1 Ekim 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28071

YNETMELK

Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumundan:

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU L

KOORDNATRLKLERNN ALIMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu l Koordinatrlklerinin alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

2) Yerinde kontrol birimi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya aadaki (h) bendi eklenmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

a) l dzeyinde Kurumun faaliyetleri ile ilgili tantm ve duyurularn yaplmasn, faydalanclara ynelik bilgilendirme faaliyetlerinin yrtlmesini,

d) Proje ve faaliyetlerin yerinde kontrol faaliyetlerinin yrtlmesini,

h) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre Kurum alacaklarnn tahsil ilemlerinin yrtlmesini,

(3) Bakan birinci fkrann (h) bendinde belirtilen alacaklarn tahsili amacyla, Kurumun tara tekilat bulunmayan illerde il koordinatrlkleri arasnda alma gruplar oluturabilir. alma gruplarnn alma usul ve esaslar Bakan tarafndan belirlenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kurumun tantm rehberinde yer alan tantm ile ilgili grevleri yerine getirmek,

b) Proje bavuru paketini almak, kaydn yapmak, bavuru paketindeki dokmanlarn ve ieriklerinin eksiksiz olup olmadn kontrol etmek,

d) ncelenen ve kabul edilen bavuru paketlerinin yerinde kontrol listesini yerinde kontrollerinin yaplmas iin yerinde kontrol birimine iletmek, izleme faaliyetleri kapsamnda gerekli dokmanlar sresi iinde dzenlemek ve ilgili birime iletmek,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Yerinde kontrol biriminin grevleri

MADDE 8 (1) Yerinde kontrol biriminin grevleri unlardr:

a) Szleme ncesi, deme ncesi, uygulama sonras ve istisnai durumlarda yerinde kontrolleri yapmak.

b) Yerinde kontrol plan ve kontrol listesi hazrlamak ve bunlara uygun olarak yerinde kontrolleri yapmak.

c) zleme faaliyetleri kapsamnda gerekli dokmanlar sresi iinde ilgili birime iletmek.

) Kurum ile i ve d denetim birimleri tarafndan istenen dzenli ve ara raporlar hazrlamak.

d) Denetim faaliyetlerine ve Program deerlendirmelerine ynelik olarak birimin grev ve sorumluluk alan ile ilgili hazrlklar yapmak, denetim grevlilerine denetim faaliyetleri sresince yardmc olmak.

e) l koordinatr tarafndan faaliyet alanlaryla ilgili verilecek dier grevleri yerine getirmek.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

b) Dokman kontrol yaplan deme talep paketinin yerinde kontrolnn yaplmas iin yerinde kontrol birimine bilgi vermek,

(2) Ayrca deme talep ilemleri birimi, 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre Kurum alacaklarnn tahsil ilemlerini mahalli tahsil nitesi olarak yrtr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (), (d) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

) l koordinatrlnn idari, mali, insan kaynaklar ynetimi ve eitim ilerine ilikin grevlerini yerine getirmek,

d) l koordinatrlndeki i sreklilii ynetimi ve sivil savunma almalar kapsamnda almalar planlamak ve yrtmek,

e) l Koordinatrl personelinin mesleki eitimlere katlmn organize etmek,

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/9/2008

27007