15 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28085

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı       : 2007/7 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı    : 2011/24

Karar Günü    : 28.9.2011

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Genç Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Genç Parti’nin 2006 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda,

“Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine OYBİRLİĞİYLE” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Partinin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Genç Parti 2006 yılı gelirleri toplamının 14.549.188,21 ytl, giderleri toplamının 10.533.068,09 ytl, borçlarının 3.376.589,66 ytl olduğu, 6.975.301,3 ytl.nin kasa ve banka mevcudu olarak 2007 yılına devrettiği anlaşılmaktadır.

Parti’nin 2006 yılı birleşik kesinhesabının, Merkez Yönetim Kurulu 21.6.2007 gün ve 2 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylandığı görülmüştür.

Genç Parti 2006 yılı birleşik kesinhesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluştuğu, bu haliyle partinin 2006 yılı birleşik kesinhesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı gelirleri 9.475.678,13 ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 8.474.292.- ytl. si Devletçe yapılan yardım, 965.977,64 ytl.si kambiyo karları, 25.687,19 ytl.si faiz geliri, 298.- ytl.si sair gelir, 9.423.- ytl.si dava harcı tahsilatından oluşmaktadır. Önceki yıldan devreden kasa ve banka mevcudu 4.238.401,3 ytl.dir.

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2006 yılı gelirleri 819.195,02 ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 146.139,92  ytl.si üye giriş ve yıllık aidatı, 23.047,24 ytl.si sair gelirler, 2.540.- ytl.si faaliyet gelirleri, 245.702,99 ytl.si bağış ve yardımlar, 4.800.- ytl.si yayın geliri ve 396.964.- ytl.si genel merkez yardımından oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2006 yılı kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı giderleri 7.383.473,61 ytl olarak gösterilmiştir.

Bunun 249.992,97 ytl.si personel gideri, 50.005,03 ytl.si temsil ve ağırlama gideri, 28.912,89 ytl.si basılı kağıt-kırtasiye-büro gideri, 66.524,80 ytl.si haberleşme gideri, 207.303,87 ytl.si taşıma ve vasıta gideri, 132.343,06 ytl.si seyahat gideri, 284.451.- ytl.si kira gideri, 5.195,89 ytl.si tamir bakım gideri, 30.728,63 ytl.si ısıtma-aydınlatma-temizlik-su gideri, 25.266,34 ytl.si vergi-harç-noter-sigorta gideri, 2.893.710,35 ytl.si sair yönetim gideri, 2.645.861,15 ytl.si seçim ve propaganda gideri, 246.236,80 ytl.si taşra gideri, 396.964.- ytl.si teşkilata yardım, 119.916,83 ytl.si kambiyo zararları, 60.- ytl.si olağandışı gider ve zararlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 6.961.205,11 ytl.dir.

Genç Parti Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilenler dışındaki giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri “Belgelendirme” kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tarif yapılmış ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş bin liraya kadar olan (2006 yılı için 45.336.- ytl) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanması gerekmektedir.

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde,

“Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır” ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76 ncı maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdiğinden ve geçici maddelerde yargılanmamış siyasi parti hesaplarında değiştirilen hükümlerin uygulanacağına dair düzenleme de yapılmadığından dolayı bu tarihten önceki denetim ve yargılamada değişiklikten önceki hükümler uygulanacaktır.

1- Aşağıda belirtilen kişisel harcamalar Parti bütçesinden karşılanmıştır.

 

Yevmiye tarih no

Faturayı düzenleyen

Fatura(Fiş) tarih no

İçerik

Tutar

31.1.2006/99

Asena Eczanesi

26.1.2005/000059

Itriyat

21,75

31.1.2006/103

Gima

30.1.2006/58

Sigara

8,50

“        “

Gima

5.1.2006/70

Tekel

50

24.2.2006/226

Macrocenter

11.2.2006/198

Sigara

4,25

“        “

Gima

20.2.2006/54

Prima çocuk bezi

16,45

“        “

Gima

4.2.2006/68

Bigbabo sakız

20,01

“        “

Gima

4.2.2006/67

Ariel otomat

22,99

13.3.2006/313

3 ler Center

12.3.2006/0333

Sigara

8,5

31.3.2006/389

Gür Şarküteri

31.3.2006/000022

Tekel

130

31.3.2006/391

Gima

22.3.2006/120

Tekel (J.Walker)

116

15.4.2006/442

Gür Şarküteri

15.4.2006/000028

Tekel (Şarap Viski)

65

“        “

“        “

5.4.2006/000024

Tekel (Yabancı tekel)

96

21.4.2006/458

Gür Şarküteri

19.4.2006/000023

Tekel (Rakı)

35

5.5.2006/518

Yağmurlar Gıda

4.5.2006/000012

Tekel

4,25

17.5.2006/545

Gima

14.5.2006/144

Sigara

4,25

“        “

Gima

5.5.2006/355

Tekel (J.Walker)

116

24.5.2006/562

Gima

5.5.2006/88

Tekel (Doluca öküz gözü)

125,8

26.5.2006/565

Gima

23.5.2006/170

Tekel (J.Walker)

105,9

29.5.2006/570

Memo s Mehmet Harbutçu

28.5.2006/005583

Tekel (Özel İçki)

200

30.5.2006/574

Gima

13.5.2006/364

Tekel (J.Walker)

58

3.6.2006/591

Gür Şarküteri

19.4.2006/000023

Tekel (Yabancı tekel)

55

9.6.2006/612

Gür Şarküteri

9.6.2006/000023

Tekel (Yabancı tekel)

40

“        “

Migros

9.6.2006/202

Tekel (J.Walker)

47,95

“        “

Gür Şarküteri

9.6.2006/000019

Tekel (Yabancı tekel)

22

“        “

Gür Şarküteri

9.6.2006/000026

Tekel (Yabancı tekel)

99

24.6.2006/636

Özen Gıda

24.6.2006/0177

Sigara

7,45

15.8.2006/783

Gür Şarküteri

13.8.2006/000013

Tekel (Yabancı tekel)

55

“        “

Gür Şarküteri

14.8.2006/000018

Tekel (Yabancı tekel)

55

31.8.2006/820

Kaya Gıda

30.8.2006/000005

Tekel

45

6.9.2006/842

Kamil Karababa

4.9.2006/000005

Tekel (İçki)

49,9

9.9.2006/855

Gür Şarküteri

9.9.2006/000021

Tekel (Yabancı tekel)

65

22.9.2006/885

Gür Şarküteri

22.9.2006/000021

Tekel (Yabancı tekel)

33

30.9.2006/914

Kaplankaya Kuruyemiş

29.9.2006/000007

Tekel

50

9.10.2006/943

Gür Şarküteri

7.10.2006/000012

Tekel (Yabancı tekel)

80

16.10.2006/959

Gür Şarküteri

14.10.2006/000051

Tekel (Yabancı tekel)

33

20.10.2006/972

Keyif Shop

19.10.2006/000009

Tütün

20

14.11.2006/1021

Tuncerler Gıda

13.11.2006/000048

Tekel

69,5

23.11.2006/1054

Side Süper Market,Serik

19.10.2006/000004

Tekel

105

26.11.2006/1063

Gür Şarküteri

23.11.2006/000015

Tekel (Yabancı tekel)

130

“        “

Özen Gıda

25.11.2006/000149

Sigara

8,50

27.12.2006/1177

Bekiroğlu Süpermarket

13.12.2006/000074

Tekel

11,5

                                                                                                                                   Toplam       2.290,55.-ytl

 

