denir. Yan koşul dersi daha önceden en az D notu ile başaran öğrenci, o dersin yan koşulu olan dersi tek başına alabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 19 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumlarının ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır.

(2) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olduğu süreler ile Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.

Derslerden muafiyet

MADDE 20 – (1) ÖZÜ lisans diploma programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenci; daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, kabul edildiği lisans diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla muafiyet isteğinde bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet başvurusunu, ÖZܒye ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren onbeş işgünü içinde, transkripti, ders içerikleri ve bir dilekçe ile birlikte kayıtlı olduğu fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yapması gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması şarttır.

(3) Özel öğrenci, misafir öğrenci, free-mover veya değişim öğrencisi olarak ders alan öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri için muafiyet talebinde bulunulabilir.

(4) Muafiyet isteği, öğrencinin kayıtlı olduğu fakültenin/yüksekokulun yönetim kurulunda karara bağlanır. Uygun görülen dersler için, öğrenciye ÖZÜ diploma programında karşılık gelen derslerin kredileri verilir. ÖZܒden alınan dersler, kredi ve notlarıyla öğrencinin yeni programına aynen aktarılır.

(5) İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her akademik yılın başında muafiyet sınavları açılabilir. Bu sınavlardan başarılı olan öğrencilere derslerin kredileri verilerek öğrenciler bu derslerden muaf tutulurlar.

(6) Muaf tutulan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak, muafiyet verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresinden düşülür.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 21 – (1) ÖZÜ lisans diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin YÖK tarafından tanınan diğer bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci, misafir öğrenci, değişim öğrencisi veya free-mover olarak alması, bu şekilde alıp başardığı derslerin kayıtlı olduğu lisans diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılması öğrencinin başvurusu üzerine ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu konudaki işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde her bir dönemde en fazla bir ders; misafir öğrenci, değişim öğrencisi veya free-mover olarak öğrenimleri süresince en fazla iki dönem ders almalarına izin verilir.

(3) Öğrencinin özel öğrenci, misafir öğrenci veya free-mover statüsünde aldığı derslerden kayıtlı olduğu lisans diploma programına sayılan dersler için ÖZܒde karşılık gelen derslerin kredileri verilir. Değişim öğrencisi olarak alınan dersler, kredileri ve notları ile birlikte öğrencinin programına geçirilir. Öğrencilerin ders, kredi ve not intibakları ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Öğrencinin özel öğrenci, misafir öğrenci, değişim öğrencisi veya free-mover olarak aldığı derslerden yükümlülüklerine sayılan derslerin kredi toplamı, kayıtlı olduğu lisans diploma programının toplam kredisinin 1/3’ünden (80 AKTS kredisinden) fazla olamaz.

(5) Öğrenciler, özel öğrenci, misafir öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde ÖZܒye dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, free-mover olarak ders aldıkları dönemlerde ise ÖZܒye dönem öğrenim ücretlerinin yarısını öderler, bu dönemler öğrencinin öğrenim süresine sayılır.

Ders yükü

MADDE 22 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin toplam AKTS kredisidir.

(2) Güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Herhangi bir dönem sonunda GNO’su veya DNO’su en az 2.00 olan öğrenciler ile hem GNO’su hem de DNO’su 2.00’nın altında olan son sınıf öğrencileri ders yüklerini 36 AKTS kredisine kadar, bu Yönetmeliğin başarılı öğrenciler ile ilgili madde hükümlerince onur veya yüksek onur öğrencisi sayılan öğrenciler ise ders yüklerini 42 AKTS kredisine kadar çıkarabilirler.

(3) Yaz okulunda alınabilecek ders yükü tüm öğrenciler için en fazla 18 AKTS kredisidir.

Ders kayıtları

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, dönem başlarında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim programında yer alan ve koşullarını sağladığı derslere, danışmanının rehberliğinde ve gerekli durumlarda onayını alarak şahsen kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(2) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı izleyen ikinci ve üçüncü hafta, yaz okulunda ise birinci hafta içinde ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırmak ve derslerde değişiklik yapmak mümkün değildir.

Dersten çekilme

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra kayıtlı oldukları derslerden, dersin öğretim elemanının onayını almak şartıyla çekilebilirler. Dersten çekilme, güz ve bahar dönemlerinde derslerin başlamasından itibaren en geç sekizinci haftanın son iş gününe kadar, yaz okulunda ise dördüncü haftanın son iş gününe kadar ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılabilir. Güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin tümünden çekilemezler. Yaz okulunda dersten çekilme istekleri ders kayıt iptali olarak işleme alınır. Dersten çekilmelerde ve ders kayıt iptallerinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Ders tekrarı

MADDE 26 – (1) Herhangi bir dersten F veya U notu alarak başarısız olan veya çekilen öğrencinin, bu dersi tekrar ederek dersten başarılı olması gerekir. Ancak, kayıtlı olduğu diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmiş öğrencinin fazladan aldığı dersler için bu şart aranmaz.

