26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülecek olan yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) B2 düzeyi: Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütü Çerçevesinde belirtilen yabancı dil yeterlikleri ve Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yeterlik Sınavından alınan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan seviyesini,

b) Bölüm: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bölümünü,

c) Düzey: Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütü Çerçevesine göre öğrencinin başarısı ile ilgili seviyeleri,

ç) Düzey Bitirme Sınavı: Her düzeyi bitirmek için uygulanan sınavı,

d) Hazırlık Sınıfı: Anadolu Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,

e) Komisyon: Bu Yönetmelikte belirtilen sınavlar dışındaki sınavların geçerliliği için karar verecek komisyonu,

f) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

g) Seviye Tespit Sınavı: Yabancı Dil Sınavı'nın birinci aşamasında gerçekleştirilen seviye belirleme sınavını,

ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

h) Yabancı Dil Sınavı: Seviye Tespit Sınavı ve Yeterlik Sınavından oluşan iki aşamalı sınavı,

ı) Yeterlik Sınavı: Birinci aşama olan Seviye Tespit Sınavı’nı başaran öğrencilerin girdiği ikinci aşama sınavını,

i) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) Yüksekokul: Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretimin amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; Üniversitenin 6 ncı maddede belirtilen ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin yabancı dil yeterliklerini ölçmek, hazırlık eğitimine alınan öğrencilerin Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütü Çerçevesince belirtilen B2 düzeyindeki yabancı dil bilgi ve becerilerini yerine getirecek yeterlilikte olmalarını sağlamaktır.

Yabancı dil sınavı ve muafiyet

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen öğrenciler, her eğitim öğretim yılının güz dönemi başında yapılan yabancı dil sınavına girerler:

a) Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıranlar,

b) Dikey geçiş yapanlar,

c) Kurumlararası yatay geçiş yapanlar,

ç) Kurum içi yatay geçiş yapanlar,

d) Çift anadal veya yandal programına başvuranlar,

e) Yeterlik Sınavına girip başarısız olanlar,

f) Yabancı Dil Sınavına girip başarısız olanlar.

(2) Kurumlararası ve Kurum içi yatay geçiş yapanlar ile çift anadal veya yandal programlarına başvuranlar için bahar dönemi başında bir yabancı dil sınavı daha yapılır.

(3) Seviye Tespit Sınavından alınan puana göre öğrencinin;

a) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmadığı,

b) Yabancı dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim göreceği,

c) Hazırlık sınıfı olan fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanıp kazanmadığı belirlenir.

(4) Yeterlik Sınavına girip başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırdıkları programın birinci sınıfına; başarısız olan öğrenciler ise seviye tespit sınavı sonucunda belirlenen düzeylerine göre eğitimlerine devam ederler.

(5) Herhangi bir düzey bitirme sınavından B2.2 düzeyinde başarılı olan öğrenci açılan yeterlik sınavına girebilir. Öğrenci başarılı olursa kayıt yaptırdığı programa devam eder, başarısız olan öğrenci ise hazırlık sınıfında bulunduğu düzeyi (B2.2) tekrar eder.

(6) B2.2 düzeyinde olup yeterlik sınavına giren öğrenci başarılı olduğu takdirde, kayıt yaptırdığı programın birinci sınıfına devam eder. Başarısız olması halinde hazırlık sınıfında bulunduğu düzeyi (B2.2) tekrar eder.

(7) Aşağıda belirtilen öğrenciler Yabancı Dil Sınavından muaftır:

a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğreniminin en az son üç yılını bu kurumlarda tamamlayan öğrenciler,

b) Son üç yıl içinde, yabancı dil seviyesinin Avrupa Birliği Ortak Dil Ölçütü Çerçevesince belirlenen B2 düzeyinde eşdeğerliliğini belgeleyen sınavlardan (TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL, vb.) öngörülen puanlar ve KPDS/ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlarda başarılı olan öğrenciler.

(8) Yukarıda belirtilen sınavlar dışındaki sınavların geçerliliği, komisyon kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(9) Zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için, Seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alınması gerekir. Başarı notu Anadolu Üniversitesi Senatosu’nca bu konuda kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. CC ve üzerinde not alanlar başarılı kabul edilir ve notu transkripte işlenir; CC’nin altında not alanların sınav sonuçları transkripte işlenmez. Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak için ise, Seviye Tespit Sınavı’ndan başarılı olunması ve Yeterlik Sınavı’ndan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan (B2 düzeyi) alınması gerekir.

(10) Seviye Tespit Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

Kayıt

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler, her yarıyıl başında Üniversitenin belirleyeceği esaslara göre kayıt olmak veya kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Kayıt veya kayıt yenileme sırasında katkı payını ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

Eğitim süresi

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim süresi bir öğretim yılı olup, güz ve bahar dönemlerinden oluşur. Ancak, B2.2 düzeyindeki öğrenciler için Yüksekokulun önerisi ve Senato onayı ile yaz okulu açılabilir.

Düzey tespiti ve devam zorunluluğu

MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfı olan Fakülte ve Yüksekokullara ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler güz dönemi başında Yabancı Dil Sınavına girmekle yükümlüdür. Yabancı dil sınavında başarısız olan öğrenciler, Seviye Tespit Sınavı sonunda belirlenen düzeylerden başlayarak hazırlık programına alınırlar. Seviye tespit sınavına girmeyen öğrenciler en alt (A) düzeye yerleştirilir.

(2) Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık programı sırasıyla, A, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 olmak üzere 5 düzeyden oluşur.