İlaç Ödemeleri

Yevmiye tarih ve no

İçerik

Firma adı

Fiş tarih ve no

Tutar

31.1.2006/84

İlaç

Güven Eczanesi

8.1.2006/000006

35

“        “

“    “

Güven Eczanesi

8.1.2006/000001

43,5

31.1.2006/96

“    “

Gülay Eczanesi

8.1.2006/000012

29,17

31.1.2006/99

“    “

Kavacık Eczanesi

7.1.2006/0025

8,65

  “        “

“    “

Merkez Eczanesi

7.1.2006/6

9,5

  “        “

“    “

Asena Eczanesi

26.1.2005/000059

70,21

31.1.2006/100

“    “

Çubuklu Eczanesi

7.1.2006/000036

136

31.1.2006/105

“    “

Nalan Sönmez Eczanesi

 

43,60

  “        “

“    “

Çubuklu Eczanesi

7.1.2006/000010

35

31.1.2006/106

“    “

Çubuklu Eczanesi

19.1.2006/000011

47

  “        “

“    “

Yıldız Eczanesi

27.1.2006/000002

25,9

  “        “

“    “

Berkay Eczanesi

27.1.2006/000002

23,65

10.2.2006/180

“    “

Etiler Elif Eczanesi

4.2.2006/0000242

14,3

“        “

“    “

Berkay Eczanesi

5.2.2006/000016

3,6

25.2.2006/230

“    “

Çubuklu Eczanesi

21.2.2006/000040

80

28.2.2006/248

“    “

İbrahim Fuat Eczanesi

3.2.2006/000044

8,

28.2.2006/257

“    “

Berkay Eczanesi

25.2.2006/000003

47,3

“        “

“    “

Altın Eczanesi

25.2.2006/000093

132

3.3.2006/283

“    “

Çubuklu Eczanesi

3.3.2006//000016

5,5

  “        “

“    “

Mihrabad Eczanesi

3.3.2006/000028

13

  “        “

“    “

Eczane Ünlü

2.3.2006/0022

36,9

13.3.2006/314

“    “

Akmerkez Eczanesi

13.3.2006//000156

50

  “        “

“    “

Çubuklu Eczanesi

4.3.2006/000006

13,9

21.3.2006/342

“    “

Asena Eczanesi

20.3.2006//000078

9,3

  “        “

“    “

Çubuklu Eczanesi

10.3.2006/000031

46,3

22.3.2006/346

“    “

Fırat Eczanesi

15.3.2006//000015

145

30.3.2006/378

“    “

Kavacık Eczanesi

27.3.2006//0052

260

  “        “

“    “

Reyhan Eczanesi

28.3.2006/

65,75

31.3.2006/387

“    “

Güven Eczanesi

19.3.2006//000007

37,5

15.4.2006/442

“    “

Çubuklu Eczanesi

4.4.2006//000049

12,6

20.4.2006/454

“    “

Can Eczanesi

18.4.2006//000025

121

  “        “

“    “

Çubuklu Eczanesi

20.4.2006/000049

36

25.4.2006/466

“    “

Çubuklu Eczanesi

25.4.2006/000056

11,5

29.4.2006/492

“    “

Funda  Eczanesi

25.4.2006/000005

16

30.4.2006/494

“    “

Mihrabad Eczanesi

25.4.2006/000014

109

12.5.2006/532

“    “

Dörtyol Eczanesi

11.5.2006//000058

3,75

  “        “

“    “

İbrahim Fuat Eczanesi

8.5.2006/000025

55

  “        “

“    “

Çubuklu Eczanesi

3.5.2006/000053

3

  “        “

“    “

Berkay Eczanesi

3.5.2006/000038

77

16.5.2006/543

“    “

Enes Eczanesi

9.6.2006//1

7,5

17.5.2006/545

“    “

Mihrabad Eczanesi

2.5.2006//000030

28,7

  “        “

“    “

Asena Eczanesi

6.5.2006/000040

4

  “        “

“    “

Akmerkez Eczanesi

15.5.2006/000103

39,5

24.5.2006/562

“    “

Çubuklu Eczanesi

24.5.2006/000011

27,3

26.5.2006/566

“    “

Berkay Eczanesi

12.5.2006/000007

47,3

  “        “

“    “

Çubuklu Eczanesi

12.5.2006/000011

23,5

  “        “

“    “

Çubuklu Eczanesi

26.5.2006/000037

70

  “        “

“    “

Çubuklu Eczanesi

26.5.2006/000014

6

29.5.2006/571

“    “

Çubuklu Eczanesi

16.5.2006/000047

9,75

5.6.2006/595

“    “

Kanyon Eczanesi

6.6.2006/69

8

8.6.2006/607

“    “

Çubuklu Eczanesi

5.6.2006/000023

3,8

8.6.2006/608

“    “

Çubuklu Eczanesi

5.6.2006/000044

8,7

27.7.2006/743

“    “

Merkez Eczanesi

 

48

9.8.2006/771

“    “

Akmerkez Eczanesi

1.8.2006/000182

14,85

10.8.2006/775

“    “

Çubuklu Eczanesi

9.8.2006/000012

16

23.8.2006/801

“    “

Mebusevler Eczanesi

3.8.2006/000008

3,4

29.8.2006/815

“    “

İbrahim Fuat Eczanesi

24.8.2006/000012

50

  “        “

“    “

Kardelen Eczanesi

24.8.2006/000015

59

31.8.2006/818

“    “

Feyza Eczanesi

31.8.2006/000009

300

  “        “

“    “

Feyza Eczanesi

31.8.2006/000011

295

31.8.2006/820

“    “

Göksu Eczanesi

29.8.2006/0028

15

9.9.2006/855

“    “

Çubuklu Eczanesi

7.9.2006/000033

22,5

15.9.2006/874

“    “

Jale Türkün Eczanesi

9.9.2006/00000

67

  “        “

“    “

Necati Tiryaki Eczanesi

14.2006/000004

20

18.9.2006/876

“    “

Beyaz Eczanesi

3.9.2006/000341

2,35

22.9.2006/885

“    “

Jale Türkün Eczanesi

19.9.2006/000010

13,4

“        “

“    “

Jale Türkün Eczanesi

18.9.2006/000016

4,5

12.12.2006/1115

“    “

Yasa Eczanesi

7.12.2006/000002

18

                                                                                                                                      Toplam       3.153,43.-ytl

 

Parti yetkilileri “6111 sayılı yasanın 180. maddesi kapsamında partimizin siyasi faaliyetleri doğrultusunda, yardıma muhtaç kişilere hayatlarını idame ettirmesinde gerekli olan ilaçların temini, partimizin siyasi stratejisi doğrultusunda yardıma muhtaç ailelere yapılan örnek bir projedir. Diğer malzemeler ise, partimizin siyasi faaliyetler içinde “temsil ağırlama” masraf bedelidir. 6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesinde, geçici ve sürekli çalıştırılan kişilere ödenen nakdi sağlık masraflarının gider olarak kayıt edilebileceği hüküm altına alınmıştır.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Söz konusu giderlerin siyasi faaliyetin icrası nedeniyle yapılan harcamalardan olmadığı, bu giderlerin kişisel olması nedeniyle parti amacına yönelik harcama olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. Bu nedenle 5.443,98 ytl.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

2- Aşağıdaki tabloda belirtilen ve kişiler adına veya isimsiz olarak düzenlenen otobüs ve uçak biletlerine ait seyahat giderleri parti bütçesinden karşılanmıştır.

