26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/2075

             25 Şubat 2011 tarihinde Dakar’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayındırlık ve İskân Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                  F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                           E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                   S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                              C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                              Ö. DİNÇER                                                  İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                       Milli Eğitim Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                         R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                       Sağlık Bakanı                                          Ulaştırma Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE

SENEGAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

BAYINDIRLIK VE İSKAN ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ

MUTABAKAT ZAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır);

Söz konusu işbirliğinin Tarafların ortak çıkarlarına hizmet edeceğini ve her iki ülkenin karşılıklı işbirliğine ve sosyal ve ekonomik gelişmelerine katkıda bulunacağını göz önünde bulundurarak;

Aşağıdaki hususlar üzerinde mutabakata varmışlardır:

Madde 1

Yetkili Makamlar

İşbu Mutabakat Zaptının uygulanmasıyla ilgili olarak, yetkili makamlar; Türkiye Cumhuriyeti adına Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Senegal Cumhuriyeti adına Şehircilik ve Arıtma Bakanlığı'dır.

Madde 2

İşbirliğinin Amaçları

Taraflar, her iki ülkede yürürlükte olan ilgili yasa, yönetmelik, kural, politikalara tabi olarak, madde 3'te belirtilen konularda işbirliğini geliştirmek, karşılıklı yatırımları teşvik etmek, ülkelerin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla aralarında işbirliği oluşturulmasını teşvik etmeyi taahhüt ederler.

Madde 3

İşbirliği Konuları

İşbu Mutabakat Zaptı'nın, 2. maddesinde belirtilen amaçlarının uygulanması için, Taraflar aşağıdaki faaliyet alanlarında işbirliğini geliştireceklerdir:

1. Harita ve Kadastro hizmetleri,

2. Kentsel ve kırsal alanda yerleşme planlama ve uygulama çalışmaları,

3. İnşaat alanında müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri,

4. İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerine dair altyapı projelendirilmesi,

5. Bina inşaat yöntem ve teknikleri,

6. Yapı Denetimi ve Enerji Verimliliği,

7. Yapı malzemelerinin kullanımı, piyasa gözetimi ve denetimi,

8. Kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi.

Madde 4

İşbirliğinin Yöntemi

Yukarıda belirtilen işbirliği alanlarında;

1. Taraflar ülkelerindeki planlama, imar, yapılaşma ve ihale mevzuatı konusunda birbirini bilgilendirecekler, bu konuda ihtiyaç duyulacak belgeleri sunacaklar,

2. Taraflar karşılıklı olarak bilgi, belge ve tecrübelerini paylaşacaklar,

3. Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Senegal'de, Senegal Cumhuriyeti Hükümeti ile işbirliği içinde, pilot projeler geliştirecek,

4. Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Senegal Cumhuriyeti Hükümeti'nin görevlendireceği uzmanlara yönelik eğitim programları düzenlenecek,

5. Oluşturulacak teknik heyetler vasıtasıyla karşılıklı teknik inceleme gezileri düzenlenecek,

6. Taraflar karşılıklı olarak Senegal ve Türkiye'de ortak girişimler yoluyla özel sektörün yatırımlarını teşvik edecekler, kolaylaştıracaklar,

7. Taraflardan her biri, düzenleyecekleri sempozyum, çalıştay vb. bilimsel toplantı ve programlara diğer tarafın uzmanlarını davet edecekler ve katılımın sağlanması için gerekli tedbirleri alacaklardır.

Madde 5

Yürütme Komitesi

Tarafların ilgili Bakanlıkları işbu Mutabakat Zaptı’nın uygulamalarını izlemek ve yürütmek amacıyla Yürütme Komiteleri oluşturacak ve bu Komiteler, madde 3'de ifade edilen işbirliği alanlarında ve madde 4'deki usuller çerçevesinde, faaliyetler gerçekleştirmek üzere uygulama programları hazırlayacak ve bu programların takibinden sorumlu olacaktır. Söz konusu yürütme komitelerinin toplantıları yılda bir defa olmak üzere Türkiye ve Senegal'de münavebeli olarak düzenlenecektir.

Madde 6

Taahhüt

Taraflar, madde 3 kapsamında, madde 4'te yapılacak faaliyetlerin masraflarını aşağıdaki gibi üstlenecektir:

• Taraflar kendi uzmanlarının uluslararası seyahat giderlerini karşılayacaktır.

