16 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28027

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ KADROLU PERSONEL

SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/9/2002 tarihli ve 24876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.