 

Seyahat Giderlerine Ait Tablo

Yevmiye tarih ve No

Yolcunun Adı Soyadı

Türü

Tutarı

13.2.2006/185

Ramazan Özcan

4 adet otobüs bileti

110,5

        “          “

Mehmet Emin Ayanoğlu

1 adet otobüs bileti

26,5

        “          “

Melek Dingaz

1 adet otobüs bileti

26,5

17.2.2006/208

İsimsiz

3 adet otobüs bileti

58

21.2.2006/216

Muammer

2 adet otobüs bileti

56

25.2.2006/33

Fatih Aktaş

3 adet otobüs bileti

73,5

          “          “

Yaşar Ali Poyraz

2 adet otobüs bileti

49

          “          “

Asuman Bakan

1 adet otobüs bileti

56

“          “

Gülay Maraş

1 adet otobüs bileti

56

2.3.2006/274

 

2 adet otobüs bileti

200

2.3.2006/275

Tacettin Uçel

2 adet uçak bileti

187

“          “

Veysel Bıçakcı

2 adet uçak bileti

187

2.3.2006/278

İsimsiz

5 adet otobüs bileti

890

“          “

 

2 adet otobüs bileti

600

16.3.2006/330

Ali Yüksel Onural

1 adet otobüs bileti

56

25.3.2006/356

Selahattin Bal

1 adet otobüs bileti

20

25.3.2006/356

Selahattin Bal

1 adet otobüs bileti

20

         “          “

Yaşar Poyraz

2 adet otobüs bileti

49

3.4.2006/400

Duran Şakoğlu

1 adet uçak bileti

79

“          “

İsimsiz

3 adet otobüs bileti

70

11.4.2006/424

Duran Şakoğlu

1 adet uçak bileti

79

12.4.2006/431

Ali Özkan

5 adet otobüs bileti

76

“          “

İsimsiz

3 adet otobüs bileti

40

12.4.2006/432

Ali Özkan

1 adet otobüs bileti

13

14.4.2006/438

Ali Özkan

1 adet otobüs bileti

18

“          “

İsimsiz

1 adet otobüs bileti

18

24.4.2006/461

Selahattin Bal

2 adet otobüs bileti

40

25.4.2006/466

Selahattin Bal

1 adet otobüs bileti

20

8.5.2006/523

Gönül Saray Alphan

1 adet uçak bileti

282

17.5.2006/547

İsimsiz

2 adet otobüs bileti

22

22.5.2006/554

Selahattin Bal

2 adet otobüs bileti

40

“          “

İsimsiz

2 adet otobüs bileti

40

29.5.2006/573

İsimsiz

2 adet otobüs bileti

40

30.5.2006/576

Ali Özkan

2 adet otobüs bileti

36

“          “

İsimsiz

1 adet otobüs bileti

18

8.6.2006/607

Selahattin Bal

2 adet otobüs bileti

46

12.6.2006/617

İsimsiz

3 adet otobüs bileti

48

24.6.2006/636

Selahattin Bal

1 adet otobüs bileti

20

“          “

İsimsiz

1 adet otobüs bileti

20

30.6.2006/651

Selahattin Bal

1 adet otobüs bileti

20

“          “

İsimsiz

1 adet otobüs bileti

20

11.7.2006/701

Halil Şahin Dost

2 adet otobüs bileti

90

12.7.2006/706

Melek Dingaz

1 adet otobüs bileti

25

“          “

İsimsiz

1 adet otobüs bileti

15

23.7.2006/725

İsimsiz

1 adet otobüs bileti

22

6.8.2006/765

Fuat Sönmez

1 adet otobüs bileti

10

“          “

İsimsiz

1 adet otobüs bileti

12

15.8.2006/783

İsimsiz

1 adet otobüs bileti

30

23.8.2006/802

İsimsiz

1 adet otobüs bileti

35

11.9.2006/856

Selahattin Bal

3 adet otobüs bileti

55

24.9.2006/892

Melek Dingaz

2 adet otobüs bileti

59,25

20.10.2006/970

Yaşar Poyraz

1 adet otobüs bileti

30

“          “

İsimsiz

1 adet otobüs bileti

30

2.11.2006/999

Melek Dingaz

3 adet otobüs bileti

66,5

9.11.2006/1013

Gönül Saray Alphan

1 adet uçak bileti

168

13.11.2006/1017

Selahattin Bal

1 adet otobüs bileti

20

14.11.2006/1020

Şaylan Çığgın

1 adet uçak bileti

125

“          “

Ayvaz Müştak

1 adet uçak bileti

125

14.11.2006/1023

İsimsiz

3 adet otobüs bileti

50,4

23.11.2006/1054

İsimsiz

2 adet otobüs bileti

49,5

6.12.2006/1097

Gönül Saray

1 adet uçak bileti

154

“          “

Şaylan Çığgın

1 adet uçak bileti

37

“          “

Ayvaz Müştak

1 adet uçak bileti

144

12.12.2006/1115

İsimsiz

2 adet otobüs bileti

30

12.12.2006/1116

Ali Özkan

1 adet otobüs bileti

20

18.12.2006/1135

Şaylan Çığgın

1 adet uçak bileti

90

“          “

Ayvaz Müştak

2 adet uçak bileti

90

“          “

Gönül Saray

1 adet uçak bileti

26

18.12.2006/1179

Şaylan Çığgın

1 adet uçak bileti

110

“          “

Ayvaz Müştak

2 adet uçak bileti

110

“          “

Gönül Saray

1 adet uçak bileti

26

31.12.2006/1203

Ali Özkan

2 adet otobüs bileti

30

“          “

İsimsiz

2 adet otobüs bileti

30

                                                                                                                              Toplam        5.740,65.-ytl

 

Parti yetkilileri “Partimizin “Siyasi Faaliyetleri” doğrultusunda parti yöneticilerimizin seyahatlerini kanıtlayan otobüs bileti vergi usul kanununa uygun belgedir. Uçak ve otobüs seyahati sırasında seyahat eden yolcu adı belge düzenlenmesi zorunludur. Bu kişiler Parti yöneticisi olup, siyasi faaliyet çerçevesinde seyahat etmiş olduklarından bu kişilerin seyahat giderleri Parti bütçesinden karşılanmıştır. İsimsiz seyahatlerde ise özellikle küçük yerleşim yerlerinde bilete isim yazılma uygulaması bulunmamaktadır. Bu durum 6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesine de uygundur.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Kimi otobüs biletlerinde isim olmamakla birlikte kimi otobüs biletlerinde isim bulunmaktadır. Seyahat giderlerine ilişkin yapılan görevlendirme olurları sunulmamış, genel ifadeler kullanılarak cevap verilmiştir. Seyahat harcamalarının parti adına yapıldığına ilişkin bilgi ve belge bulunmadığından dolayı parti adına yapılmayan seyahat giderleri parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

3- Gecikme bedeli ve zammı ile cezalar parti bütçesinden karşılanmıştır.

 

Gecikme ve Faiz Bedellerine Ait Tablo

Yevmiye tarih ve no

İçerik

Faiz veya gecikme tutarı

06.01.2006/11

Turkcell telefon gecikme bedelleri

7,96

20.01.2006/36

Türk Telekom gecikme bedeli

7,06

23.01.2006/45

Gelir ve Damga vergisi gecikme zammı

112,67

19.4.2006/447

Vergi Dairesi usulsüzlük cezası

60

3.7.2006/666

34 AP 6046 plakalı aracın trafik cezası, 7.3.2006/20060307031060000099

33,75

4.7.2006/672

Elektrik gecikme bedelleri ile açma-kapama bedelleri.

107,95

25.7.2006/737

Adli Para cezası,  25.7.2006/20060725030010000057

150

5.9.2006/837

Elektrik gecikme bedelleri

9,55

10.10.2006/946

ÇTV gecikme zammı

201,38

17.10.2006/964

34 DV 2677 plakalı aracın trafik cezası, 13.7.2006/20060713030450000083

206

                                                                                                                         Toplam         896,32.-ytl

 

Parti yetkilileri “Gecikme bedeli faturaların irademiz dışında ödeme gününden sonra gelmesinden kaynaklanmıştır. Bu durum 6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesine de uygundur.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan gecikme zammı ve bedeli ile cezalardan parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

4- 3.4.2006 tarih ve 396 yevmiyede Genç Parti 2006 Nisan aidatı fotokopi para makbuzu ile 3.4.2006 tarih ve 398 yevmiyede ise Genç Parti 2006 Nisan aidatı asıl para makbuzu ile 900.-ytl olarak ödenmiştir.

