15 Eylül 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28055

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığı (Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü)’ndan:

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2005 tarihli ve 26032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranılan ve 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartlarını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Görev grupları” ve “Hizmet süresi” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki “Unvan değişikliği sınavı” ve “İş günü” tanımları eklenmiştir.

“Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,”

“Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler  dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan hizmet sürelerini,”

“Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,”

“İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Şube Müdürü” ibaresi “Şube Müdürü veya Müdür” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve mevcut (2) numaralı alt bendi (1) numaralı alt bent olarak teselsül ettirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendine “Milli Eğitim Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

“a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Atanma şartları görev grupları itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube Müdürü veya Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Şef veya Mühendis olarak en az üç yıl fiilen çalışmış olmak,

3) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığındaki şube müdürü kadroları için idarede programcı kadrosunda beş yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar İşletmeni, Çocuk Eğitimcisi, Tekniker, Teknisyen, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Bilet Kontrol Memuru, Santral Memuru, Veznedar, Tahsildar, Şoför, Ambar Memuru unvanlarında iki yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Avukat olarak en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

2) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

d) Araştırmacı (ö) kadrosuna atanabilmek için;

1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile diğer mevzuat hükümlerine göre atanma şartlarına sahip olmak,

e) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

2) Toplam olarak 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

f) Programcı Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

g) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya İdarece düzenlenecek Bilgisayar İşletmenliği kursunda başarılı olmak,

3) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

h) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar kursunda başarılı olduğuna dair sertifika veya bitirmiş olduğu okullardan bilgisayar eğitimi aldığına ilişkin yazı veya belgeye (transkript) sahip olmak,

3) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

ı) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

i) Memur, Tahsildar, Bilet Kontrol Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Veznedar kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

j) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) İdarede en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

gerekir

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (c) bendi (b) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (h) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir. ”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 12 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar ile başvuru yeri ve son başvuru tarihi sınavlardan en az kırk beş gün önce İdare personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Görevde yükselme eğitiminin yapılacağı yer, tarih ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az on beş gün önce Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personelden duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisi için görevde yükselme eğitimine katılma talebini içeren dilekçeleri, birimleri aracılığı ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. İnceleme sonuçları, eğitime katılacak adaylara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazı ile bildirilir.

Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme eğitimi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yönetiminde ilgili birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür. İdarece gerek görüldüğü takdirde, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, Devlet Personel Başkanlığı tarafından veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak başka kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkraya (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş; mevcut (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek (h) bendi olarak teselsül ettirilmiş; aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir .

“f) Halkla ilişkiler,”

“g) Etik davranış ilkeleri,”

“h) Atanılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.”

“Düzenlenecek eğitim programında birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.”

“Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, İdare tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde sınavın yapılması için İdare tarafından birinci fıkrada belirtilen kurumlardan birisine başvurulur. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 13 üncü maddenin birinci fıkrasındaki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdare personeli başvurabilir.

Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen kadrolara  atanabilirler

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı görevde yükselme sınavında görev alamazlar, bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 13 üncü maddenin birinci fıkrasıyla öngörülen, İdarece belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. İdare, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 13 üncü maddenin birinci fıkrasındaki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 18 – Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, sınav sonuçlarına, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav kuruluna iletilmek üzere Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilirler. Bu itirazlar, sınav kurulunca sınavı yapan kurumla görüşerek ve alınan cevap doğrultusunda en geç on iş günü içerisinde değerlendirilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir. Sınav sonuçlarının tekrar değerlendirilmesinin istenmesi halinde sınavı yapan kuruluş tarafından talep edilen itiraz ücreti ilgili aday tarafından karşılanır.

Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili merci tarafından, ilan edilen boş kadrolara üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde atanacak personel 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak tespit edilir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre;

a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara bu Yönetmeliğe uygun olarak atananlardan, aylıksız izinde olanlar dahil süresi içerisinde belgelendirilmiş geçerli mazeretleri olmaksızın usulüne uygun olarak göreve başlamayanlar ile atama isteminden vazgeçenlerin atamaları iptal edilir ve bu durumda olanlar bu sınava ilişkin tüm haklarını kaybederler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 11 ve 19 uncu maddeleri ile ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanların sınavında başarılı olup, atama bekleyen personelin atanma hakları aynı unvanlar için 2 yıl içinde açılacak müteakip sınava kadar saklıdır.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.