22 Ağustos 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28033

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesinde ön lisans, lisans, özel öğrenci ve diğer programlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim programları, kayıt yenileme ve silme işlemleri, geçişler, sınavlar ve değerlendirme, intibak ve diploma hazırlanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya konservatuarı,

ç) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı eğitim birimlerinin yönetim kurullarını,

d) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Ege Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim ve öğretimin kapsamı ve süresi

MADDE 5 – (1) Üniversitede, birimlerin ilgili yönetim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile örgün, ikinci, yaygın, dışarıdan (ekstern) ve açık öğretim ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre çift ana dal ve yan dal eğitim-öğretimi yapılabilir.

(2) Birimlerde dersler, yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Yarıyıl esasına göre yapılan eğitim-öğretimde bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(3) Her bir eğitim-öğretim yarı yılının süresi, en az onaltı haftalık iki ayrı dönemden oluşur. Yarıyıla, ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınav süreleri de dahildir. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Birimlerin ilgili yönetim kurullarının önerisi ile gerektiğinde yaz okulu açabilir.

(4) Bütünleme sınavları yapan birimlerde, bütünleme sınavlarının yapıldığı süre onaltı haftalık süreye dahil değildir. Bütünleme sınavlarının süresi ve tarihleri ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) Birimler, gerektiğinde kurum içi/dışı staj uygulayabilir. Stajların süresi ve şekli, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(6) Eğitim-öğretim programlarında yer alacak dersler, uygulamalar ve bunlarda yapılacak değişiklikler birimlerin ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(7) Tıp Fakültesi hariç, öğrenciler, sorumlu oldukları eğitim-öğretim programlarındaki tüm dersleri normal öğrenim süresinden önce başardıkları takdirde, öğrenim süresinin dolmasını beklemeden ilgili yönetim kurulu kararı ile mezun olabilir.

(8) Eğitim süreleri; ön lisans programlarında iki yıl, lisans programlarında dört yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda beş veya altı yıldır. Bu süreler azami olarak, ön lisans programlarında dört yıl, lisans programlarında yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda sekiz veya dokuz yıldır. Öğrenciler eğitimlerini azami sürede tamamlayamadıkları takdirde, Senatoca belirlenen öğrenci katkı payını/öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam edebilirler. Yabancı dil hazırlık sınıfındaki ilk yıl eğitim süresine dahil değildir.

Dersler ve krediler

MADDE 6 – (1) Birimlerin yönetim kurulu kararı ile, mezuniyet için en fazla üç dersi kalan ve Senatoca belirlenen kayıt şartlarını yerine getirmiş öğrenciler için, bu dersler eğitim planındaki dönemlerinden farklı bir dönemde açılabilir. Ancak öğrencilerin, bu dersleri daha önce almış ve devam şartını sağlamış olmaları gerekir.

(2) Bir dersin kredisi, öğrencilerin o ders için ilgili öğretim elemanı/program kurulu tarafından belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder ve öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS’ye göre belirlenir. Bu kapsamda, öğrencinin her tür eğitim öğretim faaliyeti kredilendirilir.

(3) Her bir dersin kredisi, öğrencinin yıl/yarıyıl çalışma yükü temel alınarak ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanarak önerilir. Önerilen kredi ilgili yönetim kurulunun incelemesi ile belirlenir ve Senatonun onayına sunulur. Senato tarafından onaylanan kredi, eğitim planlarında gösterilir. Bir öğrencinin bir yıldaki/yarıyıldaki eğitim-öğretim çalışmaları yükü eğitim planında gösterildiği kadardır.

(4) Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları için ders ve uygulama kredileri toplamı yıllık 60 AKTS kredisidir.

(5) Bir dersin haftalık ders saati, bölüm/program kurulunun önerisi ile ilgili birimin akademik kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanarak uygulamaya konulur.

(6) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrenci, tekrar ettiği derslerine öncelikle kayıtlanmak koşulu ile, bir yarıyılda en fazla 42 AKTS kredisi kadar ders alabilir. Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin çalışma yükü, akademik danışmanın önerisi ve bölüm/program başkanlığının onayı ile kayıt yaptırılan yarıyılın eğitim-öğretim çalışmaları yükü esas alınarak 1/3 oranında azaltılabilir.

(7) AGNO'su en az 3.00 olan ve herhangi bir ders başarısı (CC) harf notundan düşük olmayan bir öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm/program başkanlığının onayı ile öğrencinin çalışma yükü, kayıt yaptırılan yarıyılın eğitim-öğretim çalışmaları yükü esas alınarak 1/3 oranında artırılabilir.