Parti yetkilileri “03.04.2006 tarih, 396 ve 398 yevmiyede kayıtlı Nisan ayına ait 900.-TL’lik 2 adet aidat makbuzundan bir tanesi Şubat ayı olmasına karşın Nisan ayı olarak yazıldığı anlaşılmaktadır.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Savunmada makbuzlardan bir tanesinin Şubat ayına olduğu ifade edilmiş ise de 3.2.2006 tarih ve 131 nolu yevmiye ile Şubat ayı aidatı ödenmiştir. Gerek 3.4.2006 tarih ve 296 ile 398 nolu yevmiye kayıtlarında gerekse ekleri para makbuzlarında yapılan ödemelerin ikisinin de Nisan 2006 aidatı olduğu açıkca anlaşılmaktadır.

Mükerrer gider yazılan 900.- ytl.nin Hazineye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

5- 27.6.2006 tarih ve 639 numaralı yevmiyede Avukat Sedat Aksakıllı’ya Ankara 9.İcra E:2006/268 nolu dosyayla ilgili yapılan 15.000.- ytl ödemenin ayrıntısının bildirilmesi ile avukat Sedat Aksakıllı’ya yapılan ödeme karşılığı avukat tarafından düzenlenen serbest meslek makbuzunun gönderilmesi istenmiştir.

Parti yetkilileri “27.06.2006 tarih ve 639 Yevmiyede Avukat Sedat Aksakallı’ya Ankara 9. İcra Müdürlüğü’nün 2006/268 sayılı takip dosyası nedeni ile yapılan 15.000,00.-TL ödemeye ilişkin olarak,

Partimiz tarafından Zakir Avşar isimli kişiye karşı açılan tazminat davasında Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 19.09.2005 tarih ve 2004/612 Esas – 2005/356 Karar sayılı karar ile davanın reddi ile davalı yararına 12.900,00.-TL avukatlık ücretine hükmedilmiştir

Davalı Zakir Avşar vekili tarafından işbu mahkeme kararı Ankara 9. İcra Müdürlüğü’nün 2006/268 sayılı takip dosyası ile ilamlı icra takibi başlatılmış olup, yapılan ödemenin 12.900,00.-TL kısmı ana para, 2.100,00.-TL kısmı ise faiz, icra takip ve masrafları ve icra kanuni vekalet ücreti olarak ödenmiştir.

Avukat Sedat Aksakallı tarafından tanzim edilmiş bir serbest meslek makbuzu bulunmamakta olup, ödeme Mahkeme kararına istinaden yapılan icra takibi nedeniyle yapılmıştır. Bu durumda, Parti ödemeyi Av. Sedat Aksakallı’ya değil İcra Dairesine yaptığı için avukattan serbest meslek makbuzu alması imkanı bulunmamaktadır.

Avukat Sedat Aksakallı tarafından serbest meslek makbuzu tanzim edilmemiş olması, icra takibinde borçlu konumda olan Partimizin borcu ödemesinin engeli olmayıp, yasal olarak makbuz düzenlemeden borcu ödenmemesi gibi bir imkan bulunmamaktadır.

İlgili mahkeme kararı, icra emri sureti ve belgelerin bir örneği 2006 Klasöründe Ek.3’de sunulmuştur.

6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesinde “Siyasi partiler, mal ve hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan mahkeme kararları ile ödediklerini miktarı ve masraflarını gider olarak kaydedebilirler” hükmü faiz ve diğer masrafların gider olarak kaydedilmesini mümkün kılmaktadır.” şeklinde cevap vermişlerdir.

15.000.- ytl ödemenin 12.900.- ytl.si ana para, 2.100.- ytl.si ise faiz vb. masraflardan oluşmaktadır.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak faiz ve diğer masraflar parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir.

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan faiz ve diğer masraflar toplamı 2.100.- ytl.den parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

6- Partinin gerek kendi gerekse kiraladığı araçlar LPG li olmadığı halde LPG giderleri Parti tarafından karşılanmıştır.

 

Yevmiye tarih ve no

Firma Adı

Fatura tarih ve no

İçerik

Tutar ytl

31.1.2006/87

Kosifler Ltd.Şti. Beykoz

18.1.2006/CP435569

15,09 lt LPG

19,32

  “            “

  “            “

16.1.2006/CP435339

16,02 lt LPG

20,5

  “            “

  “            “

17.1.2006/CP435463

16,48 lt LPG

21,1

  “            “

  “            “

19.1.2006/CP435664

17,19 lt LPG

22

                                                                                                                                    Toplam          82,92.-ytl

 

Parti yetkilileri “Partimizin siyasi faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara kendi araçları ile katılan üyelerimizden bazılarının yakıt bedelleri ödenmiştir. 6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesi uyarınca Siyasi partiler ücret mukabili geçici veya sürekli olarak çalıştırdıkları kişilere ödedikleri ayni ve nakdi sağlık ve sosyal yardım giderleri ile amaçlarına ulaşmak için görevlendirdikleri kişiler tarafından yapılan yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ilişkin konaklama, yol masrafları ve diğer zorunlu harcamaları gider olarak kayıt edebilirler.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti adına kayıtlı araçlar ile Parti tarafından kiralanan araçlara alınan akaryakıt harici yapılan akaryakıt harcamaları parti bütçesinden karşılanamaz. Dolayısıyla parti araçlarına (kiralama-mülkiyet) alınan akaryakıt giderleri haricindeki giderin parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmediğinden 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak yapılan toplam 82,92 ytl ödemenin, aynı Kanun’un 75. maddesi hükmü uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

7- 3.4.2006 tarih ve 400 yevmiyede Duran Şakoğlu belge temin edilemediğinden 843.- ytl belgesiz ulaşım gideri yapıldığını beyan etmiş ve bu tutar ödenmiştir.

Parti yetkilileri “Duran Şakoğlu partimizin doğu ve güneydoğu bölgelerinden sorumlu “teşkilat başkan Yardımcısı”dır. Gece gündüz demeden söz konusu bölgelerde siyasi faaliyette bulunmuştur. Başta güvenlik ve diğer nedenlerle ilçeden ilçeye ve diğer yerleşim yerlerine kamyon kasasında dahi gitmiştir. Küçük çapta da olsa belgesiz harcama olması o bölgelerde hayatın olağan akışına uygundur.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzenlenmiş kanıtlayıcı belgeler olmadan yapılan 843.- ytl tutarındaki giderin Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.

8- Vergi Usul Kanununda belirtilen belgeler olmadan ödeme yapılmıştır.

 

Tutanak Karşılığı Yapılan Ödemelere Ait Liste

Yevmiye tarih ve nosu

Belge Türü

İçerik

Tutar (ytl)

5.5.2006/506

A4 kağıdına yazılmış kontrat

54 YF 350 plakalı 2005 model Cıtroen araç sahibi Metin Sönmez’e 20 gün x 40 = 800 .-ytl araç bedeli olarak ödenen

1.026

5.12.2006/1088

Yarım A4 kağıdına yazılmış tutanak

Lağım patlaması sonucu oluşan pis suyun atılması, tıkanıklığın giderilmesi, Ömer Ertuğrul’un imzası var

100

4.7.2006/672

Tahsilat makbuzu

15 adet elektrik faturası olmadan ödeme yapılmış

1.840,9

                                                                                                                                         Toplam    2.966,9.-ytl

 

Belgesiz Harcamalara Ait Liste

Yevmiye tarih ve no

Belge türü

Belge tarih ve no

Belgede imzası olanın adı soyadı

İçerik

Tutar

7.2.2006/169

Belgesiz harcama onay formu

7.2.2006

Selahattin Bal- M.Hakan Erol

The Marmara otelinde verilen seçim stardında kiralanan 2 kameraman ve 4 fotoğrafçıya 3 günlük çalışmaları karşılığı ödenen

700

“        “

“            “

“            “

Selahattin Bal- Kerim Kebapçı

The Marmara otelinde verilen seçim stardında görevli 8 kişiye 3 günlük aşağıda adı soyadı ve adresi yazılı ekip başına ödenen ücrettir.

