26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/2009 tarihli ve 27233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün yokluğunda yardımcısı Müdüre vekalet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görev süresi bitince yardımcısının da görevi sona erer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/5/2009

27233