26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

YÖNETMELİK

Niğde Üniversitesinden:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2005 tarihli ve 25926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ortak zorunlu dersler” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki “Kredi” tanımı eklenmiştir.

“Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi", "Türk Dili" ve "Yabancı Dil" dersleri ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kararlaştırılan “Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı” ve “Temel Bilgisayar Bilimleri” derslerini,”

“Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, (AKTS)”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kayıt için istenen belgelerin aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeni kayıt yaptıran öğrenci kaydolduğu birimin eğitim-öğretim planının birinci ve ikinci yarıyıllardaki derslerinin tamamını alır. Diğer öğrenciler ise tekrarlamak zorunda oldukları dersleri öncelikle alırlar. Alınabilecek derslerin haftalık toplam kredisi, 45 krediyi aşamaz. Yan dal veya çift ana dal programına kayıtlı öğrencilerin lisans ana dal dersleriyle ortak olmayan dersleri belirtilen kredi limitleri dışındadır.”

“Ders kayıt formu dolduran öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil tarihlerinde yine danışman onayı ile azami sınırı aşmamak üzere yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer derslerden ders silebilir.”

“Ekle-sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklemesi işlemi yapılamaz.”

“Ders kayıt formunu zamanında doldurmayan öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, ders ekle-sil tarihlerinde ders kayıt formu doldurabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Üniversite içinden veya diğer üniversitelerden Üniversite birimlerine yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senatonun belirlediği esaslara göre yapılır. Dikey geçişler ise; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin ders muafiyetleri ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin lisans öğrenimine başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerden gelmiş oldukları üniversitede yabancı dil hazırlık programından başarılı olmuş olanlar belgelendirmek kaydıyla doğrudan lisans programına başlayabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim planlarında teorik dersler, pratik dersler, seminer dersi ve staj çalışmaları haftalık saatleri, zaman ve süreleriyle belirtilir. Dersler zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu derslerden oluşur. Hangi derslerin önkoşullu olduğu ve önkoşul durumları eğitim-öğretim planlarında belirtilir. Dört yıllık eğitim-öğretim planlarının en az 240, meslek yüksekokulu planlarının en az 120 kredilik dersleri kapsaması gerekir.”

“Eğitim-öğretim planları haftalık toplam kredisi en az 27, en çok 33 kredi olacak şekilde düzenlenir. Bu sınırlar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 17 nci maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Derslerin kredisi, AKTS’ye göre belirlenir. AKTS Kredisi, bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, saha çalışmaları, stajlar ve mezuniyet tezi vb.) ifade eden bir değerdir. Bu değer her bir dersin, herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda, bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü teşkil ettiğinin göstergesidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, ilk kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yarıyılının ilk iki haftası içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu bütün dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle ilgili birimlere başvurabilir. Bu tür muafiyet için, derslerin alınmasının üzerinden üç yıldan daha fazla süre geçmemiş olması gerekir. İlgili yönetim kurulunca muafiyeti uygun görülen derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen “T” notuna dönüştürülerek transkriptte gösterilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim-öğretim süresi

Madde 20 – Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Bu süreler içinde mezun olamayanlar, ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresi ise öğrenim süresinden sayılır ve bu süre için katkı payı/öğrenim ücreti ödenmesi zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Tek Ders Sınavı: Mezuniyet için genel sınava girme koşulunu yerine getirmiş oldukları halde tek dersi kalan öğrencilerden genel akademik ortalaması 3.00 veya üzerinde olanlar bu dersten TB harf notu ile başarılı sayılır, 3.00’ ün altında olanlar ise dilekçeyle başvurmaları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla akademik takvimde belirtilmiş olan tarihte tek ders sınavına girerler. Bu sınavlarda ara sınav notuna bakılmaz, en az CC notu almak başarılı olmak için yeterlidir. Başarılı olamayan öğrenciler ders ekle-sil tarihlerinde kayıt yenileme ve kayıt formu doldurma işlemlerini yaparlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı notlarından;

a) P: Yıllık derslerde birinci yarıyıl sonunda başarılı,

b) EX: Üniversitenin yaptığı muafiyet sınavında başarılı,

c) NI: Ağırlıklı ortalamaya katılmayan derslerin notu,

d) NA: Derse devam ve/veya uygulama şartını yerine getirmediğinden, genel sınavlara girme hakkı olmadığı için başarısız,

e) T: Transfer edilen dersin notu

f) TB: Genel akademik not ortalama ile tek dersten başarılı

olarak tanımlanır.”

“Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC ve EX notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir veya birkaç dersten DC veya DD notu alan öğrenci, dersin alındığı yarıyılda ders kayıt formuna yazarak kayıt yaptırdığı tüm derslerin akademik ortalaması 2,00 ve üzerinde ise o dersi/dersleri başarmış sayılır.”

“T notu; Üniversitenin diğer bölümlerinden veya başka bir üniversiteden geçiş yapan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine fakülte/yüksekokul kurulunca kabul edilen dersler için verilir. T ve TB notları akademik not ortalaması hesaplarına katılmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yan dal, çift ana dal dersleri ile eğitim-öğretim planında yer almasına rağmen T notu alınan dersler akademik ortalama hesaplamalarında dikkate alınmaz. Öğrencinin tekrar ettiği dersler varsa, o derslerden aldığı en son not akademik ortalamaya dahil edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“FD, FF, NA notlarından biri alınan ve DC veya DD notu alınıp yarıyıl akademik ortalaması 2,00’ın altında kaldığından başarılı olunamayan dersler, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar alınmak zorundadır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin başlığı “Mezuniyet ve onur belgeleri” olarak değiştirilmiş ve birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Öğrenimlerini lisansta sekiz, ön lisansta dört yarıyılda, disiplin cezası almadan tamamlayan öğrencilerden genel not ortalaması 3,00-3,49 olanlara Onur Belgesi, 3,50 veya daha yukarıda olanlara ise Yüksek Onur Belgesi verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşağıda belirtilen durumlarda, ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Kayıt için verdiği belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğu tespit edilenler,

b) Başka bir yükseköğretim kurumundan "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası" ile çıkarıldığı veya başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu (açıköğretim hariç) anlaşılanlar,

c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma" cezası alanlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 45 – Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilere, diğer maddeleri ise 2005–2006 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı bulunan öğrenciler; 14/9/2004 tarihli ve 25583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik hükümlerine tabidirler. Ancak bu öğrenciler yürürlükteki yönetmelikle öğrenci lehine getirilen hükümlerden de faydalanırlar.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.