1.000

15.2.2006/163

Belgesiz harcama onay formu

15.1.2006

Duran Şakoğlu

Elmadağ ilçe Baş.ziyaret 1.1.2006 …43

Yenimahalle ilçe Baş.ziyaret

5.1.2006 …24

Mamak ilçe Baş.ziyaret

7.1.2006 …30

Altındağ ilçe Baş.ziyaret

9.1.2006 …22

Havaalanı gidiş dönüş 10.1.2006 …44

163

3.4.2006/400

Yarım düz kağıda yazılmış yazı

 

Mahir Ataman

Şırnak’tan Hakkari’ye taşınan yolcu Duran Şakoğlu’ndan alınan ücret

110

11.4.2006/425

Belgesiz harcama onay formu

12.4.2006

Melek Dingaz

22.3.2006 =40 Ulaşım gideri

23.3.2006 =40 Ulaşım gideri

24.3.2006 =40 Ulaşım gideri

25.3.2006 =35 Ulaşım gideri

27.3.2006 =30 Ulaşım gideri

28.3.2006 =30 Ulaşım gideri

1.4.2006 =30 Ulaşım gideri

245

20.5.2006/552

Belgesiz harcama onay formu

20.5.2006

Duran Şakoğlu

Yozgat Şefaatli-Yerköy kongre masrafı

50

30.5.2006/576

Belgesiz harcama onay formu

28.4.2006

Ali Özkan

Bursa ve ilçeleri teşkilat seçimlerinin hazırlık yapılması ile ilgili çalışmalardaki ulaşım giderleri

224

“        “

“            “

28.4.2006

Ali Özkan

Düzce ve ilçeleri teşkilat seçimlerinin hazırlık yapılması ile ilgili çalışmalardaki ulaşım giderleri

163

12.6.2006/617

Belgesiz harcama onay formu

12.6.2006

Ali Özkan

Teşkilat çalışmaları.İl ve ilçe kongreleri hazırlanması, yapılması ile ilgili çalışmalarda harcanan

7.6.2006 =40

8.6.2006 =40

9.6.2006 =30

110

4.9.2006/832

Belgesiz harcama onay formu

22.8.2006

Melek Dingaz

Balıkesir-Manisa Teşkilat çalışması 2.8.2006:35

Muğla-Denizli Teşkilat çalışması 5.8.2006:35

Denizli Teşkilat çalışması 7.8.2006:40

Denizli Teşkilat çalışması 9.8.2006:40

Denizli Teşkilat çalışması 11.8.2006:40

Burdur Teşkilat çalışması 12.8.2006:35

Antalya Teşkilat çalışması 14.8.2006:40

Antalya Teşkilat çalışması 17.8.2006:40

305

7.9.2006/852

Harcama beyan formu

7.9.2006

Şahin Dost

Ankara-Çankırı-Ankara yol (Her hangi bir belge bulunmamaktadır.

65

2.11.2006/999

Belgesiz harcama onay formu

2.11.2006

Melek Dingaz

Teşkilat çalışması iletişim gideri 25.10.2006:40

Teşkilat çalışması iletişim gideri 27.10.2006:40

Antalya Teşkilat çalışması iletişim gideri 29.10.2006:35

Teşkilat çalışması iletişim gideri 30.10.2006:35

Antalya Teşkilat çalışması iletişim gideri 31.10.2006:35

185

12.12.2006/1115

Belgesiz harcama onay formu

12.12.2006

Duran Şakoğlu

Yozgat şefaatli Yerköy ulaşım kırtasiye vb.

7.12.2006:41

Yozgat şefaatli ulaşım 6.12.2006:35

Şefaatli Yozgat ulaşım

6.12.2006:35

Yerköy Yozgat ulaşım

6.12.2006:30

141

                                                                                                                                      Toplam          3.461.-ytl

 

Parti yetkilileri “Siyasi faaliyet çerçevesinde amaca ulaşmak için yürütülen faaliyetler yapılırken, vergi mükellefiyeti tesis edilmemiş kişilerden de küçük çapta da olsa hizmet alınması doğaldır. Bu siyasi hizmetin bir tutanakla tespiti ve buna bağlı olarak ödemenin gerçekleştirilmiş olması faaliyetin gerçekliği ortaya koymaktadır. Bu durum, 6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesinde belirlenen “Siyasi partiler harcamalarını fatura, fatura yerine geçen belgeler ile bu belgelerin temin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde harcamanın doğruluğunu gösterecek muhtevaya sahip olmak şartıyla diğer belgelerle tevsik ederler” hükmüne de uygundur.” şeklinde cevap vermişlerdir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2006 yılı için 45.336.- ytl.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle kontrat, tutanak, belgesiz harcama onay formu vb. dayanılarak kaydedilen giderin, Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.

Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzenlenmiş fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası gibi kanıtlayıcı belgeler olmadan yapılan 6.427,9 ytl tutarındaki giderin Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.

9- 26.9.2006 tarih ve 899 numaralı yevmiyede Kubaba Turizme ait 110.- ytl.lik 26.9.2006 tarih ve 533246 numaralı otel konaklama faturasının aslı olmadığı halde aslı gibidir imzalı fotokopi faturaya istinaden ödeme yapılmıştır.

Parti yetkilileri “Kubaba Turizm’e ait fatura kaybolduğundan, ilgili firma aslı gibidir imzalı suretini vermiştir.” şeklinde cevap vermişlerdir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2006 yılı için 45,336.- ytl.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli ve kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle fatura aslı olmaksızın fatura fotokopisine dayanılarak kaydedilen giderin, Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.

Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş fatura aslı olmadan yapılan 110.- ytl tutarındaki giderin Kanun’un öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.

10- Kontörlerin Partinin hangi faaliyeti için alındığının bildirilmesi ile kişi adına kayıtlı telefonlara alınan kontör bedellerinin Parti bütçesinden karşılanma nedeni sorulmuştur.

 

Yevmiye tarih ve no

İçerik

Fatura tarih ve no

Tutar

17.1.2006/23

Kontör alımları

17.1.2006/323596

320

13.2.2006/185

Cep Öğrenci Hattı

7.2.2006/323601

26

14.2.2006/188

Kontör alımları

14.2.2006/323604

348

24.3.2006/351

Kontör alımları

22.3.2006/323720

348

26.4.2006/474

Kontör alımları

24.4.2006/323722

174

12.5.2006/530

Kontör alımları

11.5.2006/323730

174

25.5.2006/563

Kontör alımları

24.5.2006/323735

174

13.6.2006/618

Kontör alımları

13.6.2006/323739

348

17.7.2006/711

Kontör alımları

17.7.2006/323741

174

1.8.2006/757

Kontör alımları

1.8.2006/323743

348

23.8.2006/801

Kontör alımları,Argold Kuyumcu

17.8.2006/000136

50

1.9.2006/829

Kontör alımları,kahveci Motorlu ltd.Şti.

11.8.2006/0009

38

21.9.2006/881

Kontör alımları

21.9.2006/323748

348

9.10.2006/944

Kontör alımları,telsim  Cep Shop

9.10.2006/012894

957

10.10.2006/946

Kontör alımları,Uğurlu Telekom

5.10.2006/000044

53

8.11.2006/101

Kontör alımları,telsim  Cep Shop, Kahveci iletişim

3.11.2006/323757

270

29.11.2006/1069

Kontör alımları,telsim  Cep Shop, Otantik iletişim

29.11.2006/013532

873

18.12.2006/1135

Kontör alımları,telsim  Cep Shop, Kahveci iletişim

8.12.2006/323775

180

                                                                                                                                            Toplam    5.203.-ytl

                        

Parti yetkilileri “Siyasi faaliyet kapsamında, parti çalışanlarının, şoför, güvenlikçilerin yaptığı iletişimlerinin kontör bedelidir.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkilileri kimlere alındığına dair isim belirtmedikleri gibi, bu kontörlerin parti faaliyetleri için kullanıldığına dair kanıtlayıcı bilgi ve belge de sunmamışlardır. Bu nedenle Parti adına yapılmış bir gider olarak kabul edilmemiştir.

