26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

c) Doktora yeterlik komitesi: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı ile anabilim/anasanat dalının bilim dalı başkanlarından dört öğretim üyesi seçilmesiyle oluşan toplam beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ç) Enstitü: Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı enstitüleri,

d) Enstitü anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için belirlenen anabilim/anasanat dallarını,

e) Enstitü anabilim dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde belirtilen anabilim/anasanat dallarının başkanlarını,

f) Enstitü anabilim dalı kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığında, varsa yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalını oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, üniversitede ya da başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

h) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

ı) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

i) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

j) Tez izleme komitesi: Biri öğrencinin danışmanı, biri ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve biri de diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

k) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

l) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

m) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü Ders Yükü

Danışman Atanması ve Tez Çalışması

Programlar

MADDE 4 – (1) Üniversitede tezli ve tezsiz yüksek lisans programı uygulanır.

(2) Bir anabilim/anasanat dalındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) İlan edilen bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayın belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olması, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla, Senatoca belirlenecek ALES standart puanına, Senatoca belirlenecek taban puanlardan az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve ÜDS puanına sahip olması gerekir.

b) Yüksek lisans programı başvuru puanı oluşturmada;

1) Lisans not ortalamasının %25’i,

2) ALES puanının %50’si,

3) ÜDS puanının %25’i kullanılır.

c) Enstitüler, alt yapısını hazırlamak koşulu ile yabancı dil destekli veya yabancı dilde öğretim yapan program açabilirler. Bu durumda öğrenci kabulü ve öğretimine ait gerekli düzenlemeler, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senatonun onayı ile yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

Ders yükü

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

(2) Dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı ve başka anabilim/anasanat dallarında açılan dersler arasından danışman tarafından belirlenir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile enstitüye bildirilir. Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı geçici danışmanlık görevini yürütür. Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok oniki kredisi sayılmak koşulu ile ders seçilebilir.

(3) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıldaki haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(4) Yatay geçişte ve diğer yükseköğretim kurumlarından 100’lük sistemde alınan notların kabulünde 31 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki çizelgeye uygun olarak dönüşüm yapılır. Ders notlarından CC ve altında olanlar sayılmaz. CB notlarından da sadece seçilen bir ders sayılır. BB ve üzerindeki geçme notlarının tamamı sayılabilir.

(5) Öğrencinin, özel öğrencilik ve daha önceki yüksek lisans programlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülmesi koşulları bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine bağlı kalınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır (altı yarıyıl). Öğrenci, yüksek lisans programının gereklerini yerine getirdiği takdirde bu süreden önce de mezun olabilir. Ancak bu tür mezuniyet üç yarıyıldan önce olamaz.

(2) Üç yıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye BB ve üstü notlar ile başardığı dersler dışında, genel not ortalamasını sağlayacak şekilde yeni dersler aldırılır. Ancak öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayan, ancak tez çalışmasını toplam üç yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrencinin danışmanı ve tez konusu değiştirilebilir.

Danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 8 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için, Senatonun kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri ile doktoralı öğretim görevlileri arasından bir danışmanı belirleyerek ders kayıtlarından önce enstitüye önerir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman atanabilir.

(2) Danışman, ilgili enstitü yönetim kurulunun düzenleyeceği esaslara göre yönettiği tez çalışmasını değerlendirerek enstitüye bildirir. Tez çalışması üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez başarısız olarak değerlendirilen öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 9 – (1) Öğrenci yüksek lisans tezini, ilgili enstitüce belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de tezin konusu ile ilgili başka bir anabilim/anasanat dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur, varsa ikinci danışman jüri üyesi olarak görev alır.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.

(4) Danışman sınav tarihini ve saatini enstitüye bildirir ve anabilim/anasanat dalına duyurur. Bu sınav dinleyicilere açıktır.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak salt çoğunlukla verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci, yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da, tezi reddedilen öğrenci yüksek lisansa devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az üç kopya olmak üzere, enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını, tez sınavını izleyen bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Amacı, Öğrenci

Kabulü ve Danışman Atanması

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve ilkeleri

MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak, tezsiz yüksek lisans programının sonunda, yeterlik sınavı uygulanabilir.

