1 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28071

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/44)

             MADDE 1 – 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 28 inci maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlelerinde geçen 60 gün ibaresi 90 gün olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.