16 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28027

YÖNETMELİK

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

ZİRAAT ODALARI VE TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

ALIM VE SATIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2011 tarihli ve 28010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Birlikte Birlik Başkanı ve Genel Sekreterinin, odalarda genel sekreter ve yönetim kurulu başkanının harcama yetkileri dâhilindeki her türlü alım, satım ve yapım işleri.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.