(2) Öğrenciler, daha önce C-, D+ veya D notu aldıkları dersleri, dersten bu notu aldıkları dönemi izleyen en çok üç dönem içerisinde tekrarlayabilirler. Dönem sayısına öğrencinin kayıt dondurduğu süreler dahil değildir. Notu C veya daha yüksek olan dersler tekrarlanmaz. I işaretli bir ders, bu dersten son not alınmadan tekrar edilmez.

(3) Tekrarlanacak dersler, seçmeli veya sonradan programdan çıkartılan dersler ise, öğrenciler bu derslerin yerine danışmanları tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Ders saydırma işlemi olarak adlandırılan bu işlemin en geç ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar yapılması gerekir.

(4) Tekrarlanan derslerde, alınan en son not GNO hesaplamasında kullanılır; ancak, öğrencinin aldığı tüm dersler not belgesinde gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar, İşaretler ve Başarı Değerlendirmesi

Sınavlar

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlar ile proje, ödev ve uygulama gibi diğer dönem içi çalışmalar ile bunların başarı notuna katkısı ilgili dersin öğretim elemanınca belirlenip dönem başında öğrencilere açıklanır.

(2) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav tarihleri sınav dönemi başlangıcından en az iki hafta önce öğrencilere duyurulur. Dönem sonu sınavı, ders için son sınav olup, ayrıca bütünleme sınavı yapılmaz. Ara sınav ve benzeri çalışmaların yapılacağı tarihler, ilgili dersin öğretim elemanınca belirlenip söz konusu tarihten en az iki hafta önce öğrencilere duyurulur.

(3) Öğrenciler, tüm sınavlara ve dönem içi çalışmalara katılmakla yükümlüdürler; girmedikleri sınavlardan ve katılmadıkları çalışmalardan başarısız sayılırlar. Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olduğu süreler içinde; Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler içinde giremedikleri sınavlar veya katılamadıkları çalışmalar için öğrencilere öğretim elemanınca uygun görülen bir tarihte ve kapsamda mazeret sınavına girme hakkı tanınır.

(4) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle ilgili fakülte dekanlığında/yüksekokul müdürlüğünde saklanır, ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe vererek sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. İlgili fakülte dekanı/yüksekokul müdürü, gerek gördüğü takdirde, sınav kağıdının incelenmesi için, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere ilgili iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırır. Sınav sonucunun değişikliği, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla işleme alınır.

(3) Not değişikliği öğrencinin söz konusu ders için aldığı dönem sonu başarı notunda değişiklik gerektiriyorsa, dönem sonu başarı notunda yapılacak düzeltme ile ilgili bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Notlar ve işaretler

MADDE 29 – (1) Öğrencinin dersteki başarı durumu; dersin dönem içi sınav ve çalışmaları, varsa devam durumu ile dönem sonu sınav sonuçlarına göre, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğrencilere aldıkları her ders için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, dönem sonu başarı notlarından biri ilgili öğretim elemanınca takdir olunur. Kullanılacak notlandırma sistemi, Senato tarafından belirlenir.

(2) Not ortalamasına etki eden dönem sonu başarı notları aşağıda belirtilmiştir. Bunlardan en düşük geçer not D notu olup, F notu dersten başarısız olunduğunu belirtir. Başarı notları ve katsayıları şunlardır:

Not             Katsayı

A                4.00

A-              3.70

B+              3.30

B                3.00

B-               2.70

C+              2.30

C                2.00

C-               1.70

D+             1.30

D                1.00

F                0.00

(3) Not ortalamasına etki etmeyen dönem sonu başarı notları aşağıda gösterilmiştir:

Not             Katsayı            Açıklama

S                -                       Yeterli

U                -                       Yetersiz

(4) İşaretler şunlardır:

a) IP (devam eden); süresi bir dönemden fazla olan derslerin başarıyla sürdürüldüğünü gösterir; ortalama ve kredi hesabına dahil edilmez.

b) T (transfer); ortalamaya katılmaz, ancak dersin kredisi tamamlanan krediye dahil edilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersler nedeniyle öğrencinin ÖZÜ diploma programında muaf tutulan yükümlülükleri için verilir.

c) EX (muaf); ortalamaya katılmaz, ancak dersin kredisi tamamlanan krediye dahil edilir. Senato tarafından muafiyet koşulları sağlayan öğrencilere muaf oldukları ÖZÜ dersleri için verilir.