11- Aşağıdaki tabloda gösterilen icra ödemelerinden kaynaklanan 26.938,93 ytl faiz ve diğer masraflar parti bütçesinden karşılanmıştır.

 

İcra Ödemelerine Ait Liste

Yevmiye tarih ve no

Borcun kaynağı

Açıklama

Anapara

Faiz ve Diğer masraflar

Toplam tutar

06.1.2006/15

Telefon

Afyon 2.İcra 2003/7555 nolu dosya

380

50

430

“          “

“          “

Bursa 5.İcra  2004/5063 nolu dosya

2.057,09

618,06

2.675,15

8.2.2006/175

 

Ankara 15. İcra 2005/111575 nolu dosya

350

156

506

“          “

 

Ankara 15. İcra 2005/11576 nolu dosya

350

160

510

6.4.2006/412

 

Tunceli İcra Müdürlüğü

137,55

273,95

411,5

17.4.2006/445

 

Ankara 15. İcra 2006/2509 nolu dosya

 

1.000

1.000

“          “

 

Muğla İcra 2004/501 nolu dosya

600

108

708

29.8.2006/813

İşçi alacağı

Ankara 14. İcra 2006/8140 nolu dosya

1.658,08

1.616,92

3.275

“          “

İşçi alacağı

Ankara 14. İcra 2006/8144 nolu dosya

805,93

909,07

1.715

“          “

İşçi alacağı

Ankara 14. İcra 2006/8142 nolu dosya

803,65

1.181,35

1.985

“          “

İşçi alacağı

Ankara 14. İcra 2006/8141 nolu dosya

805,93

904,07

1.710

“          “

İşçi alacağı

Ankara 14. İcra 2006/8139 nolu dosya

805,93

909,07

1.715

“          “

İşçi alacağı

Ankara 14. İcra 2006/8143 nolu dosya

805,93

909,07

1.715

“          “

İşçi alacağı

Ankara 14. İcra 2006/8145 nolu dosya

1.658,07

1.611,93

3.270

“          “

İşçi alacağı

Ankara 14. İcra 2006/8146 nolu dosya

1.658,07

1.616,93

3.275

12.9.2006/864

İşçi alacağı

Ankara 6. İcra 2006/7588 nolu dosya

276,08

1.019,73

1.295,81

“          “

İşçi alacağı

Ankara 6. İcra 2006/7589 nolu dosya

172,22

854,14

1.026,36

“          “

İşçi alacağı

Ankara 6. İcra 2006/7590 nolu dosya

1.778,88

1.340,46

3.119,34

“          “

İşçi alacağı

Ankara 6. İcra 2006/7591 nolu dosya

 

335

335

“          “

İşçi alacağı

Ankara 6. İcra 2006/7591 nolu dosya

 

419,78

419,78

“          “

İşçi alacağı

Ankara 6. İcra 2006/7592 nolu dosya

2.792,55

3.248,17

6.040,72

“          “

İşçi alacağı

Ankara 6. İcra 2006/7593 nolu dosya

1.878,78

1.768,41

3.647,19

“          “

İşçi alacağı

Ankara 6. İcra 2006/7594 nolu dosya

755,44

1.359,43

2.114,87

“          “

İşçi alacağı

Ankara 6. İcra 2006/7595 nolu dosya

2.428,03

2.872,51

5.300,54

“          “

İşçi alacağı

Ankara 6. İcra 2006/7596 nolu dosya

2.003,51

1.696,88

3.700,39

Toplam

 

 

 

26.938,93

 

 

Parti yetkilileri “6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesinde “Siyasi partiler, mal ve hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan mahkeme kararları ile ödediklerini miktarı ve masraflarını gider olarak kaydedebilirler” hükmü faiz ve diğer masrafların gider olarak kaydedilmesini mümkün kılmaktadır.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları gerekir. Aksi halde bu tedbirlerin alınmaması sonucu oluşacak faiz ve diğer masraflar parti bütçesinden ödenecektir ki bunu kabul etmek mümkün değildir.

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluşan faiz ve diğer masraflar toplamı 26.938,93 ytl.den parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır.

12- 3.2.2006 tarih ve 136 numaralı yevmiyede Depar Danışmanlık, Proje Araştırma, Reklamcılık San.Tic.A.Ş. nin 3.2.2006 tarih ve 642609 numaralı faturası karşılığı Genç Parti Ulusal Radyo Yayın Bedeli açıklaması ile 12.390.- ytl ödenmiştir. Yapılan yayının içeriğinin ve hangi tarihlerde yayınlandığının bildirilmesi istenmiştir.

Parti yetkilileri “ 2006 Klasöründe Ek.15’de.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti yetkilileri cevaplarında Garanti Bankası Hesap hareketini belirten bir sayfa, Deparın faturası, Akşam Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.-Türk Medyanın Depara düzenlediği 7 adet faturayı sunmuşlardır.

 

                         Akşam Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.-Türk Medyanın Depara Düzenlediği Faturaların Dökümü

Firma adı

Fatura tarih ve no

İçerik

Tutar

Akşam Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.-Türk Medya

28.1.2006/FT00039105

R-Alem FM  27,28/1/2006 yayın

356,83

  “           “

31.1.2006/FT00039162

R-Alem FM  29,30,31/1/2006 yayın

535,25

  “           “

7.2.2006/FT00039678

R-Alem FM  1,2,3,4,5/2/2006 yayın

892,08

  “           “

7.3.2006/FT00041032

R-Alem FM  1,3,5,7/3/2006 yayın

1.474,91

  “           “

14.3.2006/FT00041266

R-Alem FM  9,11,13/3/2006 yayın

1.106,18

  “           “

21.3.2006/FT00041676

R-Alem FM  15,17,19,21/3/2006 yayın

1.474,91

  “           “

28.3.2006/FT00041971

R-Alem FM  23/3/2006 yayın

368,73

Toplam

 

 

6.208,89

 

Depar Danışmanlık, Proje Araştırma, Reklamcılık San.Tic.A.Ş. nin 3.2.2006 tarih ve 642609 numaralı faturası karşılığı Genç Parti Ulusal Radyo Yayın Bedeli açıklaması ile 12.390.- ytl ödenmiştir. Verilen cevaplardan 6.208,89 ytl.lik kısmına ait Akşam Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.-Türk Medyanın Depara Düzenlediği fatura fotokopileri sunulmuştur. Ancak 6.181,11 ytl.ye (12.390-6.208,89 = 6.181,11) ilişkin bir açıklama ve kanıtlayıcı belge sunulmamıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3. maddesinin (B) bendine göre, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Gerçek mahiyeti saptayabilmek için faturanın düzenlenmiş olması yeterli değildir. Bu bağlamda Parti ile Depar arasında ki hizmet ilişkisinin varlığını kanıtlayacak hukuki durumu yansıtan ve yeterli kanaat oluşmasına yarayacak verilerin sunulması gerekir.

Faturada belirtilen 12.390.- ytl.den 6.181,11 ytl.ye ilişkin açıklama yapılmaması ve yeterli belgenin sunulmaması nedeniyle 6.181,11 ytl.nin Hazine’ye irad kaydedilmesine karar verilmiştir.

13- IEP Advısors’ın (Tenth Flor 1275 Pennsylvania Ave.NW Washington DC, Tel (202)659-6210, Fax (202) 659-6216) Genç Partiye nasıl bir danışmanlık hizmeti verdiğinin ve içeriğinin açıklanması, ulaşım giderlerini kanıtlayıcı belgelerin, Parti ile IEP Advısors arasında imzalanan sözleşmenin ve söz konusu şirketin yaptığı hizmetleri kanıtlayıcı Partiye verdiği dokümanların (cd, materyal, yazı vb.) gönderilmesi istenmiştir.

