6 Eylül 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28046

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu :   İhracata Dönük Üretim Stratejisi

                            Değerlendirme Kurulu

GENELGE

2011/11

             Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023’e yönelik stratejik dış ticaret hedefimiz, dünya mal ticaretinden aldığımız payın artırılarak ihracatımızın beş yüz milyar dolara çıkarılması olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için, öncelikle ülkemiz imalat sanayii ile hizmet üretim potansiyelinin ihracat odaklı olarak değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir. Tüm sektörlerde ihracat hedeflerimize uygun, ortak politikalar geliştirilerek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması, ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirmesi, ihracata dönük üretim teknolojilerinin geliştirilerek yurt içinde üretilen katma değerin artırılması yakın gelecekte ulaşılması öngörülen hedefler arasında yer almaktadır.

             Bu çerçevede; konuyla ilgili kurum ve kuruluşların bir plan dâhilinde aktif olarak çalışmalara katıldığı, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı, üretimle ihracatın birlikte ele alındığı “İhracata Dönük Üretim Stratejisi” geliştirmek amacıyla, 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile “İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu” kurulmuştur. 61’inci Hükümetin kurulmasıyla birlikte bakanlıklarda meydana gelen isim ve görev değişiklikleri nedeniyle sözkonusu Kurulun yeniden düzenlenmesi gerekli görülmüştür.

             Bu itibarla, İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu, Ekonomi Bakanı’nın başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının müsteşar düzeyinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) başkan düzeyinde; Türkiye İhracat Kredi Bankasının (Türk Eximbank) ise Genel Müdür düzeyinde katılımıyla çalışmalarına devam edecektir.

             Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde ilgili diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin de Kurul çalışmalarına katılımı, Kurul Başkanı tarafından değerlendirilecektir.

             2010/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan