26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

TEBLİĞ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

2/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/39 )

MADDE 1 – 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in, “ Ortasu trolüne ilişkin yasaklar” başlıklı 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına “yer ve zamanlarda” ibaresinden sonra “sadece” kelimesi eklenmiş, üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ortasu trolü ile avlanılan çaça balıkları için, Bakanlıkça belirlenen “Nakil Belgesi”nin alınması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in, “Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar” başlıklı 12 nci maddesine, altıncı fıkrasının sonuna gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Ancak, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen alanda alamana ağlarının kullanımı yasaktır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in “Sürütme, uzatma ve diğer avlanma araçları ile avcılığa ilişkin yasaklar” başlıklı 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağlarının kullanımı ise 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren yasaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in, “Boy ve ağırlık yasakları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki çizelgeden Lüfer, Karagöz (Sargos) ve Lagos, Orfoz, Hani satırları kaldırılmış, çizelgeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

                          “

Karagöz

Diplodus vulgaris

18

Sargos

Diplodus sargos

21

Lagos

Epinephelus aeneus

45

Lüfer

Pomatomus saltatrix

20

Orfoz

Epinephelus guaza

45

Hani

Serranus scriba

30

                                                                                                                                               ”

MADDE 5 – Aynı Tebliğ’in “Çift kabuklu yumuşakça avcılığı” başlıklı 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Cardium türlerinin avcılığında beyaz kum midyesi için getirilen düzenlemeler esas alınır.”

“(10) Karasularımızın, Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında, çift kabuklu yumuşakça türlerinin avcılığı yasaktır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığı başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bend eklenmiştir.

“(h) Algarna ile deniz salyangozu avcılığının yasak olduğu dönemde dalma, sepet ve her türlü tuzak yöntemleri ile deniz salyangozu istihsalinde bulunmak üzere izin almış olan balıkçı gemilerinde matafara bulunması halinde, bunların uçlarının geminin içine dönük olması zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğ’in, “Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular” başlıklı 32 nci maddesinin birinci fıkrasındaki çizelgenin Kırklareli satırından, “Armağan” barajı çıkarılmış, “Kırklareli barajları” ibaresi “Kırklareli barajı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğ’in, “Sazan, yayın, inci kefali ve gümüş balıkları avcılığı” başlıklı 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) (a) Van gölü havzasında ve inci kefali bulunan bütün içsularımızda her türlü istihsal vasıtası ile 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında inci kefali avcılığı yasaktır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğ’in “Kurbağa, salyangoz ve sülük avcılığı” başlıklı 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 nci alt bendine Afyonkarahisar ili eklenmiş, 4 üncü alt bendinde yer alan Batman ili, 2 nci alt bende alınmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğ’in “Denizlerle ilgili diğer hükümler” başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Boyu 12 m.den küçük balıkçı gemilerinde su üstü radarı bulundurulması yasaktır.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğ’in “İçsularla ilgili diğer hükümler” başlıklı 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağlarının ise 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren kullanılması yasaktır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğ’in “Denize ve akarsu yönüne doğru 500 metre mesafe içerisinde su ürünleri avcılığının yasaklandığı akarsular” başlıklı Ek-9 listesinde yer alan Antalya satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

      “

İL

İLÇE / BELDE

KAYNAK ADI

 

 

 

 

 

ANTALYA

 Finike

 Akçay, Acısu (Karaçay) çayları.

 Aksu

 Aksu çayı.

 Finike-Kumluca sınırı

 Alakır çayı.

 Alanya-Manavgat sınırı

 Alara çayı.

 Konyaltı

 Boğaçayı.

 Alanya

 Dimçayı.

 Muratpaşa

 Düden çayı.

 Kaş-Fethiye sınırı

 Eşen çayı.

 Alanya

 Kargı çayı.

 Gazipaşa-Anamur sınırı

 Kaledıran çayı.

 Serik-Manavgat sınırı

 Köprü çayı.

 Manavgat

 Manavgat ırmağı.

                                                                                                                                                                                        ”

MADDE 13 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.