(3) Bölümde okutulacak dersler ve bunların haftalık ders saatleri ile bölümün akademik takvimi Yüksekokul Müdürlüğünün teklifi üzerine Senatoca belirlenir.

(4) Öğrenciler derslerin en az %90’ına devam etmekle yükümlüdür. Devamsızlığı toplam ders saatinin %10’unu aşan öğrenciler ilgili düzey sonunda yapılan Düzey Bitirme Sınavına giremezler.

(5) Bölüme misafir öğrenci kabul edilmez.

Sınavlar, başarı ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin yerleştirildikleri düzeyi başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. Bir üst düzeye geçmek için öğrencilerin bulundukları düzeyin düzey bitirme sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir. Düzey bitirme sınavına girebilmek için öğrencilerin %90 devam koşulunu yerine getirmiş ve bulunduğu düzeyi başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bir düzeyi başarı ile tamamlamış olmak için düzey ara sınavı (%50) ile düzey değerlendirmesinin (%50) ortalamasının 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

(2) Düzey değerlendirmesi kısa sınav, ödev, sözlü sunum ve proje gibi uygulamalarla yapılabilir. Yönetim Kurulunun kararı ile sınavlar ve diğer değerlendirmeler yazılı ve/veya sözlü yapılabilir. Farklı değerlendirmelerin düzey değerlendirmesine hangi oranla katılacağı Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

(3) Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle düzey ara sınavı ve düzey değerlendirme kapsamındaki sınavlara katılamayan ve mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Ancak kısa sınavlar için mazeret sınavı açılmaz. Mazeretler ile ilgili her başvuru, o ders ya da dersler için ilan edilen mazeret sınavı tarihinden en az beş iş günü önce, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvuruları işleme konmaz.

(4) Düzeyinde devamsız ve/veya başarısız olan öğrenciler bulundukları düzeyi tekrar ederler. En fazla iki öğretim yılı derslere devam hakkı verilir ancak bir öğretim yılından sonraki dönem veya dönemler öğrencinin azami süresinden sayılır. İki öğretim yılı derslere devam eden ancak başarısız olan öğrenciler kendi imkânları ile dil becerilerini geliştirir ve dönem sonunda yapılan Yabancı Dil sınavına girebilirler. 

(5) Düzey Bitirme Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

Yeterlik sınavı

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin hazırlık sınıfını başarmış sayılabilmesi için Yeterlik Sınavı’ndan 100 tam puan üzerinden en az 60 alması gerekmektedir. Yeterlik sınavına B2.2 düzeyini Madde 10’da belirtilen bir üst düzeye geçme koşullarını yerine getiren öğrenciler alınır.

(2) Yeterlik Sınavında başarılı olanlar izleyen yarıyıl başında kayıtlı oldukları programlarına başlar. Başarısız olan öğrenciler iki yıllık süreleri içinde, bu süre doluncaya kadar veya Yeterlik sınavında başarılı oluncaya kadar B2.2 düzeyini tekrar ederler. Tekrar eden öğrenciler düzey yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır ve en son aldıkları notlar geçerlidir.

(3) Yeterlik sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı olan programlara kayıtlı öğrenci

MADDE 12 – (1) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı olan programlara kayıtlı olan öğrenci birinci yarıyıl sonunda başarılı ise kayıtlı olduğu programa devam etmeye hak kazanır. Ancak başarısız ise ikinci yarıyıla devam etmek zorundadır. İkinci yarıyıl sonunda başarısız olan öğrenci isterse kayıtlı olduğu programa devam edebileceği gibi hazırlık sınıfına da devam edebilir.

Yabancı dil bilgilerini kendi imkanlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler

MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfına devam etmeden yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarihler içinde hazırlık sınıfına devam etmeyeceklerini belirten dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne her yarıyıl başında başvurmak zorundadır. Bu süre geçtikten sonra değişiklik başvuruları işleme konmaz. Belirlenen süre içerisinde dilekçe ile başvurmayanlar, hazırlık sınıfına devam edecek öğrenci olarak kabul edilir.

(2) Yabancı dilini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler açılan Yabancı Dil Sınavı’na girebilir. Yabancı Dil Sınavında 6 ncı maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan koşulları sağlayan öğrenciler hazırlık sınıfını başarmış sayılır.

(3) Yabancı dilini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler açılan Yabancı Dil Sınavına girip başarısız oldukları ve hazırlık sınıfına devam etmeyi istemeleri halinde Seviye Tespit Sınavında aldıkları puana göre ilgili düzeye yerleştirilirler.

(4) Yabancı dilini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler derslere devam haklarını, ilk kayıt tarihinden itibaren en fazla 2 yıl içinde kullanmak zorundadır.

Sınavlara itiraz

MADDE 14 – (1) Sınav notlarında maddi hatalar dışında değişiklik yapılmaz. Sınav notuna itirazlar notların duyurulmasını izleyen beş iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. İtirazlar Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 15/3/2010 tarihli ve 27522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

2010-2011 öğretim yılı hazırlık sınıfında başarısız olanlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2010-2011 öğretim yılı hazırlık sınıfında başarısız olup 2011-2012 öğretim yılında tekrara kalan ve hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrenciler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

(2) 2010-2011 öğretim yılında yabancı dilini kendi imkanları ile geliştirmek isteyen öğrenciler hakkında, kayıt yaptırdıkları yıldaki Yönetmelik hükümlerinde öngörülen başarı seviyesi aranır. Ancak kendi imkanları ile gerekli başarı ortalamasını belgeleyemeyen öğrencilerin, ikinci yılda hazırlık sınıfına devam etmek istemeleri halinde haklarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.