(2) İkinci lisansüstü öğretim programlarında, sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Bu programa öğrenci kabulü için; bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programına ilişkin genel hükümleri uygulanmakla birlikte, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil puan şartı aranmaz. Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için; ALES puanının en az 55 olması gerekir ve bu puanın % 60’ı ile lisans not ortalamasının %40’ı giriş sınavı puanını oluşturmada kullanılır.

Danışman atanması

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini, en geç birinci yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitü yönetim kuruluna önerir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Süre

MADDE 13 – (1) Programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. İlgili maddeler uyarınca başarısız olan öğrenci tezsiz yüksek lisans programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 14 – (1) Kredili derslerini başaran, 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlayan ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programının Tanımı, Öğrenci Kabulü, Ders Yükü,

Danışman Atanması ve Tez Çalışması

Tanım

MADDE 15 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşik doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili yükseköğretim kurumunun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Doktora programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayın bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre, bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması ve başvurduğu programın puan türünde 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 70) standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olması gerekir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için ALES yerine; 50 puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) temel tıp puanı da kullanılabilir. Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir. Ayrıca lisans ve yüksek lisans not ortalaması tabanları Senatoca belirlenir.

b) Doktora programı başvuru puanı oluşturmada;

1) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının %25’i,

2) ALES puanının ya da TUS temel tıp puanının %50’si,

3) ÜDS puanının %25’i,

kullanılır.

c) Yabancı dilde öğretim yapılan programlarda, yabancı dil bilgisi sınavına ilişkin ek düzenlemeler getirilebilir. Bu düzenlemeler, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından yapılır ve genel ilanda duyurulur.

Ders yükü

MADDE 17 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmidört krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de, en az kırksekiz kredilik onaltı adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, kredisi sayılmak koşulu ile en az yedi adet ve yirmibir kredilik dersi yüksek lisans programı derslerinden seçebilir. Alınacak derslerin en az yarısı doktora dersleri arasından seçilmelidir.

(2) Dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı veya başka anabilim/anasanat dallarında açılan dersler arasından danışman tarafından belirlenir ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile enstitüye bildirilir.

(3) Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı geçici danışmanlık görevini yürütür. Ayrıca danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en çok oniki kredisi sayılmak koşulu ile ders seçilebilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

(5) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu doktora programında aldığı ve başarılı olduğu derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülme koşulları, bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 18 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Öğrenci doktora programının gereklerini yerine getirdiği takdirde, bu süreden önce de mezun olabilir. Ancak bu tür mezuniyet, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için üç, lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yıldan önce olamaz. Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, başarılı olamayacağı anlaşılan öğrenci, doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için, üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3,00/4,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrenci, doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

(3) Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere azami süreler sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenci, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami sürelerin sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrencinin danışmanı ve tez konusu değiştirilebilir.

Danışman atanması ve tez çalışması

MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için Senatonun kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri arasından bir danışmanı belirleyerek ders kayıtlarından önce enstitüye önerir. Danışman gerektiğinde başka yükseköğretim kurumlarındaki aynı ya da eşdeğer anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından ilgili enstitüde ders veren bir öğretim üyesi olması koşuluyla, önerilebilir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci danışman aynı veya başka bir yükseköğretim kurumundan atanabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamasından ve 3,00/4,00 genel not ortalamasını sağlamasından sonra; temel ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Derslerini tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına en erken iki ay sonra girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Doktora yeterlik sınavı, enstitülerin her anabilim/anasanat dalı için anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca önerilen, enstitü yönetim kurulu kararı ile onaylanan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla; öğretim üyeleri, bunlar bulunmadığı ya da yeterli olmadığı takdirde, doktora yapmış olan öğretim görevlilerinden oluşan sınav jürileri kurabilir. Sınav jürilerine başka yükseköğretim kurumlarından en az bir öğretim üyesinin katılması zorunludur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması en az 75/100 puandır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, 18 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için altıncı yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için sekizinci yarıyıl sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrenci, doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Ancak, öğrencinin yüksek lisans programının geri kalan yükümlülüklerini yerine getirmesi koşulu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.

