1 Ekim 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28071

YNETMELK

Sivil Havaclk Genel Mdrlnden:

SVL HAVA ULAIMINA AIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMNALLER

LE SIHH YERLER N YER AMA VE ALIMA RUHSATLARINA

LKN YNETMELKTE (SHY-33B) DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sivil Hava Ulamna Ak Havaalanlarnda Yer Alan Terminaller ile Shhi yerleri in yeri Ama ve alma Ruhsatlarna likin Ynetmeliin (SHY-33B) 7 nci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Shhi iyeri ama ve alma ruhsatnn verildii tarihten iki yl sonrasna tekabl eden tarihe en az bir ay kala ruhsat sahibinin bavuru merciine bavurmas ve SHGM hizmet tarifesinde belirtilen temdit cretini yatrmas zorunludur. Bavuru merciinin verecei uygun gr yazs ekinde temdit ilemini talep eden irketlere ait listenin ve temdit cretinin dendiine dair belgelerin SHGMye sunulmas ile iyeri ruhsatlar iki yl sreli temdit edilmi olur. Sresi kapsamnda temdit ilemini gerekletirmeyen irketlerin temdit cretleri SHGM hizmet tarifesinde ayrca belirlenir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Sivil Havaclk Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/9/2008

26993

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

20/4/2009

27206

2

15/7/2010

27462