 

IEP Advısors’ın Düzenlediği Faturalar Listesi

Yevmiye tarih ve no

Fatura tarih ve no

İçerik

Tutar $

Tutar ytl

25.1.2006/54

25.1.2006/1457

Danışmanlık

29.042,8

38.249,36

1.3.2006/273

1.3.2006/1456

Danışmanlık

20.000

25.958

21.3.2006/344

21.3.2006/1458

Danışmanlık, Otel, Viyana-İstanbul, İstanbul-Ankara ulaşım

47.124,71

63.269,63

Toplam

 

 

96.167,51

127.476,99

 

IEP Advısors’a Yapılan Ödemeler listesi

Yevmiye tarih ve no

Tutar $

Tutar ytl

EFT Gideri

3.1.2006/6

20.000

26.616

 

14.2.2006/192

29.044

38.666,27

114,62

25.4.2006/468

47.125

62.468,9

165,63

Toplam

96.169

127.751

280,25

 

Parti yetkilileri “IEP Advisors uluslararası danışmanlık hizmeti veren tanınmış ve önemli bir kuruluştur. Bu şirket Genç Parti’ye yakın bir gelecekte gerçekleşecek olan seçim çalışmaları doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu çerçevede; Türkiye’nin ve içinde bulunduğu son derece önemli bölgenin muhtemel politik fırsatlarının analizinin yapılması, Genç Parti ve Türkiye’nin ABD nezdindeki görünüşü ile ilgili politik analizlerin yapılması, dünyada gelişen siyasal iletişim stratejilerinin belirlenmesi, siyasal iletişim stratejileri bağlamında başarılı bir seçim strateji ve taktiğinin belirlenmesi, ABD ve dünya siyasetinin Türkiye’ye bakışı gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti vermiştir.

IEP Advisors ile Genç Parti arasında imzalanmış yazılı bir sözleşme bulunmamaktadır. Genç Parti ile IEP arasındaki ilişki sözlü uzlaşma ile fatura karşılığı çalışma yürütülmüştür.

IEP Advisors danışmanlık hizmetinin tamamını genel tartışma ortamlarında sunumlar şeklinde vermiştir. Bazı çalışmalar ekte 2006 yılı K1, K2, K3, K4 VE K5 nolu klasörlerde bulunmaktadır.

6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesinde Siyasi partiler amaçlarına ulaşmak için gerekli gördükleri siyasi faaliyetleri kapsamında her türlü harcama yapabilirler.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti ile IEP Advısors arasında yazılı bir sözleşme bulunmadığı, yapılan çalışmalardan bazılarının savunma ekinde sunulan dosyalarda bulunduğu ifade edilmiştir.

 

                         Savunma ekinde sunulan 5 adet dosya ile ilgili bilgiler şöyledir:

Dosya adı

İçerik

K-1

1- ABD’nin İslam Dünyasına Yönelik Politikaları Hakkında Brookings Projesi- Ağustos 2003

2- Türk-Amerikan İlişkileri Georgtown Üniversitesi

3- Değişen Dünya ile ilgili görüşler  2003

4- Tüsiad yayınları

5- Çeşitli yerlerden alınan araştırmalar

K-2

1- CSİS (Uluslar Arası Çalışmalar ve Strateji Merkezi) 2001-2006 Türkiye etrafında meydana gelen olaylarla ilgili raporları

2- CEPS’in (Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi-Brüksel) Türkiye ve Avrupa Birliği hakkındaki süreli raporları

3- Tüsiad tarafından yaptırılan araştırmalar

K-3

1- Kuzey Atlantik Asamblesi Derneğinin konferansında yapılan sunumlar (Conrad, İstanbul, 2002)

2- Ortadoğu Enstitüsünün sitesi veya bilgi bankasından indirilmiş makaleler

3- 3 ayda bir çıkan Türk Politikası isimli dergiden alınan makale

K-4

-Belirsizlikler Çağında Türk Dış Politikası isimli kitap, 2003, Rand isimli kar gütmeyen enstitiye yaptırılmıştır.

K-5

1- 11 Eylül Saldırılarından Sonra Müslüman Dünyası, ABD Hava Kuvvetleri için hazırlanmış ve 2004 yılında halka açıklanmıştır. 8 tane yazara yazdırılan araştırma kitap, Rand’ın projesi

2-Global yaklaşımlar projesi, Şubat 2003

3- Meria Dergisi (Uluslar Arası İlişkiler Dergisi), 1997

 

Savunma ekinde sunulan 5 adet dosyanın araştırma derneklerinin (düşünce kuruluşlarının) hazırladığı rapor veya yayınlar, çeşitli araştırma siteleri veya bilgi bankalarından alınan yayınlar, Tüsiad tarafından yaptırılan araştırmalar ile vb.den oluştuğu, dolayısıyla dosyalarda yer alan çalışmalardan hangilerinin IEP Advısors tarafından yapıldığı anlaşılamamıştır.

Partiden alınan hizmetin ne olduğunun ayrıntılı olarak belirtilmesi ve bunu kanıtlayıcı belgelerin gönderilmesi ile sözleşmenin istenmesinde ki amaç gerçekte böyle bir hizmet alınıp alınmadığı ile alınan danışmanlık hizmetinin parti ile ilgili olup olmadığını tespit etmek içindir.

Alındığı iddia edilen danışmanlık hizmetinin bedelinin ne olacağı, firmanın ve Partinin yükümlülüğü, ihtilafların nasıl çözümleneceği gibi hususlar ancak yazılı sözleşmede yer alan hükümler ile belirlenir. Sözleşmelerin yazılı olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte ispat açısından Parti ile IEP Advısors arasında yazılı bir sözleşmenin olması gerekir. Sözleşme olmadan bu hizmetin alındığının iddia edilmesi ancak firma ile Parti arasında ki değişik bir ilişki veya Partinin ödediği/ödeyeceği parayı garanti altına alan teminatlar alması ile mümkündür.

Kaldı ki bu şekilde alınan hizmet işinde sözleşmenin olmadığını söylemek hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir.

Siyasi partilerin faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla danışmanlık hizmeti almaları mümkündür. Ancak alınan danışmanlık hizmetinin siyasi parti faaliyetleriyle ilgili olup olmadığı sözleşme veya kanıtlayıcı diğer belgelerin varlığıyla mümkündür. İstenen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi yapılan harcamanın gerçekliği yansıtmadığını göstermektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinin (B) bendine göre, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Gerçek mahiyeti saptayabilmek için faturanın düzenlenmiş olması yeterli değildir. Bu bağlamda Parti ile IEP Advısors arasında ki hizmet ilişkisinin varlığını kanıtlayacak hukuki durumu yansıtan ve yeterli kanaat oluşmasına yarayacak verilerin sunulması gerekir.

Alındığı ifade edilen hizmet işinde sözleşmenin olmadığının söylenmesi hayatın olağan akışına uygun düşmediği gibi, istenen belgelerin verilmemesi ve IEP Advısors’tan alınan danışmanlık hizmetinin siyasi partinin faaliyetleri için alındığına dair yeterli belge ve bilgi sunulmaması nedeniyle yapılan 127.757,24 ytl gider olarak kabul edilmemiştir.

14- Allan Gerson Internatıonal Law’ın (2131 S Street, NW Washington DC 20008, Tel (202) 234-9717 Fax(202)234-9727, ag@ag-il.com) Genç Partiye nasıl bir danışmanlık hizmeti verdiğinin ve içeriğinin açıklanması, ulaşım giderlerini kanıtlayıcı belgelerin, Parti ile Allan Gerson Internatıonal Law arasında imzalanan sözleşmenin ve söz konusu şirketin yaptığı hizmetleri kanıtlayıcı Partiye verdiği dokümanların (cd, materyal, yazı vb.) gönderilmesi istenmiştir.