• Ev sahipliği yapan ülke,  misafir heyetin iaşe,  ibate ve  ülke  içi  ulaşım masraflarından sorumlu olacaktır.

Madde 7

Uygulama

Taraflar, madde 3'te belirtilen faaliyetlerin, her iki ülkeden birinde ya da Taraflarca üzerinde mutabakata varılan şart ve koşullarda herhangi bir ek anlaşma veya düzenlemeye tabi başka herhangi bir yerde gerçekleştirilebilmesi hususunda mutabakata varırlar. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ve uygulanmasına özgü yöntemler Taraflar arasındaki karşılıklı mutabakat temeline dayandırılarak geliştirilir ve kesinleştirilir. Davet edilecek teknik heyetlerde yer alacak kişi sayısı ile düzenlenecek çalıştay, sempozyum, seminer, eğitim, vb. programların tarihleri bu kapsamda ortak kararla belirlenecektir.

Madde 8

Fikri ve Mülki Hakların Korunması

Fikri mülkiyet haklarının korunması, her iki ülkenin ulusal yasa ve yönetmelikleri ve Taraflarca imzalanmış uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülür. Tarafların her biri, işbu Mutabakat Zaptı kapsamındaki faaliyetlerin yürütüldüğü süre boyunca üretilecek ve edinilecek ürünler ve belgelerle ilgili kazanılmış fikri mülkiyet hakları ve diğer mülki haklara sahiptir.

Madde 9

Gizlilik

Tarafların her biri, işbu Mutabakat Zaptının uygulandığı süre boyunca ellerine geçen bilgilerin, belgelerin ve verilerin gizlilik ve mahremiyetine uymayı taahhüt eder. İşbu Mutabakat Zaptının feshi durumunda, Taraflar, işbu paragrafta yer alan hükümlerin, Taraflarca üzerinde mutabakata varılacak bir süre boyunca yürürlükte kalacağını kabul ederler.

Madde 10

Yürürlüğe Giriş, Geçerlilik Süresi ve Değişiklik

1. İşbu Anlaşma, Tarafların, ulusal mevzuatları uyarınca onay işlemlerinin tamamlandığına ilişkin en son bildirimin, diplomatik kanallardan yazılı olarak karşı tarafça alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

2. İşbu Mutabakat Zaptı, Tarafların karşılıklı yazılı rızalarıyla herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Değişiklikler, işbu maddenin 1. paragrafında belirtilen usule uygun şekilde yürürlüğe girecektir.

3. İşbu Mutabakat Zaptı, 1 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

4. Taraflardan biri Mutabakat Zaptı’nı sona erdirme niyetini diğer tarafa diplomatik yollarla yazılı olarak bildirmediği takdirde, işbu Mutabakat Zaptı, birer yıllık sürelerle kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır.

Madde 11

İhtilafların Çözümü

Bu Mutabakat Zaptı’nın yorumlanması veya uygulanmasıyla ilgili anlaşmazlıklar Taraflar arasında müzakereler yoluyla dostça çözülecektir.

Madde 12

İletişim

Tüm tebligat, onay, rıza ya da işbu Mutabakat Zaptı kapsamında verilmesi gerekli ya da izinli diğer bildirimler yazılı olarak yapılır ve Tarafların aşağıda belirtilen adreslerine gönderilir:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

SENEGAL CUMHURİYETİ ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ, HAVA ULAŞTIRMASI,

ALTYAPI VE ENERJİ BAKANLIĞI

Senegal Cumhuriyeti/Dakar'da 25 Şubat 2011 tarihinde Türkçe, Fransızca ve İngilizce olmak üzere iki (2) orijinal suret halinde hazırlanmış olan bu metinler birbirlerine eştir. Yorumlarda farklılık olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

                     TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                 SENEGAL CUMHURİYETİ

                            HÜKÜMETİ ADINA                                                               HÜKÜMETİ ADINA

 

                                Mustafa DEMİR                                                                   Mame Astou GUEYE

                      Bayındırlık ve İskan Bakanı                                          Uluslararasi Işbirliği, Hava Ulastirmasi,

                                                                                                                           Altyapi ve Enerji Bakani V.

 

 

Yabancı dil metin için tıklayınız.