ç) W (çekilmiş); öğrencinin dersten çekildiğini gösterir, ortalamaya ve kredi hesabına dahil edilmez.

d) I (eksik); öğretim elemanı tarafından geçerli görülen bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci; akademik takvimde dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla dört hafta içinde, eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde bu işaret, kendiliğinden F veya U notuna dönüşür. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin gerekçeli dilekçe ve belgelerle başvurusu üzerine, öğretim üyesinin önerisi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla onuncu haftanın sonuna kadar uzatılabilir.

e) NI (katılmayan); öğrencinin, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla, kayıtlı olduğu programdan mezuniyeti için kredi tamamlama veya not ortalaması gibi bir amaçla kullanılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere kullanılır; öğrencinin ilgili dersten aldığı başarı notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.

Not ortalamaları

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonu DNO ve GNO değerleri ile izlenir.

(2) DNO; o dönem kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(3) GNO; tüm dönemlerde kayıt olunan her birinin kredi değeri ile dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. GNO hesabında tekrar edilen derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir.

(4) DNO ve GNO; virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir.

Notların açıklanması ve not belgeleri

MADDE 31 – (1) Öğretim elemanları tarafından verilen dönem sonu başarı notları, akademik takvimde notların ilanı için belirtilen tarihte, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra oluşturulan not belgeleri (transkript) ile öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanır.

(2) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları dersleri, kredilerini, notlarını, not ortalamalarını ve dönem sonu akademik başarı durumlarını içeren not belgelerinin resmi kopyaları öğrencinin isteği üzerine düzenlenir.

Notlarda maddi hata

MADDE 32 – (1) Bir dersin ilan edilmiş olan dönem sonu başarı notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine fakülte dekanı/enstitü müdürü onayı ile yapılır.

(2) Notlarda yer alabilecek maddi hatalara yönelik düzeltmelerin, akademik takvimde belirtilen eksik notların teslimi için belirtilen son güne kadar yapılması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak düzeltmeler, en geç söz konusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar olmak koşuluyla fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla olur.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 33 – (1) Herhangi bir dönem sonunda GNO’su ve DNO’su en az 2.00 olan öğrencinin yeterli, GNO’su veya DNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci ise sınamalı sayılır.

(2) GNO’su ve DNO’su en az 2.00 olan öğrencilerden, herhangi bir dönemde en az 24 AKTS kredilik dersten geçer not almış ve başarısız bir not (F veya U) almamış olmak koşuluyla dönem sonunda DNO'su 3.00-3.49 arasında olanlar onur; 3.50 ve üstü olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Lisans ve ön lisans diploması

MADDE 34 – (1) Herhangi bir dönem sonunda, kayıtlı olduğu lisans diploma programının mezuniyet koşullarında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan, tamamladığı toplam kredi en az 240 AKTS kredisi olan, GNO’su en az 2.00 olan, programının varsa staj, bitirme projesi ve benzeri yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, kayıtlı olduğu lisans diploma programının en az iki dönem kayıtlı öğrencisi olmak ve en az 60 AKTS kredisini ÖZܒde kayıtlı olduğu derslerden tamamlamak koşuluyla lisans diploması almaya hak kazanırlar.

(2) Kayıtlı olduğu lisans diploma programından mezuniyet için gerekli kredi toplamının en az yarısını başarıyla tamamlamış olan ve GNO’su en az 2.00 olan öğrenciye başvurusu üzerine kayıtlı olduğu lisans programının adı ile önlisans diploması verilir.

(3) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu lisans programının adı bulunur. Lisans programına ait onaylanmış meslek unvanı varsa, bu bilgi öğrencinin isteği üzerine ayrıca yazılı olarak kendisine bildirilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi ile birlikte diploma eki de verilir. Diplomanın kaybı halinde, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile ÖZܒye başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ve kayıp sayısına ilişkin ibare konur.

(4) Öğrenimleri sırasında disiplin cezası almamış ve normal öğrenim süresini aşmamış olma şartıyla, mezuniyet GNO’su 3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur; 3.50 ve üstü olanlara ise yüksek onur mezunu belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzinli Sayılma ve İlişik Kesmeye İlişkin Esaslar

İzinli sayılma kayıt dondurma

MADDE 35 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle, tekrar Üniversiteye dönmek üzere, izinli ayrılma (kayıt dondurma) talebinde bulunabilirler.