 

Allan Gerson Internatıonal Law’ın Yapılan Düzenlediği Faturalar Listesi

Yevmiye tarih ve no

Fatura tarih ve no

İçerik

Tutar $

Tutar ytl

18.1.2006/31

January 18,2006

Danışmanlık

50.000

66.945

10.2.2006/182

February 10,2006

Danışmanlık

481.602,5

636.100,58

11.2.2006/183

February 11,2006

Danışmanlık

493.972,5

652.438,87

7.3.2006/296

March 7,2006

Danışmanlık

50.000

66.790

16.3.2006/332

March 16,2006

Danışmanlık, Diğer hizmetler ve masraflar

36.672,93

48.265,24

13.4.2006/436

April 3,2006

Diğer hizmetler ve masraflar

28.061,19

37.714,23

15.5.2006/541

May 15,2006

Diğer hizmetler ve masraflar

6.204,33

8.986,35

16.6.2006/625

June 16,2006

Diğer hizmetler ve masraflar

36.978,22

58.547,61

11.7.2006/702

July 11,2006

Danışmanlık

50.000

77.180

14.7.2006/709

July 14,2006

Diğer hizmetler ve masraflar

111.587,32

175.727,71

7.8.2006/767

August 7,2006

Diğer hizmetler ve masraflar

66.107,11

96.390,77

11.9.2006/858

September 11,2006

Danışmanlık

50.000

73.495

12.9.2006/858

September 12, 2006

Diğer hizmetler ve masraflar

126.692,25

185.249,4

13.10.2006/956

October 13, 2006

Diğer hizmetler ve masraflar

28.079,59

41.139,41

13.11.2006/1019

November 13, 2006

Diğer hizmetler ve masraflar

103.790,49

149.603,61

14.12.2006/1019

December 13, 2006

Diğer hizmetler ve masraflar

32.199,52

45.574,52

21.12.2006/1151

December 21, 2006

Danışmanlık

50.000

70.930

Toplam

 

 

1.801.948

2.491.078

 

Allan Gerson Internatıonal Law’a Yapılan Ödemeler

Yevmiye tarih ve no

Tutar $

Tutar ytl

EFT gideri ytl

30.1.2006/61

 

 

267,04

30.1.2006/65

50.000

65.950

 

14.2.2006/193

450.000

599.085

1.722,15

25.4.2006/469

50.000

66.280

176,77

5.5.2006/520

100.000

132.180

356,69

15.8.2006/785

75.000

110.992,5

321,66

6.9.2006/845

125.000

182.712,5

509,55

12.10.2006/952

120.000

178.800

480,3

7.11.2006/1009

85.000

122.672

328,83

Toplam

1.055.000

1.458.672

4.162.99

 

Parti yetkilileri “Allan Gerson, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da yerleşik bir danışmanlık ve lobi faaliyet şirketidir. Genç Parti’ye danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu hizmet çerçevesinde; ABD ve dünyanın önemli merkezlerinde Türkiye ve Genç Parti’ye bakışın tespiti, değerlendirilmesi ve analizi, dünyanın önemli merkezlerinde genel olarak Türkiye’nin kısa ve uzun vadede nasıl göründüğünün değerlendirilmesi ve analizi, siyasi reklam ve tanıtım danışmanlığı ve planlaması, halkla ilişkiler, stil danışmanlığı ve konuşma metinleri hazırlanması, Türkiye ve dünyada yapılan seçim araştırmalarının değerlendirilmesi, siyasi partilerin yönetim ve organizasyon şemalarının günümüz şartlarına uydurulması ve ABD ile dünyanın önemli merkezlerindeki diğer siyasi parti deneyimlerinin Türkiye’ye uyarlanması çalışması, siyasi partilerin örgütlerinin tek başlarına ve merkez ile işbirliği içinde çalışma prensiplerinin belirlenmesi gibi pek çok alanda uzun süreli danışmanlık hizmeti vermiştir.

Allan Gerson ile Genç Parti arasında imzalanmış yazılı bir sözleşme bulunmamaktadır. Genç Parti ile Allan Gerson arasındaki ilişki sözlü uzlaşma ile fatura karşılığı çalışma yürütülmüştür.

Allan Gerson danışmanlık hizmetinin tamamını genel tartışma ortamlarında sunumlar şeklinde vermiştir. Bazı çalışmalar ekte 2006 yılı 2006 yılı K1, K2, K3, K4 VE K5 nolu klasörlerde bulunmaktadır.

6111 sayılı Kanunun 180. maddesi ile değişik 2820 sayılı Kanunun 74. maddesinde Siyasi partiler amaçlarına ulaşmak için gerekli gördükleri siyasi faaliyetleri kapsamında her türlü harcama yapabilirler.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Parti ile Allan Gerson Internatıonal Law arasında yazılı bir sözleşme bulunmadığı, yapılan çalışmalardan bazılarının savunma ekinde sunulan dosyalarda bulunduğu ifade edilmiştir.

 

Savunma ekinde sunulan 5 adet dosya ile ilgili bilgiler şöyledir:

Dosya adı

İçerik

K-1

1- ABD’nin İslam Dünyasına Yönelik Politikaları Hakkında Brookings Projesi- Ağustos 2003

2- Türk-Amerikan İlişkileri Georgtown Üniversitesi

3- Değişen Dünya ile ilgili görüşler  2003

4- Tüsiad yayınları

5- Çeşitli yerlerden alınan araştırmalar

K-2

1- CSİS (Uluslar Arası Çalışmalar ve Strateji Merkezi) 2001-2006 Türkiye etrafında meydana gelen olaylarla ilgili raporları

2- CEPS’in (Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi-Brüksel) Türkiye ve Avrupa Birliği hakkındaki süreli raporları

3- Tüsiad tarafından yaptırılan araştırmalar

K-3

1- Kuzey Atlantik Asamblesi Derneğinin konferansında yapılan sunumlar (Conrad, İstanbul, 2002)

2- Ortadoğu Enstitüsünün sitesi veya bilgi bankasından indirilmiş makaleler

3- 3 ayda bir çıkan Türk Politikası isimli dergiden alınan makale

K-4

-Belirsizlikler Çağında Türk Dış Politikası isimli kitap, 2003, Rand isimli kar gütmeyen enstitiye yaptırılmıştır.

K-5

1- 11 Eylül Saldırılarından Sonra Müslüman Dünyası, ABD Hava Kuvvetleri için hazırlanmış ve 2004 yılında halka açıklanmıştır. 8 tane yazara yazdırılan araştırma kitap, Rand’ın projesi

2-Global yaklaşımlar projesi, Şubat 2003

3- Meria Dergisi (Uluslar Arası İlişkiler Dergisi), 1997

                        

Savunma ekinde sunulan 5 adet dosyanın araştırma derneklerinin (düşünce kuruluşlarının) hazırladığı rapor veya yayınlar, çeşitli araştırma siteleri veya bilgi bankalarından alınan yayınlar, Tüsiad tarafından yaptırılan araştırmalar ile vb.den oluştuğu, dolayısıyla dosyalarda yer alan yer alan çalışmalardan hangilerinin Allan Gerson Internatıonal Law tarafından yapıldığı anlaşılamamıştır.

Partiden alınan hizmetin ne olduğunun ayrıntılı olarak belirtilmesi ve bunu kanıtlayıcı belgelerin gönderilmesi ile sözleşmenin istenmesinde ki amaç gerçekte böyle bir hizmet alınıp alınmadığı ile alınan danışmanlık hizmetinin parti ile ilgili olup olmadığını tespit etmek içindir.

Alındığı iddia edilen danışmanlık hizmetinin bedelinin ne olacağı, firmanın ve Partinin yükümlülüğü, ihtilafların nasıl çözümleneceği gibi hususlar ancak yazılı sözleşmede yer alan hükümler ile belirlenir. Sözleşmelerin yazılı olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte ispat açısından Parti ile Allan Gerson Internatıonal