(8) Entegre öğretim sistemi uygulayan birimlerde, sınavlar, değerlendirme uygulamaları, ders ve yıl tekrarına ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

(9) Üniversitede yürütülmekte olan, zorunlu yabancı dil eğitimi ile isteğe bağlı yabancı dil eğitimi; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(10) Ortak zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili dersleri haftada ikişer ders saati olarak yalnız birinci sınıflarda okutulur.

(11) Eğitim birimlerinin birinci sınıflarında; Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve Meslek Yüksek Okulları Bilgisayar Programcılığı programı öğrencileri hariç, yapılan muafiyet sınavını başaramayan öğrenciler için bilgisayar dersinin haftada en az üç ders saati olarak okutulması zorunlu olup, ilgili yönetim kurulunun kararıyla birinci, ikinci veya her iki yarıyılda birden okutulabilir.

(12) Ders geçme sistemini uygulayan eğitim-öğretim kurumlarında, ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili yönetim kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse kayıtlanabilmek için, bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış olması gerekir. Ancak söz konusu derslerin her yarıyıl açılması gerekir. Lisans veya ön lisans programlarına devam eden öğrenciler için yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmak, bu programlarda yabancı dille alınacak derslerin ön koşuludur.

(13) Gerekli görüldüğünde dersler, ilgili yönetim kurulunun kararı ile Cumartesi, Pazar günleri de yapılabilir.

Öğrenci kontenjanları, kayıtlar ve geçişler

MADDE 7 – (1) Öğrenci kontenjanları, kayıt, kayıt yenileme, öğrenci katkı payı, öğrenim ücretleri ile eğitim-öğretim kurumları arası geçişlere ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Senatoca belirlenir.

(2) Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Sınavlar

MADDE 8 – (1) Bir derse yönelik sınavlar; ara, yarıyıl/yıl sonu, mazeret ve bütünleme sınavlarını kapsar ve bu sınavlar, ilgili eğitim birimince belirlenen yerde ve zamanda yapılır. Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili yönetim kurulunun kararı ile Cumartesi, Pazar günleri de yapılabilir. Bir yarıyılı kapsayan dersin yarıyıl sonu sınavı o yarıyılın, iki yarıyılı kapsayan dersin yıl sonu sınavı ise ikinci yarıyılın sonunda yapılır. Niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler, ilgili eğitim birimlerince belirlenir, bu durumda yarıyıl/yıl sonu sınavı puanı, öğrencinin yarıyıl/yıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

(2) Sınavların duyurulması, giriş, uygulama, değerlendirme, itiraz ve başarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

Yaz okulu

MADDE 9 – (1) Yaz okulu eğitimine ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Senatoca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet, Bitirme Tezi, Stajlar ve Diplomalar

Mezuniyet

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için;

a) Ders, laboratuar, tez, staj ve benzeri tüm çalışmalarını tamamlamaları,

b) Başarısız derslerinin olmaması,

c) Mezuniyet derecesini gösteren AGNO değerinin 2,00 veya üzerinde olması

gerekir.

(2) Tüm derslerini akademik birimin öngörülen eğitim süresi içerisinde süre uzatmadan tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel başarı not ortalaması 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrencilere mezuniyetlerinde yüksek onur belgesi, 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrencilere mezuniyetlerinde onur belgesi verilir. Söz konusu belgelerde başarı sıralaması gösterilir.

Bitirme tezi ve stajlar

MADDE 11 – (1) Fakülte ve dört yıllık yüksekokullarda mezun olacak öğrencilere bitirme tezi yaptırılabilir. Bitirme tezine ilişkin esaslar ilgili eğitim birimlerinin yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Staj uygulaması olan birimlerde staja yönelik esaslar, ilgili birimin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Diplomalar

MADDE 12 – (1) Mezun olan öğrencilere, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.

(2) İki yıllık meslek yüksekokulunu başarı ile tamamlayan öğrencilere meslek yüksekokulu diploması; dört yıllık eğitim-öğretim programlarından birini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması; Tıp Fakültesinin altı yıllık, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinin beşer yıllık programlarını başarı ile tamamlayanlara ise yüksek lisans diploması verilir.

(3) Diplomalarda; öğrencinin tamamladığı öğretim programının adı belirtilir, derece belirtilmez, sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır. Ancak, transkriptte derece belirtilebilir. Nüfus bilgileri diplomanın arkasına işlenir. Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

(4) Diplomalar, Rektör ve dekan veya Rektör ve yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürü tarafından imzalanır.

(5) Diplomanın kaybı halinde, öğrencinin yazılı isteği üzerine sadece bir kez olmak üzere ikinci bir örneği verilebilir. İkinci örneğe ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(6) Lisans öğrenimini tamamlamayanlar veya tamamlayamayanlara istemeleri durumunda, ilgili mevzuat hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.