(2) İzin başvuruları, izin gerekçesini destekleyen belgeler ve bir dilekçe ile birlikte kayıtlı bulunan fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yapılır. İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından izin başvurusu uygun görülen öğrenciler, izinli sayılır.

(3) İzin başvurusunun işleme alınması için öğrencinin Üniversiteye kaydını yapmış veya yenilemiş olması, Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve en geç ilgili dönemin derslerinin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar başvurusunu yapmış olması şarttır. Başvuru tarihi geçtikten sonra ortaya çıkabilecek ani hastalık veya beklenmedik hallerde öğrencinin durumu Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(4) Öğrencilere bir defada en çok iki dönem, azami öğrenim süresince en çok toplam dört dönem izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine sayılmaz.

(5) İzinli sayılan öğrenciler, izinli geçirecekleri dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarısını öderler. Son başvuru tarihinden sonra Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılan öğrenciler, söz konusu süre için ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin izinli geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki ücretlerine mahsup edilmez.

(6) Tutuklanan veya kesinleşmiş bir mahkûmiyeti bulunan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilir. Kendisine bu şekilde izin verilen öğrenci, tutukluluk halinin sona erdiği veya cezasının infazının sona erdiği tarihten itibaren Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Tutuklanan veya kesinleşmiş bir mahkûmiyeti bulunan öğrenci kaydının dondurulması için başvuruda bulunmaması halinde sınavlara katılma veya diğer öğrencilik haklarından faydalanmaz.

(7) Öğrenciler, izin sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. İki dönem izin almış öğrencilerden; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu şekilde, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile izinden geri dönen öğrencinin, söz konusu dönem için ödemiş olduğu ücret, kayıt yaptırdığı dönem öğrenim ücretinden düşülür.

(8) Sağlık nedenleriyle izinli sayılan, ancak tedavisi bu sürelerde sağlanamayan öğrencinin izin süresinin uzatılması, öğrencinin Üniversite tarafından belirlenen kurallar dahilinde sağlık kurumundan alacağı sağlık durumunu belgeleyen rapor ile başvurması halinde, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Bu şekilde yapılacak uzatma işlemi her dönem için tekrarlanır.

(9) Öğrencinin izinli sayıldığı dönemlerde diğer yükseköğretim kurumlarından almış olduğu dersler ÖZܒdeki programına sayılmaz.

Kayıt sildirme

MADDE 36 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman, Öğrenci Hizmetlerine bir dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin kendi isteği ile Üniversiteden ayrılma nedeniyle başvurdukları tarih itibarıyla ÖZÜ ile ilişikleri kesilir.

İlişik kesme

MADDE 37 – (1) Üniversiteden ilişikleri kesilen öğrencilere, ücret ödemeleri, kayıtlı oldukları dersler ve dosyalarındaki kendilerine ait belgelerin iadesi ile ilgili aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar yaz okuluna kayıtlı öğrenciler için ikinci haftanın son iş gününe kadar, ilişiği kesilen öğrenciden ödemekle yükümlü oldukları ücretler talep edilmez. İlişiği bu tarihten sonra kesilen öğrenciler, söz konusu dönem için ödemekle yükümlü oldukları ücretlerin tamamını öderler.

b) Dersler sona ermeden önce ilişiği kesilen öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler kayıtlarından düşülür. İlişiği bu tarihten sonra kesilen öğrencilerin kayıtlı olduğu dersler mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

c) İlişiği kesilen öğrencinin dosyalarındaki kendilerine ait belgelerini geri alabilmeleri ve varsa fazla ödemelerinin iade edilebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

ç) İlişiği kesilen öğrencilerin ÖZܒye yeniden kayıt hakkı kazanmaları için, yeni öğrenci kabulüne ilişkin koşulları sağlaması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Üniversite tarafından belirlenen kurallara göre izlenir.

(2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için uzaklaştırma cezasının süresi, öğrenim süresine dahil edilmez. Bu öğrenciler, izinli öğrenciler gibi uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerini öderler.

Öğrenim ücretleri ve burslar

MADDE 39 – (1) ÖZܒde öğrenim ücrete tabidir. Ücretler, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücretine dahil değildir. Bu ücretler, ayrıca belirlenir.

(3) ÖZܒde Üniversite kaynakları ve çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların kapsam, koşul, öğrencilere dağıtımı ve devamına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversitece kendisine taahhüt edilen süre ve koşullarla burs hakkından faydalanabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili fakülte/enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 5/7/2009 tarihli ve 27279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.