Tez izleme komitesi

MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine verir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci, doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez başlığı, tez başlığı bildirim formu doldurularak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye bildirilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz- Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci, doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23 – (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini ilgili enstitüce belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Jüri, üçü ilgili tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur; varsa ikinci danışman jüri üyesi olarak görev alır.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.

(4) Danışman, sınav tarihini ve saatini enstitüye bildirir ve anabilim/anasanat dalına duyurur. Bu sınav dinleyicilere açıktır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci, doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden, savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen öğrenci, doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

Doktora diploması

MADDE 24 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan, doktora tezinin enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Başvurular

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Senato tarafından ilan verilerek duyurulur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

Kayıt

MADDE 26 – (1) Lisansüstü öğrenciliği hakkını kazananların kayıt işlemleri, 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır ve enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Gerekli hallerde, enstitü yönetim kurulu ek düzenlemeler getirebilir ve ilan eder.

Yabancı uyruklu adaylar

MADDE 27 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alanlarla, ikili anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde veya kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmaksızın lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak bu adayların yüksek lisans ve doktora programlarına kabulünde ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden, 5 inci ve 16 ncı maddeler gereğince Üniversite Senatosunun belirlediği ÜDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puanı almaları zorunludur. Doktorada bu puan 55’den az olamaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 28 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenci de asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadır. Araştırma görevlileri özel öğrenci olamazlar.

(2) Özel öğrencinin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olması durumunda; özel öğrenci iken başardığı kendi anabilim/anasanat ya da bilim dalı ile ilgili lisansüstü derslerinden BB ve üstünde alınan ders geçme notları ile CB notlarından sadece bir tanesi sayılabilir. Bu derslerden aldığı krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçemez. Dersler danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 29 – (1) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve genel not ortalaması 3,00/4,00 üstünde olan öğrenci, lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ayrıca belirtilir.

(3) Hangi anabilim/anasanat dalları arasında yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları, enstitü anabilim/anasanat dallarının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile her ders yılı başında belirlenir ve duyurulur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve yüksek lisans derecesinden birini veya ikisini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilerle, lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan, yüksek lisans ve doktora adaylarına uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Bu Yönetmelikle belirlenen koşulları sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen ve bu programa alınacak öğrenciler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, adayların lisans, yüksek lisans başarı düzeyleri ile izledikleri lisans, yüksek lisans programlarının yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazırlık programı toplam onbeş krediden az olamaz.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için, bu programdaki her dersten yüksek lisans için en az DC harf notu alınması ve 2,00/4,00 genel not ortalaması elde edilmesi; doktora için en az CC harf notu alınması ve 2,50/4,00 genel not ortalaması elde edilmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programıyla ilgili devam, ders sınavları, ders tekrarı ve benzeri konularda, ders alınan programın ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Başarısız olunan dersin yerine danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ile başka bir ders alınabilir. Alınan derslerin tamamını belirlenen süre sonunda başaramayan öğrenci, bilimsel hazırlık programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, güz ve bahar akademik yarıyılları ile yaz okulunu kapsayan, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre akademik izin dışında uzatılamaz. Programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı süresinden sayılmaz.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 31 – (1) Lisansüstü programlarında devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde yüzde yetmişin, uygulamalı derslerde yüzde seksenin altında kalan öğrenci, ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve başarısız sayılır.

(2) Öğrencinin başarı düzeyi, yarıyıl içinde yapılacak çalışmalar ve ara sınavlarla birlikte yarıyıl sonunda yapılacak sınavlarla ölçülür.

