25 Ağustos 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28036

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Numaralandırma Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 ‒ (1) 900 alan kodu altında sunulması gereken cinsel içerik ihtiva eden hizmetler hariç, bu Yönetmeliğin EK-A1'inin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerini sunma hakkına sahip işletmeciler, en geç 4/9/2012 tarihinden itibaren anılan hizmetleri belirlenen numara grupları üzerinden sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik 4/9/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/6/2009

27271