(3) Her ders için yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notuna hangi oranlarda katılacağı öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirlenir ve ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

(4) Lisansüstü öğrencilerin, 29 uncu maddeye göre yatay geçiş yapan öğrencilerin ve başka üniversitede alınan derslerin başarı notları, aşağıdaki dönüşüm tablosuna göre harf notuna dönüştürülür:

Başarı Notu            Harf Notu               Katsayı              Başarı Derecesi

85 – 100                      AA                      4,00                 Pekiyi

80 – 84                        BA                      3,50                 İyi-Pekiyi

75 – 79                        BB                       3,00                 İyi

70 – 74                        CB                       2,50                 Orta-İyi

65 – 69                        CC                       2,00                 Orta

60 – 64                        DC                      1,50                 Geçer-Orta

50 – 59                        DD                      1,00                 Geçer

49 ve altı                      FF                       0,00                 Başarısız

(5) Katsayı ile bağlantılı olmayan derslerin değerlendirmeleri aşağıdaki gibi yapılır:

a) (DZ) notu derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) (İZ) notu, akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalamasına katılmaz. Öğrenci İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

c) (YT) notu, bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) (YZ) notu, not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

d) (MU) notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet sınavı yapılan ve başarılı olunan dersin notudur.

e) (TN) notu, öğretim elemanının kabul edeceği mazeret nedeniyle; proje, uygulama ve bunun gibi gerekli çalışmalarını zamanında tamamlamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Ancak, bu süre bitmeden öğretim elemanı tarafından öğrencinin başvurması ve ilgili yönetim kurulunun kararı durumunda öğrenciye ek süre verilebilir. Eksiklerini verilen süre sonunda tamamlamayan öğrencinin TN notu FF notuna dönüşür.

f) (GM) notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir.

g) (EK) notu, girmediği sınavı nedeni ile GM notu bulunan öğrencinin devamsız veya akademik izinli olmadığı durumda başarı notu değerlendirmesi için verilir. Mazeret sınavı sonunda aldığı not girmediği sınavlardan dilediği birinin yerine sayıldıktan sonra, varsa diğer GM notları sıfır olarak değerlendirilerek EK notu öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı harf notuna dönüştürülür.

(6) Genel not ortalaması öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten alınan harf notunun katsayısı ile, o dersin kredi değeri çarpımları toplamının derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında genel not ortalaması elde edilir. Bir ders yerine başka bir ders tekrarlanıldığında sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders tekrarı

MADDE 32 – (1) Derslerden başarılı olma koşullarını yerine getiremeyen öğrenci, başarısız olduğu dersleri (FF,YZ,DZ) azami ders alma süresi içinde tekrarlamak veya o dersin yerine aynı kredi değerinde ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Ancak yerine alınan ders, tekrar ders olarak sayılır. Tekrar edilen dersten de başarısız olan öğrenci, kayıtlı olduğu programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir.

(2) Öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile genel not ortalamasını yükseltmek için başarılı dersleri de tekrar alabilir. Tekrar alınan dersin en son alınan notu geçerlidir.

Akademik izin

MADDE 33 – (1) Akademik izin ile ilgili olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilere, danışmanları tarafından yürütülmek üzere; tez önerilerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren her bir öğrenci için ayrı ayrı ya da tez konularının yakın olduğu durumda ortak olarak uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi tez bitirme sınavına kadar aralıksız devam eder. Kredisiz olan bu derslere öğrencilerin devam etmeleri zorunlu olup, öğrencilerin başarı durumları öğrencilerin danışmanları tarafından en geç bir sonraki dönem başlangıcına kadar başarılı veya başarısız olarak enstitüye bildirilir. Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrenci doktora programına devam edip etmeyeceğini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak bildirir. Devam etmek isteyen öğrenciye yeni bir danışman atanabilir. Bu derslere ilişkin esaslar enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulunca yürütülür.

Öğretim üyesi ve araştırıcı görevlendirme

MADDE 35 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine, lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri, ilgili yükseköğretim kurumunun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yeniden sınav yapılmasına gerek kalmaksızın, lisansüstü öğretim yapmak üzere görevlendirilebilirler.

(2) Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma projeleri komisyonu tarafından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 – (1) 29/12/2003 tarihli ve 25331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Doktora yeterlik koşulu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü eğitim ve öğretime başlamış olup, henüz doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil sınavlarını vermemiş olan öğrenciler hakkında bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 29/12/2003 tarihli ve 25331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.